بهمن  خسروی پور

 فعالیت های پژوهشی

 

بهمن خسروی پور

در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : بهمن خسروی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Bahman Khosravi Pour پست الکترونیک : B.khosravipour@gmail.com
تاریخ تولد : 1350/01/01 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : ترویج و آموزش کشاورزی گروه آموزشی : ترویج و آموزش کشاورزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1شناسایی انگارههای ذهنی بهره برداران استان خراسان جنوبی در زمینه مدیریت پایدار منابع چاه آب کشاورزیبهمن خسروي پور(دوم)
,منصور غنيان(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140040.897
2مؤلفه‌های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان‌های گیلان و مازندران 1399 ، 4 هرامش , 2-51 )بهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,منصور غنيان(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399510.102
3تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزیمنصور غنيان(دوم)
,عباس عبدشاهي(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399310.128
4شناسایی عوامل زمینه‌ای اثرگذار بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان آبادانبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399340.119
5تنوع زیستی رویکردی مناسب جهت امنیت و سلامت غذاییبهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13994
6بحران آب یک امر اجتماعی و نیازمند همیاری علومبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991
7چابکی سازمانی راهبردی مهم در بهبود نظام آموزش عالیبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13992
8ارتقای توانمندی شغلی دانش آموختگان کشاورزی با تأکید ب کارآفرینی دانشگاهیبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13992
9عوامل موثر بر توسعه و موانع بازدارنده کارآفرینی زنان روستاییبهمن خسروي پور(دوم)
,عباس عبدشاهي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139944
10ضرورت آموزش های محیط زیستی جهت توسعه پایداربهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940
11مدیریت زنجیره تأمی محصولات کشاورزی، مفهوم و راهبردهابهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139925
12عامل های موثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزیبهمن خسروي پور(دوم)
,منصور غنيان(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139952
13آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگرانبهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.169
14گرایش اشتغال به کشاورزی جوانان روستایی شهرستان باغملک بر پایهی نظریه توسعه یافته رفتار برنامهریزی شدهبهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی139840.073
15تحلیل عوامل موثر بر ریسک تولید گندم در ایرانعباس عبدشاهي(دوم)
,منصور غنيان(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398330.169
16سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندمکاران آبی شهرستان دزفولمعصومه فروزاني(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
داخلیدانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139810.265
17ضرورت و اهمیت توجه به کارآفرینی زنان روستاییبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
18کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولیدبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
19تحلیل راهبردی ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایرانبهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
20Sustainable tourism development performance in the wetland areas: a proposed composite indexمنصور غنيان(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139892.908
21ویژگیهای مطلوب مدرس دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1398500.173
22Factors influencing farmers’ knowledge about sustainable groundwater managementبهمن خسروي پور(سوم)
,منصور غنيان(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139813
23Explaining a Framework for Expanding Support for the Development of Rural Tourism Based on the integration of Social Exchange and Place Image Theories; the Case of Villages in the Wetland areas of the Khuzestan Proمنصور غنيان(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398-1.0
24ضرورت توجه به فرهنگ در فرایند توسعه کشوربهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
25تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستاییبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13985
26بررسی نیازهای آموزشی – ترویجی زنان روستایی)موردمطالعه: شهرستان ساری استان مازندران)بهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
27گردشگری صنعت سفید با گردشگری جامعه محوربهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
28تحلیل رفتار پایدار آب کشاورزی و شناسایی عامل های موثر بر آن در بین بهره-برداران آب زیرزمینی استان خراسان جنوبیبهمن خسروي پور(دوم)
,منصور غنيان(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.4
29مؤلفه‏ های مؤثر بر تعهد و ترجیح فعالیت‏ های گردشگری در میان ساکنان نواحی روستایی تالاب‏ های استان خوزستانمنصور غنيان(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی139810.681
30Increasing the sustainability level in agriculture and Natural Resources Universities of Iran through students’ engagement in the value Cocreation processمسعود برادران(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982346.35
31بررسی تجربی کشورهای موفق در زمینه توسعه آموزش کارآفرینی و مقایسه آن با ایرانبهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398230
32نقش سازمان‌های غیردولتی(NGO) در مشارکت اجتماعی جهت حفاظت‌ از منابع طبیعیبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13984
33تبیین چارچوبی جهت بسط حمایت از توسعه گردشگری روستایی بر اساس تلفیق نظریه‏ های تبادل اجتماعی و تصویر مکان (موردمطالعه نواحی تالابی استان خوزستان)منصور غنيان(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139830.338
34عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان روستاهای شرق شهرستان رامهرمز در طرح های آبیاریبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
,عباس عبدشاهي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139831
