مختار  حیدری

 فعالیت های پژوهشی

 

مختار حیدری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : مختار حیدری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mokhtar Heidari پست الکترونیک : mkheidari@yahoo.com
تاریخ تولد : 1351/03/28 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : باغبانی گروه آموزشی : باغبانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : خوزستان- ملاثانی- دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان- دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
امور زراعیکاردانی1373دانشگاه تبریز- آموزشکده کشاورزی مراغه
تولیدات گیاهی- گرایش باغبانیکارشناسی1375دانشگاه شهید چمران اهواز- مجتمع آموزشی و پژوهشی رامین
علوم باغبانی- میوه کاریکارشناسی ارشد 1377دانشگاه شیراز
علوم باغبانی- میوه کاریدکترای تخصصی1383دانشگاه شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیئت علمیخوزستان- ملاثانی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی1384/11/24

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه های انار منطقه تنگ سیاب (استان لرستان)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
2بررسی اثر تنش شوری و دما بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عنصل (Drimia maritima (L.) Stearn )دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستاناحمد زارع(پنجم)
,الهام الهي فرد(دوم)
,مختار حيدري(چهارم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1400310.73
2تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستانالهام الهي فرد(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,مختار حيدري(سوم)
,احمد زارع(چهارم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140010.026
3Designing, Manufacturing and Evaluating the Diagnostic System of Carob Moth in Pomegranate Fruit Using Digital Signal Processingسامان آبدانان مهدي زاده(اول و مسئول)
,مختار حيدري(سوم)
بین المللیCOMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE14001915.565
4اثر بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه عنصلمختار حيدري(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140038
5شناسایی گونه های Utrechtiana از نی در استان خوزستان: گزارش هایی جدید برای ایرانبابک پاکدامن سردرود(اول و مسئول)
,الهام الهي فرد(دوم)
,مختار حيدري(سوم)
داخلیتاکسونومی و بیوسیستماتیک (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان1399450.086
6اثر مولیبدن بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی گیاه باقلا رقم سرازیریمختار حيدري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399360.206
7توسعه مدل پیشگو به منظور تعیین سفتی میوه 'به' به کمک برنامه نویسی ژنتیک و شبکه عصبی در خلال انبارمانیسامان آبدانان مهدي زاده(اول و مسئول)
,مختار حيدري(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139950.09
8تجزیه و تحلیل صدای حاصل از اعمال ضربه به میوه انار به منظور تعیین رسیدگیسامان آبدانان مهدي زاده(اول و مسئول)
,مختار حيدري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.187
9بررسی اثر پوشش‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-رس، واکس و روغن زیتون روی برخی ویژگی‌های کیفی لیموشیرین در طی انبارمانی عمر قفسهایرسول معمار دستجردي(اول و مسئول)
,مختار حيدري(سوم)
داخلیمهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139930.079
10اثر سرمادهی مرطوب بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه توده های اسفناج بومی ایرانمختار حيدري(اول و مسئول)
,محمدرضا زارع بواني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
11اثرکلرید ¬سدیم بر میزان نیترات، تجمع یون‌ها و فعالیت نیترات ردوکتاز در دو پایه باداممختار حيدري(دوم)
,محمدحسين دانشور(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.042
12-The roles of sodium nitroprusside, salicylic acid, and methyl jasmonate as hold solutions on vase life of Gerbera jamesonii ‘Sun Spot’محمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,مختار حيدري(چهارم)
,محمدحسين دانشور(سوم)
بین المللیAdvances in horticultural science139820.0
13بررسی اثر غلظتهای مختلف آهن در محلول غذایی بر محتوای آهن برگ و شاخصهای کیفی برخی تودههای اسفناج ).L oleraceae Spinacea )بومی ایران در کشت بدون خاکمختار حيدري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398320.114
14بررسی اثر روش خشک کردن و نوع حلال بر خصوصیات آنتی اکسیدانی و ترکیب شیمیایی عصاره ی میوه انجیر معابد (Ficus religiosa)محمدامين مهرنيا(اول)
,مختار حيدري(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398950.056
