محمد  نوشاد

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد نوشاد

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : محمد نوشاد رسته پژوهشگر :
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Mohammad Noshad پست الکترونیک : mo.noshad@gmail.com
تاریخ تولد : 1364/01/20 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : صنایع غذایی گروه آموزشی : صنایع غذایی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناسی1386دانشگاه ارومیه
مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشد 1389فردوسی مشهد
مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسیدکترای تخصصی1394فردوسی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مدیر گروهگروه علوم ومهندسی صنایع غذایی1398/08/011399/08/01
مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1399/08/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1ارزیابی فراتحلیل اثر فرآیندهای مختلف بر میزان کاهش آفلاتوکسین در غلات و خشکبار مجری مسئول
2ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی، تکنولوژیکی و ویژگی¬های باکتریوسین تولید شده توسط باکتری¬های اسید لاکتیک جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
3شناسایی گروه¬های عاملی، قدرت آنتی¬اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره¬های سماق، حنا و سرخارگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری
4بررسی اثر پری¬بیوتیکی اینولین بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و زنده¬مانی سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس فرمنتوم در بستنی عملگردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
5اثر ضدقارچی و برهمکنش اسانس های مرزه خوزستانی و نعناع سبز بر آسپرژیلوس نایجر، بوتریس سینه را و رایزوپوس استولونیفر (قارچ های عامل پوسیدگی و کپک زدگی پس از برداشت میوه توت فرنگی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانهمکار0
6بررسی تأثیر روش استخراج با حلال های آب و اتانول بر بازده استخراج، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی برگ درخت گردودانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1اثر نسبت‌های مختلف اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 جیره بر عملکرد، صفات کیفی تخم، برخی فراسنجه‌های خونی و تولید مثلی بلدرچین مولد ژاپنیعلي آقايي(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیتولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران140010.143
2اثر ضدقارچی اسانس مرزه خوزستانی بر آسپرژیلوس نایجر، بوتریتیس سینهرا و رایزوپوس استولونیفر عامل پوسیدگی و کپک زدگی میوه توت فرنگیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001150.116
3ارزیابی فعالیت و بررسی ویژگیهای باکتریوسین تولید شده توسط باکتریهای لاکتوباسیل جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهانبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران140020.1
4جداسازی و شناسایی سویه های لاکتوباسیل از پنیر محلی بهبهان و بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضدمیکروبی آنها علیه پاتوژنهای شاخص غذاییبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران140010.1
5بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس اکالیپتوس گلوبولو س بر باکتریهای بیماریزا و عامل فساد مواد غذاییبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001100.056
6بررسی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره زوفا بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی: مطالعه در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001100.056
7ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس پوست پرتقال دزفولی با و بدون آنتیبیوتیکهای درمانی بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001110.056
8استفاده از موسیلاژ Plantago حاوی اسانس پرتقال دزفولی به عنوان یک پوشش خوراکی برای بهبود ماندگاری گوشت گاومیش در شرایط نگه داری در یخچالمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140092.863
9بررسی ویژگیهای شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره متانولی ترشک بر باکتریهای انتروباکتر ائروژنز، سالمونلا تیفی، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز: یک مطالعه آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001170.056
10شناسایی Lactobacillus plantarum TW29‑1 جدا شده از فرآورده های لبنی- غله ای تخمیر شده (کشک زرد زابلی): ویژگی های پروبیوتیک، فعالیت ضد میکروبی و ارزیابی ایمنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140020212.431
11شناسایی موانع و مشکلات زنجیره تأمین پایدار صنعت غذایی گوشت مرغ با استفاده از تئوری بنیانیعباس ميرزايي(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140020.054
12بررسی ویژگی های عملکردی باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی CE28.26 و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس BCRC10695 جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهان و تعیین فعالیت ضد میکروبی آن ها علیه باکتری های پاتوژن شاخص غذاییبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140010.027
13پیش بینی عمرماندگاری برگر مرغ تولید شده از سورمی در شرایط ماندگاری با استفاده از اسانس و بسته بندی اتمسفر اصلاح شدهمحمد نوشاد(پنجم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400e1662.
