آیدین  خدایی جوقان

 فعالیت های پژوهشی

 

آیدین خدایی جوقان

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : آیدین خدایی جوقان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : پست الکترونیک : aydin.khodaei@gmail.com
تاریخ تولد : 1361/05/31 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : زراعت و اصلاح نباتات گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرتبه علمی : استاد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زراعتکارشناسی ارشد 1389دانشگاه تربیت مدرس
زراعت- اکولوژی گیاهان زراعیدکترای تخصصی1394دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1محتوای رنگدانه های فتوسنتزی و کیفیت دانه تریتیکاله تحت تأثیر مایکوریزا و کمپوست کود دامی غنی شده با زئولیتمحمد رضا مرادي تلاوت(پنجم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,علي مشتطي(چهارم)
,آيدين خدايي جوقان(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140010.27
2اثر نسبت های کشت مخلوط همزمان و همپوشان بر عملکرد اسانس نعناع فلفلی (.piperita Mentha L) وکیفیت علوفه گوار (.tetragonoloba Cyamopsis L)محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,علي مشتطي(چهارم)
,آيدين خدايي جوقان(دوم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات140020.245
3اثر ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای آخر فصل در اهوازعبدالمهدي بخشنده(سوم)
,احمد کوچک زاده(پنجم)
,علي مشتطي(دوم)
,آيدين خدايي جوقان(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140040.32
4برآورد عوامل محدودکننده عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در منطقه خرمشهرمحمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,آيدين خدايي جوقان(دوم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات140030.245
5اثر کمپوست کود دامی ترکیب شده با زئولیت و تلقیح مایکوریزا بر رشد و عملکرد تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack)محمد رضا مرادي تلاوت(پنجم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,علي مشتطي(چهارم)
,آيدين خدايي جوقان(سوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139910.117
6اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های کیفی و تجمع عناصر ریز مغذی در اندام هوایی و دانه تریتیکاله (X Tritico-secale Wittmack)محمدحسين قرينه(دوم)
,علي مشتطي(چهارم)
,آيدين خدايي جوقان(سوم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139910.07
7تأثیر غلظت‌های مختلف کاربرد برگی هیومیک اسید در مراحل نموی بر ویژگی‌های ریخت شناسی و عملکرد تریتیکالهمحمدحسين قرينه(دوم)
,علي مشتطي(چهارم)
,آيدين خدايي جوقان(سوم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139840.239
8تأثیر ورمی‌کمپوست و زئولیت بر عملکرد گل و برخی از صفات گیاه دارویی همیشه‌بهار (.Calendula officinalis L)محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,آيدين خدايي جوقان(چهارم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139820.077
9اثر کود دامی و زئولیت بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش کم¬آبیسيد عطااله سيادت(سوم)
,علي مشتطي(اول و مسئول)
,آيدين خدايي جوقان(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398120.073
10بررسی کاهش اثرات تنش کم آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچ Piriformospora indicaبابک پاکدامن سردرود(چهارم)
,علي مشتطي(دوم)
,آيدين خدايي جوقان(اول و مسئول)
داخلیپژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب139840.274
11تأثیر تیمارهای کودی و رژیمهای آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگیهای کیفی دانۀ آفتابگردانآيدين خدايي جوقان(اول)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139710.059
12Response of sunflower to organic and chemical fertilizers in different drought stress conditionsآيدين خدايي جوقان(اول)
بین المللیActa agriculturae slovenica13971110.0
13تاثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردانآيدين خدايي جوقان(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396اول0.229

