علیرضا  شافعی نیا

 فعالیت های پژوهشی

 

علیرضا شافعی نیا

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : علیرضا شافعی نیا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Alireza Shafeinia پست الکترونیک : shafeinia@yahoo.com
تاریخ تولد : 1350/06/30 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : بیو تکنولوژی گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : خوزستان-ملاثانی-دانشگاه رامین-گروه زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی1373دانشگاه شهید چمران
اصلاح نباتاتکارشناسی ارشد 1376دانشگاه تربیت مدرس
اصلاح نباتات- مهندسی ژنتیکدکترای تخصصی1392دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیئت علمیخوزستان- ملاثانی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان-گروه زراعت و اصلاح نباتات1377/03/121394/01/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1ارزیابی توانمندی ژنوتیپهای بازگردان باروری کلزا ) Brassica napus ( در دو سامانه نرعقیمی اوگورا و پولیماعليرضا شافعي نيا(چهارم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران14001
2کمیت سنجی قارچ اندوفیت Serendipita indica در ریشه کلزا با استفاده از qPCRعليرضا شافعي نيا(سوم)
بین المللیCROP & PASTURE SCIENCE1400122.29
3بیان ژنهای مسیر ایندول آلکولوئیدهای ترپنوئیدی در پروانش در پاسخ به اسید سالیسیلیکعليرضا شافعي نيا(سوم)
بین المللیMOLECULAR BIOLOGY REPORTS1399471.402
4بررسی میزان رونویسی برخی ژن های مسیر آلکالوئید ایندول ترپنوئیدی پروانش پس از محلول پاشی اسید سالیسیلیک )Catharanthus roseus(عليرضا شافعي نيا(سوم)
داخلیژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران13991
5الگوی بیان ژنهای مدل ABCDE در اندامهای زایشی کلونهای سیرهای گل دهندهعليرضا شافعي نيا(سوم)
بین المللیGENE EXPRESSION PATTERNS139840.897
6ارزیابی برخی پارمترهای موثر در طراحی نقاله نئوماتیکی افقی فاز رقیق شکرمجيد رهنما(اول و مسئول)
,رسول معمار دستجردي(سوم)
,عليرضا شافعي نيا(چهارم)
داخلیمهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1398420.088
7جداسازی و شناسایی باکتریهای تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستانبيژن خليلي مقدم(پنجم)
,اسماعيل قاسمي گوجاني(اول و مسئول)
,خليل عالمي سعيد(چهارم)
,عليرضا شافعي نيا(سوم)
داخلیبیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139820.04
8بررسی الگوی بیان ژن هایgaLFY و AsFT در فرایند تکامل زایشی در اندام های مختلف برخی از هم‌گروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum)عليرضا شافعي نيا(سوم)
داخلیعلوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139710.014
9طراحی تلفیق ژنی پلی‌اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus L.)پيام پور محمدي(چهارم)
,اسماعيل قاسمي گوجاني(دوم)
,عليرضا شافعي نيا(سوم)
داخلیبیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139730.04
10RNAseq ایزوفرم‌های جدید و دارای بیان افتراقی ژن‌ها در مرغان بومی و تجاری را آشکار می سازدعليرضا شافعي نيا(ششم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139611.32
11اثر سطوح زئولیت بر فلورسانس کلروفیل لوبیا قرمز تحت شرایط تنش خشکیمحمدحسين قرينه(دوم)
,عليرضا شافعي نيا(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395270.071
12بیان نسبی ژن های مسیر بیوسنتزی منتول در گیاه نعناع فلفلی بعد از تیمارهای کیتوزان، جاسمونیک اسید و متیل جاسموناتهنگامه طاهري(دوم)
,عليرضا شافعي نيا(سوم)
RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY13953210.759
13بیان ناپایدار ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب در گیاه کدو با استفاده از ناقل ویروسیاسماعيل قاسمي گوجاني(چهارم)
,عليرضا شافعي نيا(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139511.639
14غربالگری گیاهان خانواده کدوئیان به منظور انتخاب بهترین میزبان برای بیان موقت ژن‌هااسماعيل قاسمي گوجاني(سوم)
,عليرضا شافعي نيا(اول)
International journal of advanced biotechnology and research139570.791
15ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین برخی از ارقام تجاری و سویه های وحشی ایرانی قارچ خوراکی(Agaricus bisporus) با استفاده نشانگرهای ریزماهوارهعليرضا شافعي نيا(سوم)
بین المللیBotany-Botanique139411.317