15اثرات ژل آلوئه ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی آریل های تازه انار با حداقل فرآوریمختار حيدري(دوم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139840.053
16اثر‌ات کلش گندم، برگ نخل خرما، باگاس نیشکر و مکمل‌های آلی بر عملکرد و کیفیت قارچ صدفیمحمد امين آسودار(دوم)
,مختار حيدري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
17اثر زمان برداشت و طول مدت انبارمانی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار رقم ملس پوست زرد ‘Malas Post Zard’) .(Punica granatum Lفرزانه پايمرد(اول)
,مختار حيدري(دوم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139710.011
18اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه گونه چمن گرمسیری رایج در خشک منظرمحمد رضا صالحي سلمي(دوم)
,مختار حيدري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
19اثر سرمادهی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال برخی ژنوتیپ های بادام کوهی (Prunus scoparia Spach.) بومی استان خوزستان (ایران)مختار حيدري(دوم)
,کوروش بهنامفر(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.025
20تاثیر سطوح مختلف کادمیوم بر برخی مولفه‌های رشد و جذب عناصر ریز ‌مغذی توسط گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در سطوح مختلف شوری خاکحبيب اله ناديان قمشه(اول)
,سيروس جعفري(دوم)
,مختار حيدري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.0
21اثرات نیترات‌پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم نیترات‌ردوکتاز در دانهال‌های پسته (Pistacia vera L.) تحت تنش کلرید‌سدیممختار حيدري(دوم)
,سيروس جعفري(سوم)
,محمدحسين دانشور(چهارم)
,سميه ناصري(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139727
22استخراج موثرترین طول موج‏های طیف آب‏میوه توت سیاه (Morus alba Varnigra L.) با استفاده از مدل‏های مختلف رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS)سامان آبدانان مهدي زاده(اول)
,مختار حيدري(دوم)
,سيد مجتبي فارغ(سوم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396690.039
23پیش ‏بینی تغییرات برخی از ویژگی های کیفی آب توت سیاه (Morus nigra L.) طی مراحل مختلف رسیدگی بر اساس آنالیز فرکتال و بینایی ماشینسامان آبدانان مهدي زاده(اول)
,مختار حيدري(دوم)
,سيد مجتبي فارغ(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139650.071
24The effect of dynamic loading on abrasion of mulberry fruit using digital image analysisسامان آبدانان مهدي زاده(دوم)
,محمود قاسمي نژاد رائيني(سوم)
,مختار حيدري(چهارم)
بین المللیInformation Processing in Agriculture139620
25Extending vase life of cut rose (Rosa hybrida L.) cv. Bacara by essential oilsمحمد رضا صالحي سلمي(اول و مسئول)
,مختار حيدري(سوم)
,محمدحسين دانشور(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396320.33
26بررسی فراسنجه های هضمی و تخمیری جیره های حاوی برگ توت سیاهمرتضي چاجي(اول و مسئول)
,مختار حيدري(سوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139540.097
27اثر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی آمین‌ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه تحت تنش دمای پایینمختار حيدري(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139517
28تأثیر بنزیل‌آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.)مختار حيدري(سوم)
علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139530.036
29Non-destructive evaluation of the internal fruit quality of black mulberry ( Morus nigra L.) using visible- infrared spectroscopy and genetic algorithmسامان آبدانان مهدي زاده(اول)
,مختار حيدري(دوم)
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES1395201.586
30تأثیر پیشتیمار بذر با باکتریهای محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه ( تحت تنش دمای پایینAbelmoschus esculentus L.) بامختار حيدري(چهارم)
دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز13954.10.051
31تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه ای متفاوت قاسم جوکار نسترن(اول)
,حبيب اله ناديان قمشه(دوم)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
,مختار حيدري(چهارم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139410.176
32تاثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد و میزان پرولین در تره فرنگی (Allium porrum) و دو توده تره ایرانی (Allium ampeloprasum) قاسم جوکار نسترن(اول)
,حبيب اله ناديان قمشه(دوم)
,بيژن خليلي مقدم(سوم)
,مختار حيدري(چهارم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394
33اثر نیترات کلسیم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، تجمع اسیدهای آمینه، نیترات و یون ها در دانهال های پسته بادامی زرند در شرایط تنش کلرید سدیممختار حيدري(اول)
