محمدتقی  بیگی نصیری

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدتقی بیگی نصیری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمدتقی بیگی نصیری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohammad Taghi Beigi Nasiri پست الکترونیک : mt_nassiri@yahoo.com
تاریخ تولد : 1334/04/06 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : گروه آموزشی : علوم دامی
آخرین مدرک تحصیلی : آدرس محل کار :
مرتبه علمی :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1تأثیر پودر میوه پنج انگشت بر بیان ژن نشانگرهای اوویداکت مرغ های تخمگذارمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14013890.18
2Genetic Parameters prediction for Khuzestani Buffaloes Milk haracteristics by Random Regression Methodجمال فياضي(اول و مسئول)
,مرتضي مموئي(سوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(چهارم)
,محمدرضا قرباني(پنجم)
بین المللیBuffalo Bulletin140110.2
3تعیین بهترین تابع توصیف کننده‌‌‌‌ی منحنی شیردهی و وراثت‌پذیری ضرایب آن در گاو نجدیجمال فياضي(اول و مسئول)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14012
4مطالعه ترانسکریپتومی lncRNA ها در مرغ بومی اصفهان و سویه تجاری راسمحمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,جمال فياضي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140140.14
5تعیین چند شکلی ژن مقاوم به میکسو ویروس ( MX ) در مرغان بومی خوزستان با استفاده از تکنیک pcr-rflpمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14013
6پلی مورفیسمی اگزونی در MHC-DMB2 با بیان ژن و ایمنی همورال ارتباط داردمحمود نظري(اول و مسئول)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
,علي آقايي(پنجم)
بین المللیVETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY14002392.048
7برآورد پارامترهای ژنتیکی زنده مانی در بره های گوسفند عربی با استفاده از دو مدل خطی و ویبالمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140020.9
8بررسی ارتباط چندشکلی در اگزون 2 ژن MHC -DMB2با پاسخ ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنیمحمود نظري(اول و مسئول)
,محمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
,علي آقايي(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.103
9مقایسه اثر پروبیوتیک با آنتی ‏بیوتیک بر عملکرد، میکروبیولوژی روده، ریخت شناسی پرزهای روده کوچک و فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنیمرتضي چاجي(اول و مسئول)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محمدرضا قرباني(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140040.19
10بررسی سه روش پویش کل ژنوم در شناسایی جایگاههای ژنی با بکارگیری داده شبیهسازی شدهمحمدتقي بيگي نصيري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140040.142
11تعیین ساختار، روابط فیلوژنتیک و تنوع ژنتیکی ناحیه کنترل میتوکندریایی بز عدنیمحمود نظري(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
داخلیژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران139940.107
12اثر پودر میوه گیاه پنج‌انگشت بر بیان ژن GnRH هیپوتالاموس مرغان تخمگذارمحمود نظري(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,محمدرضا قرباني(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399300.318
13بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن MHC-DRB1 با روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد در بز عدنیمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399290.318
14اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستانجمال فياضي(اول)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13983
15بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بیدوام گاوی توسط سازهی نوترکیب G1-pET24 در اشرشیاکلیمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139810.043
16اثر انجماد با رقیق کننده های مختلف برکیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real time PCRمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139830.056
17اثر انجماد با رقیق کننده های مختلف بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real-time qPCRمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139830.056
18تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بز عدنی بر اساس ژن سیتوکروم bمحمود نظري(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398260.067
19بررسی اثر گیاه خارخاسک بر نسبت جنسیت اسپرم قوچ عربی با تکنیک Real time qPCRمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139840.056
20اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real time qpcrمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.013
21بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی بر صفات رشد در گوسفند عربی با استفاده از روش بیزیمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,محمود نظري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13984
22The effect of inbreeding on the quantity and quality of buffalo milk in Khuzestan provinceجمال فياضي(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973
23بررسی ژنومی ساختار جمعیتی و ارتباط فیلوژنتیکی گاومیش نژاد خوزستانیجمال فياضي(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.017
24برآیرد ضرایب اقتصادی صفات مهم تًلیدی در گای بًمی استان ایلامهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.023
25تعیین پلی مورفیسم رسپتور شن دوپامیه به کمک آوسیم محدودالاثر Bمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.023
26Production of Monoclonal Antibody against Prokaryotically Expressed G1 Protein of Bovine Ephemeral Fever Virusمحمدتقي بيگي نصيري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.17
27ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﺑﺘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺳﻨﺘﺎز در ﻣﺮغﻫﺎی ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396۱0.013
