محمد  حجتی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد حجتی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد حجتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohammad Hojjati پست الکترونیک : hojjati@asnrukh.ac.ir
تاریخ تولد : 1354/06/25 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : صنایع غذایی گروه آموزشی : صنایع غذایی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و صنایع غذاییدکترای تخصصی1389دانشگاه تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1بررسی اثر روش استخراج با حلال¬های آب و متانول بر ویژگی¬های ضد اکسایشی و ضدمیکروبی عصارة گیاه بن سرخدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
2بررسی ویژگی¬های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس برویس جدا شده از پنیر خیکی و فعالیت آنتاگونیستی آن علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوسدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
3بررسی تأثیر روش استخراج با حلال های آب و اتانول بر بازده استخراج، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی برگ درخت گردودانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1اثر استفاده از پاشش آبلیمو و پرتو UV-B به عنوان پیش فرآیند بر ویژگی های کیفی برش های کیوی خشک شده با هوای داغمحمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران140110.1
2Edible Utilization of Xanthan- guar Oleogels as a Shortening Replacement in Sponge Cake: Physicochemical Propertiesمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140120.188
3بررسی اثر سویههای پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس دلبروکی و پدیوکوکوس پنتوزاسئوس بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداریمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140130.014
4Extracellular enzyme production by different species of Trichoderma fungus for lemon peel waste bioconversionمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
بین المللیBiomass Conversion and Biorefinery140114.05
5Effect of gamma irradiation on structure, physicochemical and functional properties of bitter vetch (Vicia ervilia) seeds polysaccharidesمحمد حجتي(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیRADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY140112.776
6Evaluation of antioxidant activity of nano-and microencapsulated rosemary (Rosmarinus officinalis L.) leaves extract in cress (Lepidium sativum) and basil (Ocimum basilicum) seed gums for enhancing oxidative stability of sunflower oilمحمد حجتي(سوم)
بین المللیFood Science & Nutrition140163.553
7Evaluation of the Quality and Potential Risks of Imported Rice in Khuzestan Provinceمحمد حجتي(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140140.188
8بررسی اثر پاداکسندگی عصاره برگ رزماری نانوریزپوشانی شده در صمغ دانه ریحان بر پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان و خصوصیات حسی خلال سیب زمینی سرخ شده در آنمحمد حجتي(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011280.061
9Structural characterization and cytotoxic, ACE‑inhibitory and antioxidant activities of polysaccharide from Bitter vetch (Vicia ervilia) seedsمحمد حجتي(پنجم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140153.006
10بررسی تأثیر تیمارهای فراصوت و آنزیم ترانس¬گلوتامیناز بر میزان راندمان، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ریزساختار پنیر سویاحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140120.16
11بررسی گروههای عاملی ترکیبات زیستفعال، توانایی رادیکال گیرندگی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی شنبلیله ( )Trigonella foenumدر شرایط برونتنمحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140140.018
12اثر برشته‌کاری صنعتی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی دانه‌های قهوه عربیکا و روبوستامحمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140130.054
13Impact of alginate coating combined with free and nanoencapsulated Carum copticum essential oil on rainbow trout burgersمحمد حجتي(سوم)
داخلیFood Science & Nutrition140113.55
14Microwave‑assisted extraction, optimization, structural characterization, and functional properties of polysaccharides from Crataegus azarolus seedsمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140113.006
15بررسی تاثیر رقم و روش استخراج بر فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره هسته چند رقم خرمای استان بوشهرحسن برزگر(اول و مسئول)
,محمد حجتي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140140.026
16شناسایی Lactobacillus plantarum TW29‑1 جدا شده از فرآورده های لبنی- غله ای تخمیر شده (کشک زرد زابلی): ویژگی های پروبیوتیک، فعالیت ضد میکروبی و ارزیابی ایمنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140020212.431
