وحید  کشاورز توحید

 فعالیت های پژوهشی

 

وحید کشاورز توحید

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : وحید کشاورز توحید رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Vahid Keshavarz Tohid پست الکترونیک :
تاریخ تولد : 1350/01/01 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : آدرس محل کار :
مرتبه علمی :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1تأثیر باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه و فیلترکیک بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه اسفناج در برهمکنش با علفکشعبدالرضا سياهپوش(دوم)
,وحيد کشاورز توحيد(سوم)
داخلیآب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد140040.176
2ارزیابی مجدد ژنومیکس، فیلوژنی و کاتابولیک خوشه Pseudomonas putida و تایید توصیف گونه های جدید Pseudomonas alloputida , Pseudomonas inefficax , Pseudomonas persica, and Pseudomonas shirazicaوحيد کشاورز توحيد(اول و مسئول)
بین المللیSYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY1398422.808
3Identification and phylogenetic analysis of a tobamovirus causing hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis L.) mosaic disease in Iranوحيد کشاورز توحيد(دوم)
,محمدحامد قدوم پاريزي(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF PLANT PATHOLOGY139810.818
4Phylogenetic diversity and antagonistic traits of root and rhizosphere pseudomonads of bean from Iran for controlling Rhizoctonia solaniوحيد کشاورز توحيد(اول و مسئول)
بین المللیRESEARCH IN MICROBIOLOGY139620173.992

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1استفاده از میکروارگانیسم¬های مفید خاک به¬منظور افزایش جوانه¬زنی و رشد بذور گندمصنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازسخنرانی1400
2بررسی و شناسایی مولکولی جدایههای آنتاگونیست سودوموناس جداسازی شده از مزارع استان خوزستان در جوانهزنی و رشد بذور کینوا و گندمهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه کرمانپوستر1400
3باکتری Sphingomonas sp. تهدید جدید برای گیاهان سبزی، صیفی و زینتینخستین کنگره بیماری شناسیدانشگاه تهران کرجسخنرانی1398
4بررسی عوامل بیماریزای قارچی چمن در فضای سبز شهری اهواز و ملاثانیبیماری شناسی گیاهیدانشگاه تهران- کرجسخنرانی1398
5بررسی چند جدایه بیماریزای باکتریایی از مزارع برنج استان خوزستانکنگره ملی زراعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
6شناسایی عامل بیماری موزاییک ختمی چینی در استان خوزستانبیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانسخنرانی1397
7جداسازی و واکاوی فرم های ناقصِ ژنوم ویروس کوتولگی گندمبیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانسخنرانی1397
8شناسایی عوامل ایجادکننده لکه برگی و سفیدک در مزارع سبزی و صیفی و گیاهان زراعی استان خوزستانبیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1397
9پیش بینی خصوصیات عملکردی شش جدایه ایرانی از گروه Pseudomonas putida با استفاده از درخت فیلوژنیبیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایرانگرگانپوستر1397
10بررسی جایگاه تاکسونومی جدایه¬های باکتری سودوموناس¬ در گروه پوتیدا و خصوصیات عملکردی آنهااولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامینپوستر1397
11بررسی عوامل لکه برگی باکتریایی کاهو در استان خوزستاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
12تاثیر باکتری های افزایش دهندهی رشد گیاه و فیلترکیک بر برخی مولفه های رشدی توسط گیاه اسفناج تحت تنش علفکش متری بیوزیناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانخوزستان - ملاثانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
13بررسی بیماریزایی Xanthomonas hortorum pv. vitiansعامل لکه برگی باکتریایی کاهو روی سایر گیاهان جالیزدوازدهمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوریکرمانالکترونیکی1396