مرتضی  چاجی

 فعالیت های پژوهشی

 

مرتضی چاجی

در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : مرتضی چاجی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Morteza Chaji پست الکترونیک : mortezachaji@yahoo.com
تاریخ تولد : 1357/03/30 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : علوم دامی گروه آموزشی : علوم دامی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : خوزستان، اهواز، ملاثانی، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرتبه علمی : استاد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم دامیکارشناسی1380دانشگاه فردوسی مشهد
غذا و تغذیه دامکارشناسی ارشد 1382دانشگاه فردوسی مشهد
غذا و تغذیه دامدکترای تخصصی1387دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیخوزستان، اهواز، ملاثانی، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1387/02/23
مدیر پژوهشی دانشگاهدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1387/08/201388/02/20
مدیر گروه آموزشی علوم دامیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان - گروه علوم دامی1389/12/031393/04/16

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1تاثیر بافر شیمیایی و باکتری مگاسفرا السدنی- مخمر بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه و کبد بره ‏های پرواری عربی تغذیه شده با جیره ‏های پرکنسانترهمرتضي چاجي(اول و مسئول)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران140010.143
2تاثیر تغذیه پودر هسته خرمای عمل‌آوری شده با پراکسید هیدروژن قلیایی بر قابلیت هضم و عملکرد بره‌های پرواریمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940.103
3Influence of Ascophyllum nodosum algae extract on finishing growth performance and nutrient digestibility of buffalo calves in warm climatesمرتضي چاجي(اول و مسئول)
بین المللیTROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION139911.333
4The effect of biofloc produced from fish farming system on nutrients digestibility, rumen fermentation, feeding behavior and blood parameters of Najdi goatsطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیVeterinary Research Forum139940.893
5Effect of sulfuric acid and molasses on the chemical composition, ruminal fermentation, and digestibility of silage of Conocarpus erectus L. tree leaves and branchesطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
بین المللیAGROFORESTRY SYSTEMS139911.973
6مقایسه اثر بافر بیکربنات سدیم با باکتری مگاسفر السدنی به عنوان مصرف کننده اسید تولیدی در شکمبه بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، فراسنجههای شکمبهای و خونی برههای پرواری در جیره با کنسانتره بالامرتضي چاجي(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139920.074
7تعیین سطح مناسب استفاده از گیاه دارویی خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری قارچها و باکتریهای شکمبه بره های پرواریمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
داخلیپژوهش در نشخوار کنندگان139940.026
8The effects of different levels of protein and silymarin on the population growth and Hypopharyngeal gland surface of honey bee workers (Apis mellifera meda)محسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139936
9Effect of supplementation fat during the last 3 weeks of uterine life and the preweaning period on performance, ruminal fermentation, blood metabolites, passive immunity and health of the newborn calfطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(چهارم)
بین المللیBRITISH JOURNAL OF NUTRITION1398123.319
10تأثیر استفاده از برگ پنج انگشت بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد بزغاله های نر پرواریمرتضي چاجي(اول و مسئول)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139840.068
11اثر مغز میوه بلوط بر فعالیت باکتریها، قارچها و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بز نجدی و گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139810.058
12تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس‌های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیکمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلیتحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران139830.036
13اثر تغذیه مکمل گیاه کاکوتی به بره‌های پرواری بر فعالیت قارچ‌ها و باکتری‌های شکمبه در هضم و تخمیر سرشاخه نیشکرمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.097
14hormones, and metabolites, serum and colostrum IgG of calves of Holstein cows fed with two levels of zinc supplement in transitional periodمرتضي چاجي(اول)
,مرتضي مموئي(سوم)
بین المللیJOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH139811.092
15اثر منبع کربوهیدرات و دانه کانولای غنی از اولئیک اسید بر عملکرد، الگوی اسیدهای چرب و خصوصیات کیفی گوشت بره‌‌های پرواریمحسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139840.058
