معصومه  فروزانی

 فعالیت های پژوهشی

 

معصومه فروزانی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : معصومه فروزانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : masoumeh forouzani پست الکترونیک : m.forouzani@yahoo.com
تاریخ تولد : 1357/06/26 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : ترویج و آموزش کشاورزی گروه آموزشی : ترویج و آموزش کشاورزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ترویج و آموزش کشاورزیدکترای تخصصی1390دانشگاه کشاورزی و. منابع طبیعی رامین خوزستان

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیات علمیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1390/10/19

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1اثرات رفتار سازگاری با تغییر اقلیم بر شکاف فقر خانوار، مصرف آب و بهره‌وری کشاورزی در شهرستان باوی: کاربرد مدل رگرسیون تغییر رژیم درونزادانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1شناسایی راهبردی های گسترش پوشش اسلامی در دانشگاه( مورد مطالعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)سيد محمد حسين ميري(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140038
2بررسی رابطه بین پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاییان و برخورداری از تنوع معیشتیمعصومه فروزاني(دوم)
,عباس عبدشاهي(سوم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی140020.375
3تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی )مورد مطالعه: شهرستان لیکک(مسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1399590.086
4اولویتبندی روشهای آموزشی ترویجی مورد استفاده در برنامههای سازگاری با تغییرپذیریهای اقلیم از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی: کاربرد روشمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1399500.073
5سازگاری با خشکسالی در سطح مزرعهمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399252.31
6The use of a bourdieusian “capitals” model for understanding farmer’s irrigation behavior in Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,سعيد محمدزاده(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF HYDROLOGY139944.405
7شناسایی موانع و تسهیل‌کننده‌های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی مشارکت مردمی در احداث و بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری با استفاده از تحلیل میدان نیرومعصومه فروزاني(مسئول)
,سعيد محمدزاده(سوم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139910.375
8ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستانمسعود برادران(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیروستا و توسعه - جهاد کشاورزی139920.24
9رتبه بندی کسب و کارهای کارآفرینانه در مناطق روستایی شهرستان دزفولمصطفي مرداني(دوم)
,معصومه فروزاني(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399120.286
10ارزشیابی و اولویت بندی سیاستهای سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم در استان فارسمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139940.086
11ارزیابی پایداری سیاس تهای سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزیمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139910.464
12Understanding Iranian Livestock Breeders’ Intentions and Behavior Regarding Nonhuman Animal Welfareمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.69
13سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندمکاران آبی شهرستان دزفولمعصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139810.265
14ترویج رفتار و اخلاق زیست محیطی در چارچوب مکاتب فلسفیمعصومه فروزاني(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13987
15شناسایی سازه‌های مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان گندم‌کار تحت‌شرایط تغییرات آب و هوایی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)مسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیجغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری انجمن جغرافیای ایران1398560.528
16عوامل مؤثر بر رضامندی کشاورزان از سیستم‌های آبیاری نوین در شهرستان بهبهانمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1398480.0
17بررسی اثرات کیفیت منابع آب و خاک بر کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ تحت شرایط عدم حتمیتمصطفي مرداني(اول و مسئول)
,عباس عبدشاهي(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیآبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران139830.0
18تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کنندۀ میزان محافظه‌کاریمصطفي مرداني(اول و مسئول)
,عباس عبدشاهي(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139876
19کاربرد نقشه مفهومی در بررسی عوامل مهم در مدیریت دانش: مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستانمعصومه فروزاني(دوم)
,سعيد محمدزاده(سوم)
,مسعود برادران(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
20چگونه کشاورزان پیامدهای پدیده گرد و غبار را بر فعالیتهای تولیدی کشاورزی درک می کنند: یک مطالعه روش شناسی کیومعصومه فروزاني(مسئول)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
بین المللیJOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS13981731.825
21بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوختهای زیستی در راستای توسعه روستاییمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,نواب کاظمي(چهارم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1397490.102