28ردیابی نشانههای انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی افشاری و مغانی با استفاده از اطالعات ژنگانیمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139640.024
29بررسی اثر افزایش همخونی بر کاهش وزن پشم در بره‌های لری‌بختیاریجمال فياضي(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396150.119
30بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLPمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.113
31بررسی چندشکلی ناحیه اینترون چهارم و اگزون پنجم ژن گرلین برخی توده های مرغان بومی خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLPهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.113
32EXPRESSION OF THE G1 EPITOPE OF BOVINE EPHEMERAL FEVER VIRUS G GLYCOPROTEIN IN EUKARYOTIC CELLSمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,جمال فياضي(چهارم)
,هدايت اله روشنفکر(پنجم)
بین المللیBulgarian Journal of Veterinary Medicine139610.0
33شناسایی چندشکلی گیرنده‌ی یک ژن دوپامین در مرغ بومی خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLPمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.097
34طراحی پلاسمید یوکاریوتی بیان کنندهی اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بیدوام گاوی در سلولهای جنینی کلیهی انسانمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,جمال فياضي(چهارم)
,هدايت اله روشنفکر(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139640.113
35همسانهسازی‌ژن‌کراتیناز‌در‌اشرشیاکلی‌و‌بررسی‌برخی‌از‌خصوصیات‌ بیوانفورماتیکی‌آنجمال فياضي(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(چهارم)
داخلیژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران139640.019
36Investigation of Mucin gene polymorphism by PCR-RFLP in buffalopopulation in Khouzestan provinceمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,هدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139590.564
37کلونینگ و بیان ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏دوام گاوی با استفاده از ناقل pMAL-C2X در باکتری اشرشیاکلیمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139514
38افزوده سازی و شناسایی مولکولی توالی cDNA کد کننده یک پپتید توکسین از غده زهر عقرب Mesobuthus eupeusدر استان خوزستانمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.031
39بر آورد پارامتر های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند زندی به روش بیزیینمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,امين آصفي(دوم)
,مريم کرمي(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953
40بر آورد پارامترهای ژنتیکی متغیر سخت زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایرانمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953
41همسانه سازی و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی دوام گاوی در اشریششیا کلیمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,جمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139580.2
42بیان گلیکو پروتئین G اپیتوپ G1 ژن ویروس تب بی دوام گاو در سلول های یوکاریوتمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,جمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395bjvm.1061
43برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونهگیری گیبسمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.2
44تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف برههای لریبختیاریمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,جمال فياضي(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395140.125
45اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی و پاسخ های رفتاری جوجه های گوشتی روح اله ابراهيمي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
,محمدتقي بيگي نصيري(ششم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139540.067
46بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گله های عشایری گوسفند لریجمال فياضي(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.017
47برآورد پارامترهای ژنتیکی مرغهای بومی استان فارس با روش آماری بیزیمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,جمال فياضي(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139420.095
48Investigation of Kappa Casein Gene Polymorphism by PCR‐RFLP in Najdi Cattle Breed Population in Khuzestan Provinceمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13942

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی اثر اسانس اکالیپتوس بر بیان ژن¬های سایتوکینی در بافت روده جوجه¬های گوشتیسومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطیبیرجندسخنرانی1401
2تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و ویرجینامایسین بر روی توتال کانت ، E.Coli ، سالمونلا و باکتری های مفید در بلدرچیناولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطیدانشگاه بیرجندپوستر1400
3تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیم تاناز گونه کلبسیلا پنومونیه سویه A9اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستیاستان گلستان-دانشگاه گنبد کاووسپوستر1400
4تعیین چندشکلی ژن DMB2 در بلدرچین ژاپنیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمشهدپوستر1399
5تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی SNP های ژن GDF9وFecBبر ساختار و عملکرد پروتئین آنهادومین همایش ملی ریاضیات زیستیتبریزسخنرانی1399
6تثبیت آللی کاپا کازئین اگزون IV در گاومیش خوزستان3rd conference for the Agricultural SciencesBasrah,Iraqپوستر1399
7مطالعه ارتباط گسترده ژنوم گاومیش خوزستان3rd conference for the Agricultural SciencesBasrah,Iraqپوستر1399
8بررسی چند شکل بودن لپتین توسط PCR-RFLP3rd conference for the Agricultural SciencesBasrah,Iraqپوستر1399
9بررسی بیان ژن اووموکوئید مگنوم در مرغ تخمگذار تغذیه شده با پودر گیاه پنج‌انگشتهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانتهرانپوستر1399
