مسعود  یزدان پناه

 فعالیت های پژوهشی

 

مسعود یزدان پناه

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : مسعود یزدان پناه رسته پژوهشگر :
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Masoud Yazdanpanah پست الکترونیک : masoudyazdan@gmail.com
تاریخ تولد : 1356/06/28 دانشکده/محل خدمت :
رشته تخصصی : گروه آموزشی :
آخرین مدرک تحصیلی : آدرس محل کار :
مرتبه علمی :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1مقایسه عوامل روانشناختی مؤثر بر رفتارهای صرفهجویی و رفتارهای افزایش بهرهوری آب خانگی؛ مورد مطالعه شهر تهرانمسعود يزدان پناه(سوم)
داخلیتحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب140040.089
2How can socio-psychological factors be related to water-efficiency intention and behaviors among Iranian residential water consumers?مسعود يزدان پناه(سوم)
بین المللیJOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT14002884.865
3The Impact of Livelihood Assets on the Food Security of Farmers in Southern Iran during the COVID-19 Pandemicمسعود يزدان پناه(اول)
,مسلم سواري(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400182.849
4How rationality, morality, and fear shape willingness to carry out organic crop cultivation: a case study of farmers in southwestern Iranمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
بین المللیEnvironment, Development and Sustainability140033.219
5What factors contribute to conversion to organic farming? Consideration of the Health Belief Model in relation to the uptake of organic farming by Iranian farmersمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
بین المللیJournal of Environmental Planning and Management140042.735
6واکاوی محدودیت‌های نهادی مدیریت منابع آب زیرزمینی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از روش کیفیمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران140010.464
7بررسی عوامل موثر بر رضامندی کشاورزان شهرستان الشترمسعود يزدان پناه(دوم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی140010.073
8Developing aparadigm model fortheanalysis offarmers’ adaptation towater scarcityمسعود يزدان پناه(سوم)
بین المللیEnvironment, Development and Sustainability140033.219
9Psychosocial determinants of household adoption of water-efficiency behaviors in Tehran capital, Iran: Application of the social cognitive theoryمسعود يزدان پناه(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140015.731
10Factors affecting smallholder farmers’ technical and non-technical adaptation responses to drought in Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
بین المللیJOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT140036.789
11سازگاری با تغییرات آب و هوایی در میان کشاورزان روستاهای شهرستان باغملکمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400189.0
12Cognitive theory of stress and farmers’ responses to the COVID 19 shock; a model to assess coping behaviors with stress among farmers in southern Iranمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140014.32
13درک رفتار زیست‌محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل مؤثر بر آنمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,بيژن خليلي مقدم(چهارم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی1400170.375
14بررسی روش های سازگاری روستائیان با کم آبی در استان خوزستان: کاربرد نظریه بنیانیمسعود يزدان پناه(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400120.357
15Socio-economic, social-capital and psychological characteristics and climate change adaptive behavior of farmers in Iranعباس ميرزايي(اول و مسئول)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,مصطفي مرداني(چهارم)
بین المللیCLIMATE RESEARCH140001.984
16بررسی عوامل تعیینکننده پذیرش نوآوری به عنوان یک راهبرد سازگاری با تغییرات اقلیمیمسعود يزدان پناه(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400130.167
17تبیین رفتار کشاورزان در رویارویی با مسئلۀ کم آبیمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
,مسعود برادران(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.897
18Barriers to climate change adaptation: Qualitative evidence from southwestern Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,مصطفي مرداني(پنجم)
بین المللیJOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS140052.211
19Explaining farmersf response to climate change.induced water stress through cognitive theory of stress: an Iranian perspectiveمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
بین المللیEnvironment, development and sustainability140053.219
20ارزشیابی و اولویت بندی سیاستهای سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم در استان فارسمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139940.086
