طاهره  محمد آبادی

 فعالیت های پژوهشی

 

طاهره محمد آبادی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : طاهره محمد آبادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Tahereh Mohammad Abadi پست الکترونیک : t.mohammadabadi@gmail.com
تاریخ تولد : 1358/02/01 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : گروه آموزشی : علوم دامی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم دامی/ تغذیه دامدکترای تخصصی1378دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Effect of replacing alfalfa hay with Leucaena leucocephala (L. Leucocephala) leaves on in vitro gas production, digestibility and in situ degradability in buffaloطاهره محمد آبادي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
بین المللیActa scientiarum. Animal sciences140043
2Isolation and identification of tannin-degrading bacteria from deer gut and potency for improving nutritional value of tannin rich plantsمرتضي چاجي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز140010.031
3The Effect of Feeding Tribulus terrestris Plant Powder on Growth Performance, Digestibility, Rumen and Blood Parameters of Iranian Arabic Lambsطاهره محمد آبادي(اول)
,خليل ميرزاده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140040.033
4Lactobacillus plantarum as feed additive to improvement in vitro ruminal bio fermentation and digestibility of some tropical tree leavesطاهره محمد آبادي(دوم)
بین المللیJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY14001313.772
5The overview on anti-cancer effects of milk lactoferrinطاهره محمد آبادي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14009
6EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF RAW SUNFLOWER SEEDS ON THE MILK PRODUCTION, COMPOSITION AND FATTY ACID PROFILE OF DROMEDARY CAMELSطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
7تأثیر استفاده از هسته خرمای عمل‏آوری شده با روش‏های مختلف در جیره بر عملکرد جوجه‏های گوشتیمحمدرضا قرباني(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139930.143
8تاثیر مرحله شیردهی و تعداد شکم زایش بر ترکیبات شیر در میش عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13991260.033
9اثر تغذیه ای پودر برگ گیاه مورد (Myrtus communis) بر فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم و عملکرد آنتی اکسیدانی منی و خون در قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(اول و مسئول)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940.058
10Oral administration of lactate producing bacteria alone or combined with Saccharomyces cerevisiae and Megasphaera elsdenii on performance of fattening lambsطاهره محمد آبادي(دوم)
بین المللیJOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH139911.248
11تغذیه گیاهان شورزیست به بره‎های پرواری و تاثیر آن¬ها بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشهمحسن ساري(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.026
12استفاده از سرشاخه و برگ کنوکارپوس هرس شده بر قابلیت‌ هضم و تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.046
13Is camel milk lactoferrin effective against COVID-19?طاهره محمد آبادي(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13992
14Camel Milk lactoferrin: Special agent against bacterial infectionsطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13999
15Influence of three microbial feed additives ofMegasphaeraelsdenii,Saccharomyces cerevisiaeandLactobacillussp. onruminal methane and carbon dioxide production, andbiofermentation kineticsطاهره محمد آبادي(دوم)
بین المللیJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY1399-3.006
16The effect of biofloc produced from fish farming system on nutrients digestibility, rumen fermentation, feeding behavior and blood parameters of Najdi goatsطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیVeterinary Research Forum139940.893
17Impact of supplementation of hemp seeds (Cannavis sativa L.) on In Vitro gas fermentation parameters and digestibility using foregut fluid from dromdary camel\cxطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
18Effect of sulfuric acid and molasses on the chemical composition, ruminal fermentation, and digestibility of silage of Conocarpus erectus L. tree leaves and branchesطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
بین المللیAGROFORESTRY SYSTEMS139911.973
