سیروس  جعفری

 فعالیت های پژوهشی

 

سیروس جعفری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : سیروس جعفری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : sirus jafari پست الکترونیک : siroosjafari@yahoo.com
تاریخ تولد : 1351/06/01 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : خاکشناسی گروه آموزشی : خاکشناسی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : خوزستان- ملاثانی -دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان- گروه خاکشناسی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
خاکشناسیدکترای تخصصی1384دانشگاه شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مدیر تحقیقات آب و خاکموسسه آموزش و تحقیقات نیشکر1378/03/291385/02/15

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1بررسی توزیع کربناتها در اجزای اندازهای برخی از خاکهای استان خوزستانسيروس جعفري(اول و مسئول)
,عباس عبدشاهي(سوم)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان140020.089
2بهینه‌سازی و مدیریت مصرف آب در نیشکر با استفاده از مدل شبیه‌سازی آکواکراپ (مطالعه موردی کشت صنعت امیرکبیر، خوزستان)سيروس جعفري(دوم)
,محمد رضا مرادي تلاوت(سوم)
,عبدالمهدي بخشنده(اول)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان140030.121
3Relationship between drainage composition and clay minerals evolution under heavily irrigated sugarcane cultivation in southwest Iranسيروس جعفري(اول و مسئول)
بین المللیCATENA14002146.497
4The Effects of Old Stabilized Sand Dunes on Improving Environmental Quality: A Valuable Experience from Khuzestan Province, Iranسيروس جعفري(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14009
5Analysis on sedimentary environment of the Red Stone Forest strata in Guzhang, Hunan Provinceسيروس جعفري(ششم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139912
6Host-targeted salt stress affects fitness and vector performance of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) on wheatسيروس جعفري(سوم)
,علي رجب پور(دوم)
,محمدحامد قدوم پاريزي(اول و مسئول)
بین المللیArthropod-Plant Interactions139911.466
7تغییرات در خصوصیات فیزیکوشیمیایی تپه های ماسه ای تثبیت شده قدیمی در اثر رسوبات اتمسفری و تحول در تنوع کانی های رسی آنسيروس جعفري(اول)
بین المللیAeolian Research13991006742.763
8اثرات جنگل تراشی بر برخی از ویژگی های فیزیک و شیمیایی خاک در زاگرس جنوبیسيروس جعفري(اول)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1399110.075
9بررسی تغییرات سدسازی و تغییر رژیم هیدرولوژی رودخانه کارون بر شوری اراضی و رخداد پدیده گرد و غبار در دشت خوزستانسيروس جعفري(اول)
داخلیعلوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز139810.155
10مقایسه نتایج سه روش اندازه گیری میزان رس قابل انتشار در خاکهای خوزستانسيروس جعفري(اول و مسئول)
,منصور غنيان(سوم)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139810.056
11اشکال آهن خاک در مزارع تحت کشت نیشکر با مدت زمان بهرهبرداری متفاوتسيروس جعفري(دوم)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان139810.114
12ارتباط بین اشکال پتاسیم با ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و تنوع کانیهای رسی برخی از خاک‌های خوزستانسيروس جعفري(اول و مسئول)
داخلیتحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139870.075
13اثرات کیفیت آب خام بر کارایی دستگاه‌های اسمز معکوس خانگی در استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان1398230.2
14بررسی خصوصیات کانی شناسی اراضی زیر کشت نیشکر در مقایسه با کشت تناوبی و زمین‌های بکر جنوب خوزستانسيروس جعفري(پنجم)
داخلیبلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران139710.077
15اثرات پستی و بلندی و آبیاری بر تکامل خاکها و تنوع کانیهای رسی در برخی از خاکهای گچی استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
داخلیعلوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان139710.079
16تاثیر سطوح مختلف کادمیوم بر برخی مولفه‌های رشد و جذب عناصر ریز ‌مغذی توسط گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در سطوح مختلف شوری خاکسيروس جعفري(دوم)
,حبيب اله ناديان قمشه(اول)
,مختار حيدري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.0
17رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای گچی استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
داخلیآب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139760.141
18مطالعه اثرات تغییر کاربری اراضی و احداث مزارع نیشکر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کانیشناسی و میکرومورفولوژیکی خاک در منطقه جنوب خوزستانسيروس جعفري(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139720.052
19اثرات نیترات‌پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم نیترات‌ردوکتاز در دانهال‌های پسته (Pistacia vera L.) تحت تنش کلرید‌سدیمسيروس جعفري(سوم)
,سميه ناصري(اول)
,محمدحسين دانشور(چهارم)
,مختار حيدري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139727
20Interaction of petroleum mulching, vegetation restoration and dust fallout on the conditions of sand dunes in southwest of Iranبيژن خليلي مقدم(دوم)
,سيروس جعفري(سوم)
بین المللیAeolian Research139622.275
21مطالعه توزیع اندازهای ذرات کربنات کلسیم و اثرات آن بر برخی ویژگیهای خاکهای استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13962
22اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیمسيروس جعفري(سوم)
,سيد عطااله سيادت(دوم)
,احمد کوچک زاده(چهارم)
داخلیبه زراعی کشاورزی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139610.059
23بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی های رسی و نقش آنها در مصرف کودهای پتاسیمیسيروس جعفري(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952
24تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات اجزاء فیزیکی ماده آلی، میزان رس قابل انتشار و پایداری خاکدانه¬ها در برخی از اراضی استان خوزستانسيروس جعفري(اول)
, طولابي فرد احمد(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139530.025
25اثر نوسانها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستانسيروس جعفري(سوم)
آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139550.176
26بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن¬ها در مصرف کودهای پتاسیمیسيروس جعفري(اول)
, پيشگير معصومه(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13942
27بررسی امکان سنجی استفاده از فیلترکیک در تهیه مالچ برای تثبیت شن های روان اهوازبيژن خليلي مقدم(دوم)
,سيروس جعفري(سوم)
مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.033
28اثر سطوح مختلف شوری و نیتروژن بر مولفه های رشد، میزان پرولین، ترکیب یونی شربت نی و جذب برخی از عناصر غذایی توسط نیشکر (واریته تجاری CP69- 1062)سيروس جعفري(دوم)
,حبيب اله ناديان قمشه(اول)
, ناطق زاده بهزاد(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394
29اثر نیترات کلسیم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، تجمع اسیدهای آمینه، نیترات و یون ها در دانهال های پسته بادامی زرند در شرایط تنش کلرید سدیمسيروس جعفري(دوم)
,محمدحسين دانشور(سوم)
,مختار حيدري(اول)
تولیدات گیاهی (علمی کشاورزی) - دانشگاه شهید چمران اهواز1394 0.029
30تحول خاک ها و کانی های رسی آن در اثر زهکشی و کاربری در آبرفت های حاشیه رودخانه کارون.بيژن خليلي مقدم(سوم)
,سيروس جعفري(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13941
31بررسی تغییرات کیفیت خاک در اثر آبیاری با استفاده از مدل‌های شاخص تجمعی و نمورو در برخی از خاک‌های استان خوزستانبيژن خليلي مقدم(چهارم)
,سيروس جعفري(دوم)
,افشين صلواتي(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139440.176