17بررسی اثر افزودن اسانس تخم گشنیز بر برخی ویژگیهای گوشت بره چرخ شده تلقیح شده با لیستریا اینوکوا طی دوره نگهداریمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001160.056
18ویژگی‌های رئولوژیکی و میکروبی پنیر شبه‌لبنی تهیه شده از ذرت شیرین حاوی کنسانتره‌های پروتئینی آب‌پنیر و شیرحسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(پنجم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140020.166
19بررسی خواص ضدمیکروبی و قابلیت زنده‌مانی Lactobacillus plantarum LZ95 در شرایط اسیدی و صفراویحسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,محمد نوشاد(پنجم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140040.066
20بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی کفیر عملگرای سویا حاوی پلی-ساکارید محلول سویا طی نگهداری سردحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140020.129
21بررسی اثر افزودن آرد قسمت‌های مختلف سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر ویژگی‌های کیک اسفنجی بدون گلوتنحسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,محمد حجتي(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140010.066
22فعالیت ضدمیکروبی عصارههای آبی و اتانولی برگ درخت گردو بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا: یک مطالعه آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400930.036
23بررسی ویژگیهای پروبیوتیکی و تکنولوژیکی باکتریهای اسید الکتیک جدا شده از دوغ محلی بهبهانمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140040.014
24Elimination of Aspergillus flavus from Pistachio Nuts with Dielectric Barrier Discharge (DBD) Cold Plasma and Its Impacts on Biochemical Indicesمحمد حجتي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140020212.45
25Effect of Co-60 gamma irradiation on Aspergillus flavus, Aflatoxin B1 and qualitative characteristics of pistachio nuts (Pistacia vera L.)محمد حجتي(دوم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140062.431
26بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضدمیکروبی سویه لاکتوباسیلوسبرویس gp104 جدا شده از پنیر خیکیمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.027
27بررسی اثر روش استخراج با حلالهای آب و متانول بر ویژگیهای ضداکسایشی و ضدمیکروبی عصاره گیاه بن سرخ: مطالعه در شرایط آزمایشگاهیمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140010.09
28تعیین ترکیبات شیمیایی، ویژگیهای ضداکسایشی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس دانه گشنیز بر تعدادی از میکروارگانیسمهای بیماریزامحمد حجتي(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139920.09
29ویژگیهای کیفی روغنهای تهیه شده در فروشگاههای روغن کشی در حضور مشتریمحمد حجتي(اول و مسئول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991080.144
30Influence of UV-B Pretreatments on Kinetics of Convective Hot Air Drying and Physical Parameters of Mushrooms (Agaricus bisporus)محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139992.072
31Structural characterization, antioxidant and antibacterial activities of a novel water soluble polysaccharide from Cordia myxa fruitsمحمد حجتي(اول و مسئول)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization1399141.648
32Effect of gamma irradiation on the physicochemical properties of pistachio (Pistacia vera L.) nutsمحمد حجتي(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization1399141.648
33Ultrasound-assisted extraction of polysaccharides from Typha domingensis: Structural characterization and functional propertiesمحمد حجتي(پنجم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES13991605.162
34تاثیر جایگزینی شکر با پودر شیره انگور بر ویژگی‌های کیک فنجانیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139920.05
35بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس پوست دو گونه از مرکباتمحمد حجتي(اول و مسئول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991000.056
36اثر آنتی‌باکتریایی اسانس‌های آویشن، مرزه، رزماری، نعناع و پونه بر روی پنج باکتری گرم مثبت در مقایسه با سه آنتی‌بیوتیکمحمد حجتي(سوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران139930.099
37اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و صمغ فارسی بر خصوصیات نوشیدنی کفیر سنتیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991048432.512
38Study of Physicochemical Properties of Dried Kiwifruits Using the Natural Hypertonic Solution in Ultrasound-assisted Osmotic Dehydration as Pretreatmentمحمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.877
39بهینه یابی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند خشک کردن کف پوشی شیره خرمامحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139970.187
40اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﻧﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮓ و ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮاﭘﺎﻟﻮده ﻃﯽ دوره ﻧﮕﻪداریحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1399990.144
41بررسی قابلیت‌های تکنولوژیکی و خصوصیات زیست فعال پلی ساکارید ساقه تیفامحمد حجتي(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940.187
42بررسی حواص مکانیکی و ساختاری فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین تیمار شده با آنزیم ترانس گلوتامینازحسين جوينده(مسئول)
,حسن برزگر(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139950.15
43افزایش عمر نگهداری گوشت گاو با استفاده از پوشش خوراکی زیست فعال بر پایه موسیالژ دانه بالنگوی سیاه بارگذاری شده با اسانس زیره سیاهمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.064
44بررسی خواص آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی نانوفیبر موسیلاژ دانه چیا و پلی وینیل الکل حاوی اسانس هل سبزمحمد نوشاد(مسئول)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES13991615.162
45تاثیر افزودن جیره ای اسانس آویشن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گندمسميه سالاري(دوم)
,محسن ساري(سوم)
,محمدرضا قرباني(چهارم)
,محمد حجتي(پنجم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران139920.143
46بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس جوزبویا بر پاتوژن های غذایی و اثر آن بر کیفیت گوشت گاو نگهداری شده در طی زمان در یخچالمحمد حجتي(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD SAFETY139931.133
47مدل سازی میزان رشد لیستریا اینوکوا تحت تأثیر اسانس دانه گشنیز و دمای ذخیره سازی گوشت با استفاده از FTIRمحمد حجتي(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیQuality Assurance and Safety of Crops & Foods139910.67
48خواص تجمع ، چسبندگی ، ضد چسبندگی و فعالیت آنتاگونیستی مربوط به بار سطحی پروبیوتیک Lactobacillus brevis gp104 در برابر استافیلوکوکوس اورئوسمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS139920202.914
49تاثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم¬کالری بر کیفیت ورقه¬های موز خشک شده.محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139810.015
50چالش های سلامت، کیفیت و امنیت غذا در ایرانمحمد حجتي(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
51تأثیر افزودن آرد کنجاله کنجد و پلیساکارید محلول در آب سویا بر ویژگیهای کیک فنجانیمحمد حجتي(سوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139820.048
52تأثیر اینولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی کفیر تولید شده از شیرگاومیشمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398890.056
53تولید کامبوچا با استفاده از شیره‌های طبیعی شاه‌توت و انگور به عنوان شیرین‌کننده و بستر تخمیر بر پایه‌ چای سبز و سیاه.محمد حجتي(دوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139820.015
54Extraction of Phenolic Compounds from Black Mulberry Using Aqueous, Ethanol and Aqueous-Ethanol Solvents: Effects of Heat Treatments on Chemical Properties of the Extractsمحمد حجتي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139830.182
55بررسی افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ترکیبات فرار نوشیدنی سنتی کفیرمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398910.056
56اثر پیش تیمارهای اسمزی و فراصوت بر کیفیت فرایند خشک کردن ورقه های توت فرنگی به روش خشک کنی هوا داغمحمد حجتي(چهارم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139830.015
57تاثیر استفاده از برخی هیدروکلوئیدهای خوراکی بر ویژگی¬های کیفی فلافل سرخ¬شده با تاکید بر کاهش مقدار روغن جذب شدهمحمد حجتي(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران139840.0531
58. Effects of Soluble Soybean Polysaccharides on Properties of Kefir Produced from Cow and Buffalo Milksمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.25
59بهینه سازی فعالیت ضدمیکروبی نانوامولسیون دارچین تهیه شده توسط ایزوله پروتئین-لسیتینحسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
60Anti-carcinogenic effects of Satureja khuzistanica and Zataria multiflora essential oils on K562 cell line proliferationمحمد حجتي(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.0
61کاهش بیولوژیکی آفلاتوکسین ب1 در ماست با سویه های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و رامنوسوسحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
بین المللیFood science and biotechnology139830.888
62بررسی تأثیر افزودن آرد دانه شنبلیله بر ویژگیهای آرد، خمیر و نان بربریمحمد حجتي(چهارم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1397770.056
63بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ حاصل از برگ پنیرک(Malva neglecta)حسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلیعلوم غذایی و تغذیه1397580.05
