پیام  پور محمدی

 فعالیت های پژوهشی

 

پیام پور محمدی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : پیام پور محمدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Payam Pour Mohammadi پست الکترونیک : mohamadi.p@gmail.com
تاریخ تولد : 1358/11/19 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : زراعت و اصلاح نباتات گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1اثر تنش شوری بر برخی از صفات فیزیو بیوشیمیایی و آنزیم های آنتی اکسیدانی دو گونه براسیکا تحت کشت کالوسپيام پور محمدي(چهارم)
بین المللیPLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE14001472.71
2اثر آنتی بیوتیک، ساکارز و زغال فعال بر کنترل آلودگی باکتریایی، اندام زایی و قهوه ای شدن در کشت مریستم انتهایی نخل خرماپيام پور محمدي(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
داخلیزیست شناسی کاربردی (علوم پایه سابق) - دانشگاه الزهرا (س) - با همکاری انجمن زیست شناسی ایران1399330.0
3تاثیر تنظیم کننده های رشد و اتیل متیل سولفونات بر تولید درون شیشه ای نیشکر مقاوم به علف کش گلایفوسیتالهام الهي فرد(سوم)
,پيام پور محمدي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139934
4Influence of abiotic elicitors on improvement production of artemisinin in cell culture of Artemisia annua L.پيام پور محمدي(سوم)
بین المللیCELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1397641.37
5Induction of direct somatic embryogenesis and callogenesis in date palm (Phoenix dactylifera L.) using leaf explantsپيام پور محمدي(دوم)
بین المللیBiotechnologia1397990.25
6بهینه سازی دستورالعمل رویانزایی رویشی در خرما (Phoenix dactylifera L) در رقم استعمرانپيام پور محمدي(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران1397310.197
7القای کالوس و جنین سوماتیک در کشت درون شیشه ای ریزنمونه های برگ، میوۀ نارس و آندوسپرم نخل خرما (Phoenix dactylifera L) رقم خضراویپيام پور محمدي(اول و مسئول)
,محمد فرخاري(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397100.5
8طراحی تلفیق ژنی پلی‌اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus L.)پيام پور محمدي(چهارم)
,اسماعيل قاسمي گوجاني(دوم)
,عليرضا شافعي نيا(سوم)
داخلیبیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139730.04
9تاثیر قارچ Piriformospora. indica در تقویت والرنیک اسید از طریق تغییر بیان ژن‌های سزکوئی ترپن سینتاز در گیاه سنبل الطیبپيام پور محمدي(چهارم)
,هنگامه طاهري(مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13963
10القای جنین زایی توسط کلشیسین در کشت بافت بساک خرما (Phoenix dactylifera L.)پيام پور محمدي(اول)
,محمد فرخاري(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13954
11بررسی تنوع و تعیین گروه های هتروتیک در اینبرد لاین ها ذرت استان خوزستان توسط نشانگر مولکولی ISSRپيام پور محمدي(سوم)
,محمد فرخاري(اول)
,هنگامه طاهري(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی اثر نور با کیفیت های متفاوت بر میزان آنتوسیاین، جذب محلول، مالون دی آلدهید و عمر گلجایی رز (Rosa hybrid L.) رقم’دولس ویتا ‘دوازدهمین کنگره علوم باغبانیدانشگاه رفسنجانپوستر1400
2بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی کالوس زایی و اندام زایی برگ اکالیپتوسهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانپوستر1400
3بررسی تاثیر مدت زمان و غلطت کلشیسین بر میزان کلروفیل و روزنه های گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana)دومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانخوزستانپوستر1400
4بررسی تأثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر روی کالوس زایی جوانه اکالیپتوسدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانخوزستانپوستر1400
5بررسی تأثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کالوسزایی برگ گردو، رقم چندلردومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانخوزستانپوستر1400
6بررسی اثر نور باکیفیت‌های متفاوت بر میزان هورمون های تولیدی گل بریده رز (Rosa hybrida L.) رقم’دولس ویتا ‘سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتیدانشگاه شهید چمرانالکترونیکی1399
7بررسی اثر نور باکیفیت‌های متفاوت بر عمر گلجایی رز (Rosa hybrida L.) رقم’دولس ویتا ‘سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتیدانشگاه شهید چمرانالکترونیکی1399
8بررسی تنوع بنیه بذر ژنوتیپ‌های هوازی و محلی برنج استان خوزستانشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
9بررسی تأثیر سطوح مختلف تنظیم کننده¬های رشد گیاهی بر ریشه¬زایی و تولید نوساقه در کشت درون شیشه¬ای ارقام مختلف سیب¬زمینیشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
10بررسی تأثیر قارچ Priformospora indica بر عملکرد دانه در ارقام آفتابگردانشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
11بررسی اثر متیل جاسمونات بر بیان ژن‌های چالکون¬سنتاز در کشت ریشه موئین اکوتیپ¬های مختلف گیاه خارمریم Silybum marianum ( L.) Gaertnشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
12بهینه‌سازی القا جهش‌ توسط اتیل متان سولفونات بر روی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaerth )شانزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
13کشت بافت تجاری نخل خرما به روش اندام زایی مستقیمهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
14بهینه¬سازی و مقایسه روش¬های مختلف استخراج ار.ان.ای ژنومی از ریشه مویین خارمریمپانزدهمین کنگزره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
15بررسی تأثیر تنظیم کنندههای رشد بر کالوسزایی در کشت برگ نیشکر، رقمCP69سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
16تأثیر علفکش گلایفوسیت بر باززایی گیاهچه در کشت کالوس نیشکرسومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
17تأثیر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش‌ها در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در گندمسومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانموسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه بذر و نهالپوستر1397
18اثر ساکارز و زغال فعال بر اندام‌زایی و قهوه‌ای شدن در کشت مریستم انتهایی نخل خرما (Phoenix dactylifera L.)بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانمراغهپوستر1397
19بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد 2,4-D و کینتین برکالوس زایی، ریشه زایی و تولید نوساقه در ارقام مختلف سیب زمینیبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانمراغهپوستر1397
20بررسی بیان نسبی ژن¬های هم خانواده چالکون سنتتاز در ریشه‌مویین 4 اکوتیپ گیاه خارمریم Silybum marianum (L.) Gaertnاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
21بررسی تأثیر غلظت های مختلف کلشیسین و مدت زمان تیمار در دو رقم نیشکراولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی خوزستانپوستر1397
22طراحی تلفیق ژنی پلی اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus. L)ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژیلندنالکترونیکی1396
23بررسی اثر غلظت های مختلف آنتی بیوتیک های سفوتاکسیم و کلرآمفنیکل بر آلودگی باکتریایی در کشت بافت خرماچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیدانشگاه تربیت مدرسسخنرانی1395
24تاثیر متیل جاسمونات بر روی بیان دو ژن دخیل درمسیر بیوسنتز والرنیک اسید در سنبل الطیب والرنیا)اولین همایش بین المللی پژوهش های میط زیست و شاورزیهمدان ایرانپوستر1394
25بهینه سازی کشت بافت خارمریماولین کنفرانس تحقیقات سالانه کشاورزی ایرانموسسه عالی علوم و فناوری خوارزمیپوستر1394