عباس  میرزایی

 فعالیت های پژوهشی

 

عباس میرزایی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : عباس میرزایی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Abbas Mirzaei پست الکترونیک : amirzaei@asnrukh.ac.ir
تاریخ تولد : 1367/06/13 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : اقتصاد کشاورزی گروه آموزشی : اقتصاد کشاورزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1ارزیابی گزینه¬های سیاستی جهت ترغیب کشاورزان به اتخاذ الگوی بهینه پیوند آب-انرژی-غذا: کاربرد مدل عامل بنیانخارج از دانشگاه (نام ببرید)مجری مسئول0
2ارزیابی اثر مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
3تحلیل ارتباط بین تولید و آلودگی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از شاخص جداسازیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانهمکار0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Determining vulnerable households and food groups sensitive to price and income increase from the perspective of food security: Evidence from Iranعباس ميرزايي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140205.005
2پیامد تکانه‏ های تولید و قیمت فرآورده های منتخب غلات با و بدون سیاست جبران درآمد برای امنیت غذایی خانوارها در ایرانعباس ميرزايي(چهارم)
داخلیاقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت جهاد کشاورزی140140.255
3An investigation of the relationship among economic growth, agricultural expansion and chemical pollution in Iran through decoupling index analysisمصطفي مرداني(اول)
,عباس ميرزايي(دوم)
بین المللیENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH140112.914
4Managing Water Supply and Demand to Achieve Economic and Environmental Objectives: Application of Mathematical Programming and ANFIS Modelsمصطفي مرداني(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
بین المللیWATER RESOURCES MANAGEMENT140183.517
5Optimization of the cropping pattern under seasonal fluctuations of surface water using multistage stochastic programmingعباس ميرزايي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140101.033
6Evaluation of farmers’ participatory behavior and compensation policy for agricultural water-savingعباس ميرزايي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14010
7برآورد ارزش اقتصادی آب جهت مصارف شهری و کشاورزی: مطالعه موردی سد کوثرعباس ميرزايي(چهارم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت140110.121
8بررسی پیامدهای تکانه قیمت و تولید فرآوردههای دامی بر امنیت غذاییعباس ميرزايي(چهارم)
داخلیاقتصاد کشاورزی - انجمن اقتصاد کشاورزی ایران140120.236
9ارزیابی کالری دریافتی گروههای درآمدی مختلف خانوار تحت تأثیر سیاست جبران درآمد اسمی ناشی از شوک قیمت مواد غذایی منتخبعباس ميرزايي(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011280.056
10طراحی مکانیزیم سیستم رسید انبار جهت تامین مالی کوتاه مدت بخش کشاورزیعباس ميرزايي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14011
11Tools and Solutions for Watershed Management and Planning Under Climate Changeعباس ميرزايي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14010
12پیشنهاد یک مدل برنامه¬ریزی ریاضی چند هدفه با رویکرد همبست آب- غذا - انرژی برای تولید محصولات زراعیمصطفي مرداني(اول)
,عباس ميرزايي(پنجم)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد140110.171
13Evaluation of the policy options to adopt a water-energy-food nexus pattern by farmers: Application of optimization and agent-based modelsمحمد نوشاد(سوم)
,عباس ميرزايي(اول و مسئول)
,نيلوفر اشک تراب(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140115.411
14شناسایی موانع و مشکلات زنجیره تأمین پایدار صنعت غذایی گوشت مرغ با استفاده از تئوری بنیانیمحمد نوشاد(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
,عباس ميرزايي(اول و مسئول)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140020.054
15Decoupling pollution-agricultural growth and predicting climate change impacts on decoupling index using Bayesian network in different climatic regionsعباس ميرزايي(سوم)
بین المللیENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH140004.223
16New design of water-energy-food-environment nexus for sustainable agricultural managementعباس عبدشاهي(دوم)
,عباس ميرزايي(اول و مسئول)
بین المللیSTOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT140003.379
17Socio-economic, social-capital and psychological characteristics and climate change adaptive behavior of farmers in Iranمسعود يزدان پناه(سوم)
,مصطفي مرداني(چهارم)
,عباس ميرزايي(اول و مسئول)
بین المللیCLIMATE RESEARCH140001.984
18مقایسه عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی کشورهای در‌حال ‌توسعه و توسعه‌یافته: با تأکید بر رشد بخش کشاورزیعباس ميرزايي(اول و مسئول)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت140020.121
19تاثیر شاخص‌های اکولوژیکی بر رشد اقتصادی در ایرانعباس عبدشاهي(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیپژوهشهای محیط زیست - انجمن ارزیابی محیط زیست1400240.111
20Economic Degrowth and Ecological Sustainabilityعباس ميرزايي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139900.0
21تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه سیستان با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای و شبیه‌سازی مونت‌کارلوعباس عبدشاهي(سوم)
,مصطفي مرداني(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.16
22بررسی اثر اتخاذ استانداردهای آفلاتوکسین شرکای تجاری بر میزان صادرات پسته ایرانمصطفي رحمتي جنيدآباد(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
,عباس ميرزايي(اول و مسئول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991020.144
23استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی و تاپسیس (TOPSIS) در بهینه یابی فرمولاسیون مواد غذایی: مورد مطالعاتی نانمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139960.09
24کاربرد شبکه بیزین در بررسی تأثیر بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار بر شاخص تولید غذا (امنیت غذایی) در ایرانعباس ميرزايي(دوم)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139920.171
25بررسی کارایی انرژی برنج با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی بازه‌ای (مطالعه موردی: برنج‌کاران استان گلستان)مصطفي مرداني(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.16
26Water Conflict Management between Agriculture and Wetland under Climate Change: Application of Economic-Hydrological-Behavioral Modellingعباس ميرزايي(اول و مسئول)
بین المللیWATER RESOURCES MANAGEMENT139912.987
27بررسی استراتژی‌های تطبیقی برای مدیریت منابع آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم در حوضه آبریز رودخانه هلیل‌رودعباس ميرزايي(اول و مسئول)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد139940.171
28اولویت¬بندی طرح های مدیریتی مراتع در چارچوب مفهوم خدمات اکوسیستم: مطالعه موردی مراتع استان فارسعباس ميرزايي(سوم)
داخلیعلوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی139910.075
29ارزیابی اثرات ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی و روان‌شناختی بر پذیرش رفتارهای سازگاری با کم‌آبیمسعود يزدان پناه(اول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139930.121
30شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی در ایرانمسلم سواري(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139940.121
31ارزیابی اثر برنامه¬های سیاستی جهت دستیابی به هدف پایداری منابع آب در دشت قزوینمصطفي مرداني(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139830.192
32بررسی عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات: رویکردی جهت تحقق استارتاپها در شهرستان کازرونمحمد نوشاد(دوم)
,عباس ميرزايي(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.0

