حسن  برزگر

 فعالیت های پژوهشی

 

حسن برزگر

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : حسن برزگر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hassan Barzegar پست الکترونیک : barzegarha@yahoo.com
تاریخ تولد : 1357/10/05 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : صنایع غذایی گروه آموزشی : صنایع غذایی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و صنایع غذاییکارشناسی1380دانشگاه شیراز
علوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشد 1383دانشگاه شیراز
علوم و صنایع غذاییدکترای تخصصی1392دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1383/07/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و برهمکنش عصاره¬های برگ سدر (Ziziphus spina-christi) و لور (Ficus religiosa) در شرایط برون¬تنی و اثر سایتوتوکسیک آن¬ بر رده سلولی HT29 مجری مسئول
2بررسی اثر پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به¬عنوان جایگزین سفیده تخم¬مرغ بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی طی زمان نگهداریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
3بررسی خواص پروبیوتیکی و ضدمیکروبی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول¬های اپیتلیال روده و کشت دو لایه مجری مسئول
4شناسایی گروه¬های عاملی، قدرت آنتی¬اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره¬های سماق، حنا و سرخارگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول
5ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس مینای نیشابوری در شرایط آزمایشگاهی و کاربرد آن در پوشش خوراکی زیست فعال حاصل از موسیلاژ بارهنگ کاردی جهت افزایش عمر ماندگاری گوشت گوسالهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1گروه¬های عاملی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ انجیر معابد بر تعدادی از باکتری¬های استاندارد بیماری¬زا در شرایط آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,حسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400250.036
2اسانس مینای نیشابوری: قدرت آنتی اکسیدانی، فنل و فلاونوئید کل و اثر ضدمیکروبی آن بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهیمحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001120.056
3تعیین ساختار، ترکیبات و ویژگیهای شیمیایی، فعالیت ضداکسایشی و اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبهمحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140020.018
4مقایسه اثر عصاره اتانولی فلفل دلمه ای قرمز و نالیدیکسیک اسید بر میکروارگانیسمهای بیماری زابهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,حسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400920.036
5ایمنی، خصوصیات پروبیوتیکی و ضدمیکروبی و کارآیی تکنولوژیکی سویه های لاکتوباسیل جدا سازی شده از پنیرهای ایرانی تولید شده از شیر خامحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140062.863
6بررسی گروههای عاملی زیست فعال، قدرت آنتیاکسیدانی، فنول و فلاونوئید کل عصاره فلفل دلمهای قرمزحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001130.116
7بررسی خصوصیات شیمیایی اسانس پونه و کاربرد آن در پوشش خوراکی بر پایه صمغ بذر ریحان به منظور افزایش عمر نگهداری گوشت گوساله نگهداری شده در دمای یخچالحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140092.863
8بررسی اثر افزودن آرد قسمت‌های مختلف سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر ویژگی‌های کیک اسفنجی بدون گلوتنحسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,محمد حجتي(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140010.066
9اثر پوشش بارهنگ کاردی و اسانس مینای نیشابوری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژی و حسی گوشت گوساله طی دوره نگهداریبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران140030.1
10ارزیابی فنل و فلاونوئید کل، قدرت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی حنا بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001160.116
11تعیین قدرت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی سرخارگل بر اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوسمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400930.036
12بررسی گروههای عاملی، ترکیبات فنولی و فلاوونوئیدی، فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس اسطوخودوس لارستانی: یک مطالعه آزمایشگاهیمحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,حسن برزگر(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001190.056
13بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی سماق بر تعدادی از میکروارگانیسمهای بیماری زا در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400940.036
14بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده سینبیوتیک نیمچرب حاوی گیاه پنیرک و لاکتولوز (Malva neglecta)حسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001200.116
