مسلم  سواری

 فعالیت های پژوهشی

 

مسلم سواری

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : مسلم سواری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Moslem Savari پست الکترونیک : Moslem_Savari@yahoo.com
تاریخ تولد : 1368/01/02 دانشکده/محل خدمت : مهندسی زراعی و عمران روستایی
رشته تخصصی : توسعه روستایی گروه آموزشی : ترویج و آموزش کشاورزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی1390دانشگاه رازی
توسعه روستاییکارشناسی ارشد 1392دانشگاه تهران
توسعه کشاورزیدکترای تخصصی1395دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1عوامل موثر بر بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی در میان کشاورزان شهرستان بهبهانخارج از دانشگاه (نام ببرید)مجری مسئول0
2تبیین رفتارهای زیست‌محیطی زنان روستایی استان لرستان در حوزه جنگل‏های زاگرسدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری
3تعیین کننده‏های تخریب جنگل‏های مانگرو در میان جوامع محلیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
4عوامل مؤثر بر بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح مزرعه از دیدگاه کشاورزان شهرستان دشتستاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری
5تحلیل عوامل پیش‏برنده و بازدارنده رفتارهای صرفه‏جویانه در مصرف آب در خانوارهای روستایی شهرستان باغ¬ملکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
6تبیین رفتار حفاظت از مرتع در میان دامداران غرب ایران: مطالعه‏ای در استان کردستاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
7عوامل موثر بر بکارگیری عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در میان کشاورزان شهرستان خرم‏آباددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
8تحلیلی جامع از اثرات و آسیب‏های خشکسالی بر معیشت کشاورزان استان کرمان: راهکاری جهت مدیریت ریسک خشکسالیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
9واکاوی علی رفتار حفاظت از جنگل‏های ارسباران ‏ در میان جوامع روستاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول
10معیشت روستایی براساس حفاظت از تنوع زیستی: زمینه‏ای برای هم افزاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
11عوامل موثر بر استفاده از خدمات اطلاعات اقلیمی برای کشاورزی: براساس شواهدی در شهرستان دزفولدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری
12ارزیابی فراتحلیل اثر فرآیندهای مختلف بر میزان کاهش آفلاتوکسین در غلات و خشکبار مجری

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1Modeling environmentally responsible behaviors among rural women in the forested regions in Iranمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیGlobal Ecology and Conservation1401353.38
2The effectiveness of drought adaptation strategies in explaining the livability of Iranian rural householdsمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیHABITAT INTERNATIONAL14011245.369
3Factors affecting the implementation of soil conservation practices among Iranian farmersمسلم سواري(اول و مسئول)
,مسعود يزدان پناه(دوم)
بین المللیScientific reports1401124.379
4چالشهای به کارگیری عملیات پایدار محیط زیستی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآبادمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140180.328
5راهکارهای حفاظت از جنگلهای مانگرو در شهرستان میناب از دیدگاه جوامع محلی و کارشناسانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1401190.108
6مطالعۀ ادراک روستاییان از غذاهای محلی و چرایی استقبالنکردن از آن ( مطالعۀ موردی: جوامع روستایی شهرستان دشتستان)مسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1401130.143
7طراحی سازوکارهای اشتغال پایدار در میان کشاورزان تنباکوکار شهرستان دشتستانمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140180.393
8تبیین نگرش زیست‏‌محیطی زنان روستایی در حوزه جنگل‏‌های زاگرس استان لرستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران1401130.464
9Factors involved in the degradation of mangrove forests in Iran: A mixed study for the management of this ecosystemمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL FOR NATURE CONSERVATION1401662.831
10تحلیل شبکه اجتماعی کنشگران حکمرانی مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشاورزی در استان مازندرانمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسلم سواري(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1401250.196
11Vulnerability assessment of Iran’s rural-farmer households during COVID-19 pandemicمسلم سواري(دوم)
بین المللیFrontiers in Public Health140126.461
12Socio‑psychological determinants of Iranian rural households’ adoption of water consumption curtailment behaviorsمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیScientific reports1401124.996
13بررسی چالشهای مدیران روستایی در راستای حفاظت از محیطزیست: تحلیلی کیفی در نواحی روستایی شهرستان دشتستانمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140130.212
14سازوکارهای حفاظت از منابع آب کشاورزی در شهرستان دشتستانمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140175
15تحلیلی بر پیامدهای بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی در حوضه غرب تالاب جازموریانمسلم سواري(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140110.0