19Effect of diets containing oak kernel on the rumen fermentation and digestibility, blood metabolites and liver enzymes in Khuzestani buffaloطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللیINDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES139950.278
20Effect of dietary palm kernel on semen quality, reproductive and thyroid hormones and blood chemistry parameters of Arabi ramsطاهره محمد آبادي(اول)
,صالح طباطبائي وکيلي(دوم)
بین المللیAnimal Nutrition and Feed Technology1399200.146
21Effect of microbial feed additives on growth performance, microbial protein synthesis and rumen microbial population in growing lambsطاهره محمد آبادي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940.54
22Effect of treated Conocarpus erectus L. leaves with Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter as tannin-degrading bacteria on digestion activity of rumen microorganismsطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
23Enriching of camel milk composition and fatty acid profile by supplementation of flaxseeds in the dromedary camel dietطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
24Milk Lactoferrin: A probable immunological agent against SARS-CoV-2طاهره محمد آبادي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13992
25Camel Milk as an Amazing Remedy for Health Complicationsطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.01
26تعیین ارزش غذایی، تولید گاز و تجزیه پذیری گیاهان شورزیست سالیکورنیا (Suaeda aegyptiaca) کاکل (Salicornia europaea) و گتک (Halocnemum strobilaceum) در گوسفندمحسن ساري(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.035
27تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139830.042
28بررسی تأثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجههای سرمی شتر تک کوهانهطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139820.042
29COMPARISON OF IN VITRO DIGESTIBILITY OF DIETS CONTAINING SUBABUL PLANT AS FODDER IN DROMEDARY CAMEL AND COWطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
30Investigation of rumen fermentation parameters and some blood metabolites of dromedary camels fed with C3 and C4 foragesطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلیVeterinary Research Forum139830.235
31Isolation and identification of cellulolytic bacteria from gastrointestinal tract of Arabian horse and investigation of their effect on the nutritional value of wheat strawطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY139822.683
32Camel Milk; A Superfood as a Treatment for Diabetesطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139814
33IN VITRO STUDY OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF Malva sylvestris TO Suaeda fruticosa PLANT ON RUMEN DIGESTIBILITY, FERMENTATION AND PROTOZOA MORPHOLOGY IN ONE-HUMPED CAMELطاهره محمد آبادي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
34بهینه¬سازی رشد باکتری¬های سلولولیتیک جدا شده از دستگاه گوارش اسب و بررسی اثر انتقال آن¬ها به شیرابه شکمبه بر گوارش پذیری کاه گندمطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(چهارم)
داخلیپژوهش در نشخوار کنندگان139820.026
35IN VITRO STUDY OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF Malva sylvestris TO Suaeda fruticosa PLANT ON RUMEN DIGESTIBILITY, FERMENTATION AND PROTOZOA MORPHOLOGY IN ONE-HUMPED CAMELطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
36Effect of supplementation fat during the last 3 weeks of uterine life and the preweaning period on performance, ruminal fermentation, blood metabolites, passive immunity and health of the newborn calfطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(چهارم)
بین المللیBRITISH JOURNAL OF NUTRITION1398123.319
37اثر مغز میوه بلوط بر فعالیت باکتریها، قارچها و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بز نجدی و گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139810.058
38EFFECT OF DIETARY INCLUSION OF MUSTARD PLANT ON LIPID PROFILE, THYROID HORMONES AND LIVER HEALTH OF ARABI SHEEPطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
39بررسی تاثیر باکتری‏های تولید کننده و مصرف کننده اسید لاکتیک و ساکارومایسیس سرویسیه بر فراسنجه‏های تولید گاز، تخمیر شکمبه‎ای و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره با کنسانتره بالا به روش برون‏ تنی در گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
داخلیپژوهش در نشخوار کنندگان139840.2