15بررسی حواص مکانیکی و ساختاری فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین تیمار شده با آنزیم ترانس گلوتامینازحسين جوينده(مسئول)
,حسن برزگر(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139950.15
16بررسی اثر جایگزینی آرد گندم با پودر هسته انار بر ویژگیهای کیفی کیک اسفنجیمحمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1399160.018
17بررسی اثر برشته کردن بر ویژگی های عملگرا و خواص آنتی اکسیدانی آرد دانه چیامحمد نوشاد(مسئول)
,سامان آبدانان مهدي زاده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139914.1
18اثر ضدباکتریایی اسانس زردچوبه با و بدون آنتی بیوتیکهای درمانی بر تعدادی سویه ی استاندارد بیماریزا: مطالعه در شرایط آزمایشگاهیمحمدامين مهرنيا(مسئول)
,حسن برزگر(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1399870.036
19اسانس پونه: ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتیاکسیدانی، فنل کل و اثر سایتوتوکسیک آن بر رده سلولی HT29حسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139950.09
20بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر ویژگیهای تغذیه ای، فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجیحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139920.09
21بررسی اثر پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به عنوان جایگزین سفیده تخم مرغ بر ویژگیهای کیک اسفنجیحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991080.056
22Effect of gamma irradiation on the physicochemical properties of pistachio (Pistacia vera L.) nutsمحمد حجتي(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization1399141.648
23تاثیر جایگزینی شکر با پودر شیره انگور بر ویژگی‌های کیک فنجانیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139920.05
24شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتیاکسیدانی و اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه خوشاریزه بر تعدادی از باکتریهای شاخص عفونت و مسمومیت غذاییحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139960.027
25ر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی )Echinophora platyloba( بررسی اثر پودر خوشاریزه و حسی خیارشور طی مدت زمان نگهداریحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران139940.099
26مدلسازی هوشمند بافت نان به کمک روش اندازهگیری صوت و شبکه عصبی (مطالعه موردی: نان غنیشده با چیا)محمد نوشاد(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940.187
27گروههای عاملی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ سدر بر باکتریهای اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا اینوکواحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1399250.036
28وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮓ، ﺑﺎﻓﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﯿﺮﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮاﭘﺎﻟﻮده ﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎز ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻃﯽ ﻧﮕﻬﺪاریحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1399980.144
29تخمین بافت میوه توت با مدل های خطیمحمود قاسمي نژاد رائيني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940.001
30ارزیابی ویژگیهای پروبیوتیکی و ضدباکتریایی 4-SL163 fermentum Lactobacحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139920.09
31حفظ کیقیت و افزایش زمان ماندگاری گوشت تازه گوئساله با استفاده از پوشش خوراکی صمغ دانه شاهی حاوی اسانس گلپر برفی: مطالعه تجربی و مدل سازیحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
بین المللیFood science and biotechnology139851.5
32بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن بر ترکیب شیمیایی و ویژگیهای ضداکسایشی عصاره متانولی برگ زیتونحسن برزگر(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398970.056
33بررسی تاثیر پوشش صمغ فارسی حاوی اسانس دارچین بر عمر نگهداری دانه های انارحسن برزگر(اول و مسئول)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139810.054
34بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و ارزش تغذیهای کیک اسفنجی با استفاده از پسماند میوه بهمحمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139830.0
35اثر غلظت ویتامین سی بر ساخت میکروامولسیونهای آب در روغن به روش خودبه خودیمحمدامين مهرنيا(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139830.045
36شناسایی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس ریحان سبز و برهمکنش آن با آنتیبیوتیکهای تتراسایکلین و کلرامفنیکل بر تعدادی از ریزاندامگان عامل عفونت و مسمومیت غذاییحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398900.056
37ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮل و ﻓﺮآﯾﻨﺪ دوﻧﺎت ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﮔﺎس ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﯾﺎحسين جوينده(چهارم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139850.045
