نوشین  زندی سوهانی

 فعالیت های پژوهشی

 

نوشین زندی سوهانی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : نوشین زندی سوهانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Nooshin Zandi Sohani پست الکترونیک : nzandisohani@yahoo.com
تاریخ تولد : 1350/01/01 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : حشره شناسی گروه آموزشی : گیاهپزشکی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
حشره شناسیدکترای تخصصی1387دانشگاه شهید چمران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Sublethal Effects of Commonly Used Insecticides in Tomato Crop on Functional Response and Biological Parameters of Macrolophus pygmaeus Rumber (Hemiptera: Miridae)نوشين زندي سوهاني(سوم)
,فاطمه ياراحمدي(دوم)
بین المللیJournal of agricultural science and technology : JAST140031.098
2بررسی تنوع ژنتیکی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius در استان خوزستان با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندریایینوشين زندي سوهاني(اول)
,محمدحامد قدوم پاريزي(دوم)
بین المللیJOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE140030.618
3Olfactory responses of the parasitoid wasp, Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera: Pteromalidae) to odors from hosts and stored grainنوشين زندي سوهاني(دوم)
,علي رجب پور(سوم)
بین المللیJournal of plant protection research140020.0
4Hyperaspis polita Weise functional response: effects of predator stages, prey species, and previous feeding experiencesنوشين زندي سوهاني(چهارم)
,ليلا رمضاني(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE140010.774
5Impact of silicon-based fertilizer and salicylic acid on the population density of Brevicoryn brassicae (Hemiptera: Aphididae) and its parasitism by Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae)نوشين زندي سوهاني(سوم)
,فاطمه ياراحمدي(دوم)
بین المللیJournal of crop protection1400100.037
6اثرات دوز زیرکشنده حشرهکشهای دیمتوات، ایمیداکلوپراید و تیودیکارب بر پارامترهای زیستی زنبور Aenasius bambawalei(Hymenoptera: Encyrtidae) پارازیتوئیدنوشين زندي سوهاني(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139980.03
7Reproductive and developmental parameters of Aenasius bambawalei (Hymenoptera: Encyrtidae) as affected by temperatureنوشين زندي سوهاني(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(چهارم)
بین المللیJournal of crop protection139990.187
8سمیت تنفسی و اثرات دورکنندگی چند اسانس گیاهی بر سوسک چهار نقطه¬ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae)نوشين زندي سوهاني(دوم)
,علي رجب پور(سوم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139930.105
9Fixed-Precision Sequential Sampling Plan of Syringopais temperatella (Lep., Gelechiidae) in Wheat Fields of Iranنوشين زندي سوهاني(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیJournal of agricultural science and technology : JAST1399220.897
10تاثیر حشره کشهای اسپیروتترامات و کلرپایرفوس بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aenasius Bambawalei Hayatنوشين زندي سوهاني(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139910.03
11Effect of weedy culture on population densities, spatial distributions and sampling procedures of Spodoptera exigua and Sesamia cretica (Lep., Noctuidae) in corn fieldsنوشين زندي سوهاني(سوم)
,محمد فرخاري(چهارم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیBULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH13981091.81
12Interactions between host plant, Aphis fabae, and its natural enemies, Orius albidipennis and Lysiphlebus fabarum in a tritrophic systemنوشين زندي سوهاني(چهارم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیJOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY1398220.967
13Prey stage preference and functional response of Orius albidipennis (Hetetroptera, Anthocoridae) to Aphis fabae (Homomoptera, Aphididae)نوشين زندي سوهاني(چهارم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE1398390.854
14بررسی تغییرات جمیعت شته (Fabricius) (Aphididae.: Hem (avenae Sitobion و دشمنان طبیعی آن در مزرعه گندم در منطقه سرپل ذهابنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
داخلیحفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد1398330.0
15تغییرات فصلی جمعیت و برنامهی نمونهبرداری دنبالهای با دقت ثابت شتهی سبز انار Aphis punicae (Homoptera, Aphididae) در شهرستان سیروان (استان ایلام)نوشين زندي سوهاني(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
داخلیپژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139880.023
16Seasonal Population Dynamics, Sampling Distribution, and Fixed-Precision Sequential Sampling of Spectrobates ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) in Pomegranate Orchardsنوشين زندي سوهاني(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیJOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY13981131.779
17Intraguild interactions of a generalist predator, Orius albidipennis, with two Bemisia tabaci parasitoidsنوشين زندي سوهاني(دوم)
,علي رجب پور(چهارم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE139810.854
18First description of the male of Dendrothrips karnyi (Thysanoptera, Thripidae) from Iranنوشين زندي سوهاني(چهارم)
,ليلا رمضاني(سوم)
بین المللیZOOTAXA139830.99
19Chemical composition and insecticidal efficacy of Cyperus rotundus essential oil against three stored product pestsنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
بین المللیINTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION13971333.562
20Temperature-dependent functional response of Aenasius bambawalei (Hymenoptera: Encyrtidae) to different population densities of the cotton mealybug Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae)نوشين زندي سوهاني(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(چهارم)
بین المللیEUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY13971151.017
21Chemical composition and bioactivity of essential oil from Eucalyptus occidentalis leaves against two stored product pestsنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE1397380.659
22Side-effects of azadirakhtin (NeemAzal) and flubendiamide (Takumi) on functional response of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)نوشين زندي سوهاني(دوم)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
,ليلا رمضاني(چهارم)
بین المللیJournal of crop protection139770.291
23پراکنش فضایی و نمونه برداری دنباله‏ای شته Sitobion avenae (Hem. : Aphididae) در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاهنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
داخلیگیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1397410.016
24Population abundance of pomegranate aphid, Aphis punicae (Homoptera: Aphididae), predators in Southwest of Iranنوشين زندي سوهاني(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139750
25Sensitivity of Bemisia tabaci (Hemiptera Aleyrodidae) and the Generalist Predator Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) to Vapors of Essential Oilsنوشين زندي سوهاني(اول)
,فاطمه ياراحمدي(سوم)
,ليلا رمضاني(چهارم)
,علي رجب پور(دوم)
بین المللیJOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE1397530.677
26پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیبنوشين زندي سوهاني(دوم)
,علي رجب پور(چهارم)
داخلیگیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139740.053
27Functional response of the predatory species Orius albidipennis Reuter (Hemiptera: Anthocoridae) to two life stages of Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera: Aleyrodidae)نوشين زندي سوهاني(سوم)
,فاطمه ياراحمدي(دوم)
بین المللیEgyptian Journal of Biological Pest Control1397140.163
28واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsisنوشين زندي سوهاني(چهارم)
,ليلا رمضاني(اول و مسئول)
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1396۲0.043
29Evaluation of geostatistical method and hybrid Artificial Neural Network with imperialist competitive algorithm for predicting distribution pattern of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in cucumber field of Behbahan, Iranنوشين زندي سوهاني(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139640.364
30بررسی آماره¬های زیستی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک¬های آرد آلود Phenacoccus solenopsis و Planococcus citri در شرایط آزمایشگاهینوشين زندي سوهاني(چهارم)
,ليلا رمضاني(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.023
31نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از شته های مزارع گندم در اهوازنوشين زندي سوهاني(سوم)
,فاطمه ياراحمدي(چهارم)
,ليلا رمضاني(اول)
,علي رجب پور(دوم)
حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد1395۴0.012