22کاربرد فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی در تحلیل نظام‏های کشاورزی: مطالعة موردی شهرستان شوشترمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مسعود برادران(چهارم)
داخلیروستا و توسعه - جهاد کشاورزی139710.162
23Farmers' adaptation choices to climate change: a case study of wheat growers in Western Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397-1.009
24بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنیمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,عباس عبدشاهي(چهارم)
داخلیپژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب139732-20.09
25Cleaner and greener livestock production: Appraising producers' perceptions regarding renewable energy in Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13972035.651
26کاربرد روش‌های ادغام در تعیین سطوح توسعه‏یافتگی روستایی (مورد مطالعه‏ی دهستان‌های شهرستان ایرانشهر)معصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,عباس عبدشاهي(چهارم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139710.162
27موانع مشارکت کشاورزان در راه اندازی تشکلهای آب بران: مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی شمال شرق اهوازمعصومه فروزاني(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
28تأثیر هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبت‌به اثرات گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری (مورد شناسی: منطقۀ گردشگریمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مصطفي مرداني(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397280.412
29تحلیلی بر دیدگاه زنان روستایی در مورد اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعاونیهای زنان روستایی شهرستان ارومیهمعصومه فروزاني(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973
30توانمندسازی اعضای تعاونیهای زنان روستایی: تاثیر ICT در نواحی روستایی شهرستان ارومیه، ایرانمعصومه فروزاني(اول و مسئول)
بین المللیAsian Women139740.171
31بررسی عوامل موثر بر ادراک خطر مواجهه با تغییرات آب و هوایی (موردشناسی: کشاورزان گندم کار شهرستان کرمانشاه)مسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397270.094
32تبیین نقش کانال های ارتباطی بر آمادگی کشاورزان در برابر خشکسالی؛ مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان مرودشتمعصومه فروزاني(اول و مسئول)
داخلیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات139740.125
33نقش هویت، کلیشه های جنسیتی و خودکارآمدی بر مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسیمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
,مسعود برادران(سوم)
,معصومه فروزاني(چهارم)
داخلیزن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران139740.246
34تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از روش SWOTمعصومه فروزاني(دوم)
,سعيد محمدزاده(سوم)
,مسعود برادران(چهارم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139610.162
35بررسی پاسخ های روانی کشاورزان اعضای تعاونی تولید شهرستان دهلران به آثار خشکسالیمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139621
36تعیین عوامل موثر بر رفتار سازگاری کشاورزان در مقابله با تغییرات آب و هوایی: مورد مطالعه شهرستان باوی خوزستانمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.102
37بازنمایی هویت‌های حرفه‌ای کشاورزان شهرستان شوشتر: پژوهشی بر پایه روش‌شناسی کیومسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,معصومه فروزاني(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.389
38ادراک کشاورزان از پدیده گرد و غبار: مورد مطالعه شهرستان آبادانمعصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139640.102
39بررسی رفتارهای مدیریتی کشاورزان در هنگام خشکسالی به عنوان پاسخ های پیشگیرانه: مورد مطالعه شهرستان دهلرانمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13964
40ارزیابی رفتار سازگاری گندمکاران دیم شهرستان کرمانشاه در رویارویی با تغییرپذیری‌های آب و هوایی: کاربرد نظریه انگیزه حفاظتمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.0
41تبیین امنیت معیشت کشاورزان در شرایط گرد و غبار در شهرستان شوشمعصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,مسعود برادران(چهارم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139620.162
42آنچه باغداران از کلاسهای مدیریت تلفیقی آفات به روش مدرسه در مزرعه انتظار دارند: مورد مطالعه ای از ایران.معصومه فروزاني(اول و مسئول)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,عباس عبدشاهي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
43عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک در خوزستان، ایرانمعصومه فروزاني(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.26
44ارزشیابی کیفیت دوره‌های آموزشی-ترویجی IPM/FFS با استفاده از روشQFDمعصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,عباس عبدشاهي(چهارم)
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات139510.125
45بررسی دیدگاه و تمایل دانشجویان درباره انواع روشهای ارزشیابی آموزشیمعصومه فروزاني(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13954
46بررسی اثر هنجار اخلاقی و هویت فردی بر تمایل نسبت به حفاظت از اب در بین جوانانمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,عباس عبدشاهي(سوم)
,احمد جعفري(چهارم)
Water Policy139540.952
47مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفولمعصومه فروزاني(اول)
,مسعود يزدان پناه(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.375