38مدل‌سازی و بهینه‌یابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و قابلیت زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پنیر فراپالودۀ سین‌بیوتیک حاوی آنزیم ترانس‌‌گلوتامیناز میکروبی، محلول پودر آب‌پنیر و اینولینحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139820.089
39اثر ضدمیکروبی اسانس سیر بر تعدادی از ریزاندامگان بیماریزای غذازاد، تعیین ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتیاکسیدانی آنمحمدامين مهرنيا(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(پنجم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398910.056
40بررسی اثر افزودن آرد دانه چیای برشته شده بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری طی انبارمانیمحمد نوشاد(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398930.056
41بهینه سازی فعالیت ضدمیکروبی نانوامولسیون دارچین تهیه شده توسط ایزوله پروتئین-لسیتینحسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
42بهینهسازی استخراج پلی ساکارید از برگ زیتون و ارزیابی ویژگیهای رئولوژیکی و آنتی اکسیدانی آنمحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,حسن برزگر(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139860.045
43ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس پونه بر تعدادی از پاتوژنهای غذایی و برهمکنش آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و کلرامفنیکل در شرایط محیط کشتحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398160.144
44Optimization of Physical and Imaging Properties of Flat Bread Enriched with Quinoa Flourبهزاد ناصحي(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.049
45استفاده از اسانس ترخون در سس مایونز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139730.052
46بررسی اثر افزودن عصاره متانولی پوست سبز بنه (Pistacia atlantica) بر پایداری اکسایشی روغن سویاحسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.067
47بهینه یابی ویژگی های دونات غنی شده با پودر پالپ پرتقالحسن برزگر(سوم)
,بهزاد ناصحي(دوم)
داخلیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139730.054
48بررسی تاثیر عصاره مرزه (Satureja hortensis) بر کیفیت و زمان ماندگاری گوشت مرغ نگهداری شده در یخچالحسن برزگر(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,محمدرضا قرباني(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1397820.056
49تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم و پاسخ ایمنی جوجه¬های گوشتیمحمدرضا قرباني(دوم)
,احمد طاطار(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139730.023
50تاثیر صمغ گزانتان و پلی¬ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی¬های شربت خاکشیرفراسودمند.محمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,حسن برزگر(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
51ساخت و ارزیابی میکروامولسیون آب در روغن کنجد تولید شده به روش خودبخودیمحمدامين مهرنيا(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING139711.95
52بررسی خواصی فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر همی سلولز - ژلاتینحسن برزگر(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139740.054
53تعیین ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و اثر ضد­میکروبی اسانس گلپر برفی بر میکروارگانیسم­های عامل عفونت و مسمومیت غذاییحسن برزگر(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
54بررسی تاثیر هیدروکلویید های اینولین و گوار بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و بافت نان قالبی به روش سطح پاسخ ()RSMحسن برزگر(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.012
55بررسی تأثیر افزودن آرد دانه شنبلیله بر ویژگیهای آرد، خمیر و نان بربریمحمد حجتي(چهارم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1397770.056
56The preparation, characterization and in vitro application evaluation of soluble soybean polysaccharide films incorporated with cinnamon essential oil nanoemulsionsمحمد حجتي(چهارم)
,حسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES139763.909
57Characterization of cross-linked whey protein isolate-based films containing Satureja Khuzistanica Jamzad essential oilحسين جوينده(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING139731.955
58Fabrication of peppermint essential oil nanoemulsions by spontaneous method: Effect of preparing conditions on droplet sizeمحمدامين مهرنيا(دوم)
,حسن برزگر(اول)
بین المللیFLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL139751.95
59فعالیت ضدمیکروبی و برهمکنش عصاره¬های آبی و اتانولی برگ سپستان (Cordia myxa) بر میکروارگانیسم¬های بیماری¬زا در شرایط برون¬تنیحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1396790.0
60بررسی ویژگی های رنگ سنجی پوسته، مغز و خصوصیت کیفی نان بربری غنی شده با آرد کامل کینوابهزاد ناصحي(اول و مسئول)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396710.071
