عبدالرضا  سیاهپوش

 فعالیت های پژوهشی

 

عبدالرضا سیاهپوش

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : عبدالرضا سیاهپوش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Abdolreza Siyahpoosh پست الکترونیک : siahpoush_reza@yahoo.com
تاریخ تولد : 1337/01/25 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : حشره شناسی گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : مربی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1The effect of different irrigation intervals and fertilizers on Common purslaneسيد عطااله سيادت(سوم)
,عبدالرضا سياهپوش(پنجم)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400400.206
2تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستانالهام الهي فرد(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,مختار حيدري(سوم)
,احمد زارع(چهارم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140010.026
3تأثیر پرایمینگ با اسید جیبرلیک بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر سرخارگل (Echinacea purpurea)عبدالرضا سياهپوش(مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,سيدامير موسوي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140080.2
4تأثیر باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه و فیلترکیک بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه اسفناج در برهمکنش با علفکشعبدالرضا سياهپوش(دوم)
,وحيد کشاورز توحيد(سوم)
داخلیآب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد140040.176
5بررسی امکان کاهش دٌز علف‌کش بروموکسینیل+تو،فور-دی و کود نیتروژن در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز پنیرک (Malva spp.)الهام الهي فرد(دوم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139920.026
6ارزیابی شیوه‌های تهیه بستر بذر و کاربرد علف‌کش در مدیریت علف‌های هرز لوبیا (Phaselous vulgaris L.)الهام الهي فرد(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
داخلیحفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139920.012
7ارزیابی شیوه‌های کاشت و کاربرد علف‌کش‌های خاک مصرف بر مهار علف‌های هرز و عملکرد کنجدالهام الهي فرد(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,احمد زارع(سوم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139940.1
8پی جویی مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به تری بنورون-متیل و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع گندم رامهرمزالهام الهي فرد(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
داخلیحفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139940.012
9پی‌جویی مقاومت توده‌های پنیرک (Malva parviflora L.) به علف‌کش‌های بازدارنده آنزیم استولاکتات سینتاز و اکسین مصنوعی در مزارع گندم استان خوزستانالهام الهي فرد(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139940.156
10تاثیر قطع آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم دوروممحمدحسين قرينه(چهارم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(پنجم)
داخلیفیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1399۴۸0.219
11ارزیابی شیوه های کاشت و کاربرد علف کش های خاک مصرف بر مهار علف های هرز و عملکرد کنجدالهام الهي فرد(مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
,احمد زارع(چهارم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران1399220.18
12اثرات دُزهای کاهش یافته بروموکسینیل+تو، فور-دی و کود نیتروژن بر عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت با پنیرک (Malva neglecta Wallr.) اثرات دُزهای کاهش یافته بروموکسینیل+تو، فور-دی و کود نیتروژن بر عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت با پنیرک (Malva neglecta Wallr.)الهام الهي فرد(دوم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
داخلیحفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139820.0
13اثر تغییر روش برداشت بر شاخصهای زراعی و فیزیولوژیکی ارقام نیشکرمحمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
,سيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139810.112
14مقایسه شاخص های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکرمحمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
,سيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139810.099
15ارزیابی شاخص های کیفی شربت در برداشت سبز و سوخته نیشکرمحمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
,سيد عطااله سيادت(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139830.053
16اثر سطوح نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و روغن بزرک (.Linum usitatissimum L) در اهوازعبدالرضا سياهپوش(چهارم)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,علي مشتطي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.029
17تأثیر تراکم گیاهی و تاریخ‌ کاشت بر شاخص‌های رشد و مهار علف‌های هرز نخود (Cicer arietinum L.)الهام الهي فرد(دوم)
,محمد فرخاري(چهارم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139830.132
18بررسی اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردانعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
19اثر سیستم های خاکورزی و کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.)الهام الهي فرد(دوم)
,عبدالرضا سياهپوش(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.045
20مدیریت شیمیایی اویارسلام ارغوانی (Cyperus royundus L.) در زراعت نیشکرالهام الهي فرد(دوم)
,محمد فرخاري(چهارم)
,عبدالرضا سياهپوش(سوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139640.033