16Ensiling of Conocarpus erectus tree leaves with molasses, exogenous enzyme and Lactobacillus plantarum impacts on ruminal sheep biogases production and fermentationمرتضي چاجي(اول و مسئول)
بین المللیAGROFORESTRY SYSTEMS139831.792
17اثر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم (تسکو) بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های پرواری گاومیشمرتضي چاجي(اول و مسئول)
داخلیپژوهش در نشخوار کنندگان139840.0
18Use of post‐harvest common bean (Phaseolus vulgaris L.) residues in diet of lambs and its effect on finishing performance, rumen fermentation, protozoa population and meat characteristicsمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
,محسن ساري(سوم)
بین المللیJOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION139871.703
19اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواریمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139820.042
20تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139830.042
21Effect of treating recycled poultry bedding with tannin extracted from pomegranate peel on rumen fermentation parameters and cellulolytic bacterial population in Arabian fattening lambsمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
بین المللیVeterinary Research Forum139820.723
22Effects of processed recycled poultry bedding with tannins extracted from pomegranate peel on the nutrient digestibility and growth performance of lambsمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.653
23EFFECT OF RECYCLED POULTRY BEDDING TREATED WITH PHENOLIC COMPOUNDS EXTRACTED FROM POMEGRANATE PEEL ON IN VITRO DIGESTION ACTIVITY OF RUMEN MICROBESمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
بین المللیJOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES139850.529
24IN VITRO STUDY OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF Malva sylvestris TO Suaeda fruticosa PLANT ON RUMEN DIGESTIBILITY, FERMENTATION AND PROTOZOA MORPHOLOGY IN ONE-HUMPED CAMELطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
25مقایسه اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گوسفند و بزمرتضي چاجي(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139740.017
26بررسی ظرفیت بافری چند ترکیب بافری رایج در تغذیۀ نشخوارکنندگان با استفاده از روش عیارسنجی اسید و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه‌های تولید گازمرتضي چاجي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139740.024
27تأثیر دو نوع افزودنی میکروبی بر خصوصیات ظاهری، ترکیبات شیمیایی و آزمون گاز سیلاژ علوفه تریتیکالهمرتضي چاجي(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی139740.028
28ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانهاکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139710.024
29Study on Chemical Composition, Digestibility and Ruminal Degradation Parameters of Siris Leaves, Flowers and Pods in One-Humped Camelطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,زينب يوسفي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13976
30اثر تغذیه شاخه کامل درخت برهان بر هضم‌پذیری، برخی خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بزهای نجدیمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139710.075
31تعیین سطح مناسب جایگزینی بقایای لوبیا با کاه گندم یا سیلاژ ذرت در جیره پرواریمرتضي چاجي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.034
32تاثیر سطوح بالای مکمل روی در خوراک بر غلظت لپتین سرم خون گاوهای انتظار زایمان و سطح ایمیونوگلوبولین جی و پروتئین کل سرم و سلامت گوساله‌هامرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
داخلیپژوهش در نشخوار کنندگان139710.27
33بررسی تأثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو در شرایط برون‌تنیافروز شريفي(اول)
,مرتضي چاجي(اول و مسئول)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139720.056
34تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانهاکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(اول و مسئول)
,مرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد1397۳0.021
35Effect of supplementing calcium salts of n-3 and n-6 fatty acid to pregnant nonlactating cows on colostrum composition, milk yield, and reproductive performance of dairy cowsطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(سوم)
بین المللیANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY139712.143
36تأثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر قابلیت هضم شکمبه‌ای و روده‌ای آنافروز شريفي(اول)
,مرتضي چاجي(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397210.067
