مسلم  سواری

 فعالیت های پژوهشی

 

مسلم سواری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : مسلم سواری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Moslem Savari پست الکترونیک : Moslem_Savari@yahoo.com
تاریخ تولد : 1368/01/02 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : توسعه روستایی گروه آموزشی : ترویج و آموزش کشاورزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی1390دانشگاه رازی
توسعه روستاییکارشناسی ارشد 1392دانشگاه تهران
توسعه کشاورزیدکترای تخصصی1395دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1تبیین رفتارهای زیست‌محیطی زنان روستایی استان لرستان در حوزه جنگل‏های زاگرسدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری
2تعیین کننده‏های تخریب جنگل‏های مانگرو در میان جوامع محلیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
3ارزیابی فراتحلیل اثر فرآیندهای مختلف بر میزان کاهش آفلاتوکسین در غلات و خشکبار مجری

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1The Impact of Livelihood Assets on the Food Security of Farmers in Southern Iran during the COVID-19 Pandemicمسعود يزدان پناه(اول)
,مسلم سواري(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400182.849
2Determinants of household vulnerability to food insecurity during COVID-19 lockdown in a mid-term period in Iranمسلم سواري(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140073.182
3تدوین مدل راهبردی TOWSدر توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد140040.171
4نقش حس تعلق مکانی در توانمندی روانی خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان باوی در مقابله با خشکسالیمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14002108.0
5بررسی متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی رفتار ایمنی کشاورزان، براساس مدل تلفیقی رفتار برنامه ریزی شده و تئوری اعتقاد بهداشتیمسلم سواري(دوم)
داخلیسلامت کار ایران1400170.032
6Factors influencing farmers’ adaptation strategies in confronting the drought in Iranمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیEnvironment, development and sustainability1400232.191
7Explaining farmers’ response to water crisis through theory of the norm activation model: Evidence from Iranعباس عبدشاهي(دوم)
,مسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیInternational Journal of Disaster Risk Reduction1400604.32
8مدلسازی دینامیکی اثرات تعاونیهای تولید بر مناطق روستاییمنصور غنيان(دوم)
,مسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400310.661
9سازگاری با تغییرات آب و هوایی در میان کشاورزان روستاهای شهرستان باغملکمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400189.0
10بررسی اثر فرآیندهای مختلف بر میزان کاهش آفلاتوکسین در غلات و مغزها: با استفاده از روش فراتحلیلمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,مسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140030.09
11عاملهای مؤثر بر بهبود دانش فنی سازگار با محیط زیست گندمکاران در شهرستان خرم آبادمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1400450.588
12Explaining pro-environmental behavior of farmers: A case of rural Iranبهمن خسروي پور(سوم)
,مسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140014.297
13The role of climate change adaptation of small scale farmers on the households food security level in the west of Iranمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیDevelopment in practice1400310.0
14Factors influencing farmers’ management behaviors toward coping with drought: evidence from Iranمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیJournal of Environmental Planning and Management1400642.735
15واکاوی چالشهای موجود در نظام آموزش عالی استان خوزستان (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی)مسعود برادران(اول و مسئول)
,مسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات140010.125
16مهمترین پیش بینی کننده های ریسک سلامتی کشاورزان در مصرف سموم شیمیاییمسلم سواري(دوم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی140011.375
17بررسی چالشهای نخلداران در زمینه تولید پایدار خرما در شهرستان دشتستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14003
18The Role of Non ‑Farming Activities in the Sustainability of Peasant Farming Systems: A Case in Osku Countyمسلم سواري(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140020.138
19تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دورودمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران140030.464
20تحلیل عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیبهمن خسروي پور(دوم)
,مسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.0
21اثرات زنجیره تامین محصولات کشاورزی در توسعه روستایی و کشاورزیمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400257
22اثرات زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در توسعه روستایی و کشاورزیمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400256
23عوامل موثر بر بکارگیری عملیات پایدار محیط زیستی توسط کشاورزان گندم کار شهرستان خرم آبادمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140074
24آثار سرمایة اجتماعی بر دستیابی به امنیت غذایی در شرایط خشکسالی نمونه پژوهش: سکونتگاه های روستایی شهرستان دورودمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیجغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان140040.278
25Drought vulnerability assessment: Solution for risk alleviation and drought management among Iranian farmersمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیInternational journal of disaster risk reduction : IJDRR1400674.32
26Application of the extended theory of planned behavior to predict Iranian farmers’ intention for safe use of chemical fertilizersمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13992637.246
27Factors influencing local people’s participation in sustainable forest managementمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیArabian Journal of Geosciences13995131.327
28The role of educational channels in the motivating of rural women to improve household food securityمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399104.694
29آسیب شناسی مدیریت منابع آب زیرزمینی در میان جوامع محلی حوزه غرب تالاب جازموریانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399210.705
30بررسی چالشهای دهیاران در مدیریت نوین روستاییمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399580.0
31تعیین کننده های عضویت زنان روستایی در تعاونی های حفاظت از جنگلهای زاگرس در استان لرستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیجنگل و فرآورده‌های چوب (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139940.118