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1لزوم ایجاد شرکت¬های دانش بنیان و تعریف نقش این شرکت¬ها در زمینه مدیریت منابع آبکنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفریندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1401
2ارائه یک چارچوب مفهومی در برآورد کارایی زیست-قتصادی تولید کنندگان محصولات کشاورزیسومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالمتهرانپوستر1401
3بررسی نقش کسب و کارهای دانش‌بنیان در اثربخشی تولیدات کشاورزیاقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرینساریپوستر1401
4ارائه رویکردی جامع با لحاظ اهداف توسعه پایدار جهت مدیریت منابع آبی در سطح حوضه آبریزسومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالمانجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایرانپوستر1401
5ارائه رویکرد و ابزار ارزیابی پیوند آب-انرژی-غذا-محیط زیست در بخش کشاورزی جهت دستیابی به اهداف اقتصادی، زیست محیطی و امنیت غذاییسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1401
6تبیین ابزار و روش¬های مناسب جهت ارائه و تحلیل راهکارهای توسعه صنعت گردشگری روستاییسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1401
7طراحی رویکرد مدیریت پایدار مراتع با لحاظ عوامل طبیعی و انسانیسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1401
8چالش¬ها و روش¬های ارزیابی ¬همبست آب، غذا و انرژیدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
9مرور مطالعات جهت بررسی وضعیت بکارگیری راهکارهای تطبیق با تغییر اقلیم در ایراندومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
10ویژگی¬های کشاورزان، تغییر اقلیم و امنیت غذاییبیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانشرکت صنعتی زر ماکارونپوستر1400
11بررسی پیوند آب، انرژی، غذا و محیط زیست جهت تضمین امنیت غذایی پایدا ربیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانشرکت صنعتی زرماکارونپوستر1400
12اثرات افزایش قیمت گوشت مرغ و درآمد اسمی بر امنیت غذایی در ایرانبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1399
13تحلیل ضریب خودکفایی محصولات زراعی در راستای تأمین امنیت غذایی در ایرانبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
14تبیین مفهوم رشدزدایی جهت رفع چالش¬های زیست محیطیتنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستموسسه آموزش عالی آفاقپوستر1399
15قیمت‌گذاری منابع آب برای ارتقاء عدالت (برابری)، کارایی و پایداری: رویکردی جهت حفظ و مدیریت منابع طبیعیتنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستموسسه آموزش عالی آفاقپوستر1399
16عنوان مقاله اولویت بندی استراتژی های کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی جهت افزایش تاب آوری کشاورزان و پایداری زیست محیطیکنفرانس تنوع زیستی فارسدانشگاه شیرازپوستر1399
17واکاوی تجارب کشورهای مختلف در زمینه تشکیل بازار آب:رویکردی در جهت بهره برداری پایدار منابع آبکنفرانس تنوع زیستی فارسدانشگاه شیرازپوستر1399
18تعیین الگوی کشت بهینه با تأکید بر مزیت اقتصادی محصولات زراعی در شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی: استان اصفهان)همایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزیاهواز-سازمان صنعت، معدن و تجارتپوستر1398
19مدیریت تقاضای آب با تأکید بر پایداری محیطزیست در زیر حوضه سد کرخه تحت شرایط عدم حتمیتهمایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستانسخنرانی1398
20تأثیر قیمت نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران: رویکردی جهت اثبات وجود بیماری هلندیهمایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزیسازمان صنعت،معدن و تجارتسخنرانی1398
21بررسی راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصول برنج از طریق برآورد تابع تقاضای وارداتهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1398
22اثر ریسک فعالیتهای تولیدی کشاورزان بر الگوی کشت بهینه مزارع: کاربرد مدل برنامه ریزی ریسکی تارگت موتادهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
23اولویت بندی کشت محصولات زراعی براساس بهره وری اقتصادی آب در شهرستان دهلراندهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدارپژوهشکده محیط زیست و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهرانالکترونیکی1398
24اولویت بندی راهبردهای تطبیقی کشاورزان با کاهش منابع آب در دسترس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیارهدهمین همایـش سـراسـری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارموسسه آموزش عالی بینالود مشهد و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم وفنون بنیادین در جامعهالکترونیکی1398
25تحلیل ارتباط پویای قیمت نفت خام و محصولات عمده غذایی در ایراندهمین همایـش ملی سـراسـری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارموسسه آموزش عالی بینالود مشهد و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم وفنون بنیادین در جامعهالکترونیکی1398
26بررسی کارایی نهاده آب در تولید گندم شهرستان مرودشتدهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدارژوهشکده محیط زیست و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارالکترونیکی1398