,سيروس جعفري(دوم)
,محمدحسين دانشور(سوم)
تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.029

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1اهمیت نشان جغرافیایی در تجارت محصولات کشاورزیدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- سازمان صنعت، معدن، تجارت خوزستانپوستر1400
2اثر تفاله قهوه بر عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی میکروگرین سبزی شاهیدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی خوزستانپوستر1400
3بررسی اثرات باریت (سولفات باریم) بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی میکروگرین تربچهاولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسمانددانشگاه محقق اردبیلیپوستر1400
4اثر تفاله قهوه بر رشد و برخی ترکیبات بیوشیمیایی میکروگرین شنبلیلهاولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسمانددانشگاه محقق اردبیلیپوستر1400
5اثر بستر کاشت بر رشد رویشی و برخی شاخص های بیوشیمیایی دو توده بادام کوهی ( استان خوزستانPrunus scopariaهفتمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه علوم کشاورزی گرگانپوستر1400
6اثر باریت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی میکروگرین شنبلیلههفتمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه علوم کشاورزی گرگانپوستر1400
7اثر دما بر ویژگی های جوانه زنی بذر دستنبو (Cucumis melo var. dudaim)پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایراندانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزالکترونیکی1400
8مقایسه برخی شاخصهای بیوشیمیایی میوه در توده های انار لرستاندوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجانپوستر1400
9مقایسه خصوصیات کمی و کیفی میوه در تودههای زردآلو در منطقه رامهرمز (استان خوزستاندوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجانپوستر1400
10مقایسه اثرات نی پیت (ضایعات نیشکر) و کوکوپیت بر رشد و عملکرد خیار در کشت بدون خاکدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجانسخنرانی1400
11اثر بستر کاشت بر رشد و عمکرد میکروگرین شاهیدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجانپوستر1400
12تأثیر اسید سالیسیک بر برخی ویژگی های فیزیکی میوه سیب رقم لبنانی قرمز در منطقه لردگاندومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانمجازی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
13بررسی تاثیر مخلوط برخی کودهای آلی در برخی شاخصهای کیفی تربچه (Raphanus sativus L.)دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولی‌­عصر(عج) رفسنجانالکترونیکی1400
14مقایسه اثر کود آبیاری (Fertigation) برکیفیت گل بریده نرگس رشد یافته در هوای آزاد و گلخانههفتمین کنگره زیستشناسی و علوم طبیعی ایرانتهران-مرکزمطالعات علوم و فنون بنیادینسخنرانی1399
15مقایسه تجمع برخی عناصر کم مصرف و فلزات سنگین در توده های اسفناج بومی ایراندهمین کنگره سراسری منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست پایدارتهران-مرکز دستیابی به راهکارهای توسعه پایدارپوستر1399
16بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه 17 ژنوتیپ هندوانه در منطقه باغملک (استان خوزستان)دهمین کنگره سراسری منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست پایدارتهران-مرکز دستیابی به راهکارهای توسعه پایدارپوستر1399
17اثر کیسه گذاری بر کیفیت میوه برخی ارقام انار باغملک (استان خوزستان)هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهران-مرکزمطالعات علوم و فنون بنیادینپوستر1399
18اثر محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سه رقم فلفل دلمه ای در کشت بدون خاکهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانمشهد- موسسه آموزش عالی بینالودپوستر1399
19اثر نسبت های پتاسسیم به نیتروژن و بسترهای کشت بر برخی شاخص های رشد رویشی گیاه فلفل دلمه ای در شرایط گلخانههفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانمشهد- موسسه آموزش عالی بینالودپوستر1399
20ظرفیت آنتی اکسیدانتی، میزان فنول کل و کاروتنوئیدها در توده های گزینش شده اسفناج بومی ایراناولین کنفرانس آنتی اکسیدان های گیاهیدانشگاه اصفهان- قطب آنتی اکسیدان های گیاهیپوستر1399
21اثر اسید اگزالیک و صمغ عربی بر فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز در آریل‌های تازه اناراولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهیدانشگاه اصفهان- قطب آنتی اکسیدان های گیاهیپوستر1399
22مدل سازی خواص مکانیکی و کیفی لیموشیرین با پوشش­های مختلف طی شرایط مختلف نگهداری با شبکه عصبی مصنوعیبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستانسخنرانی1399
23اثر اسید اگزالیک بر برخی شاخص های کیفی و فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز در میوه سه رقم انار باغملک (استان خوزستان)بیست و هفتمین کنگره کنگره ملی علوم صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