21Institutional constraints to groundwater resource management in arid and semiarid regions: a Straussian grounded theory studyمسعود يزدان پناه(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399292.9
22An attempt to develop ecotourism in an unknown area: the case of Nehbandan County, South Khorasan Province, Iranمسعود يزدان پناه(ششم)
بین المللیEnvironment, development and sustainability139953.219
23بررسی عوامل پیشبینیکننده قصد کارآفرینی در بین دانشجویان مرکز آموزش کشاورزی بوشهر با استفاده از تئوری شناختی- اجتماعی و تئوری رفتار برنامه ریزیشدهمسعود يزدان پناه(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139914
24بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوختهای زیستی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان طارممسعود يزدان پناه(سوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران1399110.464
25How collective efficacy makes a difference in responses to water shortage due to climate change in southwest Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
بین المللیLAND USE POLICY1399993.573
26Factors affecting farmers’ behavior in using nitrogen fertilizers: society vs. farmers’ valuation in southwest Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,بيژن خليلي مقدم(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139942.093
27Evaluating micro-irrigation system performance through assessment of farmers’ satisfaction: implications for adoption, longevity, and water use efficiencyمسعود يزدان پناه(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139954.021
28ارزیابی اثرات ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی و روان‌شناختی بر پذیرش رفتارهای سازگاری با کم‌آبیمسعود يزدان پناه(اول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139930.121
29برخی در برابر خطر کووید 19 تمایل به اقدامات محتاطانه دارند و برخی ندارند:مطالعه روستای جنوب ایرانمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139922.483
30تبیین عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی زیست محیطی روستائیان از نظر کارشناسان سازمان های جهاد کشاورزی و محیط زیست استان خوزستانمسعود برادران(اول و مسئول)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139917.0
31تدوین برنامههای عملیاتی جهت رعایت اخلاق در کشاورزی:مورد مطالعه روستای تلبومه استان خوزستانمسعود برادران(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139910.375
32The use of a bourdieusian “capitals” model for understanding farmer’s irrigation behavior in Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,سعيد محمدزاده(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF HYDROLOGY139944.405
33تحلیل رفتارهای پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا مورد: نواحی روستایی شهرستان دشتستانمسعود يزدان پناه(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399385.0
34تبیین عوامل مؤثر بر انگیز. کشاورزان درجهت مشارکت در تشکل های آب بران مورد مطالعه: تعاونی های آب بران شرکت بهره برداری کارون بزرگ- شوشتر در استان خوزستانمسعود يزدان پناه(دوم)
,عباس عبدشاهي(سوم)
داخلیجغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری انجمن جغرافیای ایران1399590.488
35تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی )مورد مطالعه: شهرستان لیکک(مسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1399590.086
36بررسی تعیین کنندههای تمایل به اقدام جهت کاهش تغییرات اقلیمی در میان متخصصان کشاورزی استان خوزستانمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399150.56
37اولویتبندی روشهای آموزشی ترویجی مورد استفاده در برنامههای سازگاری با تغییرپذیریهای اقلیم از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی: کاربرد روشمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1399500.073
38سازگاری با خشکسالی در سطح مزرعهمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399252.31
39قدرت مدل اعتقادات سلامت در پیش بینی مدیریت و حفاظت از آبمسعود يزدان پناه(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT1399344.865
40ارزیابی پایداری سیاس تهای سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزیمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139910.464
41Understanding Iranian Livestock Breeders’ Intentions and Behavior Regarding Nonhuman Animal Welfareمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.69
42سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندمکاران آبی شهرستان دزفولمعصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139810.265
43بررسی آثار گردشگری بر رضایت ساکنان محلی با کاربرد نظریه سرریز پایین به بالامسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.55
44درک خطر تغییرات آب و هوایی در میان دانشجویان کشاورزی: نقش دانش، نگرش محیطی و اعتقاد به وقوعمسعود يزدان پناه(دوم)
