جواد  ظهیری

 فعالیت های پژوهشی

 

جواد ظهیری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : جواد ظهیری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Javad Zahiri پست الکترونیک : j.zahiri@asnrukh.ac.ir
تاریخ تولد : 1361/08/21 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : تاسیسات آب گروه آموزشی : آبیاری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آبیاریکارشناسی1384دانشگاه شهید چمران اهواز
سازه های آبیکارشناسی ارشد 1386دانشگاه شهید چمران اهواز
سازه های آبیدکترای تخصصی1391دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1399/12/181401/09/16
مدیر امور پژوهشی و فناوریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1401/07/12

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1مدل سازی یک بعدی و دو بعدی هیدرودینامیک جریان در رودخانه کارون مجری مسئول
2تحلیل عدم قطعیت فازی روش¬های برآورد ضریب پخشیدگی طولی رودخانه¬ها مجری مسئول

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1طراحی و ساخت دریچه الکترونیکی کانال‌های آبیاریاحمد جعفري(دوم)
,جواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیمهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران140110.024
2بررسی آزمایشگاهی کارایی هیدرودینامیکی ستون نوسانگر آب شناور در استحصال انرژی موجاحمد جعفري(سوم)
,جواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیهیدرولیک - انجمن هیدولیک ایران14011730.114
3بررسی عملکرد مونولایرها بر کاهش تبخیر از سطح آب با درنظر گرفتن پارامترهای هواشناسیجواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان140140.089
4استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد عمق آبشستگی اطراف پایه‌های پلاحمد جعفري(دوم)
,جواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14013
5Efciency of monolayers in evaporation suppression from water surface considering meteorological parametersجواد ظهيري(اول و مسئول)
بین المللیENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1401305.19
6کارایی RAS-HEC و GIS در شبیهسازی یکبعدی هیدرودینامیک جریان در رودخانهجواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیمهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز14001030.036
7تخمین غلظت رسوبات معلق با استفاده از ترکیب تکنیک سنجش از دور و مدل درختی M5جواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیمهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران1400450.024
8A genetic algorithm-based support vector machine to estimate the transverse mixing coefficient in streamsجواد ظهيري(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140031.447
9Estimation of Suspended Sediment Concentration by M5 Model Tree Based on Hydrological and Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Dataجواد ظهيري(اول و مسئول)
,محمد رضا انصاري(سوم)
بین المللیWATER RESOURCES MANAGEMENT1399342.987
10تحلیل عدم قطعیت و دقت روش های برآورد ضریب پخشیدگی طولی در رودخانه هاعادل مرادي سبزکوهي(دوم)
,جواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیآب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139940.176
11بررسی اثر زبانه انتهایی بر کارایی ستون نوسانی آب جهت استحصال انرژی موجاحمد جعفري(دوم)
,جواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139880.139
12مدلسازی دوبعدی هیدرولیک جریان در رودخانه کارونجواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیعلوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک139840.2
13Estimation of Transverse Mixing Coefficient in Streams Using M5, MARS, GA and PSO Approachesجواد ظهيري(اول و مسئول)
بین المللیENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1398272.914
14بررسی کارآیی الگوریتم M5 در محاسبه حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف تکیه گاه پلجواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیعلوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139710.011
15کاربرد سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون)سعيد جليلي(دوم)
,جواد ظهيري(اول و مسئول)
,محمد رضا انصاري(سوم)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان139720.079
16مقایسه کارایی مدل های درختی M5 و برنامه ریزی ژنتیک در تخمین بار رسوب معلق رودخانه هااحمد جعفري(دوم)
,جواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیمرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139710.094
17ارائه روابطی بر مبنای مدل درختی M5 جهت برآورد دامنه نسبی حداکثر امواج عمود بر جریاناحمد جعفري(دوم)
,جواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیمهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران1397310.138
18بررسی نوسان مانع با وجود مانع ثابت در بالادست کانال روباز با استفاده از مدل فیزیکیسعيد جليلي(سوم)
,احمد جعفري(اول و مسئول)
,جواد ظهيري(چهارم)
داخلیدانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139720.196
19مطالعه عددی تأثیر نفوذپذیری آبشکن‌ها بر الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری در قوس 90 درجه ملایمجواد ظهيري(سوم)
داخلیمهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز1397920.101
20Sensitivity Analysis of Empirical and Data-Driven Models on Longitudinal Dispersion Coefficient in Streamsجواد ظهيري(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139724
21مقایسه و شبیه سازی الگوی جریان در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل های CCHE2D و SRH-2Dجواد ظهيري(دوم)
داخلیمهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز139610.014
22شبیه سازی الگوی جریان و رسوب با حضور سری آبشکن ها در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل CCHE2Dجواد ظهيري(دوم)
داخلیپژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان139630.079
23مقایسه کارآیی مدل‌های درختی در محاسبه ضریب پراکندگی طولی آلاینده‌ها در آبراهه‌های مستقیمجواد ظهيري(اول و مسئول)
داخلیمهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران1396290.138
24طراحی سنگچین اطراف پایه های پل با استفاده از مدل های ناپارامتریکجواد ظهيري(اول)
دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1395250.048
25کاربرد الگوریتم درختی M5 در برآورد رسوب معلق رودخانه‏ هااحمد جعفري(سوم)
,جواد ظهيري(دوم)
مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران139524
26کاربرد مدلهای ناپارامتریک CART و M5’ در محاسبه عمق آبشستگی اطراف پایه های پلجواد ظهيري(اول)
مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1کاربرد سیستم عصبی-فازی تطبیقی در تخمین عمق و طول آبشستگی اطراف خطوط لوله‌هابیست و یکمین کنفرانس هیدرولیک ایراناهوازسخنرانی1401
2تاثیر ابعاد مش‌بندی و نوع مدل آشفتگی بر کارایی مدل CCHE2D در شبیه‌سازی هیدرولیک جریان در رودخانهبیست و یکمین کنفرانس هیدرولیک ایراناهوازسخنرانی1401
3بررسی آزمایشگاهی کارایی طوقه مشبک درکاهش آبشستگی موضعی پیرامون دو پایه پل با اعداد فرود متفاوتسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1401
4کاهش تبخیر از سطح آب با استفاده از صفحات کامپوزیتاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آبدانشگاه بیرجندپوستر1401
5بررسی تاثیر پوشش‌های شناور بر اکسیژن محلول در آباولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آبدانشگاه بیرجندپوستر1401
6بهبود عملکرد ایستگاه های پمپاژ آبرسانی از منظر مصرف انرژی: مقایسه ای بین زمان بندی بهینه پمپاژ با دور ثابت و دور متغیردومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانالکترونیکی1400
7ارزیابی کیفی آب رودخانه های کارون و دز با استفاده از شاخص کیفی ویلکاکس جهت مصرف کشاورزیهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعهکرجپوستر1400
8کاربرد روش‌های فیزیکی در کاهش تبخیر از سطح مخازن کشاورزیدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
9طراحی دریچه خودکار کانال‌های آبیاریدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
10کاربرد مدل درختی CART در محاسبه بار رسوبات معلق رودخانه‌ایدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
11بررسی و مقایسه سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات زراعی در ایران و خوزستاندومین همایش ملی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکدانشگاه فساپوستر1400
12بررسی فیزیکی و عددی آبشستگی پیرامون پایه مرکب پل با ستون شیبداردوازدهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1400
13استفاده از مدل M5 و سنجش از دور در تخمین غلظت رسوبات معلقدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)، 23 آبان 1398دانشگاه گنبد کاووسسخنرانی1398
14ترمیم ترک کانال های آبیاری با استفاده از ترکیبات الاستیکدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی(آب، سیل و محیط زیست)دانشگاه گنبد کاووسپوستر1398
15بررسی تاثیر پارک جزیره بر روی الگوی پخش سیلاب در رودخانه کارونکنفرانس ملی 'سیلاب 98-97، اگر تکرار شود'اهوازسخنرانی1398
16بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر روی تولید غلات در استان خوزستانشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
