محمود  نظری

 فعالیت های پژوهشی

 

محمود نظری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمود نظری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mahmood Nazari پست الکترونیک : m.nazari@asnrukh.ac.ir
تاریخ تولد : 1359/06/30 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : علوم دامی گروه آموزشی : علوم دامی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1پلی مورفیسمی اگزونی در MHC-DMB2 با بیان ژن و ایمنی همورال ارتباط داردمحمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
,علي آقايي(پنجم)
,محمود نظري(اول و مسئول)
بین المللیVETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY14002392.048
2بررسی بیان ژن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ویتامینE ، عصاره‌ی گیاه خرفه و پسته‌ی وحشی تحت استرس گرماییهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز140020.083
3شناسایی مسیر پردازش پروتئین در شبکه آندوپلاسمی به عنوان عامل اصلی تنظیم کرچی در بوقلمونهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی14001310.064
4مطالعه چندشکلی در ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز (DGAT1) شترهای تک کوهانه خوزستانخليل ميرزاده(چهارم)
,جمال فياضي(اول)
,محمود نظري(دوم)
داخلیدامپزشکی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی140040.051
5بررسی ارتباط چندشکلی در اگزون 2 ژن MHC -DMB2با پاسخ ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنیمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(چهارم)
,علي آقايي(پنجم)
,محمود نظري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.103
6برسی بیان ژن آنزیمهای آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با ویتامین e، عصارهی گیاه خرفه پستهی وحشی تحت استرس گرماییهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز140020.023
7تاثیر سطوح پروتین و جایگزینی DLمیتونن با Lمتیونین بر بیان ژن های میوژنیک در بلدرچین ژاپنیهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139940.023
8بررسی چندشکلی ژن hsp70 در مرغهای بومی استان خوزستانمحمود نظري(اول و مسئول)
داخلیبیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139910.114
9اثر مکمل روی و جایگزینی بتائین جیره با متیونین بر عملکرد و فراسنج ههای خونی مرغان تخمگذار در شرایط استرس گرماییمحمدرضا قرباني(سوم)
,محمود نظري(اول و مسئول)
,سميه سالاري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991260.058
10شناسایی ژنهای میتوکندریایی تأثیرگذار بر تکامل سلول تخم تحت هورمون fsh با استفاده از دادههای ریز آرایه در گاوهدايت اله روشنفکر(دوم)
,جمال فياضي(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد139920.1
11بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن MHC-DRB1 با روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد در بز عدنیمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399290.318
12تعیین ساختار، روابط فیلوژنتیک و تنوع ژنتیکی ناحیه کنترل میتوکندریایی بز عدنیمحمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,محمود نظري(دوم)
داخلیژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران139940.107
13اثر پودر میوه گیاه پنج‌انگشت بر بیان ژن GnRH هیپوتالاموس مرغان تخمگذارمحمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,محمدرضا قرباني(چهارم)
,محمود نظري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399300.318
14تأثیر سطوح مختلف پروتئین و جایگزینی DL متیونین با L متیونین بر بیان ژن‌های میوژنیک در بلدرچین ژاپنیهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139940.083
15بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی بر صفات رشد در گوسفند عربی با استفاده از روش بیزیمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,جمال فياضي(چهارم)
,محمود نظري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13984
16Using the Protein-protein Interaction Network to Identifying the Biomarkers in Evolution of the Oocyteهدايت اله روشنفکر(سوم)
,جمال فياضي(دوم)
,محمود نظري(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139860.345
17مقایسه سه روش تجویز سم عقرب در برابر افت ساقه خوار نیشکرمحمود نظري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.033
18تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنیهدايت اله روشنفکر(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیبیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139820.04
19اثر انجماد با رقیق کننده های مختلف برکیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real time PCRمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139830.056
