هدایت اله  روشنفکر

 فعالیت های پژوهشی

 

هدایت اله روشنفکر

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : هدایت اله روشنفکر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hedayatolah Roshanfekr پست الکترونیک : roshanfekr_hd@yahoo.com
تاریخ تولد : 1333/10/07 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : ژنتیک دام گروه آموزشی : علوم دامی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استاد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1پلی مورفیسمی اگزونی در MHC-DMB2 با بیان ژن و ایمنی همورال ارتباط داردمحمود نظري(اول و مسئول)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
,علي آقايي(پنجم)
بین المللیVETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY14002392.048
2بررسی بیان ژن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ویتامینE ، عصاره‌ی گیاه خرفه و پسته‌ی وحشی تحت استرس گرماییهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز140020.083
3شناسایی مسیر پردازش پروتئین در شبکه آندوپلاسمی به عنوان عامل اصلی تنظیم کرچی در بوقلمونهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی14001310.064
4برآورد پارامتر‌های ژنتیکی و فنوتیپی منحنی رشد لجستیک و همبستگی مولفه‌ها در گوسفند زندیهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد140030.1
5بررسی ارتباط چندشکلی در اگزون 2 ژن MHC -DMB2با پاسخ ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنیمحمود نظري(اول و مسئول)
,محمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
,علي آقايي(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.103
6برسی بیان ژن آنزیمهای آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با ویتامین e، عصارهی گیاه خرفه پستهی وحشی تحت استرس گرماییهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز140020.023
7تاثیر سطوح پروتین و جایگزینی DLمیتونن با Lمتیونین بر بیان ژن های میوژنیک در بلدرچین ژاپنیهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139940.023
8بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن و تعیین عوامل محیطی تاثیرگذار بر این صفات در گوسفند نژاد عربیجمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991260.021
9تعیین ترئونین مورد نیاز جوجه های گوشتی سویه آرین 386 در دوره پایانی (22 تا 42 روزگی) با استفاده از ارزیابی پاسخ هاتی عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونیسميه سالاري(چهارم)
,هدايت اله روشنفکر(پنجم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13991270.016
10بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن MHC-DRB1 با روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد در بز عدنیمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399290.318
11مسیرهای بیولوژیکی مرتبط با lncRNA‌های شناخته شده بین ژنی در بافت شکمبه گوساله‌های مبتلاء به اسیدوزجمال فياضي(اول و مسئول)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139930.143
12تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری بز نجدیهدايت اله روشنفکر(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.114
13تأثیر سطوح مختلف پروتئین و جایگزینی DL متیونین با L متیونین بر بیان ژن‌های میوژنیک در بلدرچین ژاپنیهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139940.083
14شناسایی ژنهای میتوکندریایی تأثیرگذار بر تکامل سلول تخم تحت هورمون fsh با استفاده از دادههای ریز آرایه در گاوهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139920.1
15شناسائی ژن های میتوکندریایی تاثیرگذار بر تکامل سلول تخم تحت هورمون FSH با استفاده از داده های ریزآرایه در گاوهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.2
16تاثیرکاهش تراکم نشانگرها بر صحت پیش بینی ژنومی روش های پارامتریجمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398122
17Using the Protein-protein Interaction Network to Identifying the Biomarkers in Evolution of the Oocyteجمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139860.345
18تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنیهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیبیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139820.04
19تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس‌های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیکمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلیتحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران139830.036
20Genome-wide identification and characterization of novel long non-coding RNA in Ruminal tissue affected with sub-acute Ruminal acidosis from Holstein cattleجمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
بین المللیVETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS139810.981
21RNA-Seq Bayesian شبکه اکتشاف سیستم ایمنی در گاوجمال فياضي(ششم)
,هدايت اله روشنفکر(پنجم)
بین المللیIranian Journal of Biotechnology139830.861
22ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانهاکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139710.024
23برآیرد ضرایب اقتصادی صفات مهم تًلیدی در گای بًمی استان ایلامهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.023
24تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانهاکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(اول و مسئول)
,مرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد1397۳0.021
25تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آمار بیزیهدايت اله روشنفکر(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
26بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیرههدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
27بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستانطاهره محمد آبادي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1397۳0.058
28مقایسه رویکرد حداکثر درست نمایی محدود شده با بیزی در برآورد اجزای واریانس ژنومی صفات پشم گوسفند مرینوسجمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971200.033
29مقایسه مدل های مختلف حیوانی جهت برآورد مولفه های (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندیهدايت اله روشنفکر(ارائه دهنده)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
30مقایسه مدل های مختلف حیوانی جهت برآورد مولفه های (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندیهدايت اله روشنفکر(ارائه دهنده)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
31بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLPمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.113
32بررسی چندشکلی ناحیه اینترون چهارم و اگزون پنجم ژن گرلین برخی توده های مرغان بومی خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLPهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.113
33برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مرینوس در تولد و شیرگیری با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی و دو رویکرد حداکثر درست‌نمایی محدود شده و بیزیجمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.027
34EXPRESSION OF THE G1 EPITOPE OF BOVINE EPHEMERAL FEVER VIRUS G GLYCOPROTEIN IN EUKARYOTIC CELLSمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,جمال فياضي(چهارم)
,هدايت اله روشنفکر(پنجم)
بین المللیBulgarian Journal of Veterinary Medicine139610.0
35بررسی سازوکار مولکولی فعال سازی سامانه ایمنی گاو با استفاده از داد های بیان دیجیتالی لوکوسیت هاهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961160.028
36تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفیدمرتضي چاجي(دوم)
,اکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396180.119
37طراحی پلاسمید یوکاریوتی بیان کنندهی اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بیدوام گاوی در سلولهای جنینی کلیهی انسانمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,جمال فياضي(چهارم)
,هدايت اله روشنفکر(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139640.113
38ارزیابی کارایی روش نمونهگیری تجمعی بوتاسترپ بر درستی روش بهترین پیشبینی نااُریب خطی ژنگانجمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139640.024
39تاثیر سطوح مختلف اسید امینه ترئونین بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی سویه آرین در دوره آغازینابراهيم بحريني(اول)
,محمد بوجارپور(دوم)
,سميه سالاري(چهارم)
,هدايت اله روشنفکر(پنجم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961140.038
40Fitting different non-linear models to describe growth pattern in Zandi sheepهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396106
41ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﺑﺘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺳﻨﺘﺎز در ﻣﺮغﻫﺎی ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396۱0.013
42روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم‌های وارداتی استان فارسهدايت اله روشنفکر(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13951110.016
43تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات رشد بره‌های لری‌بختیاری استان خوزستان با در نظر گرفتن اثرات مادریگلزار فرهادي(اول)
,هدايت اله روشنفکر(دوم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139520.05
44شناسایی ژن های تنظیم کننده سیستم ایمنی با استفاده از داده های RNA-Seq لوکوسیت گاوهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(چهارم)
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران139520.107
45Investigation of Mucin gene polymorphism by PCR-RFLP in buffalopopulation in Khouzestan provinceمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,هدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139590.564
46مقایسه نرخ آبستنی حاصل از روش های مختلف همزمانی فحلی و تخمک ریزی در گاومیش خوزستانیمرتضي مموئي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139510.05