10بررسی ساختار جمعیتی و فیلوژنی گاومیش خوزستان3rd conference for the Agricultural SciencesBasrah,Iraqپوستر1399
11تعیین چندشکلی ژن HSP70 در جمعیت بز عدنی با استفاده از تکنیک PCR_SSCPپنجمین کنفرانس ملی دام و طیور و ابزیانکرمانپوستر1398
12مقایسه مدل پارامتری و غیرپارامتری برای انالیز داده های پاسخ ایمنی همورالهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانپوستر1398
13بررسی اثر گیاه خارخاسک براندازه محیط اسکروتوم برههای بومی خوزستانهشتمن کنگره علوم دامی ایرانکردستانپوستر1397
14بررسی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های گوسفند عربی از تولد تا یک سالگیهشتمنی کنگره علوم دامی ایراندانشگاه کردستانپوستر1397
15تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکروم b ژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی(لری، لری بختیاری و عربی)اولین همایش ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی آبان ماه 97 محقق اردبیلیاردبیلپوستر1397
16اثر Swim up بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین به روش real-time qPCRاولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلپوستر1397
17اثر رقیق کننده های مختلف بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real-time qPCRاولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلپوستر1397
18بررسی اثر گیاه خارخاسک بر نسبت جنسیت اسپرم قوچ عربی با تکنیک ریل تایم qPCRاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیستی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
19بررسی ارتباط بین محیط بیضه درون اسکروتوم و نسبت جنسیت سلول¬های اسپرم در قوچ¬های مصرف کننده گیاه خارخاسکاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیست ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
20اثر انجماد با رقیق¬کننده¬های مختلف بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real-time qPCRاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیستی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزسانپوستر1397
21بررسی تاثیر رقیق¬کننده¬های مختلف بر فراسنجه¬های کیفی منی گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد¬- یخ¬گشاییاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیستی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
22بررسی تنوع ناحیه کنترل ژنوم میتوکندری بز عدنیاولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
23تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بز عدنی بر اساس ژن سیتوکروم bاولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
24بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن MHC-DRB3 در بزعدنی با استفاده از تکنیک PCR-RFLPاولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
25اثر توارث سیتوپلاسم براثرات مادری در صفات رشد گوسفندان عربی خوزستان با روش آماری بیزیسومین همایش ملی دام و طیور شمال کشوردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1396
26بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی برصفات رشد در گوسفندان عربی خوزستان با استفاده از آنالیز بیزیسومین همایش ملی دام و طیور شمال کشوردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1396
27برآورد پارامترهای ژنتیکی میزان زنده مانی قبل از شیر گیری در بره های گوسفند نژاد عربیهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانسخنرانی1395
28مطالعه ساختار جمعیت گاو میش های خوزستان واقع در مناطق مختلف ایران با آنالیز مولفه های اصلی (PCA) جهت تفکیک ژنتیکی ساختار جمعیت با داده های ژنومیکی SNP-CHIP 90Kهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانپوستر1395
29استفاده از ساختار انگشت روی جهت خاموش و غیر فعال کردن ژن برای تولید حیوانات تراریختهمحصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
30. همولوژی مدلینگ آنزیم پروتئاز مقاوم به حرارت باکتری بومی 1Cohnella A.دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران، خرداد ۹۵دانشگاه شهید بهشتی تهرانپوستر1395
31برآورد پارامترهای ژنتیکی میزان زندهمانی قبل از شیرگیری در برههای نژاد گوسفند عربیهفتمین کنگره علوم دامی ایرانپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-کرجپوستر1395
32مطالعه اینسیلیکو دمای درونی آنزیم پروتئازاولین کنگره شیمی زیست فناوریتهرانپوستر1394
33بررسی روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین و آمیخته استان لرستانسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدانپوستر1394
34مطالعه چند شکلی ژن گرلین در مرغان بومی خوزستان با روش pcr-rflpهمایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایراندانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
35بررسی چند شکلی ژن پرولاکتین در مرغان بومی خوزستان با روش pcr-rflpاولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایراندانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
36براورد اجزای (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان قزل با استفاده از روش نمونه گیری گیبسهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیدانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
37تاثیر پروبیوتیک (پروتکسین) و آنتی بیوتیک (ویرجینامایسین) بر فراسنجه های خونی HDL LDL و کلسترول در جنس ماده بلدرچین زاپنیاولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394
38بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در مرغان بومی خوزستان با استفاده از روش pcr-rflpاولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایرانتهرانالکترونیکی1394
39براورد اجزای کووراریاس و فراسنجه های ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان قزل با استفاده از روش نمونه گیری گیبسهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیتهرانالکترونیکی1394
40براورد میزان روند همخونی در گوسفندان قزل در طی 16سال متوالیهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیتهرانسخنرانی1394
41In Silico studies of indigenous thermostable proteaseاولین هایش شیمی زیست فناوریپژهشگاه شیمی و مهندسیپوستر1394