20اثر انجماد با رقیق کننده های مختلف بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real-time qPCRمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139830.056
21مسمومیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi در برابر Sesamia nonagrioides آفت نیشکرمحمود نظري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.019
22تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ¬های بومی خوزستانمحمود نظري(اول و مسئول)
داخلیدامپزشکی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز139840.042
23تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بز عدنی بر اساس ژن سیتوکروم bمحمدتقي بيگي نصيري(سوم)
,محمود نظري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398260.067
24بررسی اثر گیاه خارخاسک بر نسبت جنسیت اسپرم قوچ عربی با تکنیک Real time qPCRمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,خليل ميرزاده(چهارم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139840.056
25آنالیز ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه HVR1 میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانیمحمود نظري(دوم)
داخلیژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران139830.017
26اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real time qpcrمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,صالح طباطبائي وکيلي(چهارم)
,محمود نظري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.013
27پیشبینی آثارSNPهای غیرمترادف ژن استروژن رسپتور بر ساختار و عملکرد پروتئین آن در گاومیش خوزستانیجمال فياضي(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971180.013
28پیشبینی اثرات SNPغیرمترادف ژن Hsp70گاومیش بر ساختار و عملکرد پروتئین آنجمال فياضي(دوم)
,محمود نظري(سوم)
داخلیژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران139710.019
29مطالعه بیان ژن لپتین در بافتهای مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از real time PCRمحمود نظري(سوم)
داخلیبیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139730.04
30اثر مکمل عنصر روی و جایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ِژن بتایین هموسیستئین متیل ترانسفراز و ژنهای لیپوژنیک کبدی مرغ تخمگذار تحت شرایط تنش گرماییمحمدرضا قرباني(سوم)
,محمود نظري(اول)
,سميه سالاري(دوم)
بیوتکنولوژی کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران139610.01
31ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺎ ﺑﺘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺳﻨﺘﺎز در ﻣﺮغﻫﺎی ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽمحمدتقي بيگي نصيري(دوم)
,هدايت اله روشنفکر(سوم)
,محمود نظري(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396۱0.013
32بررسی چرخه سلولی، بیان ژن‌های میوژنیک و کنترل‌کننده رشد سلول‌های میوبلاست جنینی گوسفند با ازدیاد بیان ژن فولیستاتینمحمود نظري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610.038
33AAV-2 VECTOR INTEGRATE INTO THE OVINE MYOBLAST GENOME RANDOMLY AND PROMOTE DIFFERENTIATION AND PROLIFERATION VIA FOLLISTATIN OVER-EXPRESSION OF ERK1/2 AND AKT SIGNALING PATHWAYSمحمود نظري(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیم تاناز در گونه های تولیدکننده تاناز به روش In silicoنهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1400
2تعیین جنسیت خون گاومیش رودخانه ای براساس ژن¬های SRY و Amelogenin با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمرازنهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1400
3بررسی تراکم چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (اسنیپ) موثر بر دنبه گوسفندیازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1400
4تعیین جنسیت سلول های خونی گاومیش رودخانه ای براساس ژن های SRY وamelogenin با استفاده از واکنش زنجیر ای پلیمرنهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه علوم کشاورزی ساریپوستر1400
5تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیم تاناز گونه کلبسیلا پنومونیه سویه A9اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستیاستان گلستان-دانشگاه گنبد کاووسپوستر1400
6اثرات نوتریژنومیک مهمترین اسانسهای گیاهیاولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستیگلستان-دانشگاه گنبد کاووسپوستر1400
7تعیین چندشکلی ژن DMB2 در بلدرچین ژاپنیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمشهدپوستر1399
8جداسازی و توالی یابی ژن همولوگ BM86 از کنه هیالوما آناتولیکوم در استان خوزستاندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
9تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی SNP های ژن GDF9وFecBبر ساختار و عملکرد پروتئین آنهادومین همایش ملی ریاضیات زیستیتبریزسخنرانی1399
10بررسی بیان ژن اووموکوئید مگنوم در مرغ تخمگذار تغذیه شده با پودر گیاه پنج‌انگشتهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانتهرانپوستر1399
11معرفی آنتی‌ژن‌های استفاده شده جهت تولید واکسن ضد کنهششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریتهرانپوستر1399
12تعیین ژن های مهم دخیل در تجمع چربی مرغ گوشتیششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریتهرانپوستر1399
13جداسازی، شناسایی و توالی یابی ژن ووراکسین آلفا (Voraxin α ) از کنه هیالوما آناتولیکوم ایرانهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانتهرانپوستر1399
14تعیین توالی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن پروتئین شوک حرارتی (Hsp70) بز عدنی ایرانپنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام و طیور و ابزیانکرمانپوستر1398
15تعیین چندشکلی ژن HSP70 در جمعیت بز عدنی با استفاده از تکنیک PCR_SSCPپنجمین کنفرانس ملی دام و طیور و ابزیانکرمانپوستر1398
16اثرات استفاده از تکنیک PCR جهت تعیین جنسیت در بهبود اقتصادی صنعت گاومیشهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیتوسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستانپوستر1398
17استفاده از گیاهان فیتواستروژن در صنعت دامپروریهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیتوسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستانپوستر1398
18تاثیر فیتواستروژنها برعملکرد و بیان ژنهای مهم (بزرگ اثر) در دام و طیورهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی رامینتهرانپوستر1398
19مقایسه مدل پارامتری و غیرپارامتری برای انالیز داده های پاسخ ایمنی همورالهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانپوستر1398
20بررسی چندشکلی ژن شوک حرارتی 70 در مرغ بومی استان خوزستان4th international congress of developing agriculture natural resource enviroment and tourism of iranدانشگاه هنر اسلامی تبریزپوستر1398
21بررسی خواص حشره کشی زهر عقرب از طریق تاثیر ان بر انزیم های سم زدایی لارو ساقه خوار نیشکر4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iranدانشگاه ازاد هنر تبریزپوستر1397
22بررسی اثر گیاه خارخاسک براندازه محیط اسکروتوم برههای بومی خوزستانهشتمن کنگره علوم دامی ایرانکردستانپوستر1397
23اثر Swim up بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین به روش real-time qPCRاولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلپوستر1397
24اثر رقیق کننده های مختلف بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real-time qPCRاولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلپوستر1397
25بررسی عوامل مؤثر بر نسبت جنسیت ثانویه در گوسفند عربیهشتمین کنگره علوم دامی ایرانکردستانپوستر1397
26بررسی ارتباط فیلوژنیک سه نژاد گوسفند بومی ایران با استفاده ازدومین همایش پژوهش های نوین در علوم دامیبیرجندپوستر1397
27تجزیه¬ و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه ی HVR1 ژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی(لری، لری بختیاری و عربی)دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامیبیرجندپوستر1397
28اثر افزودن نان و زهر زنبور عسل به عنوان یک افزودنی طبیعی بر عملکرد تولیدی و فیزیولوژییکی در طیوردومین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم دامیبیرجندپوستر1397
29بررسی اثرات SNP غیر مترادف در اگزون شماره 2 ژن¬BMP15 گوسفندان عربی و بهمئی بر ساختار و عملکرد پروتئین با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
30تعیین توالی اگزون شماره 2 ژن¬GDF9 گوسفندان عربی و بهمئی و اثرات جهش تک نوکلئوتیدی بر ساختار و عملکرد پروتئیناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزسانپوستر1397
31بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی بر صفات رشد در گوسفندان زندی با استفاده از آنالیز بیزیاواین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیست ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
32بررسی اثر گیاه خارخاسک بر نسبت جنسیت اسپرم قوچ عربی با تکنیک ریل تایم qPCRاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیستی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
33بررسی ارتباط بین محیط بیضه درون اسکروتوم و نسبت جنسیت سلول¬های اسپرم در قوچ¬های مصرف کننده گیاه خارخاسکاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیست ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