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1عملکرد دانه و بیولوژیک تریتیکاله تحت تأثیر ورمی کمپوست و همزیستی با قارچششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریمجتمع آموزش عالی سراوانپوستر1400
2تأثیر مدیریت کودی و زمان تداخل علف های هرز بر ویژگی های مورفولوژیک سیرششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریمجتمع آموزش عالی سراوانپوستر1400
3اثرکودهای زیستی بر ویژگی های مورفولوژیک دو رقم کنجددومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
4بررسی ویژگی های ریخت شناسی کینوا تحت تأثیر تلقیح کود زیستی و کمپوست بقایای نیشکردومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
5اثر پسماند کمپوست قارچ خوراکی و روش کاربرد عصاره جلبک دریایی بر رشد باقلادومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6آیا اعمال روش¬های مختلف‎ کاشت و سطوح کمپوست نیشکر بر رشد و عملکرد ذرت دانه‎ای تاثیرگذار است؟هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانالکترونیکی1400
7تأثیر آرایش کاشت ذرت و مالچ زنده گوار بر کارایی سرکوب علفهای هرز پس از برداشتهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
8واکنش رشد و خصوصیات موفولوژی رازیانه به قطع آبیاری تحت تآثیر فیلترکیک نیشکر و تلقیح قارچ Piriformospora indicaهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
9اثر قطع آبیاری آخر فصل بر عملکرد بیولوژیک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر تحت تاثیر سطوح فیلترکیک نیشکر و همزیستی شبه‌مایکوریزاییهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
10فونیو: غله ی آفریقایی شگفت انگیزبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
11ترکیبات شیمیایی و مصارف تغذیه ای تریتیکالهبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانملاثانیپوستر1399
12ارزیابی کارآیی مصرف انرژی مزارع گندم خرمشهر به منظور بهبود بهره وری تولیدهمایش فرهنگ جهادی و جهش تولیددانشگاه رازی کرمانشاهپوستر1399
13اثر قارچ مایکوریزا و ورمیکمپوست بر اجزای عملکرد تریتیکالههمایش ملی کشاورزی وسلامتدانشگاه علوم پزشکی جیرفتپوستر1399
14تاثیر زئولیت و قارچ شبه مایکوریزا بر ویژگی های مورفولوژیک گندم در شرایط قطع آبیاریچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایراندانشگاه هنر اسلامی تبریزپوستر1398
15تاثیر کاربرد برگی هیومیک اسید در مراحل مختلف رشد برعملکرد زیست توده و میزان عناصر تریتیکالهچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایراندانشگاه هنر اسلامی تبریزپوستر1398
16واکنش رشد و عملکرد علوفه‌ی گوآر و آفتابگردان در کشت مخلوط به تلقیح مایکوریزاییدومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
17بررسی گیاه دارویی- صنعتی فراموش شده نیل (وسمه) Indigofera tinctoria.L و اهمیت احیای آن در پایداری بوم نظام های کشاورزی ایرانهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیدانشگاه شهید بهشتیسخنرانی1398
18واکنش عملکرد گندم به کود دامی و هیومیک اسیدکنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتاتملاثانیپوستر1398
19اثر ورمی کمپوست بر برخی صفات فیزیولوژیک گندم و خصوصیات کیفی خاک در شرایط تنش گرمای آخر فصلشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانملاثانیپوستر1398
20اثر کود کمپوست بقایای نیشکر بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تریتیکاله تحت تنش قطع آبیاریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانملاثانیپوستر1398
21اثر زمان و غلظت پرایمینگ هیومیک اسید بر جوانه زنی بذر گوار (.tetragonoloba Cyamopsis L) در شرایط تنش شوریشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه وم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
22تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و قارچ مایکوریزا بر ویژگی های موفولوژیک تریتیکالهشانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
23ارزیابی عملکرد و شاخص های سودمندی الگوهای مختلف کشت مخلوط هم زمان و تأخیری نعنا ع فلفلی (.Cyamopsis tetragonoloba L) و گوار (.Mentha piperita L)شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
24اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط و تلقیح مایکوریزایی بر عملکرد آفتابگردان و گوارشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
25تاثیر زمان و غلظتهای مختلف محلولپاشی هیومیک اسید بر برخی صفات اکوفیزیولوژیک تریتیکالهپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
26اثر سطوح ورمی کمپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم به تنش گرمای آخر فصل در اهوازپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
27ﺗﺎﺛیﺮ اﻧﻮاع کﻮد سبز و ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎکورزی ﺑﺮ ﺑﺮﺧی ﺧﺼﻮﺻیﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژیک و عملکرد ﮔﻨﺪمپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرج موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرپوستر1397
28واکنش گندم نان به مصرف کود دامی و زئولیت در شرایط قطع آبیاریپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
29ارزیابی برخی صفات کیفی دانه تریتیکاله تحت تاثیر محلول پاشی هیومیک اسیداولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
30اثر کمپوست زئولیتی و قارچ مایکوریزا بر شاخص سبزینگی و عملکرد کیفی تریتیکالهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
31روند تغییرات کلروفیل برگ، شاخص سبزینگی و کارتنوئید برگ کنجد تحت تاثیر ورمی کمپوست و زئولیتاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
32بررسی اثر همزیستی مایکوریزا و کود زئولیتی بر ویژگی های فیزیولوژیک و ریخت شناسی تریتیکالهدومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالمکرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپوستر1397
33اثر زئولیت و ورمیکمپوست بر عملکرد گل و برخی از صفات مورفولوژیک گیاه دارویی همیشه بهارپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1396
34تاثیر سامانه های ارگانیک و متداول تغذیه ای بر عملکرد و کیفیت روغن آفتابگردان در رژیم های مختلف آبیاریدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه گیلانپوستر1395
35تاثیر کاربرد زئوکمپوست، ورمی کمپوست و زئوپونیکس در سامانه تغذیه ای ارگانیک بر ماده آلی خاک و غلظت فسفر و پتاسیم دانه و برگ آفتابگردان تحت رژیم های مختلف آبیاریدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه گیلانپوستر1395
36استفاده از زئولیت طبیعی راهکاری موثر برای مبارزه با تنش رطوبتی و افزایش بهره وری آب در بوم سامانه های کشاورزی پایدارهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکیدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولپوستر1395
37راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در گیاهان زراعیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولپوستر1395
38اثر عنصر بور(B) بر رشد و عملکرد گیاهان زراعیسومین همایش ملی دست آوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذاییدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهرپوستر1395
39راهکارهای افزایش کارآیی مصرف آب در گیاهان زراعیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکیدزفولپوستر1395
40نقش زئولیت طبیعی در افزایش کارایی کودهای دامی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بوم نظام های کشاورزی پایدار3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism 7-9 March 2017, Tabriz , Iranتبریزپوستر1395
41استفاده از پایش هوایی بدون سرنشین در کشاورزی دقیق و نقش آن در کاهش استفاده از نهاده ها در کشاورزی3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourismتبریزپوستر1395