37تاثیر منبع نیتروژن بر عملکرد و رفتار تغذیه ای بره های تغذیه شده با جیره حاوی کنسانتره بالا و پوست انارمحسن ساري(دوم)
,سميه سالاري(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
بین المللیSMALL RUMINANT RESEARCH13971731.21
38In vitro gas production and in situ degradation of Mesquite leaves and pods in Arabian camels in Iranمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139711
39بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستانطاهره محمد آبادي(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1397۳0.058
40‌گوارش‌پذیری و تخمیر کاه گندم و کنجاله سویا توسط باکتری‌های جدا شده از شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیره‌های حاوی تفاله‌زیتونمرتضي چاجي(ارائه دهنده)
,محسن ساري(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی139740.0
41Effect of Different Levels of Milk Thistle (Silybum Marianum) in Diets Containing Cereal Grains with Different Ruminal Degradation Rate on Rumen Bacteria of Khuzestan Buffaloزينب نيک زاد(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.108
42اثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر عملکرد، جمعیت باکتریایی ایلئوم، خصوصیات استخوان درشتنی، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و کیفیت بستر در جوجه‌های گوشتیخليل ميرزاده(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139640.17
43بررسی فراسنجه‌های تجزیه پذیری شکمبه‌ای، ناپدید شدن بعد شکمبه‌ای و ارزش تغذیه‌ای برگ، گل و غلاف برهان در نشخوارکنندگانزينب يوسفي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,محمد بوجارپور(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139640.017
44بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدیطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139620.023
45اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنیمرتضي چاجي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
,بهروز ياراحمدي(اول)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139630.113
46عملکرد پروار، مصرف خوراک، قابلیت هضم جیره، تخمیر شکمبه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته رومانف×لری بختیاری و لری بختیاریمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,محمد بوجارپور(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.034
47اثر جایگزینی کاه ماش (Vigna radiate) با کاه گندم یا سیلاژ ذرت کم‌دانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بره میش‌های عربیمرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139630.017
48بررسی اثر جایگزینی بخشی از دانه جو با تفاله چغندرقند با و بدون دانه برشته کانولا بر عملکرد، هیستومورفومتری و فراسنجه‌های تخمیری روده کوچک بره‌های پرواریصادق اسدالهي(اول)
,محسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.097
49اثر جایگزینی یونجه با غلاف سوبابل (Leucaena leucocephala ) بر قابلیت هضم، تخمیر آزمایشگاهی و تجزیه‌پذیری (in situ) در گاو و گاومیشطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.034
50بررسی تاثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو در شرایط برون‌تنیمرتضي چاجي(دوم)
,افروز شريفي(اول)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139620.097
51بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواریمرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139630.23
52تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفیدمرتضي چاجي(دوم)
,اکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396180.119
53بررسی تأثیر مغز میوة بلوط بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای، رفتار نشخوار و فراسنجه های خونی گوسفند عربی و بز نجدیطاهره محمد آبادي(اول)
,خليل ميرزاده(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,محمود قاسمي نژاد رائيني(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139640.097
54آثار فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(ارائه دهنده)
,خليل ميرزاده(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محمود قاسمي نژاد رائيني(پنجم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139640.097
55مقایسه گوارش پذیری، توازن نیتروژن رفتار تغذیه ای بره های تغذیه شده با جیره کاملا مخلوط به دو صورت بلوک و مشطاهره محمد آبادي(اول)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961180.028
56STUDY OF BIOFLOC PRODUCTION FROM FISH BREEDING SYSTEM AND USING AS SUPPLEMENT IN RUMINANTطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
57تعیین دما و pH بهینه رشد باکتریهای تجزیه کننده مواد لیگنوسلولزی جدا شده از دستگاه گوارش موریانه و اثر آنها بر قابلیت هضم و فراسنجه‌های تخمیر آزمایشگاهی برخی پسماندهای کشاورزیطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139620.017
