سید عطااله  سیادت

 فعالیت های پژوهشی

 

سید عطااله سیادت

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : سید عطااله سیادت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Aataolah Siyadat پست الکترونیک : seyedatasiadat@yahoo.com
تاریخ تولد : 1335/06/02 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : زراعت و اصلاح نباتات گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استاد

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1بررسی تاثیر سطوح دما و رطوبت نسبی بر نگهداری بذور سیاهدانهسيدامير موسوي(پنجم)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14004
2The effect of different irrigation intervals and fertilizers on Common purslaneاحمد کوچک زاده(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
,عبدالرضا سياهپوش(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400400.206
3تاثیرپیری تسریع شده بر صفات جوانهزنی بذر خردل وحشی (.L arvensis Sinapsis ( در شرایط تنش شوریسيدامير موسوي(ارائه دهنده)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400100.2
4بررسی میزان و منشأ ترکیبات هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ذرات معلق فرونشسته روی برگ درختان شهر اهوازبيژن خليلي مقدم(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیعلوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک140010.08
5Atmospheric particle adsorption rates of plants in an industrial city of southwest Iranبيژن خليلي مقدم(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,کاظم نگارش(چهارم)
بین المللیAeolian Research1400533.338
6Economics of Dual Purpose Okra as Influenced by Harvesting Strategiesسيدامير موسوي(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
بین المللیInternational Journal of Vegetable Science140070.0
7بررسی اثر رو شهای مختلف کاشت و سطوح مختلف توزیع هورمو نها بر آناتومی برگ پرچم ژنوتی پهای برنج تحت تنش شوری در شمال خوزستانسيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.153
8تأثیر پیشتیمار با اسید جیبرلیک بر دماهای کاردینال جوانهزنی بذر گیاه گل گاوزبان )L officinalis Borage)سيدامير موسوي(مسئول)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.143
9برآورد عوامل محدودکننده عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در منطقه خرمشهرآيدين خدايي جوقان(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات140030.245
10مدل‌سازی اثر تنش رطوبتی بر تغییر دماهای بهینه و بیشینه برای جوانه‌زنی بذر پنیرک (Malva parviflora): معرفی یک مدل هیدروترمال تایم جدیدمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.326
11اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیم‎های آنتی‎اکسیدانت آویشن‎باغی تحت تنش‎ قطع ‏آبیاریسيد عطااله سيادت(اول)
,بابک پاکدامن سردرود(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران1400230.25
12مطالعه رابطه میان اندازه و کیفیت بذر با دماهای کاردینال جوانه‌زنی کلزا(Brassica napus)سيد عطااله سيادت(اول)
,سيدامير موسوي(مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400100.143
13بررسی اثر روشهای مختلف کاضت و سطوح مختلف توزیع هورمونها بر بافتهای آونذی برگ پرچم ژنوتیپهای برنج تحت تنص ضوری در ضمال خوزستانسيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400400.495
14اثر محدودیت آبیاری و کاربرد کودهای زیستی و نانو سیلیکون بر عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی گندمسيد عطااله سيادت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399چهارم0.15
15اثر برخی کودهای‌زیستی و محلول‏‌پاشی اسید‌سالیسیلک بر عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L) در شرایط دیمعليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,بابک پاکدامن سردرود(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.037
16اثر غلظتهای نانوسیلیکون و کودهای زیستی بر عملکرد و دوره پر شدن دانه گندم در رژیمهای مختلف آبیاریسيد عطااله سيادت(سوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139910.049
17اثر برخی کودهای زیستی و محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیمسيد عطااله سيادت(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,بابک پاکدامن سردرود(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13992
18ارزیابی مزرعه ای تنش کوتاه مدت گرما در قبل و بعد از گلدهی بر کربوهیدرات های محلول گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) در شرایط آب و هوایی اهوازخليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
19تأثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گل‌گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L) در شرایط قطع آبیاریسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.07
20مدل‌سازی زمان جوانه‌زنی علف هرز وایه گل سفید (Ammy majus L) در واکنش به دمامحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیحفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139910.012
21Effects of cadmium toxicity on sesame seed germination explained by various nonlinear growth modelsسيدامير موسوي(مسئول)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399271.2
22اثر کاربرد کودهای زیستی و اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و عناصر دانه ارقام نخود (Cicer arietinum L) تحت شرایط دیم کرمانشاهعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,بابک پاکدامن سردرود(چهارم)
داخلیفیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1399470.156
23اثر کاربرد کودهای زیستی و اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای بیوشیمیایی و عناصر دانه ارقام نخود (. Cicer arietinum L) تحت شرایط دیم کرمانشاهعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,بابک پاکدامن سردرود(چهارم)
داخلیفیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1399470.156
24کمی سازی جوانه زنی بذر اکوتیپ‌های رازیانه به تنش اسمزی با استفاده از توزیع های مختلف آماریسيدامير موسوي(مسئول)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139990.06
25تلفیق وجین مکانیکی و کاربرد علف‌کش‌ در مدیریت علف‌های هرز نیشکر (Saccharum officinarum L.)الهام الهي فرد(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139910.134
26بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختالط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهوازسيد عطااله سيادت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
27ارزیابی مزرعه‌ای تنش کوتاه‌مدت گرما در قبل و بعد از گل‌دهی بر خصوصیات فیزیولوژیک گندم نان بهاره (.Triticum aestivum L) در شرایط آب‌ و هوایی اهوازسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,خليل عالمي سعيد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.326
28واکنش رشد رویشی و زایشی گوار ( Cyamopsis tetragonoloba L) به کاربرد هیومیک اسید در آب آبیاری تحت تأثیر تراکم های مختلف کاشتمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,علي مشتطي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.137
29تأثیر غلظتهای مختلف اسید هیومیک بر عملکرد و میزان جذب عناصر غذایی گیاه گوار در تراکم‌های مختلفمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,علي مشتطي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.029
30تأثیر ورمی‌کمپوست و زئولیت بر عملکرد گل و برخی از صفات گیاه دارویی همیشه‌بهار (.Calendula officinalis L)محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,آيدين خدايي جوقان(چهارم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139820.077
31برآورد آستانه‌های دمایی سبزشدن گیاهچه‌ی کلزای بهاره در مزرعهسيد عطااله سيادت(اول و مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139810.041
32پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپرجاذب در شرایط کشت دیمسيد عطااله سيادت(اول)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139830.052
33تاثیر تلفیق وجین مکانیزه و علف کش بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نیشکرالهام الهي فرد(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139845
34Descriptions of okra seed longevity loss behavior using nonlinear regression modelsسيدامير موسوي(مسئول)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
بین المللیAdvances in horticultural science1398330.0
35اثر تغییر روش برداشت بر شاخصهای زراعی و فیزیولوژیکی ارقام نیشکرسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139810.112
36مقایسه شاخص های کمی و کیفی برداشت سبز و سوخته ارقام نیشکرسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیتولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139810.099
37اثر کود دامی و زئولیت بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش کم¬آبیعلي مشتطي(اول و مسئول)
,آيدين خدايي جوقان(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398120.073
38ارزیابی شاخص های کیفی شربت در برداشت سبز و سوخته نیشکرسيد عطااله سيادت(اول و مسئول)
,عبدالرضا سياهپوش(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیتولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز139830.053
39تاثیر تاریخ کاشت بر ریختشناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستانسيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139840.117
40بررسی تغییر شاخص‌های رشدی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در مراحل مختلف رشد تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه خوزستان، ایرانسيد عطااله سيادت(چهارم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139830.156
41اثر زمان کاشت و میزان کود نیتروژن بر رشد، عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن کینوا (Chenopodium quinoa Willd) در شرایط اقلیمی اهوازسيد عطااله سيادت(دوم)
,علي مشتطي(سوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(چهارم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139840.18
42اثر کم آبیاری و منبع کود نیتروژن بر عملکرد بلال، کارایی مصرف نیتروژن و بهره وری آب در ذرت شیرین (Zea mays L. cv. saccharata)سيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139840.18
43توسعه منحنی رقیق شدن نیتروژن بحرانی بر مبنای ماده خشک برگ در دو رقم کلزای بهاره (Brassica napus L.)سيد عطااله سيادت(اول)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139740.06
44اثر دوره‌های رشد و نمو بر عملکرد دانه گندم نان بهاره در شرایط تنش گرمای آخر فصل اهوازعلي مشتطي(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397110.0
45ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهوازسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران1397340.055
46واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و بازدهی مصرف آب برخی بوم‌گونه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک‌اسید.سيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران1397340.055