47افزوده سازی و شناسایی مولکولی توالی cDNA کد کننده یک پپتید توکسین از غده زهر عقرب Mesobuthus eupeusدر استان خوزستانمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.031
48بر آورد پارامترهای ژنتیکی متغیر سخت زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایرانمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953
49همسانه سازی و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی دوام گاوی در اشریششیا کلیمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,جمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139580.2
50بیان گلیکو پروتئین G اپیتوپ G1 ژن ویروس تب بی دوام گاو در سلول های یوکاریوتمحمدتقي بيگي نصيري(اول)
,جمال فياضي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395bjvm.1061
51مقدمه ای بر کاربرد زیست شناسی سامانه ها در علوم دامیهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
داخلیتحقیقات دام و طیور13951
52بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستانهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,محمد بوجارپور(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد13942
53برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن در سنین مختلف در گوسفند لری يگانه زهره(اول)
,هدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139430.2
54ارزیابی ترکیب شیمیایی انرزی قابل متابولیسم و گوارش پذیری سه گیاه شورپسند مورد تعلیف شتراکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394 0.016
55ارزیابی ترکیب شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم و گوارش پذیری سه گیاه شورپسند مورد تعلیف شتر به روش آزمایشگاهیاکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394
56تخمین پارامترهای ژنتیکی و اجزای (کو)واریانس برای صفات رشد و تولید کرک در بز کرکی خراسان جنوبیهدايت اله روشنفکر(دوم)
, راشدي ده صحرايي-اذر(سوم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394
57GENETIC PARAMETERS AND GENETIC GAINS FOR REPRODUCTIVE TRAITS OF ARABI SHEEPهدايت اله روشنفکر(اول)
ADVANCES IN BIOCHEMICAL ENGINEERING / BIOTECHNOLOGY139420151.911
58مطالعه ساختار شجره و اثرات ناشی از افت همخونی بر صفات رشد در گوسفندان بومی استان لرستانهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13942
59Investigation of Kappa Casein Gene Polymorphism by PCR‐RFLP in Najdi Cattle Breed Population in Khuzestan Provinceمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13942

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تعیین جنسیت خون گاومیش رودخانه ای براساس ژن¬های SRY و Amelogenin با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمرازنهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1400
2تاثیر ویتامین E و نانولیپوزوم ویتامین E بر بیان ژن TSPO در بیضه بلدرچین مولد ژاپنیدومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه - ملاثانیپوستر1400
3بیان ژن استار و تسپو در تخمدان بلدرچینMESMAP7Izmir-Turkeyسخنرانی1400
4بررسی تراکم چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (اسنیپ) موثر بر دنبه گوسفندیازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1400
5تعیین جنسیت سلول های خونی گاومیش رودخانه ای براساس ژن های SRY وamelogenin با استفاده از واکنش زنجیر ای پلیمرنهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه علوم کشاورزی ساریپوستر1400
6تعیین چندشکلی ژن DMB2 در بلدرچین ژاپنیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمشهدپوستر1399
7جداسازی و توالی یابی ژن همولوگ BM86 از کنه هیالوما آناتولیکوم در استان خوزستاندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
8بهبود ژنتیکی وزن بره‌های دورگ حاصل از آمیزش قوچ رومانف با گوسفندان بومی نژاد لریچهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیکتهرانپوستر1399
9تثبیت آللی کاپا کازئین اگزون IV در گاومیش خوزستان3rd conference for the Agricultural SciencesBasrah,Iraqپوستر1399
10مقایسه عملکرد برخی از توابع غیر خطی در توصیف الگوی رشد گوسفند لری بختیاریهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانپوستر1399
11ارزیابی پیشرفت ژنتیکی صفات رشد در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری (شولی شهرکرد)با استفاده از تکنیک نمونه گیری گیبسهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانپوستر1399
12تعیین ژن های مهم دخیل در تجمع چربی مرغ گوشتیششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریتهرانپوستر1399
13جداسازی، شناسایی و توالی یابی ژن ووراکسین آلفا (Voraxin α ) از کنه هیالوما آناتولیکوم ایرانهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانتهرانپوستر1399
14معرفی و تعیین کاریوتیپ ماهی شانک باله زرد خلیج فارس جهت تجاری سازیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستانپوستر1398
15اثرات استفاده از تکنیک PCR جهت تعیین جنسیت در بهبود اقتصادی صنعت گاومیشهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیتوسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستانپوستر1398