بین المللیJournal of agricultural science and technology : JAST1398340.897
45تغییر الگوی کشت برنج برای حفاظت از تب در میان کشاورزانعباس عبدشاهي(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
بین المللیJournal of Environmental Planning and Management1398342.093
46تمایل جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی مورد: شهرستان باغملکبهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398300.385
47عوامل اثرگذار بر حفر چاه های غیرمجاز کشاورزی در شهرستان دشتستانمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139880.855
48تحلیل نقش عوامل شناختی در تمایل به کاربست اطلاعات زیستمحیطی و هواشناسی توسط کشاورزان شهرستان دهلران (کاربرد ترکیبی نظریههای شناخت اجتماعی و پذیرش فناوری)مسعود برادران(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
داخلیمحیط شناسی - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران1398450.1692
49عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری نوین توسط کشاورزان (مورد مطالعه شهرستان بهبهان)مسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139810.681
50شناسایی سازه‌های مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان گندم‌کار تحت‌شرایط تغییرات آب و هوایی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)مسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیجغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری انجمن جغرافیای ایران1398560.528
51تأثیر توانمندسازی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری منطقه گردشگری کمردوغمسعود يزدان پناه(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398230.323
52Understanding smallholder farmers’ adaptation behaviors through climate change beliefs, risk perception, trust, and psychological distance: Evidence from wheat growers in Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982504.86
53دلایل عدم موفقیت ترویج کشاورزی با استفاده از تئوری بنیانی (مورد مطالعه: جهاد کشاورزی استان لرستان)مسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139830.248
54Factors Affecting Avoiding the Use of Pesticides to Greenhouse Vegetables in Bandar Abbas District (Iran)مسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.208
55عوامل مؤثر بر رضامندی کشاورزان از سیستم‌های آبیاری نوین در شهرستان بهبهانمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1398480.0
56تعیین عوامل موثر بر عدم تمایل به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه های صیفی شهرستان بندرعباسمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
57مدل یابی عوامل موثر بر اخلاق زیست محیطیمسعود برادران(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139840.086
58چگونه کشاورزان پیامدهای پدیده گرد و غبار را بر فعالیتهای تولیدی کشاورزی درک می کنند: یک مطالعه روش شناسی کیومعصومه فروزاني(مسئول)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
بین المللیJOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS13981731.825
59مقایسه توانایی دو نظریه رفتار برنامهریزی شده و نظریه شناختی- اجتماعی مسیر شغلی در پیشبینی گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398510.385
60گرایش اشتغال به کشاورزی جوانان روستایی شهرستان باغملک بر پایهی نظریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شدهبهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی139840.073
61پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستاییبهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973
62محدودیت‌های مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان با کم‌آبی (مورد مطالعه: شهرستان شوشتر)مسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139720.0
63Iranian agriculture advisors' perception and intention toward biofuel: Green way toward energy security, rural development and climate change mitigationمسعود يزدان پناه(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971304.9
64بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوختهای زیستی در راستای توسعه روستاییمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,نواب کاظمي(چهارم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1397490.102
65عوامل مؤثر بر تمایلات اعضای تعاونی گلخانه‌داران شهرستان بندرعباس نسبت به مصرف سموم شیمیاییمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397250.0
66پارادایم کشاورزی چندکارکردی؛ گردشگری روستایی، کلیدی برای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستاییمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
67عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستامسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلیروستا و توسعه - جهاد کشاورزی139710.162
68کاربرد فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی در تحلیل نظام‏های کشاورزی: مطالعة موردی شهرستان شوشترمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مسعود برادران(چهارم)