40‌گوارش‌پذیری و تخمیر کاه گندم و کنجاله سویا توسط باکتری‌های جدا شده از شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیره‌های حاوی تفاله‌زیتونمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
,محسن ساري(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی139740.0
41Effect of Natuzyme Enzyme on Fecal Digestion and Fermentation of Wheat Straw and Alfalfa Hay in Arabian Horsesطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللیJOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE1397-0.882
42EFFECT OF FEEDING MENTHA PULEGIUM L. POWDER ON EGG QUALITY CHARACTERISTICS AND CHOLESTEROL VALUE OF LAYING JAPANESE QUAILSطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
43Study on Chemical Composition, Digestibility and Ruminal Degradation Parameters of Siris Leaves, Flowers and Pods in One-Humped Camelطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,زينب يوسفي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13976
44اثر تغذیه شاخه کامل درخت برهان بر هضم‌پذیری، برخی خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بزهای نجدیمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139710.075
45اثر برگ گیاه مورد و اسانس آن بر خصوصیات تخمیر و قابلیت هضم در گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,محمدرضا قرباني(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139720.05
46ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LACTATE-PRODUCING AND UTILIZING BACTERIA FROM THE RUMEN OF NAJDI GOATSطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
47In vitro Fiber Digestibility, Gas Production and Enzyme Activity of Cellulolytic Bacteria of Arabian Camels (Dromedary) Fed Cultivable and Pasture Forageطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.167
48اثر برگ مورد بر هضمپذیری، برخی فراسنجههای خونی و شکمبهای و گونههای پروتوزوا در گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,محمدرضا قرباني(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139730.021
49Effect of supplementing calcium salts of n-3 and n-6 fatty acid to pregnant nonlactating cows on colostrum composition, milk yield, and reproductive performance of dairy cowsطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(سوم)
بین المللیANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY139712.143
50تاثیر آموزش کوتاه مدت گوسفندان بر مصرف هالکنموم استروبیسوممحسن ساري(اول و مسئول)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
بین المللیAPPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE139721.54
51In vitro gas production and in situ degradation of Mesquite leaves and pods in Arabian camels in Iranمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139711
52بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستانطاهره محمد آبادي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1397۳0.058
53Effect of a short-term training on intake of Halocnemum strobilaceum forage by sheepمحسن ساري(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
بین المللیAPPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE13972131.817
54بررسی تأثیر مغز میوة بلوط بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای، رفتار نشخوار و فراسنجه های خونی گوسفند عربی و بز نجدیطاهره محمد آبادي(اول)
,خليل ميرزاده(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,محمود قاسمي نژاد رائيني(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139640.097
55آثار فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(ارائه دهنده)
,خليل ميرزاده(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محمود قاسمي نژاد رائيني(پنجم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139640.097
56مقایسه گوارش پذیری، توازن نیتروژن رفتار تغذیه ای بره های تغذیه شده با جیره کاملا مخلوط به دو صورت بلوک و مشطاهره محمد آبادي(اول)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961180.028
57STUDY OF BIOFLOC PRODUCTION FROM FISH BREEDING SYSTEM AND USING AS SUPPLEMENT IN RUMINANTطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
58Effects of physical form of diet on nutrient digestibility, rumen fermentation, rumination, growth performance and protozoa population of finishing lambsمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13962
59تاثیر سطوح مختلف پودر آویش شیرازی (Zataria Multiflora Boiss) در جیره بر صفات تولیدی، اندام‌های درونی و خصوصیات کیفی گوشت بلدرچین ژاپنیمجتبي ابوالوردي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محمدرضا قرباني(پنجم)
داخلیدامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961140.013
60تعیین دما و pH بهینه رشد باکتریهای تجزیه کننده مواد لیگنوسلولزی جدا شده از دستگاه گوارش موریانه و اثر آنها بر قابلیت هضم و فراسنجه‌های تخمیر آزمایشگاهی برخی پسماندهای کشاورزیطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139620.017
61اثر انتقال باکتری‌های تجزیه کننده لیگنوسلولز روده موریانه به شیرابه شکمبه بر فراسنجه‌‌های تولید گاز و قابلیت هضم کاه گندم و سرشاخه خرما در شرایط برون‌‌تنیطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(سوم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961140.028
62مقایسه قابلیت هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه، در بزهای نجدی تغذیه شده با سرشاخه کامل برهان یا علوفه یونجهمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139610.023
63Effect of Different Levels of Milk Thistle (Silybum Marianum) in Diets Containing Cereal Grains with Different Ruminal Degradation Rate on Rumen Bacteria of Khuzestan Buffaloزينب نيک زاد(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.108
64بررسی فراسنجه‌های تجزیه پذیری شکمبه‌ای، ناپدید شدن بعد شکمبه‌ای و ارزش تغذیه‌ای برگ، گل و غلاف برهان در نشخوارکنندگانزينب يوسفي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,محمد بوجارپور(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139640.017
65بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدیطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139620.023
66عملکرد پروار، مصرف خوراک، قابلیت هضم جیره، تخمیر شکمبه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته رومانف×لری بختیاری و لری بختیاریمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,محمد بوجارپور(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.034
67Replacement of alfalfa hay (Medicago sativa L.) with subabul (Leucaena leucocephala) leaf meal in diets of Najdi goats: effect on digestion activity of rumen microorganismsطاهره محمد آبادي(اول)
بین المللیTROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION139661.01
68تأثیر کنجاله آفتابگردان فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوست پسته بر تخمیر شکمبهای و تولید گاز در شرایط برون تنیطاهره محمد آبادي(دوم)
داخلیVeterinary Research Forum139630.235
69اثر تغذیه برگ برهان) (Albizia lebbeck بر تخمیر، تولید گاز، قابلیت هضم و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانهطاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
داخلیپژوهش در نشخوار کنندگان139620.027
70اثر جایگزینی کاه ماش (Vigna radiate) با کاه گندم یا سیلاژ ذرت کم‌دانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بره میش‌های عربیمرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139630.017
71اثر منبع چربی جیره و اسانس مرزه خوزستانی بر عملکرد، اجزای لیپیدی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت درجوجه گوشتی تحت تنش گرماییسميه سالاري(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,طاهره محمد آبادي(پنجم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.097
72اثر جایگزینی یونجه با غلاف سوبابل (Leucaena leucocephala ) بر قابلیت هضم، تخمیر آزمایشگاهی و تجزیه‌پذیری (in situ) در گاو و گاومیشطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.034
73بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواریمرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139630.23
74تأثیر سطوح مختلف برگ پستة وحشی )بنه( بر آنزیم های کبدی، فراسنجه های خونی و شاخص های عملکردی جوجه های گوشتیخليل ميرزاده(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,محمد بوجارپور(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139630.097
75تأثیر استفاده از تفاله زیتون بر قابلیت هضم، خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه گوسفندان عربی گراوند-ازاده(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.017
76ارزش تغذیه ای گیاه خار مریم برای گوسفند و تاثیر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینیمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
, مجدم-علي(اول)
پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139530.2
77استفاده از گیاه خارمریم در جیره بزها و اثر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینیمرتضي چاجي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
, مجدم-علي(سوم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1395۳0.05