32Functional response of Orius albidipennis Reuter (Hemiptera: Anthocoridae)to Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechidae) on two tomato cultivars with different leaf morphological characteristicsنوشين زندي سوهاني(چهارم)
,فاطمه ياراحمدي(دوم)
ENTOMOLOGIA GENERALIS1395360.286
33Hybrid neural network with genetic algorithms for predicting distribution pattern of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in cucumbers field of Ramhormoz, Iranنوشين زندي سوهاني(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
34اثر اسانس ریزوم گیاه اویارسلام Cyperus rotundus L. بر شاخص های تغذیه‌ شپشه دندانه‌داربرنج Oryzaephilus surinamensis L. و لمبه گندم Trogoderma granarium Evertsنوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394 0.074
35ترکیبات شیمیایی و اثرات حشره‏کشی اسانس برگ نارنج Citrus aurantium L. بر سه آفت مهم انبارینوشين زندي سوهاني(دوم)
,ليلا رمضاني(سوم)
گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی فون بال ریشکداران شهرستان آبدانان استان ایلامدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1400
2بخشی از فون کنه های میان استیگمای (Acari: Mesostigmata) خاکزی در استان خوزستاندومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1400
3تنوع زیستی کنه های اریباتید در انواع پوشش گیاهی ساحل رودخانه کارونیازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمشهدپوستر1400
4تاثیر اسانس های خانواده نعناعیان روی شته خرزهره Aphis nerii (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهیدومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
5اثر برخی سموم بر مرگ و میر حشرات بالغ سفید بالک پنبه (Homoptera.:Aleyrodidae) Bemisia tabaciدومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6اولین گزارش شب پره Emmelina monodactyla L.( Lepidoptera: Pterophoridae) از استان خوزستاندومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
7مقایسه تنوع زیستی کنه های نهان استیگمایان (Cryptostigmata) و میان استیگمایان (Mesostigmata) در ساحل رودخانه کارون5th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iranتبریزپوستر1399
8ترکیبات شیمیایی و اثر حشره¬کشی اسانس گیاه ارس Juniperus excelsa Marschall von Bieberstein روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus Fabriciusدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلپوستر1398
9تاثیر برخی حشره کش های گیاهی و شیمیایی روی جمعیت شب پره گوجه فرنگی Heliothis armigera (Hübner)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیسخنرانی1398
10Fumigant toxicity of some essential oils against the eggs of the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae)Integrated Protection of Stored ProductPisa, Italyسخنرانی1398
11Influence of temperature on the functional response of Anisopteromalus calandrae (Hym: Pteromalidae) to different population densities of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae)Integrated Protection of Stored ProductPisa, Italyسخنرانی1398
12Seasonal population dynamics of Spodoptera exigua and Sesamia cretica (Lepidoptera: Noctuidae) on corn in north of Khuzestan province, south west of Iranسومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران،دانشگاه تبریزسخنرانی1398
13valuation of carob moth larval population on pomegranate trees neighboring fig in Sirvan district, Ilamسومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایراندانشگاه تبریزسخنرانی1398
14تعیین آستانه اقتصادی سوسک شاخدار خرما Oryctes elegans Prellهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
15پاسخ بویایی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus و پارازیتویید آن Anisopteromalus calandrae به اسانس گیاه ارس Juniperus excelsaهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
16تعیین مناسب‌ترین مرحله زیستی شته Sitobion avenae برای نمونه‌برداریهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
17ﺳﻤیﺖ ﺗﻤﺎﺳی ﭘﻨﺞ اﺳﺎﻧﺲ ﮔیﺎﻫی ﻋﻠیﻪ ﺷﭙﺸک آردآﻟﻮد ﭘﻨﺒﻪ Phenacoccus solenopsis Tinsley (Sternorrhyncha: Pseudococcidae)بیست و سومین کنگره ملی گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1397
18ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮیﺎیی ﺳﻨﺠی ﺳﻦ ﺷ کﺎرﮔﺮ Macrolophus pygmeus ﻪ ﺑﻘﺎیﺎی ﺑﺮﺧی ﺳﻤﻮم رایﺞ در کﻨﺘﺮل ﭘﺮه Tuta absoluta ﻣیﻨﻮز ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕیبیست و سومین کنگره ملی گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1397
19ﺗﻌییﻦ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺮای ﭘﺎیﺶ ﺟﻤﻌیﺖ کﺮم ﺳﺎﻗﻪ Sesamia cretica ﺧﻮار ذرت و کﺮم ﺑﺮگ ﺧﻮار Spodoptera exigua ﭼﻐﻨﺪر در ﻣﺰارع ذرتبیست و سومین کنگره گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1397