34اثر انجماد با رقیق¬کننده¬های مختلف بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real-time qPCRاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیستی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزسانپوستر1397
35بررسی تاثیر رقیق¬کننده¬های مختلف بر فراسنجه¬های کیفی منی گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد¬- یخ¬گشاییاولین همایش ملی علوم کشاورزی و محیط زیستی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
36بررسی تنوع ناحیه کنترل ژنوم میتوکندری بز عدنیاولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
37تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بز عدنی بر اساس ژن سیتوکروم bاولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
38بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن MHC-DRB3 در بزعدنی با استفاده از تکنیک PCR-RFLPاولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
39اثر توارث سیتوپلاسم براثرات مادری در صفات رشد گوسفندان عربی خوزستان با روش آماری بیزیسومین همایش ملی دام و طیور شمال کشوردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1396
40بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی برصفات رشد در گوسفندان عربی خوزستان با استفاده از آنالیز بیزیسومین همایش ملی دام و طیور شمال کشوردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1396
41بررسی بیان ژن پروتئین شوک حرارتی 70 در جوجه های گوشتی تغذیه شده با ویتامین E ، عصاره ی گیاه خرفه وپسته ی وحشی تحت استرس گرماییاولین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتیخراسان رضویالکترونیکی1396
42بررسی تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین بر بیان ژن میوستاتین و ژن های میوژنیک در بلدرچین ژاپنیاولین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتیپیام نور مشهدسخنرانی1396
43بررسی چند شکلی ژن DGAT1 در شتر های تک کوهانه خوزستاندستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالماستان البرزپوستر1395
44بررسی بیان ژنهای کنترل کننده رشد سلولهای میوبلاست جنینی گوسفند با ازدیاد بیان ژن فولیستاتینهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانپوستر1395
45اثر ازدیاد بیان ژن فولیستاتین به واسطه ویروس AAV2 بر تمایز سلولی و بیان ژنهای میوژنیک سلولهای میبوبلاست جنینی گوسفندهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانپوستر1395
46کشت و استخراج سلول های ماهواره ای ماهیچه جنین گوسفندهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانپوستر1395
47اثر فاکتور رشد فیبروبلاست پایه ای و سلول های تغذیه کننده بر کارایی کلون سازی سلول های ماهواره ایهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانسخنرانی1395
48اثر اوره، ملاس و اسید سولفوریک بر خصوصیات شیمیایی و قابلیت هضم مخلوط سیلاژ ذرت-پودر هسته خرماپنجمین همایش ملی کشاورزی آبزیان و غذابوشهرپوستر1395
49بهبود عملکرد مرغان تخمگذار پرورش یافته در شرایط تنش حرارتی با استفاده از جایگزینی بتایین جیره با متیونینپنجمین همایش ملی کشاورزی آبزیان و غذابوشهرسخنرانی1395
50اثرات جایگزینی بتایین با متیونین بر بیان ژن BHMT در مرغان تخمگذار تحت شرایط استرس گرماییدومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانتهرانپوستر1395
51استفاده از ساختار انگشت روی جهت خاموش و غیر فعال کردن ژن برای تولید حیوانات تراریختهمحصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
52جایگاه حیوانات تراریخته در تولید پروتئین های نوترکیب داروییمحصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایداردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی راممینسخنرانی1395
53ویروس AAV2 می تواند در ژنوم میوبلاست گوسفند وارد شود و تکثیر و تمایز سلولی را ارتقا دهد.5th International Scientific Conferenceبصره عراقسخنرانی1395
54تاثیر تراکم مارکرها بر روی میزان ارزش ارثی تخمینی و دقت انتخابهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانپوستر1395
55اثر افزایش وراثت پذیری در براورد ارزش اصلاحیهفتمین کنگره علوم دامی ایرانتهرانپوستر1395
56بررسی کروموزومی گاومیش های رودخانه ای و باتلاقیسومین همایش گاومیش ایراناهوازپوستر1395
57بررسی کروموزمی گاومیش های رودخانه ای و باتلاقیسومین همایش ملی گاومیش ایراناهوازپوستر1395
58روش جدید تعیین نسبت جنسیت اسپرم گاومیش با استفاده از تکنیک ریل تایم PCRسومین همایش ملی گاومیش ایرانایران-خوزستان-ملاثانیسخنرانی1395
59آنالیز بیوانفورماتیکی hsp70 در نشخوارکنندگانسومین همایش ملی گاومیش ایرانایران-خوزستان-ملاثانیپوستر1395
60آنالیز بیوانفورماتیکی ژن hsp70 در گاومیشششمین کنگره بیوانفورماتیک ایراندانشگاه تهرانپوستر1395
61حیوانات آسمانی یا زمینی: فرگشت از دیدگاه قراناولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1394