78بررسی هضم و تخمیر جیره های حاوی بخش های متفاوت درخت سوبابلمرتضي چاجي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139510.143
79مقایسه‌ بین ارزش تغذیه‌ای لئوکانا (Leucana Leucocephala) دو فصل زمستان و تابستان با یکدیگر و با علوفه‌یونجه با روش تولید گازمرتضي چاجي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
پژوهش در نشخوار کنندگان139530.072
80تأثیر پودر دانه بادیان رومی (Pimpinella anisum) بر عملکرد، هضم مواد مغذی و میکرو بهای مضر روده گوسال ههای شیرخوارمرتضي چاجي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران139510.036
81Effects of dietary Satureja khuzistanica essential oils and α-tocopherol on productive performance, organ weights, blood lipid constituents and antioxidative potential in heat stressed broiler chicksبابک ماسوري(اول)
,سميه سالاري(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,طاهره محمد آبادي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395790.4
82تعیین ارزش تغذیه ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیة گوسفندمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139510.026
83بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری بختیاریطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139510.026
84بررسی تأثیر جیره های حاوی گیاه مرتعی سوبابل بر قابلیت هضم و تخمیر شکمبه‌ای و برخی فراسنجه‌های خونی گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139530.023
85The comparison of digestibility of treated sugarcane tops silage by bacteria or whole microorganisms of Holstein cow and buffalo rumenافروز شريفي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
Veterinary Research Forum139530.24
86اثر تفال ه خشک سیب بر هض مپذیری، رفتار نشخوار، خصوصیات تخمیر میکروبی و برخی متابولی تهای خون گوسفند عربی طهماسبي بلداجي-زهره(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(سوم)
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران139530.067
87Isolation and identification of termite gut symbiotic bacteriawith lignocellulose-degrading potential, and their effects onthe nutritive value for ruminants of some by-productsطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY1395part A2.086
88اثر تغذیه گل میمونی سازوئی یا تشنه داری بر خصوصیات تخمیر، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گوسفند لری-بختیاریطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.018
89بررسی برون تنی گوارش پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچهای بی هوازی شکمبۀ شترهای تک کوهانۀ تغذیه شده با علوفه های زراعی و مرتعیپويا دادور(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139510.026
90تخمیر میکروبی شکمبه شترهای یک کوهانه در فرمنتورهای کشت پیوسته دوجریانی با استفاده از علوفه زراعی و مرتعیپويا دادور(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,جمال فياضي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139510.333
91اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی و پاسخ های رفتاری جوجه های گوشتی روح اله ابراهيمي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
,محمدتقي بيگي نصيري(ششم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139540.067
92مقایسه تجزیه پذیری، هضم و تخمیر میکروبی برگ برهان یا درخت ابریشم به جای یونجه در گاو و گاومیش خوزستانطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139540.023
93قابلیت هضم سیلاژ سرشاخه نیشکر توسط باکتر یها یا میکروارگانیسم های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستانمرتضي چاجي(دوم)
,افروز شريفي(اول)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد1394
94مقایسه قابلیت هضم کاه گندم توسط باکتری ها و میکروارگانیسم های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستانمرتضي چاجي(دوم)
, رفيعي طاقانکي-محمود(اول)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394 0.05
95مطالعة مقایسه ای قابلیت هضم پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار توسط قارچ های بی هوازی شکمبة گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان شاکرمي فاطمه (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محمد بوجارپور(پنجم)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1394 0.026
96اثر جلبک قهوهای آسکوفیلوم نودوسمبر ترکیب شیر، هضمپذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستانحامد اقبالي خير آبادي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,محمد بوجارپور(چهارم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.023