64Influence of Soluble Soybean Polysaccharide and Tragacanth gum based edible coating to improve the quality of fresh-cut apple Slicesمحمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION139761.51
65The preparation, characterization and in vitro application evaluation of soluble soybean polysaccharide films incorporated with cinnamon essential oil nanoemulsionsمحمد حجتي(چهارم)
,حسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES139763.909
66Characterization of cross-linked whey protein isolate-based films containing Satureja Khuzistanica Jamzad essential oilحسين جوينده(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING139731.955
67استفاده از اسانس ترخون در سس مایونز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139730.052
68بررسی خصوصیات رنگ و فعالیت ضداکسیدانی نان بربری تحت تاثیر افزودن کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویامحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1397820.056
69Pistachio green hull pectin: Optimization of microwave-assisted extraction and evaluation of its physicochemical, structural and functional propertiesمحمد حجتي(پنجم)
بین المللیFOOD CHEMISTRY139714.94
70بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس‌های پونه، نعنا و آویشنمحمد حجتي(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1397850.056
71بهینه یابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسنک ذرت حاوی پودر هسته انارمحمد نوشاد(دوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلیNutrition and Food Science13971
72تاثیر صمغ گزانتان و پلی¬ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی¬های شربت خاکشیرفراسودمند.محمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,حسن برزگر(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
73تأثیر مدت زمان انبارمانی بر ویژگی فیزیکوشیمیایی اسنک اکسترود شده حاوی پودر هسته انارمحمد نوشاد(دوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139710.0
74ویژگیهای ضددیابتی پاستای غنی شده با عصاره شاه توت از طریق ممانعت آنزیمی و شاخص گلایسمیکمحمد حجتي(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139712.598
75Effect of Persian and almond gums as fat replacers on the physicochemical, rheological, and microstructural attributes of low- fat Iranian White cheeseحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139631.521
76اثر پوشش‌های هیدروکلوئیدی در جلوگیری از تشکیل آکریل‌آمید و کاهش جذب روغن در چیپس سیب‌زمینیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(چهارم)
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران13962252-06940.039
77ﺑﺮرﺳی ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺿﺪاکﺴﺎیﺸی و ﺿﺪﻣیکﺮوﺑی ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮگ ﺑﻨﻪ (Pistacia atlantica)حسن برزگر(اول)
,محمد حجتي(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396690.071
78تاثیر صمغ های فارسی و بادام به عنوان جایگزین های چربی بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژی، و ریزساختار پنیر سفید ایرانی کم چربحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139631.4
79ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای ﺣﺎوی اﺳﺎﻧﺲ ﺻﻤﻎ ﺑﻨﻪحسن برزگر(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139610.019
80مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی‌ساکارید آن به عنوان یک ترکیب ضد‌ اکسایشیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139610.033
81بررسی اثر صمغهای فارسی و بادام به عنوان جایگزین چربی بر ویژگیهای بافتی و ریزساختار پنیر فراپالوده کم چربحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(دوم)
علوم غذایی و تغذیه139630.05
82تاثیر کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های نان بربریمحمد حجتي(دوم)
,بهزاد ناصحي(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139620.054
83تأثیر صمغ فارسی و صمغ دانه بالنگو شیرازی بر ویژگی‌های بافتی ماست همزده کم چربحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139640.052
84مقایسه برخی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده کم¬چرب حاوی صمغ دانه بالنگو شیرازی و صمغ فارسیحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396720.071
85بررسی اثر اسانس صمغ بنه بر خواص ضدمیکروبی و ضداکسایشی فیلم خوراکی نشاسته ایحسن برزگر(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1396170.067
86ترکیبات شیمیایی و فعالیت های بیولوزیکی اسانس برگ لیمو ترشمحمد حجتي(اول و مسئول)
,حسن برزگر(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139640.0024
87عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به مصرف مواد غذایی آمادهمحمد حجتي(سوم)
,منصور غنيان(چهارم)
بین المللیBritish Food Journal139621.206
88بررسی ترکیبات شیمیایی و خاصیت آنتی میکروبی اسانس زیره سیاه بر فعالیت برخی از باکتری های بیماری زامحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS13961162.009