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1اثر زمان کاربرد کود پلی‌فسفات‌ کُندرها و اسیدهیومیک بر عملکرد کمی ذرت دانه‌ایهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعهکرجپوستر1400
2پی¬جویی مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به علف¬کش¬ مزوسولفورون-متیل+ یودوسولفورن-متیل-سدیم در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شهرستان رامهرمز و نقشه پراکنش مزارع مقاومنهمین همایش علوم علف های هرز ایرانتهرانپوستر1400
3بررسی تاثیر پوشش بذر بر عملکرد کمی دو رقم گندم در شرایطدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
4تأثیر انواع خاک‌پوش و روش¬های مختلف کاشت بر عملکرد کمی آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی اهوازهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانپوستر1400
5ارزیابی برخی از ژنوتیپ های کینوا (Chenopodium quinoa) از لحاظ چندین صفت مورفولوژیکدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6بررسی تنوع ژنتیکی بین و داخل توده در تعدادی از ژنوتیپ¬های کینواهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمان -کرمانپوستر1400
7بررسی تغییرات رنگیزههای فتوسنتزی و دمای کانوپی تحت تاثیر انواع مالچ و روشهای مختلف کاشت در گیاه روغنی آفتابگرداندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
8اثر قارچ میکوریزا و سالیسیلیک ‏اسید بر عملکرد گیاه‏ همیشه‏ بهار تحت تنش شوریبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
9بررسی عملکرد نخود دیم (‍‍Cicer arietinum L.) تحت تأثیر تراکم گیاهی و تاریخ کاشت در شرایط آلوده به علف‌های هرزهشتمین همایش علوم علف های هرز ایراندانشگاه فردوسی مشهدپوستر1398
10بررسی اثر تراکم بوته، روش کشت و علفکش آتلانتیس در کنترل علفهای هرز گندمهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
11اثر تاریخ کاشت و هورمون سالیسیلک اسید بر بعضی از اجزای عملکرد ارقام گندم نان رایج در دشت آزادگانهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
12تاثیر انواع مالچ و روشهای مختلف کاشت برخصوصیات مورفولوژیک گیاه روغنی آفتابگردانشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
13بهینه سازی کارایی مصرف آب با مدیریت دور آبیاری و انواع سیستمهای کودی در گیاه خرفهشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
14اثر دما و نور بر مولفه های جوانه زنی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea L) در شرایط تنش خشکیشانزدهمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
15کمی سازی تاثیر نور بر دمای بهینه جوانه زنی سرخارگل (Echinacea purpurea L) با استفاده از مدل های غیر خطیشانزدهمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
16تأثیر شیوه کاشت و کابرد علف‌کش بر مهار علف‌‌هرز دُرنه (Echinochloa colona (L.) Link) در کنجدشانزدهمین همایش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانپوستر1398
17بررسی اثر الگوی کشت (بذری و نشایی) و علفکش بر علف های هرز کلزا (Brassica napus L.)شانزدهمین همایش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانپوستر1398
18کارایی علف‌کش‌ها د رکنترل علف‌های هرز تحت تراکم‌های مختلف گل همیشه بهارپانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایرانموسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه بذر و نهالپوستر1397
19تأثیر صفات مرفولوژیک و عملکرد دانه بذرک به مقادیر نیتروژن و تراکم بوتهپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
20بررسی کیفیت خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر دور آبیاری و کود در چین‌های مختلفاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
21تأثیر شیوه کاشت و کاربرد علف‌کش‌ها بر مهار علف‌های هرز کلزا در شرایط آب و هوایی اهوازاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
22اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد دانه آفتابگرداناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
23اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر برخی صفات مرفولوژیک آفتابگرداناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
24تاثیر محلول‌پاشی نیتروژن و اسیدهای امینه بر گیاه داتورهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
25تاثیر باکتری های افزایش دهندهی رشد گیاه و فیلترکیک بر برخی مولفه های رشدی توسط گیاه اسفناج تحت تنش علفکش متری بیوزیناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانخوزستان - ملاثانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
26کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزارع نیشکرهفتمین همایش علوم علف های هرز ایرانگرگان، ایرانپوستر1396
27اثر دور آبیاری و انواع مختلف کود بر صفات کمی و کیفی گیاه خرفه (portulaca oleracea L.)دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
28بررسی اثر اسموپرایمینگ و محلولپاشی روی بر صفات مورفولوژیک و کمی گیاه دارویی ختمیدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
29ارزیابی اثر برخی از علفکش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.)دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه فنی و حرفه‌ای دماوندپوستر1396
30تاثیر نانوکلات آهن بر شاخص های جوانهزنی بذور سرخارگل).(Echinacea purpurea Lچهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایرانکرجپوستر1396
31بررسی برخی ازمؤلفههای رشدی و جذب عناصر غذایی در گیاه گندم تیمار شده با میکوریزا و زئولیت تحت کاربرد علفکش متریبوزینکنگره بین المللی آب ، خاک و علوم محیطیتهرانپوستر1396
32بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر کنترل علف های هرز ذرت در منطقه بهبهانهفتمین همایش ملی علوم علف های هرز ایرانگرگانپوستر1396
33بررسی کارایی روش های خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.)دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایراندنشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازسخنرانی1395
34بررسی تاثیر الگوهای مختلف کاشت و محلولپاشی کود بُر بر عملکرد باقلا ( .Viciafaba L) در اهوازششمین همایش ملی حبوبات ایرانخرم آبادپوستر1395
35ارزیابی اثر آرایش کاشت و کاربرد بُر بر برخی صفات فیزیولوژیک و کیفی باقلا ( .Vicia faba L)در اهوازششمین کنگره حبوبات ایرانخرم ابادپوستر1395
36اهمیت کشت گیاهان دارویی و تولید فراورده های آن در کشاورزیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیتهرانپوستر1394
37اهمیت کشت گیاهان دارویی و تولید فرآورده های آن در کشاورزیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیتهران-دانشگاه شهید بهشتیپوستر1394