لیلا  رمضانی

 فعالیت های پژوهشی

 

لیلا رمضانی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : لیلا رمضانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Leila Ramazani پست الکترونیک : danaus_lp@yahoo.com
تاریخ تولد : 1358/03/01 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : حشره شناسی گروه آموزشی : گیاهپزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1بررسی زیست شناسی و واکنش تابعی کفشدوزک Nephus (Sidis) hiekei Fürsch روی شپشک آرد آلود پنبه در شرایط آزمایشگاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Hyperaspis polita Weise functional response: effects of predator stages, prey species, and previous feeding experiencesنوشين زندي سوهاني(چهارم)
,ليلا رمضاني(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE140010.774
2Effect of temperature on development time and life table parameters of Nephus hiekei Fürsch, the important predator of Phenacoccus solenopsis Tinsleyليلا رمضاني(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY140021.303
3بخشی از فون پادمان در استان خوزستان، جنوب غرب ایرانليلا رمضاني(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.75
4بیولوژی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsley روی ختمی چینی Hibiscus rosa-sinenensis در فضای سبز دزفول، جنوب غرب ایرانليلا رمضاني(دوم)
داخلیگیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1399۳0.053
5بررسی تغییرات جمیعت شته (Fabricius) (Aphididae.: Hem (avenae Sitobion و دشمنان طبیعی آن در مزرعه گندم در منطقه سرپل ذهابنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
داخلیحفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد1398330.0
6First description of the male of Dendrothrips karnyi (Thysanoptera, Thripidae) from Iranنوشين زندي سوهاني(چهارم)
,ليلا رمضاني(سوم)
بین المللیZOOTAXA139830.99
7گونه جدید از جنس Haplothrips از جنوب ایران(Thysanoptera: Phlaeothripidae)ليلا رمضاني(سوم)
بین المللیENTOMOLOGICAL NEWS139740.324
8Chemical composition and insecticidal efficacy of Cyperus rotundus essential oil against three stored product pestsنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
بین المللیINTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION13971333.562
9Chemical composition and bioactivity of essential oil from Eucalyptus occidentalis leaves against two stored product pestsنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE1397380.659
10Side-effects of azadirakhtin (NeemAzal) and flubendiamide (Takumi) on functional response of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)نوشين زندي سوهاني(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
,ليلا رمضاني(چهارم)
بین المللیJournal of crop protection139770.291
11پراکنش فضایی و نمونه برداری دنباله‏ای شته Sitobion avenae (Hem. : Aphididae) در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاهنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
داخلیگیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1397410.016
12Impacts of Tillage on Biodiversity of Microarthropod Communities in Two Different Crop Systemsليلا رمضاني(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139790.5
13Sensitivity of Bemisia tabaci (Hemiptera Aleyrodidae) and the Generalist Predator Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) to Vapors of Essential Oilsنوشين زندي سوهاني(اول)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
,ليلا رمضاني(چهارم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیJOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE1397530.677
14The first record of grass-living thrips, Chirothrips hamatus (Thysanoptera: Thripidae) in Iranليلا رمضاني(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139649:6476
15واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsisنوشين زندي سوهاني(چهارم)
,ليلا رمضاني(اول و مسئول)
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1396۲0.043
16ارزیابی اثر مرحله رشدی طعمه بر واکنش عددی کفشدوزک شپشک ¬خوار Nephus arcuatus Kapurليلا رمضاني(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396۲0.0
17بررسی آماره¬های زیستی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک¬های آرد آلود Phenacoccus solenopsis و Planococcus citri در شرایط آزمایشگاهینوشين زندي سوهاني(چهارم)
,ليلا رمضاني(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.023
18Temperature affected transmission, symptom development and accumulation of Wheat dwarf virusبابک پاکدامن سردرود(سوم)
,ليلا رمضاني(دوم)
,محمدحامد قدوم پاريزي(اول و مسئول)