35sustainable irrigation management and farmer;s knowledge in South Khorasan Iranمنصور غنيان(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139811
36تمایل جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی مورد: شهرستان باغملکبهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398300.385
37مقایسه توانایی دو نظریه رفتار برنامهریزی شده و نظریه شناختی- اجتماعی مسیر شغلی در پیشبینی گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398510.385
38پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستاییبهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973
39عامل‌های مؤثر بر رضامندی آموزشی دانش‌جویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانبهمن خسروي پور(اول)
,مسعود برادران(دوم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1397450.103
40شناسایی موانع پیش روی تجاری‌سازی تحقیقات در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از نظریه بنیادیبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات139730.163
41رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانگی کارشناسان شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای کشاورزی استان گلستانبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1397460.256
42تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندرهمسلم سواري(اول و مسئول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.214
43شناسایی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت شرک تهای تعاونی روستاییبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397220
44تجاری سازی تحقیقات کشاورزی مفاهیم و ضرورتبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397221
45تحلیل و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با تولید گندم در زنجیره تأمین نان استان خوزستانمنصور غنيان(دوم)
,عباس عبدشاهي(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139730.102
46بررسی تفاوت بین رضایتمندی، انتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستایی در خصوص گردشگری روستایی(مورد مطالعه شهرستان ایذه در استان خوزستان)بهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,منصور غنيان(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973
47دانشگاه کارآفرین (مفهوم، ضرورت و چالشها)بهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139713
48تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهیبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973
49Cleaner and greener livestock production: Appraising producers' perceptions regarding renewable energy in Iranمسعود يزدان پناه(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,بهمن خسروي پور(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13972035.651
50Factor Affecting Studen's Value Co-creation to Institutionalize Sustainability in Academic Structureمسعود برادران(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139790.208
51عامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایرانبهمن خسروي پور(اول)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1397440.103
52روستا، محیط زیست، مدیریت روستا، چالش های محیط زیستیبهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397450.042
53Assessment of University Sustainability (Case Study: Iran Agricultural and Natural Resources Universities)مسعود برادران(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13977
54رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA )، الزام تحقق توسعه روستاییبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
55بررسی سازه‌های مؤثر بر تمایل دانشجویان به خوداشتغالی: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی شدهمسعود يزدان پناه(اول و مسئول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
56واکاوی تأثیر آموز‌ش‌های فنی حرفه‌ای بر اشتغال روستائیان شهرستان اسلام آباد غرببهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
57بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای استان گلستانبهمن خسروي پور(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13961
58تدوین الگوی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزیمسعود برادران(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1396400.073
59بررسی نگرش و انتظارات بیمه گذاران، پیرامون بیمه محصول خرما در راستای بهبود خدمات بیمه کشاورزان در شهرستان آبادانبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139649-50
60نانوتکنولوژی راهکاری برای حفاظت محیط زیست و پایداری کشاورزیبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13969
61کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستانمنصور غنيان(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139621
62سنجش روحیه کارآفرینی در هنرجویان رشته کشاورزیبهمن خسروي پور(اول)
,سعيد محمدزاده(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396204
63رویکرد تلفیقی شناسایی چالش‌های دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان)بهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13965
64نقش بیوتکنولوژی در تولیدات گیاهی: مزایا و محدودیت هابهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13960
65پیامدهای توانمندسازی کارکنان بر رشد بهره‌وری سازمان هابهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13969
66نقش تعاونی‌های روستایی در توسعه پایدار روستاییبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139610
67شناسایی موانع فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نظریه مبناییمسعود برادران(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
,مسعود يزدان پناه(پنجم)
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات139610.125
68کاربرد نظریه شغلی اجتماعی در تببین عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی پیرامون اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان باغملک)بهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139620.102
69نقش فن‎آوری‎های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش با تأکید بر آموزش الکترونیکیبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13966
70تبیین میزان تحقق مدیریت کیفیت فراگیر آموزش عالی؛ دیدگاه دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستانبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13962