58اثر انتقال باکتری‌های تجزیه کننده لیگنوسلولز روده موریانه به شیرابه شکمبه بر فراسنجه‌‌های تولید گاز و قابلیت هضم کاه گندم و سرشاخه خرما در شرایط برون‌‌تنیطاهره محمد آبادي(اول و مسئول)
,مرتضي چاجي(سوم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961140.028
59مقایسه قابلیت هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه، در بزهای نجدی تغذیه شده با سرشاخه کامل برهان یا علوفه یونجهمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139610.023
60تاثیر سطوح مختلف پودر آویش شیرازی (Zataria Multiflora Boiss) در جیره بر صفات تولیدی، اندام‌های درونی و خصوصیات کیفی گوشت بلدرچین ژاپنیمجتبي ابوالوردي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محمدرضا قرباني(پنجم)
داخلیدامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13961140.013
61Effects of physical form of diet on nutrient digestibility, rumen fermentation, rumination, growth performance and protozoa population of finishing lambsمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13962
62ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت های مختلف هورمون eCG بر بازدة تولیدمثلی میش های عربی در فصل غیر تولیدمثلفاطمه خليلاوي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
داخلیعلوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139640.024
63مقایسه تجزیه پذیری، هضم و تخمیر میکروبی برگ برهان یا درخت ابریشم به جای یونجه در گاو و گاومیش خوزستانطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي مموئي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139540.023
64بررسی فراسنجه های هضمی و تخمیری جیره های حاوی برگ توت سیاهمرتضي چاجي(اول و مسئول)
,مختار حيدري(سوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139540.097
65تأثیر استفاده از تفاله زیتون بر قابلیت هضم، خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه گوسفندان عربی گراوند-ازاده(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.017
66تاثیر هورمونهای اکسی توسین و پروستاگلندین F2α بر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربیصالح طباطبائي وکيلي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139540.05
67تعیین ارزش غذایی پودر گیاه خرفه و بررسی تأثیر سطوح آن در جیره بر عملکرد مرغ‏های تخمگذارمحمدرضا قرباني(اول)
,احمد طاطار(دوم)
,سميه سالاري(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139510.024
68ارزش تغذیه ای گیاه خار مریم برای گوسفند و تاثیر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینیمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
, مجدم-علي(اول)
پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139530.2
69استفاده از گیاه خارمریم در جیره بزها و اثر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینیمرتضي چاجي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
, مجدم-علي(سوم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1395۳0.05
70اثر اسپرس به عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش های شیردهمرتضي چاجي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
,بهروز ياراحمدي(اول)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139540.026
71بررسی هضم و تخمیر جیره های حاوی بخش های متفاوت درخت سوبابلمرتضي چاجي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139510.143
72مقایسه‌ بین ارزش تغذیه‌ای لئوکانا (Leucana Leucocephala) دو فصل زمستان و تابستان با یکدیگر و با علوفه‌یونجه با روش تولید گازمرتضي چاجي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
پژوهش در نشخوار کنندگان139530.072
73تأثیر پودر دانه بادیان رومی (Pimpinella anisum) بر عملکرد، هضم مواد مغذی و میکرو بهای مضر روده گوسال ههای شیرخوارمرتضي چاجي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران139510.036
74تأثیر فرآوری اکسیداتیو با آهک در راکتور فرآوری کننده، برگوارش پذیری برگ خشک خرما به روش برون تنیمحسن ساري(اول)
,مرتضي چاجي(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139510.072
75بر آورد پارامترهای ژنتیکی متغیر سخت زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایرانمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953
76Effects of partially replacing barley with sugar beet pulp, with and without roasted canola seeds, on performance, rumen histology and fermentation patterns in finishing Arabian lambsصادق اسدالهي(اول)
,محسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
Animal Production Science139510.902
77تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل آوری شده با اوره در گوسفندبهروز ياراحمدي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
پژوهش در نشخوار کنندگان139520.072
78تعیین ارزش تغذیه ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیة گوسفندمرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139510.026
79بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری بختیاریطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139510.026