32تدوین راهبردهای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان دلفانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139910.071
33تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان کوچکمقیاس با شرایط خشکسالی در استان اصفهانمسلم سواري(دوم)
داخلیبرنامه ریزی و آمایش فضا - (مدرس سابق) -دانشگاه تربیت مدرس139910.26
34شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیمحیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139920.067
35تبیین عوامل شناختی تأثیرگذار بر تمایل خانوارهای روستایی به زیستپذیری در شرایط خشکسالی در شهرستان هندیجانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیجغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان139940.186
36بررسی عوامل موثر بر حضور و تعارض خدنگ بزرگ (Herpestes edwardsii) در یک محیط شهری در استان خوزستانکامران الماسيه(اول و مسئول)
,مسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.339
37اثرات طرح های هادی بر منابع معیشت خانوارهای روستایی در شهرستان دیواندرهمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399330.842
38نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستیمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139990.571
39شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی در ایرانمسلم سواري(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139940.121
40عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع جنگلی در میان جوامع محلی استان کرمانمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398240.4
41راهکارهای کاهش ضایعات خرما در مناطق روستایی استان خوزستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.25
42واکاوی سازههای تأثیرگذار بر بهبود مشارکت زنان روستایی در ارتقاء امنیت غذایی خانوارمسلم سواري(سوم)
داخلیزن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران139840.246
43شناسایی عوامل پیشبرنده و بازدارنده پذیرش طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی (مورد مطالعه: گندمکاران شهرستان شوش)مسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139840.464
44بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهانمسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.01
45عوامل موثر بر بهبود زیستپذیری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی مورد: شهرستان هندیجانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.807
46کشاورزی جهان شهری راهبردی جهت ایمنی زیستی و امنیت غذاییمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398223
47‏ نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت روستاییان در طرح‏های حفاظت از محیط زیست مطالعه موردی شهرستان دیواندرهکامران الماسيه(سوم)
,مسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398۳0.0
48تدوین راهبردهای بهره‌برداری پایدار از مراتع در میان جوامع محلی مطالعه موردی شهرستان کرمانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398۲0.128
49ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎنمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیبرنامه ریزی و آمایش فضا - (مدرس سابق) -دانشگاه تربیت مدرس139820.323
50واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تاب آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندرعباس عبدشاهي(دوم)
,مسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139820.464
51تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش‌ها و تنگناهامسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
52ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻔﺘﮑﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13984
53Effect of Climate Change Dimensions on Agricultural Entrepreneurial Opportunities Recognitionمسلم سواري(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398۹0.248
54مدلسازیاثرات خشکسالی بر معیشت پایدار کشاورزان کوچک مقیاس درسکونتگاههای روستایی استان کردستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398۲
55تحلیل چالش‌ها و راهبردهای بهبود امنیت غذایی در خانوارهای روستایی ایران با تحلیل سلسله مراتبیمنصور غنيان(دوم)
,مسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیروستا و توسعه - جهاد کشاورزی139830.188
56مطالعۀ درک معنایی روستاییان از مفهوم امنیت غذاییمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398200.036
57شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در مقابله با خشکسالی در استان آذربایجان غربیمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.26
58بررسی نگرش کشاورزان شهرستان دیواندره نسبت به مدیریت پایدار خاکمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.038
59عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزیمسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1397430.103
60تدوین راهبردهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس و آموزش مسیر راهبردهای معمول از گذرگاه پایداری و آسیب‏پذیری در شرایط خشکسالیمسلم سواري(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397شماره 3
61طراحی الگوی پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی استان کردستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
62نقش تاب‏ آوری در برابر تغییراقلیم بر سطح امنیت غذایی در خانوارهای روستایی تحت پروژه منارید در استان یزدمسلم سواري(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139720.102
63محصولات ارگانیک ضرورتی برای امنیت غذاییمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
64چالش های تحقیقات کیفی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهرانمسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1397450.103
65A hybrid AHP-TOPSIS method for prospectively modeling of ultrasound-assisted osmotic dehydration of strawberryمحمد نوشاد(اول)
,مسلم سواري(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES1397411.84
66Environmental Support and Entrepreneurial Behavior among Iranian Farmers: The Mediating Roles of Social and Human Capitalمسلم سواري(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT139743.248
67تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندرهبهمن خسروي پور(دوم)
,مسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.214
68بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در بین زنان روستایی استان کردستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973
69پویایی محیط کشاورزی نیازمند حمایت همه جانبه از توسعه کارآفرینیمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397221
70تحلیل اثر ریسک های معیشتی بر ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان دیواندرمنصور غنيان(دوم)
,مسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139740.464