71نقش رهیافت مدرسه در مزرعه در تامین امنیت غذاییبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139626
72عامل های اثرگذار بر نیت خود اشتغالی در میان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رامین خوزستانمسعود يزدان پناه(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1396410.108
73بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باویبهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13962
74کارافرینی زنان کلیدی جهت نیل به توسعه پایدار روستاییبهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139611
75مروری بر چگونگی ظهور دانشگاه های کارافرین و ویژگی های انهابهمن خسروي پور(اول)
,مسعود برادران(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396210
76رویکردهای آموزشی مطرح در سوادآموزی بزرگسالانبهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13969
77نقش آموزش الکترونیکی در تحول روند آموزش عالیبهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13968
78نقش مدیریت منابع آب بر کاهش روند خشکسالیبهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13966
79موسیقی درمانی و تاثیر آن بر کاهش افسردگیبهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139631
80رابطه بین چابکی و کارآفرینی در سازمانهابهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13963
81تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنانبهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396شماره 11
82بررسی ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینانه هنرجویان هنرستان‌ کشاورزی با تأکید بر رویکرد ویژگی‌ها ( مورد مطالعه شهرستان شوشتر )بهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13964
83برنامه ریزی استراتژیک گامی اساسی در مدیریت نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستانبهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139611
84رابطه محیط زیست و توسعه پایداربهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139632
85نقش آموزش در ارتقا شایستگی های منابع انسانی در سازمانهابهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139632
86نقش کارآفرینی و مشارکت زنان در توسعه پایدار روستاییبهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139612
87تعاونی های تولید روستایی(چالش ها و راهکارها)بهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13964/1
88بهبود مدیریت آبیاری با رویکرد مهندسی ارزشبهمن خسروي پور(دوم)
,منصور غنيان(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13967
89شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوابهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13963
90شناسایی و تبیین عوامل موثر بر آگاهی معلمان مدارس متوسطه نسبت به حفظ محیط زیستبهمن خسروي پور(اول)
داخلیعلوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری انجمن محیط زیست ایران139640.045
91بررسی دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مورد مطالعه: سبزیکاران شهرستان باوی در استان خوزستان)بهمن خسروي پور(دوم)
داخلیعلوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری انجمن محیط زیست ایران139640.045
92عوامل پیشبرنده و بازدارنده در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزیبهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139612
93کنترل آسیب پذیری منابع آب کشاورزی با رویکرد توسعه پایداربهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13962
94شناخت فرصت های کارآفرینانه دانشجویان رشته کشاورزیبهمن خسروي پور(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396213
95شاخصها و مؤلفههای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایرانبهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13958
96بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستاییبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13954
97تجاری سازی دانش با تاکید بر شرکت های انشعابی دانشگاهیمسعود برادران(دوم)
,بهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13954/2
98بررسی میزان تاثیر جو سازمانی بر نوآوریبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395202
99مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفولمعصومه فروزاني(اول)
,مسعود يزدان پناه(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.375
100ویژگی های روان شناختی و جامعه شناختی مرتبط با روحیه کارآفرینانه در دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامینمسعود برادران(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
,منصور غنيان(سوم)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1395340.108
101دستیابی به چابکی سازمانی از طریق فناوری اطلاعاتبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395189
102بررسی نقش کودها و سموم نانویی در کشاورزیبهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395138
103تعیین سازه های مرتبط با رضایتمندی از شغل دامپروری با استفاده از تحلیل مسیر ، مطالعه موردی: شهرستان کوهدشتمنصور غنيان(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود يزدان پناه(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139540.385
104رابطه ی ویژگی های روانشناختی کارآفرینانه با روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانبهمن خسروي پور(اول)
,مسعود برادران(دوم)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1395350.108
105مباحثی پیرامون تغییرات آب و هوایی در بین کشاورزان ایرانیمسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951383.34
106عامل های موثر در روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانبهمن خسروي پور(اول)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1395360.108
107شناسایی نقش زنان روستایی در پدافند غیرعامل کشاورزی با تاکید بر محیط زیست در شهرستان باویمسعود برادران(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
,منصور غنيان(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
108تبیین میزان آگاهی و نیازهای آموزشی کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای نسبت به ابعاد مختلف کشاورزی پایداربهمن خسروي پور(سوم)
,منصور غنيان(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139551
109نگرش مدیران تعاونی ها در زمینه نقش عوامل آموزشی و ابتکار و نوآوری شغلی در کارآفرینی و موفقیت تعاونی های کشاورزیبهمن خسروي پور(اول)
,مسعود برادران(دوم)
,منصور غنيان(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13957