47کاربرد مفهوم زمان گرمایی جهت مدل سازی پاسخ جوانه زنی کلزا (Brassica napus L) به دماعبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139710.096
48Quantifying the germination response of spring canola (Brassica napus L.) to temperatureعبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971223.181
49کمی سازی پاسخ بازدارندگی گرمایی جوانه زنی بذر در ارقام مختلف کلزاعبدالمهدي بخشنده(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139720.0
50اثر کود گاوی کمپوست شده بر عملکرد علوفه، جذب عناصر و تجمع قندهای هگزوز در کشت مخلوط یولاف زراعی و شبدر برسیممحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.06
51برآورد نیاز درجه‌-روزرشد مراحل فنولوژیک و رشد گل‌گاوزبان در تاریخ و تراکم‌های متفاوتسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139720.096
52Ultrasonic Assisted Seed Priming to Alleviate Aging Damages to Milk Thistle (Silybum marianum) Seedsسيدامير موسوي(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
, عادل پشت دار(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710
53بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات فیزیکی دانه ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) هوازی در منطقه خوزستانسيد عطااله سيادت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397110.0
54پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنیعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
, عادل پشت دار(اول)
داخلیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران139720.055
55اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپاییسيد عطااله سيادت(اول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیپژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان139710.044
56How salinity stress influences the thermal time requirements of seed germination in Silybum marianum and Calendula Officinalisسيدامير موسوي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
بین المللیACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM139791.36
57پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم گونه ی رازیانه به زمان های مختلف کاشتسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139730.096
58اثر کود شیمیایی نیتروژنه و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و درصد پروتئین دانه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)سيد عطااله سيادت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139710.041
59روابط صفات کمی و کیفی زایشی ژنوتیپ های برنج در استان خوزستان با روش رگرسیون گام به گامسيد عطااله سيادت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
60مطالعه روابط رگرسیونی شاخص‌های فیزیولوژیکی برنج در مراحل مختلف رشد در شرایط آب و هوایی استان خوزستانسيد عطااله سيادت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397260.027
61Performance of Iranian Okra Ecotypes Under Various Accelerated Aging Conditionsسيدامير موسوي(ارائه دهنده)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13975
62واکنش عملکرد و فیزیولوژی ذرت شیرین به کاربرد کود اوره پوشش‌دار در سطوح مختلف آبیاریسيد عطااله سيادت(اول و مسئول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139740.059
63اثر دور مختلف آبیاری بر توزیع مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج در شمال خوزستاسيد عطااله سيادت(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973
64تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر صفات رویشی و زایشی ژنوتیپ‌های برنج هوازی در شمال خوزستانسيد عطااله سيادت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.6
65تأثیر تنش رطوبتی انتهای فصل و محلول پاشی هیومیک بر اسید خصوصیات مورفولوژیکی، تولید و اسانس سه بوم گونه رازیانهسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
66کاربردپذیری توابع توزیع احتمال در مدل های زمان گرمایی جهت مدل سازی پاسخ جوانه زنی کلزای بهاره به دماعبدالمهدي بخشنده(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیعلوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139730.041
67Bio-removal of cadmium from aqueous solutions by filamentous fungi: Trichoderma spp. and Piriformospora indicaسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
بین المللیENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH139712.8
68اثر تنش گرمای آخر فصل بر رشد دانه و عملکرد کمی و کیفی گندم نان بهاره در اهوازعلي مشتطي(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139740.029
69تأثیر سطوح فیلترکیک بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد بلال ذرت شیرین .(Zea mays var (Saccharataتحت شرایط تنش خشکی آخر فصلسيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(پنجم)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139620.015
70اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج هوازی در شمال خوزستانسيد عطااله سيادت(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13964
71تاثیر رژیم های ابیاری مختلف بر آناتومی ریشه و خوشه ژنوتیپ های برنج در خوزستانسيد عطااله سيادت(سوم)
بین المللیApplied Ecology and Environmental Research139640.68