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1شناسایی چالشهای شغلی کشاورزان تنباکوکار در شهرستان دشتستاندومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاردبیلپوستر1400
2نقش محصولات دامی در امنیت غذاییدومین همایش صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازسخنرانی1400
3Climate Change’ Beliefs and Risk Perception: A Gender Perspective from IranTropentag, September 15-17, 2021, hybrid conferenceآلمانسخنرانی1400
4اثرات صنعت شیلات بر بهبود امنیت غذایینخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1400
5واکاوی دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی شهرستان دشتستاننخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1400
6واکاوی اقدامات مدیران روستایی جهت حفاظت از محیطزیست در جوامع روستایی شهرستان دشتستاننخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانسخنرانی1400
7وضعیت توانمندی روانی خانوارهای روستایی شهرستان دوروددومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
8نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری عملیات پایدار زیست محیطیدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
9مشکلات و موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیم: تحلیل کیفی بر اساس جنسیتدومین همایش پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
10ارزیابی روند پایش روند تغییرات کاربری اراضی جنگل مانگرودومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1400
11بررسی اهمیت معیارهای صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستاندومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1400
12بررسی عوامل موثر بر رفتار حفاظت از جنگل در میان زنان روستایی حاشیه ‏نشین جنگل‏های زاگرس در استان لرستاننخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملیگرگانپوستر1400
13Effects of livelihood assets on food security of rural households in the Covid-19 conditionTropentag 2020: Food and nutrition security and its resilience to global crisesGermanyالکترونیکی1399
14نابرابریهای منطقهای چالش کلیدی توسعه یافتگی روستاییهشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارکرجسخنرانی1399
15نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذاییبیست و هفتمین کنگره صنایع غذاییملاثانیپوستر1399
16بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی در شرایط کرونا ویروسبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
17نقش مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار روستاییچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانسخنرانی1399
18چالش‏های اشتغال کا‏ر‏آفرینی زنان روستاییدومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیملاثانیپوستر1398
19توسعه گردشگری و توریسم راهبردی در راستای توسعه و اشتغال پایداردومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیملاثانیپوستر1398
20کارآفرینی اجتماعی زنان روستایی پارادایمی در پیشبرد توسعه روستایی پایداردومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیملاثانیپوستر1398
21چالش ها و راهکارهای رونق تولید پایدار در مناطق روستاییهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
22چالش ها و راهکارهای بهبود امنیت غذایی در جوامع روستاییهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازسخنرانی1398
23اهمیت تنوع زیستی ضرورتی برای نظام‌های کشاورزی پایدارکنفرانس جامعه و محیط زیستتهرانپوستر1397
24درآمدی بر مدلهای رفتاری در کارآفرینی با تاکید بر ایجاد کسب و کاردومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کارتهرانسخنرانی1397
25تحلیل نظری موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی ایراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کارتهرانسخنرانی1397
26مدیریت مناسب آب‌های زیرزمینی با تحلیلی بر وضعیت کمی و کیفی آنهفتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1397
27تحلیلی نظری بر آثار و راهبردهای مقابله با خشکسالی یک چالش اساسی در نظام ترویجهفتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1397
28بررسی اثرات طرح‏های هادی بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان دیواندرههفتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانسخنرانی1397
29تحلیلی بر وضعیت سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان دیواندرهنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانسخنرانی1397
30بررسی نگرش کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به کشاورزی اجتماع- پشتیبانهشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهریموسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشروسخنرانی1397
31کاهش ضایعات محصولات کشاورزی راهبردی در جهت توسعه کشاورزی و امنیت غذاییدومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و داروییمشهدسخنرانی1397
32نقش مدیریت پایدار آب در توسعه کشاورزیاولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
33تحلیلی بر اثرات کاربرد نانو در بخش کشاورزیدومین کنفرانس توسعه پایداردر علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانمرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلامپوستر1397
34دهیاریها؛ پیش ران توسعه پایدار روستایی در ایراندومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایرانانجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایرانپوستر1397
35تغییر اقلیم و اثرات آن بر محیط زیست کشاورزیدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذاییدانشگاه جیرفتپوستر1397
36تحلیلی بر اهمیت مدیریت ریسک در نظامهای بهرهبرداری کشاورزیچهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسخنرانی1397
37بررسی میزان روحیه کارآفرینی دختران تحصیل کرده روستایی شهرستان دیواندره جهت تغییر محتوا در مقاطع پایه تحصیلیاولین همایش ملی نهادینه ‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1396
38سنجش سطوح پایداری نظام‏های بهره‏برداری دهقانی در شهرستان اسکوInternational Conference on Natural Resources Management in Developing Countriesدانشگاه تهرانپوستر1396