16تبیین رفتار سازگاری کشاورزان با تغییرات آبوهوایی: تحلیل جنسیتی با استفاده از مدل توسعه یافته انگیزش حفاظتمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسلم سواري(سوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران140120.488
17عوامل مؤثر بر بکارگیری رفتار صرفهجویانه در مصرف آب خانگی: مطالعه موردی خانوارهای روستایی شهرستان باغملکمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی140110.874
18‌ تبیین‌ هنجار‌ اخلاقی،‌ نیت‌ و‌ رفتار‌ حفاظت‌ از‌ جنگلهای‌ زاگرس ‌مسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140110.108
19تبیین نقش جنسیت بر نیت و رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان باغملک در رویارویی با تغییرات اقلیممسعود يزدان پناه(دوم)
,مسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140120.329
20بررسی پیامدهای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان اسکو (مورد مطالعه: روستای آق گنبد)مسلم سواري(سوم)
داخلیفضای جغرافیایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر1401790.278
21تبیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از جنگلهای زاگرس: کاربرد مدل فعالسازی هنجارمسلم سواري(سوم)
داخلیجنگل ایران - انجمن جنگلبانی ایران140130.063
22عوامل موثر بر بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان هندیجان)مسلم سواري(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14011
23تدوین راهبردهای کاهش مهاجرت روستا به شهر در استان خوزستان با روش ترکیبی SWOT-AHPمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلینامه انجمن جمعیت شناسی - انجمن جمعیت شناسی ایران1401330.179
24واکاوی نقش کانالهای ارتباطی و اطلاعاتی د ر بهکارگیری رفتار حفاظت از آب کشاورزیمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14011
25شناسایی استراتژیهای مدیران روستایی جهت حفاظت از محیطزیست در جوامع روستایی شهرستان دشتستانمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14011
26مقایسه شاخصهای گردشگری پایدار در مناطق روستایی شهرستانهای خرمشهر و آبادان با استفاده از ماتریس SWOTمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14015
27راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار روستایی با در نظر گرفتن روابط شهری و روستایی در استان خوزستانمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14015
28The Impact of Livelihood Assets on the Food Security of Farmers in Southern Iran during the COVID-19 Pandemicمسعود يزدان پناه(اول)
,مسلم سواري(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400182.849
29Determinants of household vulnerability to food insecurity during COVID-19 lockdown in a mid-term period in Iranمسلم سواري(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140073.182
30تدوین مدل راهبردی TOWSدر توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیاقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد140040.171
31نقش حس تعلق مکانی در توانمندی روانی خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان باوی در مقابله با خشکسالیمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14002108.0
32بررسی متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی رفتار ایمنی کشاورزان، براساس مدل تلفیقی رفتار برنامه ریزی شده و تئوری اعتقاد بهداشتیمسلم سواري(دوم)
داخلیسلامت کار ایران1400170.032
33Factors influencing farmers’ adaptation strategies in confronting the drought in Iranمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیEnvironment, development and sustainability1400232.191
34Explaining farmers’ response to water crisis through theory of the norm activation model: Evidence from Iranمسلم سواري(اول و مسئول)
,عباس عبدشاهي(دوم)
بین المللیInternational Journal of Disaster Risk Reduction1400604.32
35مدلسازی دینامیکی اثرات تعاونیهای تولید بر مناطق روستاییمنصور غنيان(دوم)
,مسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400310.661
36سازگاری با تغییرات آب و هوایی در میان کشاورزان روستاهای شهرستان باغملکمسعود يزدان پناه(دوم)
,مسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400189.0
37بررسی اثر فرآیندهای مختلف بر میزان کاهش آفلاتوکسین در غلات و مغزها: با استفاده از روش فراتحلیلمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,مسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140030.09
38عاملهای مؤثر بر بهبود دانش فنی سازگار با محیط زیست گندمکاران در شهرستان خرم آبادمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1400450.588
39Explaining pro-environmental behavior of farmers: A case of rural Iranمسلم سواري(اول و مسئول)
,بهمن خسروي پور(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140014.297
40The role of climate change adaptation of small scale farmers on the households food security level in the west of Iranمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیDevelopment in practice1400310.0
41Factors influencing farmers’ management behaviors toward coping with drought: evidence from Iranمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیJournal of Environmental Planning and Management1400642.735
42واکاوی چالشهای موجود در نظام آموزش عالی استان خوزستان (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی)مسعود برادران(اول و مسئول)
,مسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات140010.125
43مهمترین پیش بینی کننده های ریسک سلامتی کشاورزان در مصرف سموم شیمیاییمسلم سواري(دوم)
داخلیعلوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی140011.375
44بررسی چالشهای نخلداران در زمینه تولید پایدار خرما در شهرستان دشتستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14003
45The Role of Non ‑Farming Activities in the Sustainability of Peasant Farming Systems: A Case in Osku Countyمسلم سواري(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140020.138
46تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دورودمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران140030.464
47تحلیل عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلیبهمن خسروي پور(دوم)
,مسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.0
48اثرات زنجیره تامین محصولات کشاورزی در توسعه روستایی و کشاورزیمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400257
49اثرات زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در توسعه روستایی و کشاورزیمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400256
50عوامل موثر بر بکارگیری عملیات پایدار محیط زیستی توسط کشاورزان گندم کار شهرستان خرم آبادمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140074
51آثار سرمایة اجتماعی بر دستیابی به امنیت غذایی در شرایط خشکسالی نمونه پژوهش: سکونتگاه های روستایی شهرستان دورودمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیجغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان140040.278
52Drought vulnerability assessment: Solution for risk alleviation and drought management among Iranian farmersمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیInternational journal of disaster risk reduction : IJDRR1400674.32
53SWOT-FAHP-TOWS analysis for adaptation strategies development among small-scale farmers in drought conditionsمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیInternational journal of disaster risk reduction : IJDRR1400674.32
54Application of the extended theory of planned behavior to predict Iranian farmers’ intention for safe use of chemical fertilizersمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF CLEANER PRODUCTION13992637.246
55Factors influencing local people’s participation in sustainable forest managementمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللیArabian Journal of Geosciences13995131.327
56The role of educational channels in the motivating of rural women to improve household food securityمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399104.694
57آسیب شناسی مدیریت منابع آب زیرزمینی در میان جوامع محلی حوزه غرب تالاب جازموریانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399210.705
58بررسی چالشهای دهیاران در مدیریت نوین روستاییمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399580.0
59تعیین کننده های عضویت زنان روستایی در تعاونی های حفاظت از جنگلهای زاگرس در استان لرستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیجنگل و فرآورده‌های چوب (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139940.118
60تدوین راهبردهای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان دلفانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139910.071
61تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان کوچکمقیاس با شرایط خشکسالی در استان اصفهانمسلم سواري(دوم)
داخلیبرنامه ریزی و آمایش فضا - (مدرس سابق) -دانشگاه تربیت مدرس139910.26
62شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیمحیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران139920.067
63تبیین عوامل شناختی تأثیرگذار بر تمایل خانوارهای روستایی به زیستپذیری در شرایط خشکسالی در شهرستان هندیجانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیجغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان139940.186
64بررسی عوامل موثر بر حضور و تعارض خدنگ بزرگ (Herpestes edwardsii) در یک محیط شهری در استان خوزستانکامران الماسيه(اول و مسئول)
,مسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.339
65اثرات طرح های هادی بر منابع معیشت خانوارهای روستایی در شهرستان دیواندرهمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1399330.842
66نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستیمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139990.571
67شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی در ایرانمسلم سواري(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت139940.121
68عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع جنگلی در میان جوامع محلی استان کرمانمسلم سواري(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398240.4
69راهکارهای کاهش ضایعات خرما در مناطق روستایی استان خوزستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.25
70واکاوی سازههای تأثیرگذار بر بهبود مشارکت زنان روستایی در ارتقاء امنیت غذایی خانوارمسلم سواري(سوم)
داخلیزن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران139840.246
71شناسایی عوامل پیشبرنده و بازدارنده پذیرش طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی (مورد مطالعه: گندمکاران شهرستان شوش)مسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139840.464
72بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهانمسلم سواري(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.01