89تاثیر پوشش تری‌هالوز حاوی اسانس درمنه (Artemisia sieberi) بر برخی ویژگی-های کمی و کیفی پس از برداشت گوجه فرنگی گیلاسیمحمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.067
90تاثیر پوشش‌های صمغ عربی و پلی ساکارید محلول در آب سویا بر جذب روغن و بافت خلال سیب‌زمینی سرخ شده با استفاده از روش سطح پاسخمحمد حجتي(اول)
پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز13952008-515X0.018
91ﺗﺄﺛیﺮ ﺗیﻤﺎر آﻧﺰیﻤی ﺳﺮد ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣیﻨﺎز ﺷیﺮ ﺑﺮ ویﮋﮔی ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﺳتحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(چهارم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139510.054
92تاثیر تف دادن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بادام وحشیمحمد حجتي(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1395117461.505
93ویژگیهای دستگاهی بافت شیرینی تورون اسپانیا و ایتالیا در مقایسه با نوغای فرانسهمحمد حجتي(اول)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13950
94اثر پوشش مالتودکسترین بر خواص خلال سیب‌زمینی سرخ شده با استفاده از روش سطح پاسخمحمد حجتي(دوم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13958787-20080.072
95بررسی تأثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز در شیر بر خواص فیزیکی پودر شیر کم‌چربحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(چهارم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1395660.06
96ترکیبات فرار برنج ایرانی دودی و غیر دودیمحمد حجتي(دوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139510.3390/foods5040081
97استخراج پلی ساکارید از برگ لگجی و بررسی فعالیت ضداکسایشی و ضدمیکروبی آنمحمد حجتي(سوم)
,حسين جوينده(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES13950141-81303.138
98تأثیر زمان تیمار آنزیمی‌ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر خصوصیات فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین آب‌پنیرمحمد حجتي(چهارم)
,حسين جوينده(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952423-78410.072
99بهینه¬سازی فرمولاسیون پنیر سفید ایرانی سنتی محتوی صمغ¬های فارسی و بادام به¬عنوان ِ جایگزین چربی با استفاده از روش سطح پاسخحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(دوم)
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139530.072
100بهینه سازی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و رنگ پنیر سفید ایرانی فراپالوده کم چرب حاوی جایگزین های چربی با استفاده از روش سطح پاسخحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(سوم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1395630.082
101تأثیر استفاده از زئولیت طبیعی و نانوزئولیت در جیره بر فلور میکروبی روده، خصوصیات استخوان درشت نی و عملکرد در جوجه های گوشتیمرتضي مموئي(سوم)
,خليل ميرزاده(دوم)
,احمد طاطار(چهارم)
,محمد حجتي(پنجم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952009-67760.072
102ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس گیاهان خوشاریزه و چای کوهی در شرایط آزمایشگاهیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(چهارم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13958787-20080.056
103بررسی میزان اسیدفیتیک و روی نان های مسطح شهر اهوازمحمد حجتي(اول)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13948787-20080.072
104بررسی میزان اسید فیتیک و روی نانهای مسطح شهر اهوازمحمد حجتي(اول)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1394 0.06
105ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس استخراج شده از گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) در روغن مخصوص سرخ کردنیمحمد حجتي(اول)
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1394 0.014
106ارزیابی تاثیر عصاره خوشاریزه (Echinophora cinerea Boiss) و چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) بر خصوصیات کیفی و حسی دوغمحمد حجتي(اول)
,حسين جوينده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394 0.054

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1تاثیر میوه نسترن بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گوشت و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش خرگوشسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی 10 اسفند ماه 1401دانشگاه علم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مجازیپوستر1402
2ارزیابی کارایی استخراج پلی ساکارید از پوسته سبز پسته با استفاده از مایکروویو و بهینه سازی شرایط استخراج با استفاده از روش سطح پاسخ8th NTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCEترکیهسخنرانی1401
3بهینه سازی پلی ساکارید استخراجی از هسته زالزالک زرد به کمک مایکرویو8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCEADANA, TURKEYسخنرانی1401
4بهبود رضایتمندی مشتری و خصوصیات شیمیایی کامبوچا با استفاده از عصاره گیاهان معطرInternational MALATYA Gastronomy Culture and Tourism ConferenceTurkeyسخنرانی1401