16استفاده از گیاهان فیتواستروژن در صنعت دامپروریهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیتوسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستانپوستر1398
17بررسی کاریولوژیکی ماهی شانک باله زرد خلیج فارسکنفرانس ملی صنعت ، تجارت و علوم دریاییخرمشهرپوستر1398
18مقایسه مدل پارامتری و غیرپارامتری برای انالیز داده های پاسخ ایمنی همورالهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانپوستر1398
19تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکروم b ژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی(لری، لری بختیاری و عربی)اولین همایش ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی آبان ماه 97 محقق اردبیلیاردبیلپوستر1397
20بررسی اثرات SNP غیر مترادف در اگزون شماره 2 ژن¬BMP15 گوسفندان عربی و بهمئی بر ساختار و عملکرد پروتئین با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
21تعیین توالی اگزون شماره 2 ژن¬GDF9 گوسفندان عربی و بهمئی و اثرات جهش تک نوکلئوتیدی بر ساختار و عملکرد پروتئیناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزسانپوستر1397
22بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی بر صفات رشد در گوسفندان زندی با استفاده از آنالیز بیزیاواین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیست ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
23بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن MHC-DRB3 در بزعدنی با استفاده از تکنیک PCR-RFLPاولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
24بررسی اثر جمعیت خانواده در دقت پیش بینی ژنومی در اصلاح نژاد به کمک شبیه سازیششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویجتهرانپوستر1397
25بررسی بیان ژن پروتئین شوک حرارتی 70 در جوجه های گوشتی تغذیه شده با ویتامین E ، عصاره ی گیاه خرفه وپسته ی وحشی تحت استرس گرماییاولین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتیخراسان رضویالکترونیکی1396
26بررسی تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین بر بیان ژن میوستاتین و ژن های میوژنیک در بلدرچین ژاپنیاولین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتیپیام نور مشهدسخنرانی1396
27بررسی توالییابی اگزون شماره 2 ژن BMP15 مرتبط با دوقلوزایی در نژاد گوسفندان عربی و بهمئیهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانپوستر1395
28بررسی توالییابی اگزون شماره 2 ژن BMP15 مرتبط با دوقلوزایی در نژاد گوسفندان عربی و بهمئیهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانسخنرانی1395
29ارزیابی و انتخاب بهترین مدل توصیف کننده منحنی رشد گوسفند زندیششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانسخنرانی1395
30برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد گوسفند زندی با استفاده از توابع غیرخطیدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارهمدانالکترونیکی1395
31ارزیابی و انتخاب بهترین مدل توصیف کننده منحنی رشد گوسفند زندیششمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانسخنرانی1395
32بررسی کروموزومی گاومیش های رودخانه ای و باتلاقیسومین همایش گاومیش ایراناهوازپوستر1395
33بررسی خاستگاه اهلی سازی گونه گاومیش باتلاقی در آسیا بر اساس مطالعات ژنتیکیسومین همایش گاومیش ایراناهوازپوستر1395
34بررسی کروموزمی گاومیش های رودخانه ای و باتلاقیسومین همایش ملی گاومیش ایراناهوازپوستر1395
35مقایسه صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی GBLUP و RRBLUP بر اساس داده های ژنومیسومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستیتهرانپوستر1394
36بررسی روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین و آمیخته استان لرستانسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدانپوستر1394
37مطالعه چند شکلی ژن گرلین در مرغان بومی خوزستان با روش pcr-rflpهمایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایراندانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
38بررسی چند شکلی ژن پرولاکتین در مرغان بومی خوزستان با روش pcr-rflpاولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایراندانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
39براورد اجزای (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان قزل با استفاده از روش نمونه گیری گیبسهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیدانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
40بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در مرغان بومی خوزستان با استفاده از روش pcr-rflpاولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایرانتهرانالکترونیکی1394
41براورد اجزای کووراریاس و فراسنجه های ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان قزل با استفاده از روش نمونه گیری گیبسهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیتهرانالکترونیکی1394
42براورد میزان روند همخونی در گوسفندان قزل در طی 16سال متوالیهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیتهرانسخنرانی1394