61ارزیابی خواص فیزیکی و ضدمیکروبی فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس صمغ بنهبهزاد ناصحي(سوم)
,حسن برزگر(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139640.071
62بهینه سازی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک لیمویی تولید شده بر پایه تراوهحسين جوينده(اول و مسئول)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139650.071
63بررسی اثر اسانس صمغ بنه بر خواص ضدمیکروبی و ضداکسایشی فیلم خوراکی نشاسته ایحسن برزگر(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396170.067
64ترکیبات شیمیایی و فعالیت های بیولوزیکی اسانس برگ لیمو ترشمحمد حجتي(اول و مسئول)
,حسن برزگر(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139640.0024
65تولید و ارزیابی فیلم نانوکامپوزیتی کیتوزان-مونتموریلونیت حاوی اسانس مرزه (Satureja hortensis)حسن برزگر(دوم)
,بهزاد ناصحي(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139660.071
66بررسی اثر افزودن آرد کامل کینوا و صمغ زانتان برخصوصیات شیمیایی و حسی نان بربری به روش سطح پاسخبهزاد ناصحي(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396700.039
67بهینه سازی ویژگی‌های کیک رژیمی غنی شده با پودر برگ استویابهزاد ناصحي(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396690.039
68بررسی تاثیر نانوذرات رس بر خواص فیزیکی و ریزساختاری فیلم نانوکامپوزیتی بر پایه هیدروکلوئید دانه اسفرزهحسن برزگر(دوم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396670.082
69ﺑﺮرﺳی ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺿﺪاکﺴﺎیﺸی و ﺿﺪﻣیکﺮوﺑی ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮگ ﺑﻨﻪ (Pistacia atlantica)حسن برزگر(اول)
,محمد حجتي(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396690.071
70ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای ﺣﺎوی اﺳﺎﻧﺲ ﺻﻤﻎ ﺑﻨﻪحسن برزگر(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139610.019
71مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی‌ساکارید آن به عنوان یک ترکیب ضد‌ اکسایشیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139610.033
72بررسی خواص فیزیکی، ضد اکسایشی و ضد میکروبی فیلم های زیست تخریب پذیر پلی ساکارید سویا حاوی اسانس مرزهحسن برزگر(اول)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396710.081
73بررسی اثر پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی نانورس و اسانس نعناع بر ویژگی‌های انبارمانی تخم‌مرغبهزاد ناصحي(اول و مسئول)
,حسن برزگر(دوم)
مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1396480.05
74ارزیابی کینتیک خشک شدن و بهینه یابی شرایط خشک کردن مایکروویو- هوای داغ پسماند میوه بهبهزاد ناصحي(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139560.035
75بهینه سازی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی پروبیوتیک پرتقالی تولید شده بر پایه تراوهحسين جوينده(اول)
,حسن برزگر(چهارم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1395650.06
76تأثیر زمان تیمار آنزیمی‌ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر خصوصیات فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین آب‌پنیرمحمد حجتي(چهارم)
,حسين جوينده(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952423-78410.072
77ارزیابی و بهینه سازی فیلم نانوکامپوزیتی نشاسته- رسحسن برزگر(اول)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1394 0.056

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی پنیرهای سنتی عرضه شده در سطح شهرستان‌های دزفول، آبادان و بهبهانبیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانپوستر1400
2بررسی آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی عرضه شده در سطح شهرستان‌های دزفول و آبادانبیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانپوستر1400
3پوششهای خوراکی بر پایه نانوامولسیو نها با کاربردهای غذایی بالقو هبیست و هشتمین کنگره ملی صنایع غذاییتهرانپوستر1400
4بررسی اثر جایگزینی پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با سفیده تخم مرغ بر قوام خمیر کیک اسفنجی و مولفه های رنگی آندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمشهدسخنرانی1399
5کوئروم سنسینگ و چگونگی آن در باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیدومین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیهتهرانپوستر1399
6بررسی اثر پرتودهی گاما بر اکسیداسیون روغن پستهبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییاهوازپوستر1399
7مروری بر کاربرد اسانسها و عصاره های طبیعی در صنایع غذاییبیست و هفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
8بررسی میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و قدرت آنتی اکسیدانی عصاره آبی برگ کناربیست و هفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
9بررسی میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و قدرت آنتیاکسیدانی عصاره آبی برگ انجیر معابدبیست و هفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
10تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر خصوصیات استخوان درشت¬نی و رفاه جوجه¬های گوشتیپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و ابزیاندانشگاه باهنر کرمانپوستر1398
11ارزیابی پروفایل اسیدچرب هسته و گوشت ازگیل ژاپنی2nd International and 6th National Conference of Organic vs. Conventional AgricultureArdabilپوستر1398
12افزایش عمر ماندگاری دانه های آماده به مصرف انار با پوشش دهی و اسانس دارچینسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی ایراندانشگاه تربیت مدرسپوستر1398
13ویژگی¬های رنگ ماست هم¬زده سین¬بیوتیک حاوی گیاه پنیرکسومین کنکره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانپوستر1398
14اثر پوشش خوراکی کیتوزان حاوس اسانس نعناع فلفلی بر زمان ماندگاری و کیفیت فیله ماهی شوریده (Otolithes ruber)همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
15بررسی میزان فیبر خام و رنگدانه ها در هسته ارقام خرمای زاهدی، کبکاب واستعمران استان بوشهر2nd International and 25th Iranian Congress on Food Science and Technologyساریپوستر1397
16ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخونThe 8th International Conference on the Quality and Safety in Food Production ChainPoland, Wrocławپوستر1397
17کاربرد فیلمهای نانوکامپوزیتی برپایه نشاسته سیب زمینی درافزایش زمان ماندگاری کیکاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
18بررسی روشهای بهبود کیفیت کیک و نان بدون گلوتناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
19ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پرچم زعفراناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیسخنرانی1397
20بسته بندی فعال با رهایش کنترل شده ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
21تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر خواص کیفی گوشت جوجه¬های گوشتیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
22بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ساختاری و ضد میکروبی فیلم نانوکامپوزیتی کیتوزان -رس حاوی اسانس صمغ بنهچهارمین کنگره بین المللی علوم کشاورزی (ICAS)مالزیپوستر1396
23بررسی پروفایل اسیدچرب گوشت و هسته ازگیل ژاپنی15th ASEAN Food Conferencevietnamسخنرانی1396
24استفاده های تجاری از آلاینده های پستهدومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
25استفاده بهینه از ضایعات خرما در صنایع غذاییدومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
26روش های استخراج قند از ضایعات کشاورزیدومین کنگره ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
27امکان استفاده از ضایعات و پسماند کشاورزی(باگاس) در صنایع وابستهدومین همایش ملی مکانیزاسیون و فن آوری های نوین در کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
28فعالیت آنتی باکتریایی پلی ساکارید استخراج شده از میوه و هسته ازگیل ژاپنی7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutritionاندونزیسخنرانی1395
29خواص فیزیکوشیمیایی ماست سویای سینبیوتیک تحت تاثیر اینولین و مقدار شیر سویا7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutritionاندونزیپوستر1395
30علل بروز و روش های کاهش ضایعات محصولات کشاورزیهفتمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزیتهرانپوستر1395
31بررسی ویژگی‌های رنگ‌سنجی پوسته، مغز و خصوصیت کیفی نان بربری غنی شده با آرد کامل کینواکنفرانس علو و صنایع غلات، آرد و فرآوردههای آردیخراسان رضوی مشهد مرکز تحقیقات کشاورزیسخنرانی1395
32بررسی ویژگی‌های رنگ‌سنجی پوسته، مغز و خصوصیت کیفی کیک اسفنجی غنی‌شده با پودر میوه بهدومین کنفرانس روش‌های افزایش نگهداری فرآورده‌های غذاییتهرانسخنرانی1395
33بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی کیک اسفنجی غنی شده با آرد هسته انار و صمغ زانتاندومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذائیتهرانپوستر1395
34تاثیر گوار وکربوکسی متیل سلولز برویژگی های فیزیکوشیمیایی وحسی کیک بدون گلوتنتکنوفود2تهرانپوستر1395
35بررسی امکان تولید و ارزیابی کیک بدون گلوتن با استفاده از مخلوط آرد برنج و آرد ذرتتکنوفود2تهرانپوستر1395
36بررسی و مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از صمغ دو گونه ی مختلف بنه Pistacia Atlantica))سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذاییاصفهانپوستر1394
37کاربرد فیلم و پوشش های خوراکی ضد میکروبی در نگهداری فرآورده های گوشتیاولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالمتهرانپوستر1394
38کاربرد اسانس های گیاهی به عنوان عوامل ضد میکروبی در گوشت و محصولات گوشتیسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذاییدانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1394
39کاربرد پوشش های خوراکی در نگهداری میوه جات و سبزیجاتاولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالمتهرانپوستر1394
40بررسی ویژگی‌های حسی کیک اسفنجی حاوی سطوح مختلف پودر برگ استویاسومین همایش بزرگ صنایع غذاییدانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1394