110بررسی تمایلات فارغالتحصیلان کارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نسبت به کارآفرینیمسعود يزدان پناه(اول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی13952
111سقف شیشه ای مانعی در جهت ارتقای شغلی زنانبهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13957
112بررسی نقش تعاونی صیادی در توسعه اقتصادی شهرستان دیربهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13951
113سناریوپردازی رویکرد تحقق مدیریت بحران اثربخش در کشاورزیبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395142
114نوع شناسی ادراکات کشاورزان گندم کار و سبزی کار نسبت به تغییرات آب و هوایی با استفاده از روش شناسی کیو(مورد مطالعه: شهرستان حمیدیه خوزستان)مسعود يزدان پناه(اول)
,معصومه فروزاني(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
پژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139520.389
115فراتحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان رشته کشاورزیبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395197
116رضامندی شغلی مرجان توسعه کشت توتون براساس عامل های انگیزشی و محیطی در استان های مازندران و گلستانمنصور غنيان(دوم)
,بهمن خسروي پور(سوم)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1395380.108
117عامل های تاثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوندبهمن خسروي پور(اول)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1395380.108
118توسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگریبهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13957
119Analyzing factors that effecting on rangeland degradation (case of study: District of Pirtaj)بهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,منصور غنيان(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139540.143
120Analyzing the Role of Motivation Factors in Herzbergs Theory on Teachers Job Satisfaction (Case Study: Elementary Schools in Talesh City)بهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139510.143
121Identify factors that effecting on wood and papers student’s entrepreneurial spirit (case study: college of agricultural and natural resources of Tehran university)بهمن خسروي پور(دوم)
,معصومه فروزاني(سوم)
,مسعود يزدان پناه(چهارم)
,عباس عبدشاهي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520.143
122Identifying factors influencing the development of rural entrepreneurship from the perspective of farmers of West Islamabad countryبهمن خسروي پور(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395101.68
123تحلیل وظایف مدیریتی مدیران گروه های آموزشی (مورد: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان)بهمن خسروي پور(اول)
,مسعود برادران(دوم)
,سعيد محمدزاده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.016
124جایگاه و نقش فناوری های سیار در امر آموزش و یادگیریبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
125بررسی تأثیر بحران آب های زیرزمینی بر کیفیت زندگی گوجه فرنگی کاران شهرستان دیربهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
126سازه های موثر بر نگرش ساکنان نسبت به گردشگری روستایی مورد مطالعه: شهرستان ایذه استان خوزستانبهمن خسروي پور(دوم)
,مسعود برادران(سوم)
,منصور غنيان(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
127The development of Thyme plant as a medicinal herb: A review articleبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
128سنجش میزان سواد اطلاعاتی، دیجیتالی و رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13958
129بررسی رفتارهای حفاظتی کشاورزان هنگام استفاده از سموم آفت کش، مورد مطالعه (شهرستان الشتر استان لرستان)بهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520
130تبیین نگرش و نیت رفتاری کشاورزان نسبت به تعاونی آب‏بران منطقة جنوب رودخانة کرخه نوربهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139520
131تنگناها و چالش های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجراییبهمن خسروي پور(دوم)
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی139433
132شناسایی عوامل موثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیکبهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
133بررسی الگوهای کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر آنبهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
134فاکتورهای موثر بر .....بهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
135بررسی الگوهای کارآفرینی سازمانی(شرکتی) و عوامل موثر بر آنبهمن خسروي پور(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
136کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و گسترش مشاغل خانگیبهمن خسروي پور(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1مقایسه یادگیری ازطریق روش همیاری باروش انفرادیسومین همایش آموزه های تربیتاهوازسخنرانی1399
2چالش های کارافرینی سازمانی در مراکز آموزش عالیاولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوینتهرانپوستر1399
3نقش فناوری اطلاعات در توسعه وبهبود کسب وکارهای روستاییاولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوینتهرانپوستر1399
4شبکه¬های اجتماعی و اثر آن بر خانوادهسومین همایش آموزه های تربیتاهوازسخنرانی1399
5نقش خانواده و مدرسه در شکل گیری شخصیت و نظام ارزشی انسان¬های جوامعسومین همایش آموزه های تربیتاهوازسخنرانی1399
6قش زنان در توسعه با تأکید بر تربیت و آموزش انسانها به عنوان سرمایه انسانی جوامعسومین همایش آموزه های تربیتاهوازسخنرانی1399
7تحقیق و توسعه (R & D) رمز موفقیت کشورها ( با تأکید بر آموزش)دوازدهمین همایش ملی آموزشتهرانپوستر1399
8رمز موفقیت سیستم آموزشی فنلانددوازدهمین همایش ملی آموزشتهرانپوستر1399
9بررسی انگیزه زنان روستایی از راه اندازی کسب و کارهای خرد کشاورزی محور در استان-های گیلان و مازندرانهشتمین کنگره ترویج و آموزش کشاورزیتهرانپوستر1399
10کارآفرینی اجتماعی؛ چیستی، چرایی و چالش¬هاهشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارتهرانپوستر1399
11بررسی روش های کنونی آموزش محیط زیست در ایرانهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانسخنرانی1399
12نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار27 کنگره ملی صنایع غذاییملاثانیپوستر1399
13بررسی موانع ومشکلات آموزش کشاورزی در کشورهای درحال توسعهسومین همایش آموزه های تربیتاهوازسخنرانی1399