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1راهبردهای سازگاری و موانع کمبود آب: تحلیل کیفی در جنوب ایرانOne Water, One Health: Water, Food and Public Health in a Changing Worldفرانسهسخنرانی1400
2سلامت خاک عاملی مهم در امنیت غذاییصیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاردبیلالکترونیکی1400
3مصرف روی و اثر آن بر کیفیت گندم در خاک با فسفر بالابیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منالع طبیعی خوزستانپوستر1399
4معرفی و کانی شناسی رسوبات لسی در بخشی از میان رودان (استان خوزستان)بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایراندانشگاه بیرجندسخنرانی1398
5پتانسیلهای کار آفرینی در استان خوزستان با رویکرد بهره گیری از اراضی شور برای احداث تفرجگاه و گردشگریهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیسازمان صنعت ، معدن وتجارت خوزستانسخنرانی1398
6اثرات تغییر کاربری اراضی شور و سدیمی بر خصوصیات کمی و کیفی برخی از اراضی استان خوزستانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجانپوستر1398
7ترکیب شیمیایی زه‌آب‌های اراضی تحت کشت نیشکر و ارتباط آن با تحولات کانی‌های رسی آنشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجان- ایرانپوستر1398
8بررسی اشکال مختلف آهن به عنوان شاخصی از تکامل خاک در برخی از اراضی استان خوزستانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانزنجان ایرانپوستر1398
9مطالعه ایزوترم جذب سطحی آهن در خاک با استفاده از معادله لانگ مویر و فرندلیچاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانیپوستر1397
10بررسی اثرات کاربری و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر پراکنش رس در برخی از خاک‌های استان خوزستاناولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
11جذب عناصر سرب، کادمیم و نیکل در جاذب‌های گارنت و بنتونیت از آب‌های آلودهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانپوستر1397
12جذب سطحی آلایندههای سرب، کادمیم و نیکل از پساب توسط برخی از خاک های استان خوزستاناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
13اثر میزان بقایا، سرعت پیشروی و روش‏های خاکورزی بر منحنی مشخصه رطوبتی در خاک‏های شمال خوزستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایراناصفهانپوستر1396
14پتانسیل خاک ها و کانی های مختلف در جذب سرب، کادمیوم و نیکل از آب آلودهXVI International Clay ConferenceGranada, Spainپوستر1396
15اثرات تخریب ساختمان خاکهای سنگین بافت بر نفوذپذیری آن در اراضی آبادانپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایراندانشگاه شهید چمران اهوازپوستر1396
16اثرات فرآیندهای جزر و مدی بر تغییر اشکال مختلف آهن در خاکهای آبادانپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایرانشهید چمران اهوازپوستر1396
17ارزیابی راندمان مصرف آب در تولید شکر و نیشکر در کشت و صنعت کارونپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایراندانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1396
18بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگی¬های فیزیکی و شیمیایی ماسه¬های روان اهوازاولین کنفرانس بین المللی گرد و غباردانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1395
19بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگی¬های کانی شناسی ماسه¬های روان اهوازاولین کنفرانس بین المللی گرد و غباردانشگاه شهید چمران اهوازسخنرانی1395
20همبستگی میزان ماده آلی، شن و پایداری خاکدانه با میزان رس قابل انتشار در آب در برخی خاک‌های استان خوزستانچهاردهمین کنگره علوم خاک ایران- پیدایش، رده‎بندی، ارزیابی خاک و زمین‎نمادانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1394
21بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، مرفولوژیکی و تحول خاک ها در رسوبات رودخانه کرخه، استان خوزستاناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانموسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیرازسخنرانی1394
22ارتباط بین فاکتورهای خاکسازی و تنوع کانی های رسی در خاک های رودخانه های مهم استان خوزستانچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجانسخنرانی1394
23اثر سطوح مختلف سرب و شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)چهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر رفسنجانپوستر1394
24بررسی تاثیر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و شوری بر مولفه‌های رشد و غلظت کادمیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران – شیمی و آلودگی خاک و سلامت محیط زیستدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجانپوستر1394
25ارتباط بین فاکتورهای خاکسازی و تنوع کانیهای رسی در خاکهای رودخانههای مهم استان خوزستانچهاردهمین کنگره علوم خاک ایراندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانپوستر1394
26تاثیر کود زیستی (فسفر بارور 2) بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم نان و دوروم در اهوازIn the International conference on Research in and Environment (ASE) on Dec 15th in Kuala lumpur -MalaysiaMalaysia Kuala lumpurسخنرانی1394