مصطفی  رحمتی جنیدآباد

 فعالیت های پژوهشی

 

مصطفی رحمتی جنیدآباد

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : مصطفی رحمتی جنیدآباد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mostafa Rahmati پست الکترونیک : ms.rahmati@yahoo.com
تاریخ تولد : 1364/12/20 دانشکده/محل خدمت : کشاورزی
رشته تخصصی : باغبانی گروه آموزشی : باغبانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1اثر ضدقارچی و برهمکنش اسانس های مرزه خوزستانی و نعناع سبز بر آسپرژیلوس نایجر، بوتریس سینه را و رایزوپوس استولونیفر (قارچ های عامل پوسیدگی و کپک زدگی پس از برداشت میوه توت فرنگی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1اثر ضدقارچی اسانس مرزه خوزستانی بر آسپرژیلوس نایجر، بوتریتیس سینهرا و رایزوپوس استولونیفر عامل پوسیدگی و کپک زدگی میوه توت فرنگیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001150.116
2اسانس کندر (Boswellia sacra): قدرت آنتی اکسیدانی و اثر ضدقارچی آن بر تعدادی از سویه های عامل فساد میوه توت فرنگیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001140.116
3ارزیابی فعالیت شیمیایی و اثر ضدقارچی اسانس پنج انگشت بر پنیسیلیوم دیجیتاتوم و پنیسیلیوم ایتالیکوم عامل کپک زدگی میوه پرتقالمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001140.116
4ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس پوست پرتقال دزفولی با و بدون آنتیبیوتیکهای درمانی بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهیحسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
,محمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001110.056
5استفاده از موسیلاژ Plantago حاوی اسانس پرتقال دزفولی به عنوان یک پوشش خوراکی برای بهبود ماندگاری گوشت گاومیش در شرایط نگه داری در یخچالحسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
,محمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140092.863
6بررسی اثر نوع دانه گرده بر صفات مورفولوژیکی، میزان روغن، اسیدهای چرب و برخی عناصر نتاج حاصل از تلاقی کنترل شده بادام رقم شاهرود 12مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001170.116
7افزایش پایداری میکروبی و اکسایشی گوشت گاومیش با استفاده از پوشش خوراکی زیستفعال بر پایۀ موسیلاژ میوة سپستان و اسانس پوستپرتقال دزفولیحسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
,محمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400100.094
8شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدقارچی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis) بر قارچهای مولد فساد میوه سیبمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140050.09
9تأثیر پوشش خوراکی موسیلاژ دانه چیا/سلولز باکتریایی بر ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی توت فرنگی در شرایط سردخانهمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES14001906.953
10ارزیابی سازگاری گرده افشانی و انتخاب گرده زای مناسب برای رقم تجاری بادام شاهرود 12مصطفي رحمتي جنيدآباد(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13992
11بررسی اثر اتخاذ استانداردهای آفلاتوکسین شرکای تجاری بر میزان صادرات پسته ایرانمصطفي رحمتي جنيدآباد(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
,عباس ميرزايي(اول و مسئول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991020.144
12ارزیابی فعالیت ضدقارچی اسانس اناریجه بر آسپرژیلوس نایجر (کپک سیاه) و بوتریتیس سینه را (کپک خاکستری) عامل فساد میوه انگور: مطالعه در شرایط آزمایشگاهیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991080.144
13بررسی اثر ضدقارچی اسانس مورت بر پنیسیلیوم دیجیتاتوم و پنیسیلیوم ایتالیکوم (کپکهای سبز و آبی میوه پرتقال)مصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991090.144
14شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتیاکسیدانی و اثر ضدقارچی اسانس مرزنجوش بر برخی از سویه های قارچی عامل پوسیدگی میوه توت فرنگیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.027
15تأثیر موسیلازهای طبیعی به عنوان پوشش خوراکی بر کیفیت برش های سیبمصطفي رحمتي جنيدآباد(دوم)
,محمد نوشاد(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139860.182
16بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بذری بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکیمصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
17Indirect shoot organogenesis and in vitro root formation of Antirrhinum majus L. by using of sodium nitroprussideمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
بین المللیAdvances in horticultural science1398340.49
18Effects of thidiazuron on in vitro shoot regeneration of Morus albaمصطفي رحمتي جنيدآباد(دوم)
بین المللیBiotechnologia13981010.0
19Applied machine learning in greenhouse simulation; new application and analysisسامان آبدانان مهدي زاده(دوم)
,مجيد رهنما(چهارم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(پنجم)
,مرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13975
20Morphological Characterization of Ficus religiosa Genotypes in Iran by Multivariate Analysisمصطفي رحمتي جنيدآباد(دوم)
,محسن حسامي(اول)
بین المللیHORTSCIENCE1397530.83
21پیش¬بینی متغیرهای داخلی یک گلخانه دوطرفه شیشه¬ای با ساختار ویژه با استفاده از مدل¬های شبکه عصبی (MLP و RBF)مجيد رهنما(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(پنجم)
,مرتضي تاکي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1397100.056
22Data-Driven Modeling in Plant Tissue Cultureمصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
بین المللیJournal of Applied Environmental and Biological Sciences139670.0
23Solar thermal simulation and applications in greenhouseمصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
,مرتضي تاکي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13965
24Studing the possibility of introducing vetiver grass as a suitable urban parks planting in climate change conditionخليل دلفان حسن زاده(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
,فضل اله پژواک(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13944