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1اثر میزان بقایا، سرعت پیشروی و روش های خاکورزی بر عملکرد شیار بازکن مجهز به پیش بر دیسکی و عملکرد مزرعه در کشت گندمهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانتهرانسخنرانی1399
2بررسی اثر تراکم بوته، روش کشت و علفکش آتلانتیس در کنترل علفهای هرز گندمهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
3بررسی میزان رونوشت برخی ژن‌های پاسخ دهنده به تنش گرما در گیاه کلزاشانزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
4بررسی الگوی بیان ژن‌های پاسخ دهنده به تنش کوتاه مدت سرما در لاین والدی هایولا 401 با استفاده از qRT-PCRشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
5بررسی اثر متیل جاسمونات بر بیان ژن‌های چالکون¬سنتاز در کشت ریشه موئین اکوتیپ¬های مختلف گیاه خارمریم Silybum marianum ( L.) Gaertnشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
6تأثیر شیوه کاشت و کاربرد علف‌کش‌ها بر مهار علف‌های هرز کلزا در شرایط آب و هوایی اهوازاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
7بررسی بیان نسبی ژن¬های هم خانواده چالکون سنتتاز در ریشه‌مویین 4 اکوتیپ گیاه خارمریم Silybum marianum (L.) Gaertnاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
8بررسی تأثیر غلظت های مختلف کلشیسین و مدت زمان تیمار در دو رقم نیشکراولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی خوزستانپوستر1397
9جداسازی ژن SeNHX1 ازگیاه سالیکورنیای اروپایی و همسانه سازی آن در ناقل دوتایی pCAMBIA3301هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانالکترونیکی1396
10طراحی تلفیق ژنی پلی اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus. L)ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژیلندنالکترونیکی1396
11جداسازی و شناسایی باکتریهای تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستاندومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانتهران-سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتیپوستر1395
12بررسی اثر متیل جاسمونات در ژن های درگیر در مسیر بیوسنتزکارتنوئیدها در گیاه گشنیزتکنوفود 2تهرانسخنرانی1395
13تاثیر تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394
14بررسی نحوه پاسخ ژن های لیمونین سینتاز و پلوژن ردوکتاز د رگیاه نعناع فلفلی به محرکهای متیل جاسمونات و کیتوزانهمایش ملی گیاهان داروئی و داروهای گیاهیتهرانسخنرانی1394
15بررسی تاثیر زاویه گروههای چنگه بشقابی و سنگینکننده بر پارامترهای عملکردی تراکتورMF933 و چنگه بشقابی آفستنهمین کنگره ماشین‌های کشاورزی و و مکانیزاسیون ایرانتهران - کرجسخنرانی1394
16مطالعه اثر سنگینکننده و وضعیت محور تراکتورMF933 بر عملکرد چرخها و مصرف سوخت در عملیات خاکورزی با دیسک آفستنهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی )مکانیک بیوسیستم( و مکانیزاسیونتهران کرجپوستر1394
17تاثیر زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمزدر شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394
18تاثیر تنش خشکی بر شاخص های فلورسانس کلروفیل در لوبیا قرمز در شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان داروییی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394
19تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان داروییی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394
20تاثیرزئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط آب و هوایی کرمانشاهسومین همایش ملی گیاهان داروییی و کشاورزی پایدارهمدانپوستر1394
21بررسی اثر روش های خاک ورزی و بقایا بر حفظ رطوبت و وزن مخصوص ظاهری خاک بعد از کاشتدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیتهران - پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهرانپوستر1394