24اثر موسیلاژهای گیاهی بر کیفیت آریل های تازه انار در طی دوره انبارمانیبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
25اثر سرمادهی بر جوانه زنی بذر و رشد رویشی دانهال برخی توده های زرد آلواولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطیدانشگاه شهید بهشتی تهرانپوستر1398
26اثر زمان برداشت بر کیفیت میوه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط آب و هوایی ملاثانی (استان حوزستان)اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطیدانشگاه شهید بهشتی تهرانپوستر1398
27اثرات پومیس و کودآبیاری بر رشد رویشی و برخی شاخص‏های بیوشیمیایی دانهال‏های زردآلوی بومی باغملک (استان خوزستان)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
28ارزیابی برخی صفات کمی میوه و اسیدهای چرب روغن توده های گردوی منطقه ایذه (استان خوزستان)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
29مقایسه شاخص های رشد رویشی و عناصر کم مصرف در دانهال های برخی ژنوتیپ های زردآلوی استان خوزستانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندالنشگاه ارومیهپوستر1398
30اثرات اسید اگزالیک و عصاره الکلی بره¬موم بر برخی شاخص¬های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل¬های تازه اناریازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ارومیهپوستر1398
31اثر محلولهای غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم طالبی گلخانه اییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ارومیهپوستر1398
32تولید بسترهای کشت آلی و معدنی در صنعت باغبانیدومین همایش ملی نهادینه سازی کارافرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
33مروری بر تحقیقات آریل های تازه انار با حداقل فرآوری در استان خوزستانهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
34بررسی اثر پوشش‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-رس، واکس و روغن زیتون روی برخی ویژگی‌های کیفی لیموشیرین در طی انبارمانی عمر قفسه ایدوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایراندانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1398
35مقایسه خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم طالبی گلخانه ای در کشت بدون خاکیازدهمین کنگره علوم باغبانیدانشگاه ارومیهپوستر1398
36ارزیابی تولید ساقه گلدهنده و خصوصیات گل در برخی توده های اسفناج ایرانیبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایراندانشگاه مراغهپوستر1397
37اثر کمبود آهن بر فعالیت آنزیم فسفاتاز در ریشه برخی ژنوتیپ های پستهبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایراندانشگاه مراغهپوستر1397
38اثر اسید جیبرلیک (GA3) بر رشد دانهال برخی ژنوتیپ های بادام کوهی ( Prunus scoparia) در استان خوزستانبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایراندانشگاه مراغهپوستر1397
39اثرات روغن بادام تلخ و سیلیکات سدیم بر کیفیت انبارمانی میوه لیمو شیرینسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییدانشگاه ارومیهپوستر1397
40اثرات بسته‌بندی، صمغ عربی و کیتوسان بر عمر انبارمانی میوه نارنجسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییدانشگاه ارومیهپوستر1397
41مقایسه اثرات صمغ عربی خالص و صمغ عربی سنتی بر عمر انبارمانی میوه توت فرنگیسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییدانشگاه ارومیهپوستر1397
42اثر باگاس و نیترات پتاسیم بر رشد رویشی دانهال های پستهدومین همایش ملی پسته ایراندانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1397
43اثرات فیلترکیک و نیترات کلسیم بر رشد رویشی و میزان برخی عناصر در دانهال های پستهدومین همایش ملی پسته ایراندانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1397
44تأثیر سیستمهای مختلف تربیت انگور رقم فخری بر شاخصهای فیزیکی و بیوشیمیایی میوه در دوره انبارمانیدومین سمپوزیوم ملی میوههای ریزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
45تأثیر غلظتهای مختلف کیتوزان بر عمر انبارمانی انگور رقم سفید بیدانهدومین سمپوزیوم ملی میوههای ریزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
46تأثیر سیستمهای مختلف تربیت بر برخی شاخصهای کیفی میوه انگور ارقام "سفید بیدانه" و "فخریچهارمین کنفرانس ملی صنعت انگور و کشمش ایراندانشگاه ملایرپوستر1397
47اثر بستر نگهداری و پوشش محل پیوند بر تشکیل کالوس و رشد پیوندک دو رقم انگور ایرانیچهارمین کنفرانس ملی صنعت انگور و کشمش ایراندانشگاه ملایرپوستر1397
48اثر مرحله رشد بر برخی تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه کنار هندینهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1397