48مقایسه قدرت دو تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و تئوری شناخت اجتماعی در پیش‌بینی نیت و رفتار دامداران شهرستان سیرجان در رابطه با رفاه داممسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(سوم)
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات139530.091
49مباحثی پیرامون تغییرات آب و هوایی در بین کشاورزان ایرانیمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951383.34
50بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریختهمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران139520.28
51عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه-ای در شهرستان باویمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
52نوع شناسی ادراکات کشاورزان گندم کار و سبزی کار نسبت به تغییرات آب و هوایی با استفاده از روش شناسی کیو(مورد مطالعه: شهرستان حمیدیه خوزستان)مسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
پژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139520.389
53ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ن ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی1395116.0
54بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشترمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,سعيد محمدزاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
55بررسی تمایل کارشناسان نسبت به سوختهای زیستیمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,نواب کاظمي(سوم)
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS1395696.879
56تعیین عوامل موثر بر رفتار حفاظت از آب کشاورزان در شهرستان سلسله: کاربرد مدل فعالسازی هنجارمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,سعيد محمدزاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952-470.016
57Identify factors that effecting on wood and papers student’s entrepreneurial spirit (case study: college of agricultural and natural resources of Tehran university)بهمن خسروي پور(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
,عباس عبدشاهي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.143
58عوامل موثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستانهای مسجد سلیمان، اندیکا و لالی)معصومه فروزاني(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13956
59بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدارمعصومه فروزاني(اول)
,مسعود يزدان پناه(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953
60بررسی رابطه و میزان تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری مطالعه موردی: شهرستانهای مسجدسلیمان، اندیکا و لالی؛معصومه فروزاني(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13958
61بررسی آگاهی، نگرش و رفتار روستاییان نسبت به وضعیت بهداشت محیط روستا در منطقه باوی استان خوزستانمعصومه فروزاني(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
62تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوری توسعهیافته رفتار برنامهریزی شده: مورد مطالعه شهرستان الشترمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,سعيد محمدزاده(چهارم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی1395120.375
63بررسی تمایل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شدهعبدالعظيم آجيلي(اول)
,سعيد محمدزاده(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,معصومه فروزاني(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
64بررسی عوامل موثر بر نیت و رفتار دامداران صنعتی عضو تعاونی دامداران شهرستان سیرجان در رابطه با رفاه داممسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1بررسی آثار رعایت پوشش اسلامی از دیگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاننهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایرانانجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین-تهرانپوستر1400
2اثرات رفتار سازگاری با تغییر اقلیم بر مصرف آب کشاورزی در شهرستان باویدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
3تأثیر نورپردازی بر فضای سبز شهریدومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
4استراتژی های مدیریت پسماند و آلودگی های ناشی از کشاورزیاولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسمانددانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلسخنرانی1400
5کاربرد نقشه دانشی در آموزش و ترویج کشاورزی (با تاکید بر تولید محصولات سالم)دومین همایش ملی پژوهشهای کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6تحلیل عاملی راهکارهای مدیریت پسماندهای روستایی (مورد مطالعه: روستای دراویزه شهرستان باوی استان خوزستان)دومین همایش ملی پژوهشهای کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
7بهره برداری از ضایعات خرما و نخلنخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1400
8مدیریت پسماند و ضایعات کشاورزی در نیل به توسعه پایداراولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسمانددانشگاه محقق اردبیلی-اردبیلسخنرانی1400
9چالش های آموزش مجازی در دوران کروناسمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارماهواز-دانشگاه شهید چمرانپوستر1399
10راهکارهای عملی جهت کاهش گرد و غبار و پیامدهای ناشی از آن هاسومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعیمشهدسخنرانی1398
11نقش کارافرینی روستایی در توسعه اقتصادی روستاهادومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
12کسب و کارهای خانگی: مزایا و عوامل موثر بر آندومینهمایش ملی نهایدنه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
13شاخصها و چالشهای یک دانشگاه کارآفریندومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1398