72اثر تنش گرمای آخر فصل بر عملکرد و تحمل گرما گندم نانعلي مشتطي(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
International Journal of Plant Production1396111.069
73تغییرات مورفوفیزیولوژی و فیتوشیمیایی آویشن به قطع آبیاری و کاربرد کیتوزانسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
بین المللیACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM139691.36
74اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد کیتوزان بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد اسانس آویشنسيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
بین المللیThe Crop journal139650.0
75تأثیر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب و مصرف برخی عناصر غذایی در یک سیستم کشت مخلوط جو و شنبلیلهمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیپژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139630.096
76اثر کود اوره پوششدار بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم سینگل کراس 403 تحت شرایط کم آبیاریسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139630.06
77اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیمسيد عطااله سيادت(دوم)
,سيروس جعفري(سوم)
,احمد کوچک زاده(چهارم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.059
78اثر مصرف کود نیتروژن و محلول‌پاشی سیتوکنین بر عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل قاطعي علي(اول و مسئول)
,عبدالمهدي بخشنده(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,خليل عالمي سعيد(پنجم)
,محمدحسين قرينه(ششم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139540.154
79اثرات تنش رطوبتی روی خصوصیات رشدی گیاهچه ارقام پنبهمحمدحسين قرينه(دوم)
,عليرضا ابدالي مشهدي(سوم)
,سيد عطااله سيادت(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139531.12
80تعیین کمیت پاسخ خرفه رشد، نورخاست رنگدانه و فتوسنتزی II نور شیمی به شیب غلظت کادمیوم در خاکسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY139510.946
81اثر کود دامی بر عملکرد و کیفیت علوفه جو (Hordeumvulgare L. ) و شنبلیله (Trigonella foenum-ecum L.) در کشت مخلوط جایگزینی و افزایشیمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139540.073
82تأثیر محلولپاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهارهمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران13951
83اثر تاریخ کاشت های دیرهنگام بر ویژگی های فیزیولوژیک ارقام باقلا در رامین خوزستان (Vicia faba L.)سيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.07
84بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیک هیبرید های محتمل به خشکی ذرتقدرت اله فتحي(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139518
85واکنش توزیع مجدد مواد فتوسنتزی ارقام گندم نان بهاره در تراکم های مختلف یولاف وحشی موسوي سيد هاشم(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139518
86بررسی پاسخ اکولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی .Mentha piperita در سطوح مختلف کودهای نیتروژنی در منطقه خوزستانعليرضا ابدالي مشهدي(اول)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(چهارم)
, عادل پشت دار(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139510.08
87تاثیر سطوح و منابع مختلف کود نیتروژن بر محتوی و ترکیبات اسانس نعناع فلفلیعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
, عادل پشت دار(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
88اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد محصول ذرت شیرین و ‌ذرت‌بچه هیبرید KSC 403محمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139510.071
89اثر نوع و میزان کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب و نیتروژن در نعناع فلفلیعليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
, عادل پشت دار(اول)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات13951
90کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاکسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
پژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان13952
91مطالعه ترکیبات اسانس بابونه در خوزستانسيد عطااله سيادت(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
92فیتوشیمی ترکیبات اسانس مورت با آنالیز دستگاهی GC- MSسيد عطااله سيادت(اول)
, عادل پشت دار(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
93واکنش جذب تشعشع، ضریب خاموشی نور، عملکرد و اجزای عملکرد جو به الگوی کاشت و میزان بذرمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.02
94اثر مصرف بور بر برخی صفات ریخت شناسی و عملکرد دانه و روغن کلزای بهاره (Brassica napus L.) در تاریخ کاشت های مختلفمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
95واکنش فیزیولوژی، رشد و عملکرد کلزا به مصرف بور تحت تنش گرمایی ناشی از کشت های دیرهنگاممحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران13951
96تأثیر کودهای ورمی‌کمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش کم‌آبیسيد عطااله سيادت(اول)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139520.027
97تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشتمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139530.071
98اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزهمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139530.071