80بررسی تأثیر جیره های حاوی گیاه مرتعی سوبابل بر قابلیت هضم و تخمیر شکمبه‌ای و برخی فراسنجه‌های خونی گوسفند عربیطاهره محمد آبادي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139530.023
81The comparison of digestibility of treated sugarcane tops silage by bacteria or whole microorganisms of Holstein cow and buffalo rumenافروز شريفي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
Veterinary Research Forum139530.24
82اثر تفال ه خشک سیب بر هض مپذیری، رفتار نشخوار، خصوصیات تخمیر میکروبی و برخی متابولی تهای خون گوسفند عربی طهماسبي بلداجي-زهره(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,محسن ساري(سوم)
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران139530.067
83تاثیر استفاده از عصاره گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم‏مرغ، سیستم ایمنی و خصوصیات کمی تخمدان مرغان تخم‏گذارمحمد رضا جمالي(اول)
,محمدرضا قرباني(دوم)
,احمد طاطار(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
,مرتضي چاجي(پنجم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13951120.016
84Isolation and identification of termite gut symbiotic bacteriawith lignocellulose-degrading potential, and their effects onthe nutritive value for ruminants of some by-productsطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY1395part A2.086
85اثر تغذیه گل میمونی سازوئی یا تشنه داری بر خصوصیات تخمیر، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گوسفند لری-بختیاریطاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.018
86Effect of Different Progesterone Protocol and Low Doses of Equine Chorionic Gonadotropin (eCG) on Oestrus Synchronization in Arabian Ewesفاطمه خليلاوي(اول)
,مرتضي مموئي(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139540.117
87اثرات سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعیت میکروبی، فراسنجه ‏های بیوشیمیایی خون و خصوصیات استخوان درشت‏نی مرغان تخم¬گذارمحمد رضا جمالي(اول)
,محمدرضا قرباني(دوم)
,احمد طاطار(سوم)
,سميه سالاري(چهارم)
,مرتضي چاجي(پنجم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139540.023
88بررسی تأثیر فرآوری با آهک بر ارزش تغذیه‌ای برگ خرما با روش‌های تولید گاز و میکروسکوپ الکترونی روبشیمحسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,سميه سالاري(پنجم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران1395180.143
89اثر اسپرس و نسبت علوفه به کنسانتره بر توازن نیتروژن، بیوهیدروژناسیون وترکیب اسیدهای چرب شیر در میش‌های شیردهبهروز ياراحمدي(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,محمد بوجارپور(سوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139530.143
90بررسی اثر جایگزینی نشاسته ی جو با تفاله ی چغندر و افزودن دانه ی برشته ی کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانترهمحسن ساري(سوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز1394
91استفاده از مدل گمپرتز برای تخمین پارامترهای رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با بنتونیت سدیم و مقایسه آن با شبکه عصبی-مصنوعیمرتضي چاجي(اول)
,محمد بوجارپور(چهارم)
, دميري-حجت(سوم)
, مسعودي-عباس(دوم)
تحقیقات دام و طیور1394
92قابلیت هضم سیلاژ سرشاخه نیشکر توسط باکتر یها یا میکروارگانیسم های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستانمرتضي چاجي(دوم)
,افروز شريفي(اول)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد1394
93مقایسه قابلیت هضم کاه گندم توسط باکتری ها و میکروارگانیسم های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستانمرتضي چاجي(دوم)
, رفيعي طاقانکي-محمود(اول)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,محسن ساري(چهارم)
پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394 0.05
94ارزیابی ترکیب شیمیایی انرزی قابل متابولیسم و گوارش پذیری سه گیاه شورپسند مورد تعلیف شتراکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394 0.016
95مطالعة مقایسه ای قابلیت هضم پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار توسط قارچ های بی هوازی شکمبة گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان شاکرمي فاطمه (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محمد بوجارپور(پنجم)
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1394 0.026
96بررسی اثر جایگزینی نشاستهی جو با تفالهی چغندر و افزودن دانهی برشته ی کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجههای تخمیر شکمبه ای برههای تغذیه شده با جیرههای پرکنسانترهصادق اسدالهي(اول)
,محسن ساري(دوم)
,مرتضي چاجي(چهارم)
,مرتضي مموئي(پنجم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.023
97اثر جلبک قهوهای آسکوفیلوم نودوسمبر ترکیب شیر، هضمپذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستانحامد اقبالي خير آبادي(اول)
