زهره  خورسندی کوهانستانی

 فعالیت های پژوهشی

 

زهره خورسندی کوهانستانی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : زهره خورسندی کوهانستانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : پست الکترونیک : khorsandi_zohre@yahoo.com
تاریخ تولد : 1360/06/15 دانشکده/محل خدمت : منابع طبیعی
رشته تخصصی : مرتع و آبخیزداری گروه آموزشی : مرتع و آبخیزداری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1بررسی تاثیرات تغییر کاربری اراضی بر روی کیفیت آب رودخانه شاوورزهره خورسندي کوهانستاني(دوم)
داخلیعلوم و مهندسی آبخیزداری ایران139920.7
2ارزیابی کارآئی شبکه جمعآوری و دفع آبهای سطحی با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر لیکک، استان کهگیلویه و بویراحمد)زهره خورسندي کوهانستاني(دوم)
داخلیعلوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1398420.155

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1پهنه بندی و انتخاب بهترین شاخص خشکسالی اقلیمی در جنوب غرب ایرانAmerican Society of Agricultural and Biological Engineers Annual International MeetingUSAپوستر1400
2دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باراندهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر بارانکردستانپوستر1400
3ارزیابی روش های میانیابی مکانی تراز آب زیرزمینی دشت رامهرمزیازدهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1400
4تأثیر تنش خشکی بر جوانه زنی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra)دومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
5پایش خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه آبخیز ایدنکدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
6بررسی تاثیر سازههای آبخیزداری بر تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت بهبهاندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1399
7تعیین نیاز آب محصول برنج منطقه لنجانات اصفهان با کمک RS و GISAmerican Society of Agricultural and Biological Engineers Annual International Meetingusaالکترونیکی1399
8تعیین بهترین شاخص خشکسالی اقلیمی در حوضه آبخیز سد مارون (استان خوزستان)هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانتهرانپوستر1399
9بررسی روند تغییرات کیفیت آب رودخانه زاز استان لرستانچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریتبریزپوستر1398
10بررسی تاثیر خشک شدن زاینده رود بر ویژگی های کیفی آب زیرزمینی مطالعه موردی دشت اصفهان و نجف ابادASABE(American Society of Agricultural and Biological Engineers) Annual International MeetingUSA, Boston, Massachusettsپوستر1398
11مطالعات اجتماعی – اقتصادی حوزه آبخیز شهید مدرس به منظور مدیریت پایدار منابع طبیعیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
12سیت برخی از مدل های تجربی برآورد تبخیر- تعرق به پارامترهای اقلیمی )مطالعه موردی ایستگاه سینوتیک بوشهر(نهمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت آب و خاککرمانپوستر1398
13بررسی ویژگی های اقتصادی و اجتماعی حوضه آبخیز موغار اردستانششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانانجمن علوم و فنون بنیادینپوستر1397
14تاثیر طول شیب در حجم فرسایش¬های سطحی و شیاریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397