99تجزیه هیدروتایم جوانه‌زنی بذر شاه‌افسر (Melilotus officinalis)، خردل وحشی (Sinapis arvensis) و جو (Hordeum vulgare)محمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139530.016
100اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگیهای مورفولوژیک و عملکرد باقلا (Vicia faba L.)محمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.025
101اثر ورمی کمپوست و تلقیح میکوریزا بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (Glycin max L) تحت شرایط تنش کم‌آبیسيد عطااله سيادت(اول)
,احمد کوچک زاده(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
داخلیبوم شناسی کشاورزی -تخصصی شده دانشگاه فردوسی مشهد139540.2
102اثر مصرف کود دامی و نسبتهای کشت مخلوط بر عملکرد و کیفیت علوفه یولاف زراعی (Trifolium alexandrinum L.) و شبدر برسیم (Avena sativa L.)محمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
داخلیعلوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139530.154
103تعیین روابط علی بین صفات مورفوفیزیولوژیک موثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف وحشی موسوي سيد هاشم(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,خليل عالمي سعيد(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(پنجم)
پژوهشهای زراعی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139540.049
104اثر تنش خشکی و محلول پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا 401سيد عطااله سيادت(چهارم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات139530.07
105ارزیابی شاخصهای رقابتی و کارآیی کشت مخلوط جو و شنبلیله در شرایط مصرف کود دامیمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
به زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139540.027
106ارزیابی عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک جو (Hordeum vulgare L.) در تیمارهای الگوی کاشت و میزان بذرمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
107اثر فیلترکیک بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد ذرت شیرین تحت شرایط تنش خشکی آخر فصلسيد عطااله سيادت(اول)
,عزيز کرملاچعب(دوم)
,قدرت اله فتحي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
108واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهوازسيد عطااله سيادت(اول)
,محمد رضا مرادي تلاوت(دوم)
دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394
109اثر کاشت دیرهنگام و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی اهوازمحمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,عبدالمهدي بخشنده(سوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات1394
110اثر محلولپاشی سولفات روی بر محتوای عناصر معدنی، عملکرد دانه و روغن دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)محمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات1394
111اثر محلول پاشی سولفات روی بر محتوی عناصر معدنی، عملکرد دانه و روغن دو رقم گلرنگمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات1394
112واکنش رقابتی گندم نان (Triticum aestivum L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به سطوح نیتروژن در شرایط شوریمحمد رضا مرادي تلاوت(اول)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
, موسوي سيد هاشم(چهارم)
, عادل پشت دار(دوم)
دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز1394
113اثر فیلترکیک نیشکر، کودشیمیایی و کودهای زیستی بر جذب عناصر کم مصرف، پرمصرف و عناصر سنگین توسط گیاه کلزا (Brassica napus L.)محمد رضا مرادي تلاوت(اول و مسئول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
114اثر سطوح نیتروژن و محلول پاشی سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهوازخليل عالمي سعيد(چهارم)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
,عليرضا ابدالي مشهدي(دوم)
,سيد عطااله سيادت(سوم)
,محمدحسين قرينه(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
115اثر پوشش بذر با زئولیت و پرایم با کلات آهن بر عملکرد پروتئین و دانه ارقام ماش (.Vigna radiata L) در شرایط اهوازعليرضا ابدالي مشهدي(اول)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,قدرت اله فتحي(سوم)
,امين لطفي جلال آبادي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تاثیر روش های مختلف پرایمینگ بذر بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز گیاه چه تخم شربتی تحت تنش شوریهفتمین کنگره ملی فیزیولوژی گیاهیگرگانپوستر1400
2بررسی تاثیر پوشش بذر بر عملکرد کمی دو رقم گندم در شرایطدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
3اثر پسماند کمپوست قارچ خوراکی و روش کاربرد عصاره جلبک دریایی بر رشد باقلادومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
4تاثیر روش‌های مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی تخم‌شربتی (Lallemantia iberica) تحت تنش شوریهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرمانپوستر1400
5اثر تاریخ کاشت بر سبز شدن و استقرار اولیه گیاه چه گندم سیاه (Fagopytum esculentum Moench) در اهوازهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانپوستر1400
6تأثیر هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذور تخم شربتی تحت تنش شوریدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
7مصرف روی و اثر آن بر کیفیت گندم در خاک با فسفر بالابیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منالع طبیعی خوزستانپوستر1399
8واکنش رشد و عملکرد علوفه‌ی گوآر و آفتابگردان در کشت مخلوط به تلقیح مایکوریزاییدومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
9واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ به تلفیق کود کمپوست دامی و کود زیستی نیتروکسینSafflower yield and yield components responses to integration of composted manure fertilizer and biological fertilizer of nitroxinدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
10Assessment of Heavy Metal and Aromatic Hydrocarbons Concentration in Deposited Particulates by Plant Species in Ahvaz CityTropentag 2019:Universities of Kassel and Goettingen, Germanyپوستر1398
11بهینه سازی کارایی مصرف آب با مدیریت دور آبیاری و انواع سیستمهای کودی در گیاه خرفهشانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
12اثر تاریخ کاشت و سطوح نیتروژن بر برخی صفات کینواشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانملاثانیپوستر1398
13اثر تیمار پیری تسریع شده بر جوانه زنی و تغییرات آنزیم کاتالاز در بذر گیاهان خانواده براسیکا (کلزا و خردل وحشی)شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
14اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط و تلقیح مایکوریزایی بر عملکرد آفتابگردان و گوارشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
15مطالعه اثر امواج فراصوت بر بذر ماریتیغالپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
16اثر تاریخ کاشت و سطوح نیتروژن بر برخی صفات مورفولوژیک کینواپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
17بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد، اجزای عملکرد، پایداری غشای سلول و محتوای نسبی آب برگ گل گاوزبان اروپایی تحت تأثیر تراکم و تاریخ کاشتپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه‌ی بذر و نهال ایران، کرجپوستر1397
18ارزیابی عملکرد دانه، درصد اسانس، عملکرد و راندمان آبیاری تولید اسانس سه بومگونه‌ی رازیانه تحت تنش رطوبتی انتهای فصل و محلولپاشی هیومیک اسیدپانزدهمین کنگره‌ی ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانموسسه‌ی تحقیقات اصلاح و تهیه‌ی بذر و نهال، کرجپوستر1397
19واکنش گندم نان به مصرف کود دامی و زئولیت در شرایط قطع آبیاریپانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
20پاسخ جوانهزنی بذور سیاهدانه(Nigella sativa L.) به دما و مدت زمان نگهداریسومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
21بررسی اثر پیری تسریع شده بر جوانهزنی و رشد گیاهچه شاهدانهسومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانکرجپوستر1397
22کمی¬سازی پاسخ جوانه¬زنی بذر ارقام کنجد به سطوح مختلف تنش اسمزیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
23بررسی کیفیت خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر دور آبیاری و کود در چین‌های مختلفاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
24تأثیر تلفیق وجین مکانیزه و علف‌کش‌ بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نیشکرفن آوران نیشکر ایراندانشگاه شهید چمران ایرانپوستر1397
25روند تغییرات کلروفیل برگ، شاخص سبزینگی و کارتنوئید برگ کنجد تحت تاثیر ورمی کمپوست و زئولیتاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
26تاثیر محلول‌پاشی نیتروژن و اسیدهای امینه بر گیاه داتورهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
27اثر کاربرد هیومیک اسید و تراکم گیاهی بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گوارششمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1396
28مطالعه صفات مورفولوژیک گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) تحت تاثیر تراکم بوته و کاربرد هیومیکاسیدپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراناصفهانپوستر1396
29ارزیابی اثر تراکم بوته و کاربرد هیومیک¬اسید بر برخی شاخص¬های فیزیولوژیک گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) در اهوازپنجمین همایش ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانزنجانپوستر1396
30اثر قارچ مایکوریزا و کود بور بر برداشت نیتروشن و فسفر گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba)پانزدهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1396
31اثر زئولیت و ورمیکمپوست بر عملکرد گل و برخی از صفات مورفولوژیک گیاه دارویی همیشه بهارپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1396
32The Effect of Boron Application and Mycorrhizal Fungi on Guar (Cyamopsis tetragonoloba L.)ششمین کنگره ملی گیاهان داروییدانشگاه شهید بهشتیپوستر1396
33معرفی گیاه شوردوست کاکتوس اپونتیا (.Opuntia ficus- indica L) و بررسی تنوع ژنتیکی کلون های ایراناولین همایش ملی شورورزیمرکز ملی تحقیقات شوریپوستر1396
34اثر دور آبیاری و انواع مختلف کود بر صفات کمی و کیفی گیاه خرفه (portulaca oleracea L.)دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدماوندپوستر1396
35اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر کینواچهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایرانکرجپوستر1396
36مطالعه پاسخ فتوبلاستیک جوانهزنی بذر گیاه دارویی خارمریمچهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایرانکرجپوستر1396
37گیاهان قرآنیاولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
38بررسی برخی صفات مرفولوژی و عملکرد یولاف زراعی (Avena sativa L.) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) تحت تأثیر کود دامی و نسبت‌های کشت مخلوطدومین کنگره‌ی بین‌المللی و چهاردهمین کنگره‌ی ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایراندانشگاه گیلانپوستر1395