73عوامل موثر بر بهبود زیستپذیری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی مورد: شهرستان هندیجانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.807
74کشاورزی جهان شهری راهبردی جهت ایمنی زیستی و امنیت غذاییمسلم سواري(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398223
75‏ نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت روستاییان در طرح‏های حفاظت از محیط زیست مطالعه موردی شهرستان دیواندرهمسلم سواري(اول و مسئول)
,کامران الماسيه(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398۳0.0
76تدوین راهبردهای بهره‌برداری پایدار از مراتع در میان جوامع محلی مطالعه موردی شهرستان کرمانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398۲0.128
77ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎنمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلیبرنامه ریزی و آمایش فضا - (مدرس سابق) -دانشگاه تربیت مدرس139820.323
78واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تاب آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندرمسلم سواري(اول و مسئول)
,عباس عبدشاهي(دوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139820.464
79تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش‌ها و تنگناهامسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
80ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻔﺘﮑﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13984
81Effect of Climate Change Dimensions on Agricultural Entrepreneurial Opportunities Recognitionمسلم سواري(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398۹0.248
82مدلسازیاثرات خشکسالی بر معیشت پایدار کشاورزان کوچک مقیاس درسکونتگاههای روستایی استان کردستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398۲
83تحلیل چالش‌ها و راهبردهای بهبود امنیت غذایی در خانوارهای روستایی ایران با تحلیل سلسله مراتبیمسلم سواري(اول و مسئول)
,منصور غنيان(دوم)
داخلیروستا و توسعه - جهاد کشاورزی139830.188
84مطالعۀ درک معنایی روستاییان از مفهوم امنیت غذاییمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1398200.036
85شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در مقابله با خشکسالی در استان آذربایجان غربیمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139840.26
86بررسی نگرش کشاورزان شهرستان دیواندره نسبت به مدیریت پایدار خاکمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.038
87عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزیمسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1397430.103
88تدوین راهبردهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس و آموزش مسیر راهبردهای معمول از گذرگاه پایداری و آسیب‏پذیری در شرایط خشکسالیمسلم سواري(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397شماره 3
89طراحی الگوی پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی استان کردستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
90نقش تاب‏ آوری در برابر تغییراقلیم بر سطح امنیت غذایی در خانوارهای روستایی تحت پروژه منارید در استان یزدمسلم سواري(سوم)
داخلیتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139720.102
91محصولات ارگانیک ضرورتی برای امنیت غذاییمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
92چالش های تحقیقات کیفی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهرانمسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی1397450.103
93A hybrid AHP-TOPSIS method for prospectively modeling of ultrasound-assisted osmotic dehydration of strawberryمحمد نوشاد(اول)
,مسلم سواري(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES1397411.84
94Environmental Support and Entrepreneurial Behavior among Iranian Farmers: The Mediating Roles of Social and Human Capitalمسلم سواري(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT139743.248
95تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندرهمسلم سواري(اول و مسئول)
,بهمن خسروي پور(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.214
96بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در بین زنان روستایی استان کردستانمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973
97پویایی محیط کشاورزی نیازمند حمایت همه جانبه از توسعه کارآفرینیمسلم سواري(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397221
98تحلیل اثر ریسک های معیشتی بر ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان دیواندرمسلم سواري(اول و مسئول)
,منصور غنيان(دوم)
داخلیپژوهشهای روستایی - دانشگاه تهران139740.464

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1اهمیت استفاده از کودهای سبز بر محیط زیست و سالمت انساننهمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارتبریزپوستر1401
2تبیین ابزار و روش¬های مناسب جهت ارائه و تحلیل راهکارهای توسعه صنعت گردشگری روستاییسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1401
3شناسایی چالشهای شغلی کشاورزان تنباکوکار در شهرستان دشتستاندومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستاردبیلپوستر1400
4نقش محصولات دامی در امنیت غذاییدومین همایش صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازسخنرانی1400
5Climate Change’ Beliefs and Risk Perception: A Gender Perspective from IranTropentag, September 15-17, 2021, hybrid conferenceآلمانسخنرانی1400
6اثرات صنعت شیلات بر بهبود امنیت غذایینخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1400