14نقش ارزشیابی کیفی بر یادگیریسومین همایش آموزه های تربیتاهوازسخنرانی1399
15بررسی موانع اجرای روشهای نوین(فعال)تدریس درآموزشسومین همایش آموزه های تربیتاهوازسخنرانی1398
16بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بکارگیری آموزش ترکیبی (مورد مطالعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس)یازدهمین همایش ملی آموزشتهرانپوستر1398
17بررسی و تحلیل مهارت های تصمیم گیری کارآفرینان واحد های زنبور داری در شهرستان چرداولاولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی ، توسعهبندرعباسسخنرانی1398
18ضرورت مدیریت مشارکتی در شبکههای آبیاری با تاکید بر آموزشهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی 27 آذر 1398 – اهوازاهوازپوستر1398
19پارکهای علم و فناوری (ضرورت، چالشها و راهکارهاهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
20نقشصنایع تبدیلی و تکمیلی بخشکشاورزی در توسعه روستاییهمایشملی صنعتو تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
21تحلیل مدلها و الگوهای تشخیصفرصتهمایشملیصنعتو تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
22نقشصندوق اعتبارات خرد در کارآفرینی زنان روستاییهمایشملیصنعتو تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
23مطالعات اجتماعی رویکردی جدید جهت پیشبرد شبکههای آبیاری، زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ایرانهمایشملی صنعتو تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
24بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی با نقشتعدیلگر شدت رقابت (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام)همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازسخنرانی1398
25اثر محصولات تراریخته بر امنیت غذاییهمایشملی صنعتو تجاریسازی کشاورزیاهوازپوستر1398
26نقش نظام ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
27نقش مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در توسعه فرهنگ کارآفرینیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
28ضرورت و چالشهای تعاونی های تولیدروستایی با تاکید بر خودگردانی مالیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
29تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی: مفاهیم، تاریخچه و راهبردهاهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازسخنرانی1398
30تحلیلی بر ضرورت وجود دانشگاه کارآفرین در آموزشعالیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازسخنرانی1398
31آموزش کارآفرینانه، رویکردی جهت توانمندسازی و اشتغال دانشجویاندومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
32توسعه کارآفرینی در آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانیدومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
33به کارگیری بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچکدومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عایدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
34کارافرینی اجتماعی راهبردی جهت حل مسائل اجتماعی یک جامعهدومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
35تحلیلی بر موانع توسعه دانشگاه کارآفریندومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
36واکاوی موانع پیشروی نهادینه سازی کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی ایران با محوریت چابکی سازمانیدومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1398
37آموزش های فنی وحرفه ای و نقش آنان در توانمندسازی زنانهمایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانیاستان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان، سازمان مدیریت صنعتیپوستر1398
38تحلیل ضرورت آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالیهمایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانیاستان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان، سازمان مدیریت صنعتیپوستر1398
39جایگاه بیمه درمدیریت ریسک کشاورزیهمایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانیاستان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان، سازمان مدیریت صنعتیپوستر1398
40نقش تعاونی ها در اشتغال جوامع روستاییهمایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانیاستان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان، سازمان مدیریت صنعتیپوستر1398
41دانشگاه سبز و حفظ محیط زیستچهارمین کنگره سالانه بین‌المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایراندانشگاه هنر اسلامی تبریزالکترونیکی1398
42نقش اصلاح الگوی کشت و روش آبیاری در افزایش بهره وری و پایداری منابع آبچهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستآذربایجان غربی - ارومیه- بلوار شهید دستغیب- خیابان مدیریت سالن اجتماعاتپوستر1398
43تاثیر ویژگیهای فردی بر شناسایی فرصتهای کارآفرینانهاولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملیدانشگاه تهرانسخنرانی1398
44بررسی عوامل بازدارنده و موانع کارآفرینی سازمانیاولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملیدانشگاه تهرانسخنرانی1398
45کارآفرینی سازمانی و آموزش عالی )مفاهیم و ضرورت(اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملیدانشگاه تهرانسخنرانی1398
46گردشگری جامعه محور ) CBT ( و چگونگی توسعه آن در ایراناولین همایش بین‌المللی گردشگری و توسعه با محوریت چالش‌ها و راهبردهادانشگاه کردستانپوستر1398
47نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی در بستر جغرافیایی طبیعی ایرانکنفرانس ملی اکوتوریسم ، فرهنگ و توسعه گردشگریمشهد - موسسه آموزشی بینالودسخنرانی1398
48مهاجرت روستایی، علل و پیامدهای آن بر توسعه روستاییچهارمین کنگره سالانه بین‌المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایراندانشگاه هنر اسلامی تبریزپوستر1398
49ارزیابی چرخه حیات ابزاری کاربردی در مدیریت محیط زیستدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانسخنرانی1398
50بررسی موانع و عوامل پیش برنده در توسعه و پذیرش کشاورزی ارگانیک و راهکارهای لازمدهمین همابش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1398
51عوامل مؤثر در مشارکت زنان روستایی در برنامههای آموزشی-ترویجی در راستای توسعه پایداردهمین همابش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانپوستر1398
52نقش کشاورزی پایدار در امنیت غذاییششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایرانتهرانپوستر1397
53کشاورزی دقیق، مزایا و معایبششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایرانتهرانپوستر1397
