سیروس  جعفری

 فعالیت های پژوهشی

 

سیروس جعفری

در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : سیروس جعفری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : sirus jafari پست الکترونیک : siroosjafari@yahoo.com
تاریخ تولد : 1351/06/01 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : خاکشناسی گروه آموزشی : خاکشناسی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : خوزستان- ملاثانی -دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان- گروه خاکشناسی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
خاکشناسیدکترای تخصصی1384دانشگاه شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مدیر تحقیقات آب و خاکموسسه آموزش و تحقیقات نیشکر1378/03/291385/02/15

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Host-targeted salt stress affects fitness and vector performance of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) on wheatسيروس جعفري(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
,محمدحامد قدوم پاريزي(اول و مسئول)
بین المللیArthropod-Plant Interactions139911.466
2تغییرات در خصوصیات فیزیکوشیمیایی تپه های ماسه ای تثبیت شده قدیمی در اثر رسوبات اتمسفری و تحول در تنوع کانی های رسی آنسيروس جعفري(اول)
بین المللیAeolian Research13991006742.763
3اثرات جنگل تراشی بر برخی از ویژگی های فیزیک و شیمیایی خاک در زاگرس جنوبیسيروس جعفري(اول)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1399110.075
4بررسی تغییرات سدسازی و تغییر رژیم هیدرولوژی رودخانه کارون بر شوری اراضی و رخداد پدیده گرد و غبار در دشت خوزستانسيروس جعفري(اول)
داخلیعلوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139810.155
5مقایسه نتایج سه روش اندازه گیری میزان رس قابل انتشار در خاکهای خوزستانسيروس جعفري(اول و مسئول)
,منصور غنيان(سوم)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139810.056
6اشکال آهن خاک در مزارع تحت کشت نیشکر با مدت زمان بهرهبرداری متفاوتسيروس جعفري(دوم)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان139810.114
7ارتباط بین اشکال پتاسیم با ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و تنوع کانیهای رسی برخی از خاک‌های خوزستانسيروس جعفري(اول و مسئول)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139870.075
8اثرات کیفیت آب خام بر کارایی دستگاه‌های اسمز معکوس خانگی در استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان1398230.2
9بررسی خصوصیات کانی شناسی اراضی زیر کشت نیشکر در مقایسه با کشت تناوبی و زمین‌های بکر جنوب خوزستانسيروس جعفري(پنجم)
داخلیبلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران139710.077
10اثرات پستی و بلندی و آبیاری بر تکامل خاکها و تنوع کانیهای رسی در برخی از خاکهای گچی استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان139710.079
11تاثیر سطوح مختلف کادمیوم بر برخی مولفه‌های رشد و جذب عناصر ریز ‌مغذی توسط گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در سطوح مختلف شوری خاکسيروس جعفري(دوم)
,حبيب اله ناديان قمشه(اول)
,مختار حيدري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.0
12رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای گچی استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
داخلیآب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139760.141
13مطالعه اثرات تغییر کاربری اراضی و احداث مزارع نیشکر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کانیشناسی و میکرومورفولوژیکی خاک در منطقه جنوب خوزستانسيروس جعفري(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139720.052
14اثرات نیترات‌پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم نیترات‌ردوکتاز در دانهال‌های پسته (Pistacia vera L.) تحت تنش کلرید‌سدیمسيروس جعفري(سوم)
,سميه ناصري(اول)
,محمدحسين دانشور(چهارم)
,مختار حيدري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139727
15Interaction of petroleum mulching, vegetation restoration and dust fallout on the conditions of sand dunes in southwest of Iranبيژن خليلي مقدم(دوم)
,سيروس جعفري(سوم)
بین المللیAeolian Research139622.275
16مطالعه توزیع اندازهای ذرات کربنات کلسیم و اثرات آن بر برخی ویژگیهای خاکهای استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13962
17اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیمسيروس جعفري(سوم)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(چهارم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.059
18بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی های رسی و نقش آنها در مصرف کودهای پتاسیمیسيروس جعفري(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
19تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات اجزاء فیزیکی ماده آلی، میزان رس قابل انتشار و پایداری خاکدانه¬ها در برخی از اراضی استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
, طولابي فرد احمد(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.025
20اثر نوسانها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستانسيروس جعفري(سوم)
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139550.176
21بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن¬ها در مصرف کودهای پتاسیمیسيروس جعفري(اول)
, پيشگير معصومه(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13942
22بررسی امکان سنجی استفاده از فیلترکیک در تهیه مالچ برای تثبیت شن های روان اهوازبيژن خليلي مقدم(دوم)
,سيروس جعفري(سوم)
مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.033
23اثر سطوح مختلف شوری و نیتروژن بر مولفه های رشد، میزان پرولین، ترکیب یونی شربت نی و جذب برخی از عناصر غذایی توسط نیشکر (واریته تجاری CP69- 1062)سيروس جعفري(دوم)
,حبيب اله ناديان قمشه(اول)
, ناطق زاده بهزاد(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
24اثر نیترات کلسیم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، تجمع اسیدهای آمینه، نیترات و یون ها در دانهال های پسته بادامی زرند در شرایط تنش کلرید سدیمسيروس جعفري(دوم)
,محمدحسين دانشور(سوم)
,مختار حيدري(اول)
تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.029
25تحول خاک ها و کانی های رسی آن در اثر زهکشی و کاربری در آبرفت های حاشیه رودخانه کارون.بيژن خليلي مقدم(سوم)
,سيروس جعفري(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13941
26بررسی تغییرات کیفیت خاک در اثر آبیاری با استفاده از مدل‌های شاخص تجمعی و نمورو در برخی از خاک‌های استان خوزستانبيژن خليلي مقدم(چهارم)
,سيروس جعفري(دوم)
,افشين صلواتي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139440.176