97تأثیر جیر ه های حاوی سطوح مختلف خارمریم (Silybum marianum) و دانه هایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قار چ های شکمبه گاومیش خوزستانزينب نيک زاد(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران1394 0.01
98بررسی کیفیت منی و میزان متابولیت ها و آنزیمهای پلاسمای منی و خون در فصول تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی قوچ مغانیصالح طباطبائي وکيلي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394 0.016

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1آلودگی انگلی دستگاه گوارش گوسفند می تواند انتخاب نوع علوفه را تحت تاثیر قرار دهدنهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه ساریپوستر1400
2نگاهی اجمالی به ارزش غذایی گونههای گیاهی منطقهی جنوب غرب کشور برای تغذیه دام، با تاکید بر عمل آوری‌های نویننهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریسخنرانی1400
3تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و ویرجینامایسین بر روی توتال کانت ، E.Coli ، سالمونلا و باکتری های مفید در بلدرچیناولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطیدانشگاه بیرجندپوستر1400
4بررسی استفاده از گیاهان مورد و کنونارپوس بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش خرگوشنهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایرانساریپوستر1400
5تاثیر روغن‌های اسانسی صمغ بنه (Pistacia atlantica VAR. mutica بر تخمیر میکروبی شکمبه به روش برون‌تنینهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایرانساریپوستر1400
6تاثیر استفاده از گیاه پنیرک بر عملکرد تولید و کیفیت شیر گاومیش خوزستانیدهمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1400
7بررسی تاثیر افزودنی ها بر ترکیب شیمیایی سیلاژ پس ماند میوه و تره باردهمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.سخنرانی1400
8مروری بر اثرات منحصر به فرد بره موم بر سلامتیدهمین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.پوستر1400
9تاثیر استفاده از تفاله زیتون در جیره گاومیش شیر بر کیفیت ماستنهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه ساریپوستر1400
10استفاده از باکتری های اسیدلاکتیک جداسازی شده از حیوانات در عمل آوری مواد خوراکیاولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی. 19 و 20 خرداد 1400دانشگاه بیرجندسخنرانی1400
11استفاده از افزودنی های مختلف جهت بهبود ارزش تغذیه ای سیلاژ کنوکارپوس در تغذیه دام های اهلیاولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی. 19 و 20 خرداد 1400دانشگاه بیرجندسخنرانی1400
12تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیم تاناز گونه کلبسیلا پنومونیه سویه A9اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستیاستان گلستان-دانشگاه گنبد کاووسپوستر1400
13The effect of inclusion of olive pulp on production, quality and microbial counts of milk in the dromedary camelsInternational Conference on Agricultural and Food Science,Istanbul, Turkey, 2020الکترونیکی1399
14Camel milk lactoferrin; as anti-viral agent against COVID-19 infectionsThe seventh international scientific conference,University of Basrah, Iraqالکترونیکی1399
15Effect of mallow plant on feed intake, nutrients digestibility and foregut microbial fermentation in one humped camelFirst Virtual Iraqi Conference on camel diseases and breeding (FVICCDB- 2020)/ 1st June Iraq,University of Kufaپوستر1399
16The improving of camel milk composition and fatty acid profile for healthy by inclusion of flaxseed in the Arabian camel dietFirst Virtual Iraqi Conference on camel diseases and breeding (FVICCDB- 2020)/ 1st June Iraq,University of Kufaسخنرانی1399
17اثرات ضد باکتریایی لاکتوفرین شیر شتربیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.سخنرانی1399
18شیر شتر، درمان کمکی طبیعی برای دیابتبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.پوستر1399
19مروری بر روشهای مقابله با مایکوتوکسین ها و کاهش میزان آنها در شیربیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.پوستر1399
20The Potential of Inclusion Processed Conocarpus Leaves in Domestic Animals Feeding by in vitro ExperimentsInternational congress on biological and health science, 26-27 Feb 2021,Turkeyسخنرانی1399
21An overview on effects of date seeds on the reproduction function54th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, , 10th to 12th of February 2021Zurichپوستر1399
22The impact of dietary palm seeds on hormones and blood methabolites of male sheep54th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, , 10th to 12th of February 2021Zurichپوستر1399