بین المللیPLANT PROTECTION SCIENCE1396-0.742
19کشاورزی بر تنوع و تراکم پادمان (Hexapoda: Collembola)در استان خوزستان، جنوب غرب ایرانليلا رمضاني(اول و مسئول)
Journal of Entomological Research1395۴0.0
20نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از شته های مزارع گندم در اهوازنوشين زندي سوهاني(سوم)
,فاطمه ياراحمدي(چهارم)
,ليلا رمضاني(اول)
,علي رجب پور(دوم)
حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد1395۴0.012
21اثر اسانس ریزوم گیاه اویارسلام Cyperus rotundus L. بر شاخص های تغذیه‌ شپشه دندانه‌داربرنج Oryzaephilus surinamensis L. و لمبه گندم Trogoderma granarium Evertsنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394 0.074
22ترکیبات شیمیایی و اثرات حشره‏کشی اسانس برگ نارنج Citrus aurantium L. بر سه آفت مهم انبارینوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی فون بال ریشکداران شهرستان آبدانان استان ایلامدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1400
2بخشی از فون کنه های میان استیگمای (Acari: Mesostigmata) خاکزی در استان خوزستاندومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1400
3تنوع زیستی کنه های اریباتید در انواع پوشش گیاهی ساحل رودخانه کارونیازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمشهدپوستر1400
4مقایسه تنوع زیستی کنه های نهان استیگمایان (Cryptostigmata) و میان استیگمایان (Mesostigmata) در ساحل رودخانه کارون5th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iranتبریزپوستر1399
5Effect of temperature on biology and life table parameters of Dicrodiplopsis manihoti Harris, by feeding on Phenacoccus solenopsis Tinsleyسومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایرانتبریزپوستر1398
6Prey stage preference of Dicrodiplopsis manihoti Harris (Dip., Cecidomyiidae) in response to different stages of Phenacoccus solenopsis (Hem., Psedococcidae)3d internatunal conference on Entomologyایرانپوستر1398
7بررسی تنوع گونه ای مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در بخشی از شهر شیرازهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
8دشمنان طبیعی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis (Tinsley) (Hem: Pseudococcidae) در شهرستان دزفولهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوتزپوستر1398
9تعیین مناسب‌ترین مرحله زیستی شته Sitobion avenae برای نمونه‌برداریهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
10تأثیر دما در انتقال با ناقل و توسعه علائم ویروس کوتولگی گندمهفتمین کنگره ویروس شناسی ایراندانشگاه علوم پزشکی تهرانسخنرانی1396
11بررسی زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hyperaspis polita Weise با تغذیه از شپشک¬های Phenacoccus solenopsis Tinsley و Planococcus citri Rissoبیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه تهرانپوستر1395
12واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita Weise با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsleyبیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه تهرانپوستر1395
13تاثیر آزادیرختین و تاکومی بر برخی از خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه تهرانپوستر1395
14فون شته ها و دشمنان طبیعی مزارع گندم در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاهدومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکیدانشگاه گنبد کاووسپوستر1395
15استفاده از اسانس گیاهان درمنه، باریجه و شمعدانی به عنوان سم تدخینی علیه آفت گلخانه-ای سفید بالک پنبهچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماردبیلپوستر1394
16تنوع زیستی کنه های خاکزی در ساحل رودخانه کارونچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1394
17تنوع گونه ای پادمان (Hexapoda: Collembola) در دو اکوسیستم با مدیریت متفاوت در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستاناولین کمگره تین المللی حشره شناسی ایرانتهرانپوستر1394
18اثر اندازه طعمه روی واکنش عددی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur با تغذیه از شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis Newsteadاولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایرانتهرانپوستر1394
19اثرات تدخینی گیاه درمنه، باریجه و شمعدانی علیه آفت گلخانه ای سفیدبالک پنبهچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1394
20اثر اندازه طعمه روی واکنش عددی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur با تغذیه از شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridisاولین کنگره بین المللی حشزه شناسی ایرانتهرانپوستر1394
21نوع گونه ای پادمان (Hexapoda: Collembola) در دو اکوسیستم با مدیریت متفاوت در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستاناولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایرانتهرانپوستر1394