داخلیروستا و توسعه - جهاد کشاورزی139710.162
69Studying young people’ views on deployment of renewable energy sources in Iran through the lenses of Social Cognitive Theoryمسعود يزدان پناه(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13976
70Farmers' adaptation choices to climate change: a case study of wheat growers in Western Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397-1.009
71پیش‌بینی رفتار گندمکاران دشت نیشابور و تعیین عوامل موثر بر آن‌ها در رابطه با حفاظت از منابع آبمسعود يزدان پناه(چهارم)
داخلیدانش کشاورزی تخصصی شده - دانشگاه تبریز1397280.205
72بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنیمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,عباس عبدشاهي(چهارم)
داخلیپژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب139732-20.09
73Cleaner and greener livestock production: Appraising producers' perceptions regarding renewable energy in Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13972035.651
74کاربرد روش‌های ادغام در تعیین سطوح توسعه‏یافتگی روستایی (مورد مطالعه‏ی دهستان‌های شهرستان ایرانشهر)معصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,عباس عبدشاهي(چهارم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139710.162
75کاربرد تئوری فرهنگی در تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان دشت نیشابورمسعود يزدان پناه(چهارم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی1397140.162
76تحلیل تقاضا برای میوه های ارگانیک در شهرستان بروجرد: با استفاده از الگوی اعتقادات سلامتمسعود يزدان پناه(اول)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139720.102
77بررسی سازه‌های مؤثر بر تمایل دانشجویان به خوداشتغالی: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی شدهمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
78تأثیر هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبت‌به اثرات گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری (مورد شناسی: منطقۀ گردشگریمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مصطفي مرداني(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397280.412
79اقدامات کاهش دهنده اثرات ناشی از کاربرد کود نیتروژنمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,بيژن خليلي مقدم(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13975
80Response to water crisis: How do Iranian farmers think about and intent in relation to switching from rice to less water-dependent crops?مسعود يزدان پناه(دوم)
,عباس عبدشاهي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139714.4052
81تبیین رفتار حفاظت از آب پرورش دهندگان خرما بر مبنای مدل هنجار- برانگیختگی شوارتز در شهرستان دشتستانسعيد محمدزاده(اول و مسئول)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139730.265
82بررسی عوامل موثر بر ادراک خطر مواجهه با تغییرات آب و هوایی (موردشناسی: کشاورزان گندم کار شهرستان کرمانشاه)مسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397270.094
83نقش هویت، کلیشه های جنسیتی و خودکارآمدی بر مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسیمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
,مسعود برادران(سوم)
,معصومه فروزاني(چهارم)
داخلیزن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران139740.246
84پیش بینی عوامل مؤثر بر رفتار نخلداران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان در زمینة حفاظت از آب با مقایسة مدلهای رفتار برنامه ریزی شده و فعالسازی هنجارسعيد محمدزاده(اول و مسئول)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139728
85بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار کشاورزان گندم‌کار شهرستان کرمانشاه نسبت به سازگاری با تغییرات آب‌وهواییمسعود يزدان پناه(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397290.39
86تعیین‌کننده‌های تغییر الگوی کشت برنج در شهرستان شوشتر با استفاده از مدل‏ های تئوری رفتار بین فردی و مدل اعتقادات سلامتمسعود يزدان پناه(دوم)
,عباس عبدشاهي(سوم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی1397140.681
87بررسی رفتارهای مدیریتی کشاورزان در هنگام خشکسالی به عنوان پاسخ های پیشگیرانه: مورد مطالعه شهرستان دهلرانمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13964
88ادراک کشاورزان از پدیده گرد و غبار: مورد مطالعه شهرستان آبادانمعصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139640.102
89Why Do They Want to Migrate from Rural Areas? A Psychological Perspective from Iranمسعود يزدان پناه(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13963
90بررسی و اولویت‌بندی پیامدهای خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ملکان)عباس عبدشاهي(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی139610.011
91عامل های اثرگذار بر نیت خود اشتغالی در میان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رامین خوزستانمسعود يزدان پناه(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1396410.108