,طاهره محمد آبادي(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,محمد بوجارپور(چهارم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.023
98تأثیر جیر ه های حاوی سطوح مختلف خارمریم (Silybum marianum) و دانه هایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قار چ های شکمبه گاومیش خوزستانزينب نيک زاد(اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,خليل ميرزاده(سوم)
,طاهره محمد آبادي(چهارم)
,محسن ساري(پنجم)
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران1394 0.01
99بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد خصوصیات لاشه و فرآسنجه های خونی جوجه گوشتی رشيدي-نسرين(اول)
,محمد بوجارپور(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,علي آقايي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
100اثر جیره های حاوی سطوح مختلف دانه ی زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی خون در مرغ های تخمگذارطاهره رشيدي مجد(اول)
,خليل ميرزاده(دوم)
,مرتضي چاجي(سوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
دامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.023
101ارزیابی ترکیب شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم و گوارش پذیری سه گیاه شورپسند مورد تعلیف شتر به روش آزمایشگاهیاکبر ابرغاني (اول)
,مرتضي چاجي(دوم)
,مرتضي مموئي(چهارم)
,خليل ميرزاده(پنجم)
,هدايت اله روشنفکر(ششم)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تاثیر جیره‌های حاوی پودر هسته خرمای عمل آوری شده با روش شیمیایی بر رنگ گوشت لاشه‌ی بره‌های پرواری۲۷ کنگره ملی صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
2اثر تغذیه سطوح مختلف گیاه خرفه بر اسیدهای چرب گوشت بره‌های نر پرواری۲۷ کنگره ملی صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
3بررسی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات تخمیری برگ گیاه گل کاغذی (Bouginvillea spectabilis Willd) به عنوان یک خوراک بالقوه برای تغذیه نشخوارکنندگانپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه کرمان شهید باهنرپوستر1398
4ارزیابی ارزش غذایی گیاه مرتعی کلمو (Physorrhynchus chamaerapistrum Boiss) به عنوان خوراک دامپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه شهیدباهنر کرمانپوستر1398
5بررسی خصوصیات هضم پذیری پنیرک Mallva sylvesteris)) و تاثیر آن بر کاهش هزینه های پرواربندی گوسفندان عربیدومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکردآموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
6بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه روی تحرک اسپرم قوج عربیهمایش ملی صنعت و تجاری سازیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
7استفاده از برگ سوبابل (leucaena leucocephala) به عنوان یک علوفه تجاری برای نشخوارکنندگانصنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
8بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه روی تحرک اسپرم قوچ عربیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
9مقایسه فراسنجه های تولید گازکاکتوس علوفه ای با سیلاژ ذرت و یونجه در گوسفند عربیششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایرانتهرانپوستر1397
10Effect of prepartal maternal diets supplemented with essential fattyADSA 2018tennessee,USAپوستر1397
11بررسی اثر جایگزینی سیلاژ ذرت با کاکتوس علوفه ای بر شاخص های رفتاری گوسفندان عربیپنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دامشیراز-دانشکده دامپزشکیپوستر1397
12بررسی اثرات اسانس گساه دارویی بومی مرو تلخ بر تخمیر شکمبه با استفاده از روش تولید گازاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
13(Mallva sylvesteris) بررسی ترکیبات شیمیایی و تولید گاز گیاه پنیرکاولین همایش ملی علوم کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
14مناطق آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری (Propolis) بررسی ترکیبات شیمیایی بره موماولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
15بررسی سهم نشخوارکنندگان در تولید گازهای گلخانهایاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
16مقایسه قابلیت هضم و تخمیر بقایای لوبیا با کاه گندم و سیلاژ ذرت توسط میکروارگانیسم‌های شکمبه گوسفند عربیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
17بررسی ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تخمیر گل سفید (Ammi majus) در داماولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
18تأثیر مکمل عنصر روی و وضعیت توده بدنی بر لپتین و انسولین خون گاوهایاولین همایش ملی ناهنجاریهای متابولیکی دام و طیوردانشگاه زنجانسخنرانی1397
19بررسی تاثیر اسانس شوید بر فراسنجههای تخمیری شکمبه گوسفند و تولید گاز متان به روش تکنیک تولید گاز4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iranتبریزپوستر1397
20مقایسه اثر افزودن بافرهای رایج در تغذیه نشخوارکنندگان بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی با استفاده از روش خاکستر نامحلول در اسید ( AIA )ششمین کنگره علمی و پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعیتهرانپوستر1397