5تهیه ماست همزده با طعم جدید با استفاده از اسانس آویشنInternational MALATYA Gastronomy Culture and Tourism ConferenceTurkeyسخنرانی1401
6تاثیر گیاهان مورد و کنوکارپوس بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گوشت خرگوشششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، 27 مهر ماه 1401دانشگاه شهید باهنر کرمان- مجازیپوستر1401
7بررسی اثر فشار هیدرواستاتیک بالا به عنوان روشی سرد بر روی انواع گوشت و فرآورده های گوشتیسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیملاثانیپوستر1401
8کاربرد فناوری تصویربرداری در ارزیابی کیفیت فراورده های غذاییسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیملاثانیپوستر1401
9مروری بر کاربرد سویه‌ی پروبیوتیکی باسیلوس کوآگولانس در فرآورده‌های غلاتسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1401
10اثر پیش تیمار فراصوت بر ساختار و بافت میوه های موز، کیوی و توت فرنگیسیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایرانتهرانپوستر1400
11بررسی استفاده از گیاهان مورد و کنونارپوس بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش خرگوشنهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایرانساریپوستر1400
12تاثیر روغن‌های اسانسی صمغ بنه (Pistacia atlantica VAR. mutica بر تخمیر میکروبی شکمبه به روش برون‌تنینهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایرانساریپوستر1400
13طراحی فرمولاسیون نان سنگک با آرد بلوط و برخی از بهبود دهنده‌ها به منظور بهبود خصوصیات کیفی و تغذیه‌ایبیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانسخنرانی1400
14Effect of UV-treatment on drying properties of Ziziphus mauritianaFirst virtual International Scientific ConferenceIRAQالکترونیکی1399
15اهمیت استوباکترها و اسینتوباکترها در صنایع غذاییهمایش ملی بهداشت و صنایع غذاییاهوازپوستر1399
16بررسی اثر پرتودهی گاما بر اکسیداسیون روغن پستهبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییاهوازپوستر1399
17اثر نوع برشته کردن بر میزان فعالیت آنتیاکسیدانی دانه قهوهبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییاهوازپوستر1399
18قارچ گانودرما لوسیدوم، غذای فراسودمندبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییاهوازپوستر1399
19ترکیبات شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس لعل کوهستان2nd International and 6th National Conference of Organic vs. Conventional AgricultureArdabilسخنرانی1398
20ارزیابی پروفایل اسیدچرب هسته و گوشت ازگیل ژاپنی2nd International and 6th National Conference of Organic vs. Conventional AgricultureArdabilپوستر1398
21بررسی فعالیت ضد¬ باکتریایی عصاره خشک شده به روش انجمادی سه گونه مختلف رز با روش انتشار دیسکسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانتهرانپوستر1398
22بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره خشک شده به روش انجمادی پنچ گونه آلبالوی لهستانیسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانتهرانپوستر1398
23تاثیر اینولین و پودر ارزن بر ویژگیهای رنگی ماست چکیده سین بیوتیکسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانتهرانسخنرانی1398
24امکان تولید مارمالاد خانگی از شاه توت منطقه ملاثانیهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیاهوازپوستر1398
25تأثیر نوع باکتری پروبیوتیک و میزان آلودگی به آفلاتوکسین بر ویژگیهای رنگ ماست قالبیهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانسخنرانی1398
26بررسی اثر افزودن کنجاله کنجد و پلی ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگیهای فیزیکی کیک فنجانیاولین همایش و نمایشگاه ملی مواد اولیه و افزودنی های مورد مصرف در تولید انواع مواد غذاییتهرانپوستر1397
27بررسی عوامل موثر در مصرف و انتخاب انواع برنج (مورد مطالعه: استان کرمانشاه).2nd International and 25th Iranian Congress on Food Science and Technologyساریپوستر1397
28بررسی تاثیر افزودن پودر هسته انار و تغییر پارامترهای فرآیند بر ویژگیهای ظاهری اسنکهای حجیم بر پایه ذرت با استفاده از روش پردازش تصویر2nd International and 25th Iranian Congress on Food Science and Technologyساریپوستر1397
29بررسی میزان فیبر خام و رنگدانه ها در هسته ارقام خرمای زاهدی، کبکاب واستعمران استان بوشهر2nd International and 25th Iranian Congress on Food Science and Technologyساریپوستر1397
30ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخونThe 8th International Conference on the Quality and Safety in Food Production ChainPoland, Wrocławپوستر1397
31تأثیر به کارگیری عصاره پنیرباد بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پنیر سفید فراپالودهدومین کنگره بین المللی و بیست و پنچمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
32چالش¬های پیش¬رو در سلامت، کیفیت و امنیت غذایی در ایرانهمایش سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی فرهنگستان علومسخنرانی1397
33بررسی مصرف انرژی توت فرنگی خشک شده با استفاده از پیش تیمار اسمزی و فراصوت با جریان هوای خشکیازدهمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایرانهمدانپوستر1397
34بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس زیره سبز و فعالیت ضد باکتریایی آناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانیپوستر1397
35بررسی ویژگی های کفیر و خصوصیات منحصر به فرد آناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانخوزستانپوستر1397
36استفاده از صمغ گوآر و گزانتان در پایداری نوشیدنی کفیراولین همایش پژوهش¬های نوین در حوزه R&D و شرکت¬های برتر صنایع غذاییتهرانپوستر1397
37اثر ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ثبات نوشیدنی کفیر4th International Student Biotechnology Congressتهرانپوستر1397
38شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان صمغ دار استان خوزستانپنجمین همایش ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایراندانشگاه زنجانپوستر1396
39بررسی امکان استفاده از آرد میوه کنار در تولید ماست طعم دار.اولین کنفرانس بین¬المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیسخنرانی1396
40تاثیر افزودن آرد بلوط بر ویژگی¬های پنیر سفید ایرانیاولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1396
41ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس شوید15th ASEAN Food Conferencevietnamپوستر1396
42بررسی پروفایل اسیدچرب گوشت و هسته ازگیل ژاپنی15th ASEAN Food Conferencevietnamسخنرانی1396
43تاثیر تری¬هالوز به عنوان پوشش¬دهنده خوراکی بر میزان جذب روغن و خواص کیفی در دو شکل متفاوت از سیب زمینیولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایرانتهرانسخنرانی1395
44بررسی عوامل موثر برتمایل زنان به استفاده از فناوری ماکروویو در منزلاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایرانتهرانپوستر1395
45فعالیت آنتی باکتریایی پلی ساکارید استخراج شده از میوه و هسته ازگیل ژاپنی7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutritionاندونزیسخنرانی1395
46ترکیبات شیمیایی شیر شتر تک کوهانه ایران7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutritionاندونزیسخنرانی1395
47ترکیبات شیمیایی و تاثیر اسانس اسطوخودوس بر باکتریهای پاتوژن غذایی9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countriesبلغارستانپوستر1395
48فعالیت ضدباکتریایی اسانس کاکوتی کوهی غرب ایران9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countriesبلغارستانپوستر1395
49خواص فیزیکوشیمیایی ماست سویای سینبیوتیک تحت تاثیر اینولین و مقدار شیر سویا7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutritionاندونزیپوستر1395
50بررسی تأثیر مراحل رسیدگی بر میزان املاح‌¬معدنی قارچ¬خوراکی دکمه‌ای (Agaricus bisporus)دومین همایش ' روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذاییتهرانپوستر1395
51مروری بر ضایعات چای و فرآوری مجدد آندومین همایش ' روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی'تهرانپوستر1395
52تأثیر آنزیم لیپاز حیوانی با منشاء بزی بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر سفید ایرانی فراپالودهدومین همایش روشهای افزایش ماندگاری فراورده های غذایی (تکنوفود2)تهران-ایوان شمسپوستر1395
53بررسی امکان استفاده از پودرمیوه کنار در فرمولاسیون کیکدومین همایش ملی الکترونیک غذای سالمدانشگاه زابلسخنرانی1394
54تاثیر استفاده از صمغ گوار بر برخی ویژگیهای فیزیکی ماستدومین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین مواد غذاییدانشگاه زابلسخنرانی1394
55تاثیر آنزیم بری و دمای سرخ کردن در جذب روغن سیب زمینیسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی کشوردانشگاه صنعتی اصفهانسخنرانی1394
56عوامل موثر بر مصرف فراورده های آبزیان ارگانیکچهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوماردبیلپوستر1394
57استفاده از آرد میوه کنار به عنوان یک افزودنی طبیعی در تولید بستنی فراسودمندچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوماردبیلپوستر1394
58بررسی و مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از صمغ دو گونه ی مختلف بنه Pistacia Atlantica))سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذاییاصفهانپوستر1394
59بررسی دیدگاه مصرف کنندگان به امنیت غذایی و فرآورده های غذایی ارگانیکسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذاییاصفهانسخنرانی1394
60تأثیر تیمار آنزیمی سرد ترانس گلوتامیناز شیر بر ویژگیهای بافت ماستبیست و سومین کنگره ملی صنایع غذاییمشهدسخنرانی1394
61ﺗﺄﺛیﺮ ﺗیﻤﺎر آﻧﺰیﻤی ﺳﺮد ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣیﻨﺎز ﺷیﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓیﺰیکﻮﺷیﻤیﺎیی ﻣﺎﺳﺖسومین همایش بزرگ صنایع غذاییدانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1394
62نقش تری هالوز به عنوان یک پوشش دهنده در کاهش جذب روغن سیب زمینی سرخ شدهBali International Conference on “Chemical, Agricultural and Life SciencesIndonesiaسخنرانی1394
63نقش تری هالوز به عنوان یک پوشش دهنده در کاهش جذب روغن سیب زمینی سرخ شده2016 Bali International Conference on “Chemical, Agricultural and Life Sciences” CALS-16indonesiaسخنرانی1394