92مزایا و ملاحظات بهره مندی از گیاهان تراریختهمسعود يزدان پناه(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13962
93بررسی تمایلات رفتاری باغداران شهرستان دشتستان نسبت به حفاظت از آب با استفاده از تئوری ارزش- باور- هنجار استرنسعيد محمدزاده(اول و مسئول)
,مسعود يزدان پناه(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.258
94ارزیابی رفتار سازگاری گندمکاران دیم شهرستان کرمانشاه در رویارویی با تغییرپذیری‌های آب و هوایی: کاربرد نظریه انگیزه حفاظتمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.0
95تبیین عوامل موثر بر تمایل به ماندن در روستا در میان دانشجویان روستاییمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396190.258
96تأثیر ویژگیهای کارآفرینی بر نیت کارآفرینانه در دانشگاه رامین خوزستانمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلیپژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی139620.35
97More food or better distribution? Reviewing food policy options in developing countriesمسعود يزدان پناه(ششم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139602.0
98دانش کارشناسان و محققان کشاورزی استان خوزستان نسبت به تغییراقلیممسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1396420.103
99تبیین امنیت معیشت کشاورزان در شرایط گرد و غبار در شهرستان شوشمعصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,مسعود برادران(چهارم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139620.162
100آنچه باغداران از کلاسهای مدیریت تلفیقی آفات به روش مدرسه در مزرعه انتظار دارند: مورد مطالعه ای از ایران.معصومه فروزاني(اول و مسئول)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,عباس عبدشاهي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
101باورها و درک خطر کشاورزان استان خوزستان نسبت به تغییرات آب و هواییمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396140.0
102تدوین الگوی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزیمسعود برادران(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1396400.073
103بررسی رضایت کشارزان ایرانی از برنامه های ترویج با استفاده از شاخص رضایت مشتری آمریکاییمسعود يزدان پناه(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139618
104بررسی پاسخ های روانی کشاورزان اعضای تعاونی تولید شهرستان دهلران به آثار خشکسالیمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139621
105شناسایی عامل‌های مشوق و بازدارنده‌ گرایش جوانان روستایی به شغل کشاورزی در روستاهای قصرشیرینمسعود يزدان پناه(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396400.108
106کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستانمنصور غنيان(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139621
107تعیین عوامل موثر بر رفتار سازگاری کشاورزان در مقابله با تغییرات آب و هوایی: مورد مطالعه شهرستان باوی خوزستانمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.102
108بررسی تمایل کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوخت‌های زیستی با شبکه‌ عصبی مصنوعیمسعود يزدان پناه(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139640.011
109بازنمایی هویت‌های حرفه‌ای کشاورزان شهرستان شوشتر: پژوهشی بر پایه روش‌شناسی کیومسعود يزدان پناه(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,معصومه فروزاني(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.389
110شناسایی موانع فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نظریه مبناییمسعود برادران(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
,مسعود يزدان پناه(پنجم)
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات139610.125
111کاربرد نظریه شغلی اجتماعی در تببین عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی پیرامون اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان باغملک)بهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139620.102
112ارزشیابی کیفیت دوره‌های آموزشی-ترویجی IPM/FFS با استفاده از روشQFDمعصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,عباس عبدشاهي(چهارم)
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات139510.125
113عوامل موثر بر رضایت و وفاداری زنان روستایی نسبت به صندوق اعتبارات خرد در شهرستان های مرودشت و رامهرمزمسعود يزدان پناه(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139540.386
114بررسی عوامل موثر بر نیت پسته کاران در مناطق روستایی سیرجان نسبت به مقابله با افلاتکسین بر اساس مدل اعتقادات سلامتمسعود يزدان پناه(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13954
115تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوری توسعهیافته رفتار برنامهریزی شده: مورد مطالعه شهرستان الشترمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,سعيد محمدزاده(چهارم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی1395120.375
116بررسی عوامل موثر بر رضامندی و وفاداری کشاورزان شهرستان الشتر از کلاس¬های آموزشی ترویجیمسعود يزدان پناه(اول)
پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی139540.108
117بررسی عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان در رابطه با کاربرد ایمن سموم شیمیایی: کاربرد مدل اعتقادات سلامتمسعود يزدان پناه(اول)
,افشين مرزبان(سوم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139520.288
118بررسی اثر هنجار اخلاقی و هویت فردی بر تمایل نسبت به حفاظت از اب در بین جوانانمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,عباس عبدشاهي(سوم)
,احمد جعفري(چهارم)
Water Policy139540.952
119مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفولمعصومه فروزاني(اول)
,مسعود يزدان پناه(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.375
120تعیین سازه های مرتبط با رضایتمندی از شغل دامپروری با استفاده از تحلیل مسیر ، مطالعه موردی: شهرستان کوهدشتمنصور غنيان(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139540.385
121مقایسه قدرت دو تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و تئوری شناخت اجتماعی در پیش‌بینی نیت و رفتار دامداران شهرستان سیرجان در رابطه با رفاه داممسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(سوم)
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات139530.091
122عوامل مؤثر بر نیت پذیرش تکنولوژی‌های پاک در تعاونی گلخانه‌داران بندرعباس (مورد مطالعه: روش‌های کنترل بیولوژیک)مسعود يزدان پناه(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
123مباحثی پیرامون تغییرات آب و هوایی در بین کشاورزان ایرانیمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951383.34
124بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریختهمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران139520.28
125عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه-ای در شهرستان باویمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
126بررسی تمایلات فارغالتحصیلان کارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نسبت به کارآفرینیمسعود يزدان پناه(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی13952
127نوع شناسی ادراکات کشاورزان گندم کار و سبزی کار نسبت به تغییرات آب و هوایی با استفاده از روش شناسی کیو(مورد مطالعه: شهرستان حمیدیه خوزستان)مسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
پژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139520.389
128ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ن ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی1395116.0
129مقایسه قدرت پیش¬بینی کنندگی تئوری رفتار برنامه¬ریزی شده و مدل اعتقادات سلامت جهت سنجش تمایل دانشجویان نسبت به استفاده از محصولات ارگانیکمسعود يزدان پناه(اول)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران139540.016
130بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشترمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,سعيد محمدزاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
131بررسی تمایل کارشناسان نسبت به سوختهای زیستیمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,نواب کاظمي(سوم)
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS1395696.879
132تعیین عوامل موثر بر رفتار حفاظت از آب کشاورزان در شهرستان سلسله: کاربرد مدل فعالسازی هنجارمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,سعيد محمدزاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952-470.016
133اثرات عوامل انسانی بر تمایل استفاده به انرژی‌های تجدید شونده در ایران و مراکشمسعود يزدان پناه(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953
134Identify factors that effecting on wood and papers student’s entrepreneurial spirit (case study: college of agricultural and natural resources of Tehran university)بهمن خسروي پور(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
,عباس عبدشاهي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.143
135عوامل موثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستانهای مسجد سلیمان، اندیکا و لالی)معصومه فروزاني(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13956
136بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدارمعصومه فروزاني(اول)
,مسعود يزدان پناه(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13953
137بررسی رابطه و میزان تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری مطالعه موردی: شهرستانهای مسجدسلیمان، اندیکا و لالی؛معصومه فروزاني(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13958
138بررسی تمایل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شدهعبدالعظيم آجيلي(اول)
,سعيد محمدزاده(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,معصومه فروزاني(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
139بررسی عوامل موثر بر نیت و رفتار دامداران صنعتی عضو تعاونی دامداران شهرستان سیرجان در رابطه با رفاه داممسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران1394