14کارآفرینی در حوزه آموزش عالی کشاورزی برای توسعه پایداردومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
15چه کسی دانش بهتری دارد؟ مطالعه رابطه میان دانش مدیریت آب و سطح توسعه یافتگی روستاییپنجمین کنگره بین المللی کشاورزیاستانبول- ترکیهپوستر1398
16چالشهای بازاریابی و تولید قارچ دکمهای در شهرستان دزفولهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستانپوستر1398
17نقش آموزش کارآفرینی در بهبود سرمایه انسانی دانشجویان کشاورزیدومین همایش نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
18چالشهای اشتغال مبتنی بر زنبورداری در ایرانهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1397
19اهمیت کشت نشایی نسبت به کشت مستقیم بذر از منظر ویژگیهای یک نوآوریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
20تحلیل اخلاق مدارانه رابطه انسان و محیط زیست؛ با تمرکز بر توسعه پایداراوین همایش ملی علوم کشاوزری و زیست محیطی ایراندانشکاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
21بررسی نقش تنوع معیشت در پایداری اقتصادی و اجتماعیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
22اهمیت در نظر گرفتن اخلاق زیست محیطی در جهت حفاظت از محیط زیستششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانتهرانپوستر1397
23عوامل موثربر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک در خوزستان، ایرانVIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017"یاهورینا، کشور بوسنی و هرزگوینسخنرانی1396
24پیش برنده ها و بازدارنده ها برای مکانیزه کردن کشاورزی: مورد مطالعه مزارع برنج، ایرانVIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017"Jahorina, Bosnia and Herzegovinaپوستر1396
25آنچه باغداران از برنامه های مدرسه در مزرعه IPM انتظار دارند: مورد مطالعه ایرانVIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017"Jahorina, Bosnia and Herzegovinaپوستر1396
26نقش آموزش و توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزیاولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1396
27بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه کشاورزان شهرستان رامهرمز نسبت به کشاورزی ارگانیکسومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیستتهرانسخنرانی1395
28سطح بندی استان های کشور ایران از نظر سطوح توسعه مکانیزاسیون کشاورزیدومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
29بررسی رضایتمندی تولیدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان دزفول از عوامل دخیل در فرایند توزیع سوختدومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
30بررسی نقش مکانیزاسیون و خاکورزی حفاظتی بر کاهش اثرات خشکسالیدومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
31شاخصهای مختلف ارزیابی وضعیت آب با چشم اندازی به ایرانششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایراندانشگاه کردستانسخنرانی1395
32مقایسه ویژگیهای تولیدکنندگان محصولات سالم و متعارف در استان خوزستانششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشیرازسخنرانی1395
33تحلیل و بررسی تضاد آب در بین کشاورزان دزفولششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایرانشیرازسخنرانی1395
34ارزیابی راهبردهای کنترل و مدیریت گرد و غبار در جهت توسعه پایدار از منظر مدیریت ریسکشمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایرانشیرازسخنرانی1395
35تعیین نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه با استفاده از مدل بوریچششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعیتهرانسخنرانی1395
36بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص بازده روشهای تدریسششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعیتهرانسخنرانی1395
37آیا سیاستهای انرژی پاسخگو هست؟ شواهد تجربی از هدفمندسازی یارانه سوخت در بخش کشاوزری، ایرانTropentag 2016: Solidarity in a competing world — fair use of resourcesوین- اتریشپوستر1395
38عوامل تاثیرگذار بر پذیرش و رد محصولات ارگانیک در خوزستان، ایرانTropentag 2016: Solidarity in a competing world — fair use of resourcesوین- اتریشسخنرانی1395
39تحلیل رفتار کشاورزان در هنگام بروز پدیده گرد و غبارششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشیرازسخنرانی1395
40حکمرانی خوب روستایی: الگویی مناسب برای رسیدن به مدیریت پایدار روستاییششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشیرازسخنرانی1395
41نوع شناسی درک کشاورزان نسبت به تغییرات اب و هوای: کاربرد کیوکیوایتالیاسخنرانی1394
42تمایل دامدارن به رفاه دامها در ایران: یک موضوع تولیدی یا انسانیTropentag2015آلمان- برلینپوستر1394
43کشف دیدگاه‌های کشاورزان نسبت به گرد و غبار: موردی برای مطالعه کیوسی و یکمین کنفرانس سالانه کیوانکونا-ایتالیاسخنرانی1394
44حفاظت از تنوع زیستی با نگاهی به توسعه کشاورزی پایدارکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیستدانشگاه تهرانالکترونیکی1394
45اجرای اهداف توسعه هزاره در زمینه امنیت غذایی: بررسی چالشها در ایرانکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیستدانشگاه تهرانالکترونیکی1394
46نوع شناسی درک کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمQ conferenceAncona-italyسخنرانی1394
47بررسی نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: منطقه زرآباد، شهرستان کنارک)کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگریتبریزپوستر1394
48بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد زنان در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان شوش)اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانتهرانسخنرانی1394