54نظریه های یاددهی - یادگیری در آموزش الکترونیکیپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایرانتهرانسخنرانی1397
55برنامه ریزی و استقرار مدیریت مشارکتی در بهره برداری از شبکه های آبیاری ( مطالعه موردی: پروژه آبیاری حفار شرقی و غربی خرمشهر)پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایراندانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1397
56نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی جوانان روستایی و اشتغال در بخش کشاورزیهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1397
57واکاوی تبیین کنندههای ارتقای قابلیتهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایرانهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایداردانشگاه بوعلی سینا- همدانسخنرانی1397
58تبیین بحران آب بر مدار مدیریت مشارکتی آنهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایداردانشگاه بوعلی سیناپوستر1397
59ضرورت مهندسی ارزش در ارتقاء مدیریت آبهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایداردانشگاه بوعلی سیناپوستر1397
60کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت پیش بینی تمایل کشاورزان به مشارکت در مدیریت منابع آبیهفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایداردانشگاه بوعلی سیناپوستر1397
61تحلیلی بر اثرات کاربرد نانو در بخش کشاورزیدومین کنفرانس توسعه پایداردر علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانمرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلامپوستر1397
62پیامدهای چابکی سازمانی برای آموزش عالی کشاورزی ایراناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
63بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب در شرایط بحران کم آبی (شهرستان دشتستان)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
64کارآفرینی اجتماعی راهبردی جهت حفاظت از محیط زیستاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
65چرایی و چیستی فرهنگ و نقش آن در توسعه جوامعاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
66آموزش و پایداریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
67بررسی نقش آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در مدیریت نوین روستاییاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
68فراتحلیل عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهراولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
69جایگاه اخلاق در توسعه کشاورزیهفتمین کنفرانس ملی از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتهرانپوستر1397
70معنویت نوشداروی ناپایداری توسعه پایدار عصر حاضرهفتمین کنفرانس ملی از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتهرانپوستر1397
71نقش سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیستهمایش تولید ملی و اشتغال پایدار: چالش ها و راهکارهابروجردسخنرانی1397
72بازدارنده های اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزیهمایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارهابروجردسخنرانی1397
73توانمند سازی و اشتغال زنان روستایی ذر بخش کشاورزی و تاثیر آن بر امنیت غذاییهمایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارهابروجردسخنرانی1397
74دانشگاه کارآفرین از منظر آینده پژوهیدومین همایش ملی تولید ملی و اشتغال پایدار: چالش ها و راهکارهابروجردسخنرانی1397
75توسعه اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتیهمایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارهابروجردسخنرانی1397
76مشاغل سبز، اقدامی برای کشاورزی پایداراولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعیتهرانپوستر1397
77پیشران های نیل به دانشگاه کارآفرین با تإکید بر اعلامیه ها و سندهای حقوقی مرتبط با دانشگاه پایداراولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیملاثانیپوستر1396
78شناسایی و و بررسی موانع کارآفرینی زناندومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانیدانشگاه پیام نور استان البرزسخنرانی1396
79بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی در قرن 21دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران حت حمایت سیویلیکا در شهر رشتپوستر1396
80بررسی نقش تشکلهای غیر دولتی روستایی در باروری عوامل موثر بر توانمند سازی زنان روستاییسومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیستتهران-دانشگاه ازاد اسلامیپوستر1396
81آموزش مداوم بزرگسالان; پیامد نیاز توسعه انسانی پایداریازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفتدانشگاه شهید بهشتی تهرانپوستر1396
82فناوری نانو، گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتیدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه فنی و حرفه ای - کشاورزی دماوند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دماوندپوستر1396
83نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاییدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه فنی و حرفه ای - کشاورزی دماوند و تحت حمایت سیویلیکاپوستر1396
84توانمند سازی کارکنان (مفاهیم و الزامات و مدل ها)اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتیتوسط موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریزسخنرانی1396
85واکاوی عاملهای تأثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعیاولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیتتوسط آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباسسخنرانی1396
86برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر توسعه روستایی در ایرانیازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفتدانشگاه شهید بهشتیپوستر1396
87توسعه انرژی های تجدیدپذیر راهکاری برای حفاظت از منابع انرژییازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفتدانشگاه شهید بهشتیپوستر1396
88چشم انداز گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در ایرانیازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفتدانشگاه شهید بهشتیپوستر1396
89راهکارهای افزایش بهره وری در بازدیدهای آموزشی ترویجی کشاورزیاولین همایش منطقه ای توسعه پایدار و بهره وریآذربایجان شریقی اهر، دانشگاه پیام نورسخنرانی1396
90نقش کشاورزی ارگانیک در حفاظت از محیط زیستنخستین همایش ملی تولیدات گیاهی زراعی و باغیدانشگاه گنبد کاووسپوستر1396
91نقش تعاونی زنان در توسعه، اشتغال و کارآفرینیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)بیرجندپوستر1396
92نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار کشاورزیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)بیرجندپوستر1396
93تحقق کارآفرینی در مناطق روستایی در راستای اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)بیرجندپوستر1396
94ویژگی ها و چالش های دانشگاه کارافریناولین همایش ملی نهادینه ‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیرامین-خوزستانپوستر1396
95کارافرینی زنان روستایی، مفاهیم، ضرورت، چالش هااولین همایش ملی نهادینه ‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیرامین خوزستانپوستر1396
96کارآفرینی و آموزش عالیاولین همایش ملی نهادینه ‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیرامین خوزستانپوستر1396
97تحلیلی بر موانع کاربست کشاورزی دقیق در نظام کشاورزی ایرانششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایراندانشگاه شیرازسخنرانی1395
98نقش تعاونی های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزیسومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدارموسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قمسخنرانی1395
99بررسی پیامدهای زیست محیطی احداث سدهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزیخوزستان - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
100بررسی نقش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) در کاهش حوادثکنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدارتوسط وزارت کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهرانسخنرانی1395
101نقش کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار روستاییششمین کنگره علوم ترویج و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایراندانشگاه شیرازسخنرانی1395
102نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش های فنی و حرفه ایششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایراندانشگاه شیرازسخنرانی1395
103اثرات آینده پژوهی در آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزیدومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینیدانشگاه شهید بهشتیسخنرانی1395
104نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتیهمایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزیپژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهرانسخنرانی1395
105استلزامات اخلاقی در تراریختههمایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایداردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
106نقش تعاونی ها در کاهش فقردومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعیتوسط گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان-دانشسخنرانی1395
107بیابان زایی در ایران، علل و راهکارهااولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی ، محیط زیست و توسعه روستایی پایدارموسسه مدیریت دانش شباک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهرانسخنرانی1395
108گردشگری روستایی، کلیدی جهت نیل به توسعه پایداراولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی ، محیط زیست و توسعه روستایی پایدارموسسه مدیریت دانش شباک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهرانسخنرانی1395
109نقش آموزش در توسعه کارآفرینیاولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی ، محیط زیست و توسعه روستایی پایدارموسسه مدیریت دانش شباک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهرانسخنرانی1395
110سقف شیشه ای و توانمندسازی زنانچهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینیشیرازسخنرانی1395
111جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیشسومین همایش ملی گاومیش ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهوازپوستر1395
112بایدها و نبایدها در بررسی محصولات تراریختههمایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم ، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایداردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
113نقش تعاونی های روستایی در توسعه پایدار روستاییسومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدارقمسخنرانی1395
114کاربرد آموزش الکترونیکی در راستای نیل به توسعه پایدار در بخش کشاورزیاولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و توسعه پایدارقمسخنرانی1395
115لازمه های توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد پدافند غیر عاملهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر‌عامل در بخش کشاورزیملاثانیپوستر1395
116محصولات تراریخته : فرصت ها و تهدیدهااولین همایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایداردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
117بهره گیری از پدافند غیر عامل جهت تامین امنیت غذاییهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1395
118بررسی موانع و عوامل پیش برنده خصوصی سازی ترویج کشاورزی در شهرستان اهواز از دیدگاه مدیران و کارکنان جهاد کشاورزیکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیستگرگان -سالن دانشگاه فرهنگیان استان گلستانسخنرانی1395
119توسعه خلاقیت کارکنان جهاد کشاورزی سازوکاری در جهت تحقق اثربخش پدافند غیرعاملهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزیدانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستانسخنرانی1395
120مصرف بهینه آب و نقش ترویج کشاورزیسومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدارقم، موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سومسخنرانی1395
121نقش نظام های بهره برداری زراعی در توسعه پایدارکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستگرگان -سالن دانشگاه فرهنگیان استان گلستانسخنرانی1395
122نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت روستاییکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستگرگان -سالن دانشگاه فرهنگیان استان گلستانسخنرانی1395
123بررسی عوامل موثر برنگرش گندم کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: روستاهای سید سلطان، ربیخه و مویلحه درشهرستان باوی استان خوزستاندومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعیگرگان - گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس, دانشگاه فرهنگیان استان گلستانسخنرانی1395
124مدیریت تلفیقی آفات ،راهکاری مناسب جهت بهینه سازی های مصرف نهاده های کشاورزی با تأکید برسموم شیمیاییسومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدارقم - موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سومسخنرانی1395