20Effects of different temperatures on development and reproduction of Aenasius bambawalei (Hymenoptera: Encyrtidae)1st international conference on biological controlبنگلور - هندوستانسخنرانی1397
21بررسی اثر اسانس Citrus clementina بر مرگ و میر حشرات بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوباتCallosobruchus macullatusسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییارومیهپوستر1397
22Intraguild Predation by the generalist Predator ORIUS ALBIDIPENNISon whitefly BEMISIA TABACI Parasitized by ERETMOCERUS MUNDUSand ERETMOCERUS EREMICUSXI European congress on entomologyItalyپوستر1397
23olfactory resPonse of Predatory bug ORIUS ALBIDIPENNISand Parasitoid wasPs ERETMOCERUS MUNDUSand ERETMOCERUS EREMICUSto BEMISIA TABACIand comPetitor natural enemiesXI EUROPEAN CONGRESS OF ENTOMOLOGYItalyپوستر1397
24فعالیت دورکنندگی اسانس¬های شمعدانی معطرL. Pelargonium roseum ، باریجه Ferula gummosa Boiss.، زیره سبزL. Cuminum cyminum و زیره سیاهCarum carvi L. روی سوسک چهارنقطه¬ای حبوباتCallosobruchus maculatus Fabricus.اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
25بررسی اثر دورکنندگی هگزانول و روغن الکل علیه حشراتاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامینپوستر1397
26بررسی تغییرات جمعیت و تعیین بهترین الگوی نمونه برداری از پروانه برگخوار چغندر Spodoptera exigua در مزرعه لوبیا1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agricultureاردبیلپوستر1396
27تغییرات جمعیت زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmeaus در مزارع گندم شهرستان سرپلذهاب استان کرمانشاه. 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agricultureاردبیلپوستر1396
28Functional response of Aenasius bambawalei parasitizing Phenacoccus solenopsis69th ISCPBelgiumپوستر1396
29بررسی زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hyperaspis polita Weise با تغذیه از شپشک¬های Phenacoccus solenopsis Tinsley و Planococcus citri Rissoبیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه تهرانپوستر1395
30واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita Weise با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsleyبیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه تهرانپوستر1395
31ترجیح تخم¬ریزی پروانه ساقه‌خوار نیشکر بر روی سه رقم مختلف گیاه نیشکر در شرایط آزمایشگاهیبیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه تهرانپوستر1395
32تاثیر آزادیرختین و تاکومی بر برخی از خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایراندانشگاه تهرانپوستر1395
33Essential oil composition of two Eucalyptus species and their insecticidal activity on stored product pestsNatural products and Biocontrolفرانسهسخنرانی1395
34بررسی اثرات پنبه تراریخته (BT) برروی آفات پنبههمایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست وتوسعه پایداردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
35تداخل همزیست حشرات بالغ کفشدوزک Nephus arcuatus روی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsisدومین همایش پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکیدانشگاه گنبد کاووسپوستر1395
36فون شته ها و دشمنان طبیعی مزارع گندم در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاهدومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکیدانشگاه گنبد کاووسپوستر1395
37استفاده از اسانس گیاهان درمنه، باریجه و شمعدانی به عنوان سم تدخینی علیه آفت گلخانه-ای سفید بالک پنبهچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماردبیلپوستر1394
38بررسی دوره پیش از بلوغ و نسبت جنسی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae در شرایط آزمایشگاهیچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلی اردبیلپوستر1394
39تنوع زیستی کنه های خاکزی در ساحل رودخانه کارونچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1394
40اثرات تدخینی گیاه درمنه، باریجه و شمعدانی علیه آفت گلخانه ای سفیدبالک پنبهچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1394
41Effect of environmental agents on oviposition of sugarcane stem borer Sesamia Spp. in laboratoryINTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN CHEMICAL, BIOLOGICAL & ENVIRONMENTAL ENGINEERINGDubaiسخنرانی1394
42واکنش تابعی سن شکارگر Orius albidipennis با تغذیه از تراکم های مختلف تخم سفید بالک پنبهBemisia tabaci در شرایط آزمایشگاهیسومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی ایراندانشگاه فردوسی مشهدپوستر1394