17مدل سازی عملکرد غلات در استان خوزستان با استفاده از مدل CARTشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
18تخمین کارایی روش های کاهش تبخیر از سطوح آزاد آبThe 3rd International Conference of Agricultural Sciencesدانشگاه بصرهپوستر1398
19مقایسه ی روشهای متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ی دز با روش برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه ی موردی ایستگاه تله زنگ)هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایراندانشگاه شهرکردپوستر1397
20برآورد بار رسوب معلق ایستگاه هیدرومتری بامدژ رودخانه دز با روش¬های منحنی سنجه رسوب و فائو و مقایسه با نتایج روش برنامه¬ریزی بیان ژننهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1397
21بررسی تاثیر زبری، قطر ی دبی بر عملکرد سرریز های استو انه ای با استفاد از مدل عددییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازپوستر1397
22روش های برآورد بار معلق رسوب در بالادست و پایین دست سد مخزنی دزیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1397
23مطالعه آزمایشگاهی ساختارهای جریان سه بعدی اطراف موانع نصب شده در کف کانالاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیست ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
24شبیه سازی دو بعدی هیدرولیک جریان در رودخانه کارونیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1397
25کاهش تبخیر از سطح مخازن با استفاده از مونولایرهایازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازپوستر1397
26مدل سازی جریان رودخانه کارون با استفاده از مدل¬های هیدرودینامیکی و تصاویر ماهواره ایاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
27مطالعه سازه های باندال لایک از لحاظ مشخصات هندسی و پارامترهای هیدرولیکیپنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریسالن همایش های بین المللی برج میلاد تهرانسخنرانی1396
28بررسی عددی جریان عبوری از موانع مثلثی و مکعبی در زوایای مختلف قرار گیریپنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهریسالن همایش های بین المللی برج میلاد تهرانسخنرانی1396
29بررسی روشهای استحصال انرژی از امواج دریا و کارآیی آنها در سواحل شمال و جنوب کشورچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسیدانشگاه تربت حیدریهپوستر1396
30مدل سازی جریان در سرریز لبه تیز مورب با استفاده از نرم‌افزار simFlowشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایراندانشگاه محقق اردبیلیپوستر1396
31برآورد عمق آبشستگی اطراف لوله ها با استفاده ازسیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقیهشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاکدانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1396
32بررسی کارایی سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی جهت تخمین بار معلق رسوب رودخانه ها - منطقه موردی رودخانه مارون در استان خوزستانچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسیدانشگاه تربت حیدریهپوستر1395
33تخمین بار معلق رودخانه با استفاده از الگوریتم M5(منطقه موردی رودخانه جراحی در استان خوزستان)چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایرانزاهدانسخنرانی1395
34بررسی کارآیی لحاف بتنی در پایداری سواحل رودخانه هادهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1395
35شبیه سازی الگوی جریان و رسوب در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل عددی دو بعدیپانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایراندانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوینپوستر1395
36شبیه سازی الگوی جریان در اطراف آبشکنها در قوس 90 درجه با استفاده از مدل CCHE2Dپانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایراندانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوینپوستر1395
37تخمین غلظت رسوب معلق به وسیله شبکه عصبی و سنجش از دور(مطالعه موردی: رودخانه کارون-ایستگاه اهواز)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1395
38مقایسه کارآیی الگوریتم M5 و برنامه ریزی ژنتیک در محاسبه ضریب انتشار طولی آلاینده‌ها در رودخانه هادومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1395
39کاربرد مدل درختی M5’ در تخمین حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف پایه های پلدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازپوستر1394
40مقایسه کارایی مدل درختیM5 و الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی بار معلق رسوب (منطقه موردی رودخانه جراحی در استان خوزستان)دهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانهدانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1394