23The effect of dietary roasted sunflower seeds on milk composition and fatty acid profile in Arabian camels54th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, , 10th to 12th of February 2021Zurichپوستر1399
24Camel Milk; an adjunctive super food for diabetes casesSeventh International Scientific Conference (First Virtual) Veterinary Medicine in Service of Humanity, One World One Health 16th - 17th / December / 2020Iraqسخنرانی1399
25Camel Milk; a Superfood as Adjunctive Therapy for DiabetesInternational Symposium on “Camel as the Animal of Future” 22st June, 2020,Virtual University of Pakistan, Lahoreسخنرانی1398
26Medicinal (Therapeutic) value of camel milk (anti-diabetes and anti-microbial effects)International Symposium on Camelid,Lasbella University of Agriculture, Water,Marine Science,Uthalسخنرانی1398
27The effect of Alhagi maurorum plant on feed intake and nutrients digestibility in dromedary camelInternational Symposium on Camelid,Lasbella University of Agriculture, Water,Marine Science,Uthalالکترونیکی1398
28The effect feeding of tropical plants ofsiris and subabul on blood biochemical metabolites ofdromedary camelsNational Camel Conference on Health, Reproduction, Production and Products 25th June, 2019pakistanپوستر1398
29Investigating of the adding of milk thistle plant on digestibility of Atriplex leucoclada forage in one-humped camelNational Camel Conference on Health, Reproduction, Production and Products 25th June, 2019 22pakistanپوستر1398
30The environmental impacts of supplementation of Silybum marianum herb on the gas emission from dromedary camelNational Camel Conference on Health, Reproduction, Production and Products 25th June, 2019 24pakistanپوستر1398
31THE EFFECT OF SINAPSIS ARVENSIS ON SOME BLOOD PARAMETERS OF ARABI SHEEP BREEDS...3th congress of agriculture...Basrahالکترونیکی1398
32بررسی تغذیه گیاه کنوکارپوس عمل‌آوری شده با باکتریهای تولید کننده تاناز بر فراسنجه های تخمیری شکمبه گوسفند عربیدهمین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1398
33بررسی تجمع فلزات سنگین در کبد و بافت های حیوانات اهلیپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، دانشگاه شهیدباهنر کرمان. 24 مهر 98دانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1398
34کاربردهای NGS در مطالعه میکروارگانیس مهای دستگاه گوارش حیواناتپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه شهید باهنر کرما نپوستر1398
35هضم پذیری آزمایشگاهی جیره های حاوی گیاه کنوکارپوس ارکتوس در گوسفند عربیپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، دانشگاه شهیدباهنر کرمان. 24 مهر 98دانشگاه شهیدباهنر کرمانپوستر1398
36بررسی ارزش تغذیهای و فراسنجههای تولید گاز برگ و میوه گیاه گون در گوسفند عربیپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، دانشگاه شهیدباهنر کرمان. 24 مهر 98دانشگاه شهیدباهنر کرمانپوستر1398
37پتانسیل تولید تجاری علوفه کنوکارپوس با استفاده از برگهای هرس شده، جهت تامین علوفه مورد نیاز دام هادومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی، 22 آبان 1398،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
38بررسی خواص دارویی گیاه خارمریم در انسان و حیوان جهت جمع آوری و استفاده بهینه و تجاری از آنهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی 27 آذر 1398 – اهوازسازمان صنعت و تجاری سازی کشاورزیپوستر1398
39بررسی امکان تولید تجاری علوفه با استفاده از برگ برهان (Albizia lebbeck) و کاهش هزینه های پرواربندی و اشتغال در بخش دامپروریهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی 27 آذر 1398 – اهوازصنعت و تجاری سازی کشاورزیپوستر1398
40بررسی ارزش تغذیه ای سرشاخه نیشکر سیلو شده با اوره و ملاس در تغذیه دام های نشخوارکنندهنهمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران، 1و 2 اسفند 1397،دانشگاه شهید چمران اهوازپوستر1397
41تاثیر روش های مختلف عمل آوری شیمیایی بر فراسنجه های هضم و تخمیر آزمایشگاهی برگ خرماهشتمین کنگره علوم دامی ایراندانشگاه کردستانپوستر1397
42تخمین هضم پذیری آزمایشگاهی جیره های حاوی سطوح مختلف هسته خرماهشتمین کنگره علوم دامی ایراندانشگاه کردستانپوستر1397
43Effect of prepartal maternal diets supplemented with essential fattyADSA 2018tennessee,USAپوستر1397
44مقایسه فراسنجه های تولید گاز و تخمیر علوفه کما با یونجه در گوسفند عربیدومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامدانشگاه بیرجندپوستر1397
45بررسی ارزش تغذیه ای برگ و میوه بلوط در شتر تک کوهانه در شرایط آزمایشگاهیدومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامیدانشگاه بیرجندپوستر1397