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1اثر بستر کاشت بر رشد رویشی و برخی شاخص های بیوشیمیایی دو توده بادام کوهی ( استان خوزستانPrunus scopariaهفتمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه علوم کشاورزی گرگانپوستر1400
2مقایسه خصوصیات کمی و کیفی میوه در تودههای زردآلو در منطقه رامهرمز (استان خوزستاندوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجانپوستر1400
3کاربرد عصاره جلبک قهوه‌ای درکاهش خسارت ناشی از بیماری پوسیدگی ذغالی و بهبود شاخص‌های رشد توت فرنگیدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجانپوستر1400
4بررسی تلاقی کنترل شده برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های برتر بادام با والد مادری شاهرود ۱۲ در منطقه ملایردوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجانپوستر1400
5تأثیر اسید سالیسیک بر برخی ویژگی های فیزیکی میوه سیب رقم لبنانی قرمز در منطقه لردگاندومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانمجازی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
6تاثیر سولفات روی بر برخی ویژگی های رشد رویشی دو رقم توت‌فرنگی پاروس و کویین الیزا در سیستم کشت هیدروپونیکدومین همایش ملی پژوهش‌های کشاورزی و زیست محیطی ایرانمجازی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1400
7اثر اسید اگزالیک و صمغ عربی بر فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز در آریل‌های تازه اناراولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهیدانشگاه اصفهان- قطب آنتی اکسیدان های گیاهیپوستر1399
8استفاده از موسیلاژ دانه چیا به منظور حفظ کیفیت میوه توت‌فرنگی در دوره انبارمانیبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
9اثر اسید اگزالیک بر برخی شاخص های کیفی و فعالیت آنزیم لیپوکسی ژناز در میوه سه رقم انار باغملک (استان خوزستان)بیست و هفتمین کنگره کنگره ملی علوم صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
10اثر موسیلاژهای گیاهی بر کیفیت آریل های تازه انار در طی دوره انبارمانیبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
11اثر سرمادهی بر جوانه زنی بذر و رشد رویشی دانهال برخی توده های زرد آلواولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطیدانشگاه شهید بهشتی تهرانپوستر1398
12اثر زمان برداشت بر کیفیت میوه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط آب و هوایی ملاثانی (استان حوزستان)اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطیدانشگاه شهید بهشتی تهرانپوستر1398
13اثرات پومیس و کودآبیاری بر رشد رویشی و برخی شاخص‏های بیوشیمیایی دانهال‏های زردآلوی بومی باغملک (استان خوزستان)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
14ارزیابی برخی صفات کمی میوه و اسیدهای چرب روغن توده های گردوی منطقه ایذه (استان خوزستان)دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1398
15مقایسه شاخص های رشد رویشی و عناصر کم مصرف در دانهال های برخی ژنوتیپ های زردآلوی استان خوزستانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندالنشگاه ارومیهپوستر1398
16اثرات اسید اگزالیک و عصاره الکلی بره¬موم بر برخی شاخص¬های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل¬های تازه اناریازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ارومیهپوستر1398
17شبیه سازی شرایط داخلی و بررسی جریان انرژی یک گلخانه نیمه دوطرفه شیشه ای با هوش مصنوعی و مدل ریاضیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایراناهواز-ایران-دانشگاه شهید چمرانسخنرانی1398
18مقایسه روش‌های سریع و کم‌هزینه استخراج RNA با کیفیت و کمیت بالا از بافت میوه توت فرنگی (Fragaria × ananassa Dush.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ارومیهپوستر1398
19بررسی همبستگی ساده دوگانه بین صفات مورفولوژیکی نتاج حاصل از تلاقی ارقام و ژنوتیپ های برتر بادام با والد مادری شاهرود 12یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ارومیهپوستر1398
20بررسی میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تلاقی والد مادری شاهرود 12 با والدین پدری انتخابی بادامیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایراندانشگاه ارومیهسخنرانی1398
21اثرات بسته‌بندی، صمغ عربی و کیتوسان بر عمر انبارمانی میوه نارنجسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییدانشگاه ارومیهپوستر1397
22تأثیر سیستمهای مختلف تربیت انگور رقم فخری بر شاخصهای فیزیکی و بیوشیمیایی میوه در دوره انبارمانیدومین سمپوزیوم ملی میوههای ریزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
23تأثیر غلظتهای مختلف کیتوزان بر عمر انبارمانی انگور رقم سفید بیدانهدومین سمپوزیوم ملی میوههای ریزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
24تأثیر سیستمهای مختلف تربیت بر برخی شاخصهای کیفی میوه انگور ارقام "سفید بیدانه" و "فخریچهارمین کنفرانس ملی صنعت انگور و کشمش ایراندانشگاه ملایرپوستر1397
25اثر تیمار سدیم نیتروپروساید (SNP) بر تغییرات میوه توت فرنگی در مرحله پس از برداشتدومین سمپوزیوم ملی میوه های ریزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