140بررسی عوامل مؤثر بر نیت و رفتار حفاظت از آب توسط باغداران شهرستان دشتستان؛ آزمونی از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شدهسعيد محمدزاده(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
داخلیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات139440.125

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1برآورد کارایی تولید غلات کشور در راستای استفاده بهینه از منابع تولید کشاورزیپنجمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانسخنرانی1400
2The Use of Social Cognitive Theory to Explore Urban Household's Water Conservation BehavioursInternational Conference of The virtual conference was organised by the Centre for Water Systems, University of Exeter, UK. AQUA≈360: Water for All – Emerging Issues & InnovationsUniversity of Exeter, UKسخنرانی1400
3Climate Change’ Beliefs and Risk Perception: A Gender Perspective from IranTropentag, September 15-17, 2021, hybrid conferenceآلمانسخنرانی1400
4Impacts of Social Cohesion on Farmers’ Soil Conservation Behaviour: Analyzing the Case of Bushehr, IranTropentag, September 15-17, 2021, hybrid conferenceآلمانسخنرانی1400
5Contribution of social cohesion in water conservation: a case of Iranian farmersLANDSCAPE 2021 conference from 20 – 22 September 2021.برلینسخنرانی1400
6The impacts of COVID-19 shock on the well-being of smallholder farmers in IranLANDSCAPE 2021 conference from 20 – 22 September 2021.برلینسخنرانی1400
7کشاورزی دیجیتال راهکاری برای ارتقا امنیت غذایی در ایراندومین همایش پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
8مشکلات و موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیم: تحلیل کیفی بر اساس جنسیتدومین همایش پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
9Assessing students' willingness to continue using online learning courses during COVID-19 crisis25th European Seminar on Extension (and) Educationایرلندپوستر1400
10تحلیلی پیرامون فناوری¬های نوین آبیاری در مدیریت آب با استفاده از تکنیک SWOTدومین همایش پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
11تحلیلی بر نقش تعاونیهای آببران در کاهش پیامدهای خشکسالی بر خانوارهای روستاییدومین همایش ملی کمآبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی مناطق خشکفساپوستر1400
12درک استرس کووید 19Tropentage 2020:Food and nutrition security and its resilience to global crisesGermanyالکترونیکی1399
13تیپ شناسی دیدگاه کشاورزانTropentag 2020: Food and nutrition security and its resilience to global crisesGermanyالکترونیکی1399
14Effects of livelihood assets on food security of rural households in the Covid-19 conditionTropentag 2020: Food and nutrition security and its resilience to global crisesGermanyالکترونیکی1399
15بررسی عوامل موثر بر رضامندی کشاورزان شهرستان الشتر از کالسهای آموزشی ترویجی با استفاده از شاخص نروژی سنجش رضامندی مشتریهشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارکرجسخنرانی1399
16بررسی ادبیات آسیبپذیری زنان روستایی نسبت به تغییرات آب و هوایی با نگاهی به نقش ترویج کشاورزیهشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارکرجپوستر1399
17درک کشاورزان از شوکهای بهداشتی و راهبردهای مقابله با آن: مورد مطالعه کووید 9هشتمین کنگره ترویجکرجسخنرانی1399
18The Impacts of Coronavirus on Agricultural Practices and Food Systems in Brazil, Tanzania and IranFood and nutrition security and its resilience to global crisesGermanyپوستر1399
19بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی در شرایط کرونا ویروسبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
20عوامل موثر بر کاهش مصرف نوشابه در بین خانوارهابیست و هفتمین کنگره ملی غذا و صنابع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
21Adoption of New Irrigation Systems underThe 3 international Conferenceعراقپوستر1398
22Investigating farmers’ knowledge about climate change in IranConference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Developmentآلمانپوستر1398
23Investigating institutional arrangements in groundwater resources management in IranConference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Developmentآلمانپوستر1398
24کارآفرینی فناورانه و فرصتهای جدید کسب و کاردومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیخوزستانپوستر1398
25اثرات سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی در توسعه پایدار روستاییدومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیخوزستانپوستر1398
26تاثیر کارآفرینی روستایی مبتنی بر فعالیتهای غیرزراعی بر مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینیدومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزیخوزستانپوستر1398
27ضرورت و کاربرد انرژیهای نو در کشاورزیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
28تحلیلی پیرامون مزایا و چالشهای کشاورزی دقیقهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