49مقایسه برخی شاخص های رشد رویشی دانهال کنار در بسترهای بدون خاکنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1397
50بررسی ویژگی های مورفولوژیکی توده های بومی زردآلو در منطقه بهبهاناولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
51تعیین نیاز سرمایی در برخی از توده های بومی زردآلو در بهبهان خوزستاناولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
52اثرات محلول غذایی بر برخی صفات کمی و کیفی میوه سه رقم طالبی گلخانه ای در کشت بدون خاکاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
53اثر بسترهای کاشت و کود آبیاری بر برخی شاخص های رشد رویشی و ترکیبات بیوشیمیایی دانهال های بادامک (Prunus scoparia Spach.)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
54اثرات اکسین ایندول استیک و بستر کاشت بر ریشه زایی و رشد رویشی گیاهان ریشه عریان توت فرنگیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
55مقایسه برخی شاخص های کیفی میوه در توده های انار باغملک (استان خوزستان)اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایرانبابلسر-مازندرانپوستر1396
56معرفی Sternbergia به عنوان جنس جدید برای فلور خوزستاندومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایراندانشگاه ارومیهپوستر1396
57اثر سرمادهی بذر بر رشد رویشی دانهال های بادام کوهی (Prunus scoparia)دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایراندانشگاه ارومیهپوستر1396
58ارزیابی ترکیبات بیوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه پنیرک (Malva neglecta .Wallr) در استان خوزستاندومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایراندانشگاه ارومیهپوستر1396
59اثر نوع بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال های نارنجپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1396
60اثرات بسترهای کاشت بر رشد گیاه نعناع فلفلی (Mentha × piperita)پانزدهمین کنگره علوم خاکدانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1396
61شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان صمغ دار استان خوزستانپنجمین همایش ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه زنجانپوستر1396
62اثر کمبود آهن بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برخی ارقام توت فرنگیپنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهیدانشگاه زنجانپوستر1396
63اثرات بلوغ میوه در برداشت، تیمار اتانول و زمان انبارمانی بر کیفیت پس از برداشت میوه (Morus alba var. nigra L.) توت سیاهاولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایراندانشگاه تربیت مدرسپوستر1396
64اثر قارچ میکوریزا بر رشد، فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز و برخی شاخص های بیوشیمیایی پایه های بادامپنجمین همایش ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانزنجانپوستر1396
65اثر اسید اگزالیک و صمغ عربی بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل های تازه انار(Punica granatum L.) با حداقل فرآوری طی دوره انبارمانیاولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایرانتهرانپوستر1396
66اﺛﺮ ﭘیﻮﻧﺪک ﻗﻄﺮ ﭘﺎیﻪ و ﺑﺮ اﻧﮕﻮر ﺗﺸکیﻞ کﺎﻟﻮس و رﺷﺪ ﭘیﻮﻧﺪک در ﺑﺮﺧی ارﻗﺎماولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایرانتهرانپوستر1396
67اثر قارچ میکوریزا بر رشد، فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز و برخی شاخص های بیوشیمیایی پایه های بادام (Prunus dulcis Mill. ex Rchb.)پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه زنجانپوستر1396
68بررسی اثر مولیبدن بر رشد رویشی و عملکرد باقلا (Vicia faba L.) رقم "سرازیری"اولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایراندانشگاه تربیت مدرس- تهرانپوستر1396
69اثرات بستر کاشت و محلول غذایی بر شاخص های جوانه زنی بذر و رشد دانهال های دراگون فروت(Hylocereus undatus)چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایراندانشگاه پیام نور- دانشگاه تهرانپوستر1396
70بررسی فعّالیّت ضدّقارچی عصاره متانولیک گیاه جام زرین کوروش (Sternbergia clusiana Spreng.)کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتیمشهد- دانشگاه پیام نور خراسان رضویپوستر1396
71مقایسه اثرغلظت های مختلف کلریدسدیم و کلریدپتاسیم بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های خیارچنبردومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدانپوستر1395
72اثر کاربرد تلفیقی کود زیستی ازتو بارور- 1و کود شیمیایی کامل ) (NPKبر ویژگیهای رشد رویشی گل شببوی پُرپَر ).(Mattدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش هادانشگاه هنراسلامی تبریزپوستر1395
73اثر بیکربنات سدیم بر برخی شاخص¬های رویشی و سبزینگی برگ گیاه توت-فرنگی (Fragaria x ananassa Duch.) در شرایط بدون خاکهمایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی- 30 تیر 95-تهرانتهرانپوستر1395