26مروری بر تغییرات دیواره سلولی میوه توت فرنگی در دوره پس از برداشتنهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگیدانشگاه کردستان، سنندجپوستر1397
27اثر بستر نگهداری و پوشش محل پیوند بر تشکیل کالوس و رشد پیوندک دو رقم انگور ایرانیچهارمین کنفرانس ملی صنعت انگور و کشمش ایراندانشگاه ملایرپوستر1397
28بررسی ویژگی های مورفولوژیکی توده های بومی زردآلو در منطقه بهبهاناولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
29تعیین نیاز سرمایی در برخی از توده های بومی زردآلو در بهبهان خوزستاناولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1397
30اثر بسترهای کاشت و کود آبیاری بر برخی شاخص های رشد رویشی و ترکیبات بیوشیمیایی دانهال های بادامک (Prunus scoparia Spach.)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
31سبب شناسی بیماری سرخشکیدگی درختان نارنج در فضای سبز شهر ملاثانیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
32مدلسازی دما، رطوبت و محاسبه میزان تبادل انرژی بین اجزای داخلی یک گلخانه دوطرفه شیشهای با استفاده از رگرسیون خطی چندگانهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
33بررسی فراوانی و همبستگی برخی صفات رویشی در 100 ژنوتیپ بذری باداماولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
34مقایسه برخی شاخص های کیفی میوه در توده های انار باغملک (استان خوزستان)اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایرانبابلسر-مازندرانپوستر1396
35کاربرد بیوتکنولوژی و بهنژادی در تولید گیاهان متحمل به خشکی به منظور محافظت از منابع آبچهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستدانشگاه تهرانپوستر1396
36تنش‏های غیر زنده: چالشی برای کشاورزی و مدیریت محیط زیست در دهه ‏های آیندهچهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستدانشگاه تهرانپوستر1396
37نقش بیوتکنولوژی و بهنژادی در دستیابی به گیاهان مقاوم به تنش گرما به عنوان راهبردی برای مقابله با اثرات منفی افزایش جهانی دماچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستدانشگاه تهرانپوستر1396
38اثر کود کود گاوی بر گیاه، صفات برگ و همچنین عملکرد آلوئه وراFirst International Conference & 10th National Horticultural Science Congress of Iran (IrHC2017)تهران- ایرانپوستر1396
39اثر اسید اگزالیک و صمغ عربی بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل های تازه انار(Punica granatum L.) با حداقل فرآوری طی دوره انبارمانیاولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایرانتهرانپوستر1396
40اﺛﺮ ﭘیﻮﻧﺪک ﻗﻄﺮ ﭘﺎیﻪ و ﺑﺮ اﻧﮕﻮر ﺗﺸکیﻞ کﺎﻟﻮس و رﺷﺪ ﭘیﻮﻧﺪک در ﺑﺮﺧی ارﻗﺎماولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایرانتهرانپوستر1396
41مقایسه اثرغلظت های مختلف کلریدسدیم و کلریدپتاسیم بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های خیارچنبردومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدانپوستر1395
42بررسی کاربرد هورمون اسیدجیبرلیک بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زینتی ناترک(Dodonaea Viscosa)دومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایرانشیرازسخنرانی1395
43اثر اگزالیک اسید بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی آریل های تازه انار (.Punica granatum L) با حداقل فرآوریدومین کنفرانس روشهای افزایش ماندگاری فرآورده های غذائیتهرانپوستر1395
44مقایسه اثر غلظت های مختلف کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‌های خیار چنبر (Cucumis melo var. flexuosus)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدانپوستر1394
45بررسی غلظت عناصر غذایی، میزان کلروفیل، ترکیبات کارتنوئیدی و خصوصیات فتوسنتزی برگ در برخی ارقام گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) و آسیایی (P. serotina Rehd.) روی چندین پایه مختلفنهمین کنگره علوم باغبانی ایراناهواز، ایران.پوستر1394
46بررسی میزان رشد رویشی و موفقیت پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی (Pyrus communis L.)و آسیایی (P. serotina Rehd.) روی چندین پایه مختلفنهمین کنگره علوم باغبانی ایراناهواز، ایران.پوستر1394
47بررسی الگوی تجمع مواد فنولی و فلاونوئیدی در بالا و پایین محل پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) و آسیایی (P. serotina Rehd.) روی چندین پایه مختلفنهمین کنگره علوم باغبانی ایراناهواز، ایران.پوستر1394
48تاثیر پایه و پیوندک بر صفات رویشی و زایشی در برخی ارقام گلابی ( .Pyrus spp)نهمین کنگره علوم باغبانی ایراناهواز، ایران.پوستر1394
49بررسی میزان تجمع نشاسته در بالا و پایین محل پیوند در برخی ارقام گلابی (.Pyrus spp)نهمین کنگره علوم باغبانی ایراناهواز، ایران.پوستر1394
50مقایسه اثر غلظت های مختلف کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های خیار چنبر ( Cucumis melo var. flexuosus )دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایرانهمدان-دانشکده شهید مفتحپوستر1394