29اهمیت آموزش مداوم در توسعه پایدارهفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتهرانپوستر1397
30مشارکت شهروندان در رفتارهای مقابله با تغییرات اقلیمی: رهیافتی جهت تسهیل توسعههفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتهرانپوستر1397
31تبیین سازه های موثر بر درک ریسک کم آبی کشاورزان دشت نیشابورهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانسخنرانی1397
32نقش ترویج کشاورزی در کاهش موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هواییهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1397
33بررسی علل و پیامدهای حفر چاههای غیر قانونی کشاورزی از دیدگاه کشاورزان و کشاورزان استان بوشهرهفتمینهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارپوستر1397
34نقش ترویج کشاورزی در عصر تغییرات آب و هواییهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانسخنرانی1397
35بررسی عوامل روانی موثر بر رفتار حفاظت از آب کشاورزان در شهرستان الشترهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانسخنرانی1397
36کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت پیش بینی تمایل کشاورزان به مشارکت در مدیریت منابع آبیهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایداردانشگاه بوعلی سیناپوستر1397
37ارتباط ادراکات تغییرات آب و هوایی با رفتار سازگاری کشاورزان (مورد مطالعه: استان خوزستان)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیسخنرانی1397
38تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت شبکه های آبیاریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیسخنرانی1397
39بررسی پارادایم های مدیریت آب کشاورزی در ایراناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیسخنرانی1397
40بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب در شرایط بحران کم آبی (شهرستان دشتستان)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
41بررسی علل ریشه ای استفاده غیرمجاز از منابع آب زیرزمینیسومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آنلرستانالکترونیکی1397
42Human Factors in Deployment of Renewable Energy in Iran: the case of Dairy FarmersFuture Agriculture: Socio-ecological transitions and bio-cultural shiftsTropentagپوستر1396
43بررسی مزیت استفاده از سوخت های زیستی نسبت به سوخت های فسیلی از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان طارم)اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیاییزنجانپوستر1396
44کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی و روستایی ایراناولبن کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیاییزنجانپوستر1396
45فراتحلیل موانع توسعه و گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیراولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیاییزنجانپوستر1396
46آنچه باغداران از برنامه های مدرسه در مزرعه IPM انتظار دارند: مورد مطالعه ایرانVIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017"Jahorina, Bosnia and Herzegovinaپوستر1396
47آب و اهمیت حفاظت از آن از دیدگاه قرآن کریماولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
48بررسی عوامل موثر برتمایل زنان به استفاده از فناوری ماکروویو در منزلاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایرانتهرانپوستر1395
49مقایسه ویژگیهای تولیدکنندگان محصولات سالم و متعارف در استان خوزستانششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشیرازسخنرانی1395
50آیا سیاستهای انرژی پاسخگو هست؟ شواهد تجربی از هدفمندسازی یارانه سوخت در بخش کشاوزری، ایرانTropentag 2016: Solidarity in a competing world — fair use of resourcesوین- اتریشپوستر1395
51عوامل تاثیرگذار بر پذیرش و رد محصولات ارگانیک در خوزستان، ایرانTropentag 2016: Solidarity in a competing world — fair use of resourcesوین- اتریشسخنرانی1395
52تحلیل رفتار کشاورزان در هنگام بروز پدیده گرد و غبارششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشیرازسخنرانی1395
53کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت‌بندی ابعاد توسعه پایدار روستایی و کشاورزی در بین کارشناسان کشاورزی شهرستان شوشترچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماردبیلسخنرانی1394
54بررسی دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به مزایای ترویج و توسعه سوخت های زیستی جهت پایداری جوامع روستاییچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1394
55نوع شناسی درک کشاورزان نسبت به تغییرات اب و هوای: کاربرد کیوکیوایتالیاسخنرانی1394
56امنیت غذایی یا کاهش گرمای جهانی درمقابل امنیت غذایی: متخصصین کشاورزی چه درباره سوختهای زیستی فکر می کنند؟Tropentag2015برلین _ آلمانپوستر1394
57تمایل دامدارن به رفاه دامها در ایران: یک موضوع تولیدی یا انسانیTropentag2015آلمان- برلینپوستر1394
58کشف دیدگاه‌های کشاورزان نسبت به گرد و غبار: موردی برای مطالعه کیوسی و یکمین کنفرانس سالانه کیوانکونا-ایتالیاسخنرانی1394
59نوع شناسی درک کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمQ conferenceAncona-italyسخنرانی1394