7واکاوی دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی شهرستان دشتستاننخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپوستر1400
8واکاوی اقدامات مدیران روستایی جهت حفاظت از محیطزیست در جوامع روستایی شهرستان دشتستاننخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانسخنرانی1400
9وضعیت توانمندی روانی خانوارهای روستایی شهرستان دوروددومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
10نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری عملیات پایدار زیست محیطیدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
11مشکلات و موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیم: تحلیل کیفی بر اساس جنسیتدومین همایش پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1400
12ارزیابی روند پایش روند تغییرات کاربری اراضی جنگل مانگرودومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1400
13بررسی اهمیت معیارهای صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستاندومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1400
14بررسی عوامل موثر بر رفتار حفاظت از جنگل در میان زنان روستایی حاشیه ‏نشین جنگل‏های زاگرس در استان لرستاننخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملیگرگانپوستر1400
15Effects of livelihood assets on food security of rural households in the Covid-19 conditionTropentag 2020: Food and nutrition security and its resilience to global crisesGermanyالکترونیکی1399
16نابرابریهای منطقهای چالش کلیدی توسعه یافتگی روستاییهشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارکرجسخنرانی1399
17نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذاییبیست و هفتمین کنگره صنایع غذاییملاثانیپوستر1399
18بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی در شرایط کرونا ویروسبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
19نقش مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار روستاییچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانسخنرانی1399
20چالش‏های اشتغال کا‏ر‏آفرینی زنان روستاییدومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیملاثانیپوستر1398
21توسعه گردشگری و توریسم راهبردی در راستای توسعه و اشتغال پایداردومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیملاثانیپوستر1398
22کارآفرینی اجتماعی زنان روستایی پارادایمی در پیشبرد توسعه روستایی پایداردومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیملاثانیپوستر1398
23چالش ها و راهکارهای رونق تولید پایدار در مناطق روستاییهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
24چالش ها و راهکارهای بهبود امنیت غذایی در جوامع روستاییهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازسخنرانی1398
25اهمیت تنوع زیستی ضرورتی برای نظام‌های کشاورزی پایدارکنفرانس جامعه و محیط زیستتهرانپوستر1397
26درآمدی بر مدلهای رفتاری در کارآفرینی با تاکید بر ایجاد کسب و کاردومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کارتهرانسخنرانی1397
27تحلیل نظری موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی ایراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کارتهرانسخنرانی1397
28مدیریت مناسب آب‌های زیرزمینی با تحلیلی بر وضعیت کمی و کیفی آنهفتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1397
29تحلیلی نظری بر آثار و راهبردهای مقابله با خشکسالی یک چالش اساسی در نظام ترویجهفتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانپوستر1397
30بررسی اثرات طرح‏های هادی بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان دیواندرههفتمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست پایدارهمدانسخنرانی1397
31تحلیلی بر وضعیت سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان دیواندرهنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارتهرانسخنرانی1397
32بررسی نگرش کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به کشاورزی اجتماع- پشتیبانهشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهریموسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشروسخنرانی1397
33کاهش ضایعات محصولات کشاورزی راهبردی در جهت توسعه کشاورزی و امنیت غذاییدومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و داروییمشهدسخنرانی1397
34نقش مدیریت پایدار آب در توسعه کشاورزیاولین همایش علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
35تحلیلی بر اثرات کاربرد نانو در بخش کشاورزیدومین کنفرانس توسعه پایداردر علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایرانمرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلامپوستر1397
36دهیاریها؛ پیش ران توسعه پایدار روستایی در ایراندومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایرانانجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایرانپوستر1397
37تغییر اقلیم و اثرات آن بر محیط زیست کشاورزیدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذاییدانشگاه جیرفتپوستر1397
38تحلیلی بر اهمیت مدیریت ریسک در نظامهای بهرهبرداری کشاورزیچهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایرانتبریزسخنرانی1397
39بررسی میزان روحیه کارآفرینی دختران تحصیل کرده روستایی شهرستان دیواندره جهت تغییر محتوا در مقاطع پایه تحصیلیاولین همایش ملی نهادینه ‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1396
40سنجش سطوح پایداری نظام‏های بهره‏برداری دهقانی در شهرستان اسکوInternational Conference on Natural Resources Management in Developing Countriesدانشگاه تهرانپوستر1396