125استراتژی برنامه ریزی درسی مشارکتی PCD در حیطه آموزش عالی کشاورزیاولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورشآموزش و پرورش تربت حیدریه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تربت حیدریهپوستر1394
126توسعه پایدار کشاورزی راهیردی در حفاظت از منابع زیست محیطیدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاردبیل - دانشگاه محقق اردبیلیپوستر1394
127موانع و چالش های خلاقیت و نوآوری در سازمان هاکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادیمشهدپوستر1394
128خلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرینکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادیمشهد مقدسپوستر1394
129پرورش مهارت های اجتماعی عاملی اساسی در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزیاولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایرانتهرانپوستر1394
130امنیت غذایی برای نسل امروز و نسل های آیندهاولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایراناردبیلپوستر1394
131پرورش مهارتهای اجتماعی عاملی اساسی در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزیاولین همایش تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایرانتهرانپوستر1394
132اکوتوریسم رویکردی در جهت توسعه پایدارکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگریتبریزپوستر1394
133اهمیت کشت گیاهان دارویی و تولید فراورده های آن در کشاورزیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیتهرانپوستر1394
134اهمیت کشت گیاهان دارویی و تولید فرآورده های آن در کشاورزیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیتهرانپوستر1394
135واکاوی اثربخشی دروس عملی کشاورزی از نظر دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاونداولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمیاصفهانپوستر1394
136توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدارسومین همایش ملی گردشگری، خغرافیا و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1394
137کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار محیط زیستپژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانتهرانپوستر1394
138بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران عامل تعاونی های کشاورزیسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانتهرانپوستر1394
139مدیریت و توانمندسازی نیروی انسانی سازمان هاسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانتهرانپوستر1394
140پانزده سال ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: موفقیت ها و ناکامی هاEducation 2015 'Partners in Excellence'Doha-Qatarسخنرانی1394
141واکاوی اثربخشی دروس عملی کشاورزی از نظر دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاونداولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمیاصفهانپوستر1394
142پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و عوامل آموزشی موثر بر آن در نظام آموزش عالیاولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمیاصفهانپوستر1394
143ضرورت و نقش آموزش در توسعه و بهسازی نیروی انسانیهمایش ملی اقتصاد، مدیریت وعلوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی(isc)تهرانپوستر1394
144ضرورت کاربرد و مدیریت آب های نامتعارف در راستای توسعه پایداراولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارتهرانپوستر1394
145نقش مکانیزاسیون در تامین امنیت غذایی با هدف دسترسی به توسعه پایداراولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارتهرانپوستر1394
146بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران عامل تعاونی های کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدان-دانشکده شهید مفتحپوستر1394
147مدیریت و توانمندسازی نیروی انسانی سازمان هاسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدان-دانشکده شهید مفتحپوستر1394
148اهمیت مدیریت تالاب در محیط زیستهمایش تالابتهرانسخنرانی1394
149خلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرینکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادیمشهدپوستر1394
150شناسایی عوامل موثر بر تدریس اثربخش اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادیمشهدپوستر1394
151توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدارسومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1394
152اهمیت کشت گیاهان دارویی و تولید فرآورده های آن در کشاورزیهمایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهیتهران-دانشگاه شهید بهشتیپوستر1394
153توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری برای اشتغال زاییاولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگریتوسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانیپوستر1394
154بررسی رویکرد کشاورزی حفاظتی در جهت توسعه پایداراولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگریتوسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانیپوستر1394
155اکوتوریسم رویکردی در جهت توسعه پایدارسومین کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگریتبریزپوستر1394
156مدیریت منابع آب در بخش کشاورزیاولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم و جامعه سالمتهرانپوستر1394
157ریزگردها و اثرات منفی آن بر سلامت انساناولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگریتبریزپوستر1394
158بررسی اثرات و پیامدهای منفی پدیده گرد و غبار بر سلامت انسان ها و کشاورزیاولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالمتوسط سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهرانپوستر1394
159بررسی دانش سبزیکاران نسبت به کشاورزی ارگانیک در شهرستان باوی استان خوزستاناولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالمتوسط سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهرانپوستر1394
160اثربخشی تدریس اساتید دانشگاه پیام نور: مطالعه گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاونداولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم ، جامعه سالمتوسط سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهرانپوستر1394
161نقش و تاثیر آموزش های ترویجی در تشویق کشاورزان به تولید و عرضه ی محصول سالماولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالمتوسط سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهرانپوستر1394
162دلایل لزوم توجه رسانه های آموزشی به سلامت زنان روستاییاولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالمتوسط سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهرانپوستر1394