21بررسی ارزش تغذیهای و تخمیر گیاه بابونه با اندازهگیری فراسنجههای تولید گاز در گوسفند عربیچهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1396
22بررسی ترکیب شیمیایی و فراسنجههای تولید گاز خردل وحشی برای استفاده در تغذیه دامچهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیاندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1396
23مطالعه تهمیر میکروبی شکمبه و تجزیه پذیری .....6th Conference of the College of Veterinary MedicineAl-Qadisiyah University.پوستر1396
24اثر سطوح مختلف عصاره خرفه بر عملکرد- خصوصیات کیفی تخم مرغ و مورفولوژی دستگاه تولید مثلی مرغان تخمگذار در شرایط دمایی بالا25th World Poultry ConferenceBeijing, Chinaپوستر1395
25بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر پارامترهای تولید مثلی در میش عربیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهرانپوستر1395
26بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر سطوح هورمون استروژن و پروژسترون در میش عربیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهرانپوستر1395
27بررسی ترکیبات شیمیایی برگ گیاه زالزالکهفتمین کنگره علوم دامی ایراندانشگاه تهران-پردیس کرجپوستر1395
28بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر پارامترهای تولید مثلی در میش عربیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهران-انجمن ترویج علوم و فنون بنیادینپوستر1395
29مقایسه‌ی قابلیت هضم و تخمیر سیلاژ سرشاخه و باگاس نیشکر عمل آوری شده با اوره، ملاس و ویناس در شترهای تک کوهانهپدافند عامل در بخش کشاورزیخوزستان-دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانالکترونیکی1395
30بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر سطوح هورمون استروژن و پروژسترون در میش عربیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایرانتهران-انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادینپوستر1395
31Effect of Lignocellulose-Degrading Bacteria Isolated from Termite Gut on the Nutritive Value of Wheat Straw as Ruminant FeedWorld Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Animal and Veterinary Sciences Vol:3, No:7, 2016ترکیه استانبولپوستر1395
32چشم اندازها و چالشها در مسیر ایجاد محصولات تراریخته برای بهبود تغذیه حیواناتمحصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدارخوزستان-دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
33مقایسه هضم پذیری گیاهان شورزیست (اشنان، آتریپلکس و سیاه شور) در گاومیش به روش تولید گازسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامین خوزستانپوستر1395
34اثر جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر برخی از شاخصه های عملکردی گوساله های پرواری گاومیشسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامین خوزستانپوستر1395
35مقایسه فراسنجه های تخمیری کاه گندم در گاو و گاومیش خوزستان با روش تولید گازسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامین خوزستانسخنرانی1395
36تاثیر استفاده از گیاه شیرتیغ در جیره گاومیش بر فراسنجه های تخمیری تولید گاز باکتریهای شکمبه ی گاومیشسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامین خوزستانسخنرانی1395
37مقایسه قابلیت هضم و تخمیر کاه گندم، بقایای لوبیا و سیلاژ ذرت توسط میکروارگانیسم های شکمبه گاومیش خوزستانیسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه رامین خوزستانپوستر1395
38A new approach to enhance reproductive performance in sheep using equine chorionic gonadotropin plus royal jellyپژوهش‌های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیستاستانبول-موسسه سرآمدهمایش کارینپوستر1394
39ترکیبات شیمیایی گیاه کدو (Zucchini) و برگ گل کلم (Cauliflower)همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیدانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
40بررسی اثر سطوح مختلف دانه اسفرزه بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیدانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
41بررسی اثر سطوح نانوسلنیوم بر هضم پذیری در گاومیش خوزستانیاولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394
42بررسی اثر تغذیه ای نانوسلنیوم بر قابلیت هضم مواد مغذی در گاو هلشتایناولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394
43تاثیر پروبیوتیک (پروتکسین) و آنتی بیوتیک (ویرجینامایسین) بر فراسنجه های خونی HDL LDL و کلسترول در جنس ماده بلدرچین زاپنیاولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394
44اثر شکل فیزیکی خوراک بر قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه گندماولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394
45بررسی اثر جایگزینی کاه ماش با سیلاژ ذرت در جیره گوسفند بر هضم پذیری آزمایشگاهی آناولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم ،جامعه سالمتهرانپوستر1394