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1مصرف روی و اثر آن بر کیفیت گندم در خاک با فسفر بالابیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منالع طبیعی خوزستانپوستر1399
2معرفی و کانی شناسی رسوبات لسی در بخشی از میان رودان (استان خوزستان)بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایراندانشگاه بیرجندسخنرانی1398
3پتانسیلهای کار آفرینی در استان خوزستان با رویکرد بهره گیری از اراضی شور برای احداث تفرجگاه و گردشگریهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت ، معدن وتجارت خوزستانسخنرانی1398
4اثرات تغییر کاربری اراضی شور و سدیمی بر خصوصیات کمی و کیفی برخی از اراضی استان خوزستانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجانپوستر1398
5ترکیب شیمیایی زه‌آب‌های اراضی تحت کشت نیشکر و ارتباط آن با تحولات کانی‌های رسی آنشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجان- ایرانپوستر1398
6بررسی اشکال مختلف آهن به عنوان شاخصی از تکامل خاک در برخی از اراضی استان خوزستانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجان ایرانپوستر1398
7مطالعه ایزوترم جذب سطحی آهن در خاک با استفاده از معادله لانگ مویر و فرندلیچاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
8بررسی اثرات کاربری و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر پراکنش رس در برخی از خاک‌های استان خوزستاناولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
9جذب عناصر سرب، کادمیم و نیکل در جاذب‌های گارنت و بنتونیت از آب‌های آلودهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانپوستر1397
10جذب سطحی آلایندههای سرب، کادمیم و نیکل از پساب توسط برخی از خاک های استان خوزستاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
11اثر میزان بقایا، سرعت پیشروی و روش‏های خاکورزی بر منحنی مشخصه رطوبتی در خاک‏های شمال خوزستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراناصفهانپوستر1396
12پتانسیل خاک ها و کانی های مختلف در جذب سرب، کادمیوم و نیکل از آب آلودهXVI International Clay ConferenceGranada, Spainپوستر1396
13اثرات تخریب ساختمان خاکهای سنگین بافت بر نفوذپذیری آن در اراضی آبادانپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایراندانشگاه شهید چمران اهوازپوستر1396
14اثرات فرآیندهای جزر و مدی بر تغییر اشکال مختلف آهن در خاکهای آبادانپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایرانشهید چمران اهوازپوستر1396
15ارزیابی راندمان مصرف آب در تولید شکر و نیشکر در کشت و صنعت کارونپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایراندانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1396
16بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگی¬های فیزیکی و شیمیایی ماسه¬های روان اهوازاولین کنفرانس بین المللی گرد و غباردانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1395
17بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگی¬های کانی شناسی ماسه¬های روان اهوازاولین کنفرانس بین المللی گرد و غباردانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1395
18همبستگی میزان ماده آلی، شن و پایداری خاکدانه با میزان رس قابل انتشار در آب در برخی خاک‌های استان خوزستانچهاردهمین کنگره علوم خاک ایران- پیدایش، رده‎بندی، ارزیابی خاک و زمین‎نمادانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1394
19بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، مرفولوژیکی و تحول خاک ها در رسوبات رودخانه کرخه، استان خوزستاناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانموسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیرازسخنرانی1394
20ارتباط بین فاکتورهای خاکسازی و تنوع کانی های رسی در خاک های رودخانه های مهم استان خوزستانچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجانسخنرانی1394
21اثر سطوح مختلف سرب و شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)چهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1394
22بررسی تاثیر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و شوری بر مولفه‌های رشد و غلظت کادمیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران – شیمی و آلودگی خاک و سلامت محیط زیستدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجانپوستر1394
23ارتباط بین فاکتورهای خاکسازی و تنوع کانیهای رسی در خاکهای رودخانههای مهم استان خوزستانچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانپوستر1394
24تاثیر کود زیستی (فسفر بارور 2) بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم نان و دوروم در اهوازIn the International conference on Research in and Environment (ASE) on Dec 15th in Kuala lumpur -MalaysiaMalaysia Kuala lumpurسخنرانی1394