46کاربردهای فناوری پرتودهی در علوم دامی با تأکید بر تغذیه دامدومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامیدانشگاه بیرجندپوستر1397
47تاثیرسطوح مختلف گیاه خارخاسک برغلظت هورمون FSHدر برههای نژاد نر عربیچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانتهرانالکترونیکی1397
48ارتباط بین میزان هورمونهای تیروئیدی و برخی عناصر کم نیاز سرم خون گاوهای نجدیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
49بررسی اثرات اسانس گساه دارویی بومی مرو تلخ بر تخمیر شکمبه با استفاده از روش تولید گازاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
50بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی دام و سلامت در انسان (CLA) بررسی تاثیر اسید لینولئیک کونژوگهاولین همایش علوم کشاورزی و محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
51مقایسه ارزش تغذیه ای سرشاخه نخل خرمای عمل آوری شده با اوره و بدون اوره در تغذیه دام های نشخوارکنندهکنگره توسعه و ترویج علوم کشاورزی و ..تهرانپوستر1397
52بررسی ترکیب شیمیایی سرشاخه نیشکر سیلو شده بدون افزودنی و با افزودنی اسید سولفوریکنهمین همایش ملی فن اوران نیشکر ایراندانشگاه شهید چمران هوازسخنرانی1397
53بررسی ارزش تغذیهای، فراسنجه های تولید گاز و تخمیر گیاهان مورد و کنار در شتر تک کوهانهچهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1396
54بررسی ارزش تغذیه ای خوراک های غنی از تانن در گوزن مرالچهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1396
55مطالعه تهمیر میکروبی شکمبه و تجزیه پذیری .....6th Conference of the College of Veterinary MedicineAl-Qadisiyah University.پوستر1396
56مطالعه فراسنجه های تخمیری و تولید گاز گیاه کنوکارپوس ارکتوس رشد یافته در خوزستانجهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و .....دانشگاه شهیدباهنر کرمانپوستر1396
57بررسی ارتباط هورمون¬های تیروئیدی و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در خون گاومیش¬های خوزستانیسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
58بررسی میزان برخی عناصر کم¬نیاز سرم خون و ارتباط بین آن ها در گاومیش¬های خوزستانسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
59بررسی ارتباط بین هورمون¬های تیروئیدی و برخی عناصر کم¬نیاز سرم خون گاومیش¬های خوزستانسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
60Effect of Lignocellulose-Degrading Bacteria Isolated from Termite Gut on the Nutritive Value of Wheat Straw as Ruminant FeedWorld Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Animal and Veterinary Sciences Vol:3, No:7, 2016ترکیه استانبولپوستر1395
61بررسی ارزش تغذیه ای گیاهان پنیرک و خارمریم در شتر تک کوهانه برای مقابله با مشکل کمبود علوفههمایش الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
62تاثیر استفاده از گیاهان تراریخته بر تولیدات حیواناتهمایش محصولات تراریخته در خدمت ....دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
63بررسی ارزش غذایی گیاهان ترا ریخته و بعضی تغییرات در ترکیب شیمیایی آنهاهمایش محصولات تراریخته در خدمت .....دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
64مطالعه اثرات تغذیه ...5th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine University of BasrahCollege of Veterinary Medicine University of Basraسخنرانی1395
65مطالعه اثر گیاه دارویی مورد...5th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine University of BasrahCollege of Veterinary Medicine University of Basrah,Iraqسخنرانی1395
66بررسی هضم شکمبه ای-روده ای جیره های حاوی برگ برهان به جای یونجه در گاومیش خوزستانسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامین خوزستانپوستر1395
67امکان سنجی استفاده از غلاف کامل لگوم گرمسیری برهان در تغذیه گاومیش خوزستانیسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامین خوزستانپوستر1395
68پیشنهاد استفاده از آنزیم ناتوزیم برای بهبود ارزش تغذیه ای خوراک های با کیفیت پایین در تغذیه گاومیش خوزستانسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامین خوزستانپوستر1395
69تاثیر پروبیوتیک (پروتکسین) و آنتی بیوتیک (ویرجینامایسین) بر فراسنجه های خونی HDL LDL و کلسترول در جنس ماده بلدرچین زاپنیاولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394
70اثر شکل فیزیکی خوراک بر قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه گندماولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394
71بررسی اثر جایگزینی کاه ماش با سیلاژ ذرت در جیره گوسفند بر هضم پذیری آزمایشگاهی آناولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394
72بررسی تأثیر سطوح مختلف برگ پسته وحشی (بنه) بر فراسنجه های خونی در مرغ گوشتیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیتهران- دانشگاه شهید بهشتیپوستر1394