74اثر اگزالیک اسید بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی آریل های تازه انار (.Punica granatum L) با حداقل فرآوریدومین کنفرانس روشهای افزایش ماندگاری فرآورده های غذائیتهرانپوستر1395
75مقایسه اثر غلظت های مختلف کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‌های خیار چنبر (Cucumis melo var. flexuosus)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدانپوستر1394
76اثر تیمار آهن بر برخی شاخص های رشد رویشی در سه توده اسفناج بومی ایرانسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایراندانشکده شهید مفتح همدانسخنرانی1394
77بررسی اسانس های حاوی اس-کارون و کارواکرول بر ویژگی های مورفولوژیکی گل بریدنی رز رقم باکارااولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانموسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیرازسخنرانی1394
78تغییرات برخی شاخص های بیوشیمیایی و رویشی در توده های اسفناج (Spinacia oleracea L.) بومی ایران در پاسخ به مقادیر مختلف آهن در محلول غذاییسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایراندانشکده شهید مفتح همدانپوستر1394
79تاثیر تلقیح قارچ اندوفیت piriformospora indica بر روی رشد و تحمل شوری در گل محمدی rosa damasceneنخستین همایش ملی فضای سبز کم آبدانشگاه کاشانپوستر1394
80بررسی اثر اسانس نعناع بر ویژگی های مرفولوژیکی گل بریدنی رز رقم 'باکارا'دومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایرانمرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1394
81اثر سطوح مختلف سرب و شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)چهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1394
82بررسی تاثیر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و شوری بر مولفه‌های رشد و غلظت کادمیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران – شیمی و آلودگی خاک و سلامت محیط زیستدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجانپوستر1394
83بررسی اسانس های حاوی اس-کارون و کارواکرول بر ویژگی های بیوشیمیایی گل بریدنی رز رقم باکارادومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایرانتهران- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1394
84اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تنش بیکربنات سدیم بر جذب فسفر، کلسیم و منیزیم در اندام هوایی توسط اسفناج ) Spinacia olerace L.دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزیدانشگاه تهران. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیستپوستر1394
85اثر مدت زمان انبارمانی و صمغ عربی بر کیفیت آریلهای تازه انار با حداقل فرآوریچهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه تربیت مدرسپوستر1394
86ثر مدت زمان انبارمانی و اسید استیک بر کیفیت آریلهای تازه انار با حداقل فرآوریچهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه تربیت مدرسپوستر1394
87بررسی عمر گلجایی گل ژربرا از طریق متیل جاسمونات و 8- هیدروکسی کینولیناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانشیرازپوستر1394
88بررسی عمر گلجایی گل ژربرا از طریق سالسیلیک اسید و 8- هیدروکسی کینولیناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانشیرازپوستر1394
89اثر کودهای آهن، غلظت آهن و زمان کاربرد بر محتوای آهن گیاه توت فرنگی رقم کاماروزانهمین کنگره علوم باغبانیاهوازپوستر1394
90اثر محلول پاشی کودهای حاوی آهن بر کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروزانهمین کنگره علوم باغبانیاهوازپوستر1394
91بررسی اثر غلظت ژل کتیرا و زمان انبارداری بر برخی شاخصهای کیفی آریلهای تازه انار با حداقل فرآورینهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه شهیدچمران اهوازپوستر1394
92اثر غلظتهای ژل آلوئه ورا و زمان انبارداری بر میزان شدت و کیفیت رنگ آریلهای تازه انار با حداقل فرآوریدومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهران- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1394
93بررسی اثر غلظت عصاره آبی بره موم و زمان انبارداری بر برخی شاخصهای بیوشیمایی آریلهای تازه انار با حداقل فرآوریدومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهران- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1394
94بررسی اثر دوتیمار، شوری و جیبرالین ، بر جوانه زنی تره رقم خوزستان در مقایسه با تره فرنگی و تره رقم اصفهاندومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهران- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارپوستر1394
95مقایسه اثر غلظت های مختلف کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های خیار چنبر ( Cucumis melo var. flexuosus )دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدان-دانشکده شهید مفتحپوستر1394