14بررسی اثر افزودن اسانس تخم گشنیز بر برخی ویژگیهای گوشت بره چرخ شده تلقیح شده با لیستریا اینوکوا طی دوره نگهداریمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001160.056
15افزایش پایداری میکروبی و اکسایشی گوشت گاومیش با استفاده از پوشش خوراکی زیستفعال بر پایۀ موسیلاژ میوة سپستان و اسانس پوستپرتقال دزفولیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400100.094
16بررسی اثر فرآیندهای مختلف بر میزان کاهش آفلاتوکسین در غلات و مغزها: با استفاده از روش فراتحلیلمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,مسلم سواري(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140030.09
17بررسی اثر روش استخراج با حلالهای آب و اتانول بر ویژگیهای ضداکسایشی و ضدمیکروبی عصاره برگ بهلیمومحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001180.056
18بررسی استفاده از ژل کمپلکس ایزوله پروتئین سویا-نانو فیبر سلولز به عنوان مقلد چربی در تولید سس مایونز کم چربمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140030.054
19بررسی امواج رادیویی و اسید سیتریک هوادهی شده به عنوان پیش تیمار بر ویژگی های کیفی و سینتیک خشک شدن موزمحمد نوشاد(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
بین المللیFood Science & Nutrition140012.863
20ویژگی‌های رئولوژیکی و میکروبی پنیر شبه‌لبنی تهیه شده از ذرت شیرین حاوی کنسانتره‌های پروتئینی آب‌پنیر و شیرحسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(پنجم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140020.166
21بررسی خواص ضدمیکروبی و قابلیت زنده‌مانی Lactobacillus plantarum LZ95 در شرایط اسیدی و صفراویحسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,محمد نوشاد(پنجم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140040.066
22بررسی اثر افزودن آرد قسمت‌های مختلف سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر ویژگی‌های کیک اسفنجی بدون گلوتنحسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,محمد حجتي(پنجم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140010.066
23استفاده از کریوژل های زانتان به عنوان الگویی برای تهیه اولئوژل خوراکیمحمد نوشاد(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
بین المللیiranian journal of chemistry & chemical engineering-international english edition140040.759
24ارزیابی فنل و فلاونوئید کل، قدرت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی حنا بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001160.116
25بررسی اثر اینولین بر زندهمانی سویه لاکتوباسیلوس فرمنتوم 4-17در بستنی عملگر و ارزیابی ویژگیهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آنحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001130.116
26ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی پنیر سینبیوتیک فراپالوده تیمار شده با آنزیم ترانس¬گلوتامینازحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION140062.19
27تعیین قدرت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی سرخارگل بر اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوسمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400930.036
28فعالیت ضدمیکروبی عصارههای آبی و اتانولی برگ درخت گردو بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا: یک مطالعه آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400930.036
29بررسی ویژگیهای پروبیوتیکی و تکنولوژیکی باکتریهای اسید الکتیک جدا شده از دوغ محلی بهبهانمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140040.014
30تأثیر پیش تیمار انجماد و امواج فرکانس رادیویی بر کیفیت و سینتیک خشک شدن سیب زمینی توسط هوای داغمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,حسين جوينده(دوم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION1400e160622.19
31تأثیر پوشش‌های ژلاتین، ژل صبرزرد و کیتوزان بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی برش‌های تازه موسیر ایرانی در طی انبارمانیمحمدرضا زارع بواني(مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001190.056
32تأثیر پوشش خوراکی موسیلاژ دانه چیا/سلولز باکتریایی بر ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی توت فرنگی در شرایط سردخانهمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES14001906.953
33بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی سماق بر تعدادی از میکروارگانیسمهای بیماری زا در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400940.036
34ویژگیهای شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی کاهمکی بر میکروارگانیسمهای بیماریزا: یک مطالعه آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400940.036
35تأثیر میزان رسیدگی میوة سپستان بر کیفیت ترشی آن طی مدت نگهداریحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی140030.1
36بررسی اثر سرعت دورانی، دما، نوع پیچ فشاری و قطر دای بر میزان روغن استخراج‌شده از دانه روغنی کنجدرسول معمار دستجردي(مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.021
37استفاده از اسانس و بسته بندی وکیوم جهت افزایش عمر ماندگاری سورمیمحمد نوشاد(پنجم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.41
38اثر موسیلاژ دانه به و عصاره چای سبز به عنوان پوشش خوراکی بر ویژگی کیفی میگو نگهداری شده در یخچالمحمد نوشاد(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.357
39بررسی اثرروش استخراج با حلالهای آب و اتانول بر بازدة استخراج، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی عصارة گیاه پولکمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991000.056
40افزایش پایداری اکسایشی و میکروبی گوشت گاو با استفاده از پوشش خوراکی زیست‌فعال حاصل از موسیلاژ بارهنگ صغیر بارگذاری شده با اسانس آویشن باغیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991010.056
41بررسی اثر جایگزینی آرد گندم با پودر هسته انار بر ویژگیهای کیفی کیک اسفنجیمحمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1399160.018
42تأثیر تیمار حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مواد معدنی، ترکیبات فعال زیستی و فعالیت آنتی اکسیدانی دانه چیامحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1399160.018
43افزایش عمر نگهداری گوشت گاو با استفاده از پوشش خوراکی زیست فعال بر پایه موسیالژ دانه بالنگوی سیاه بارگذاری شده با اسانس زیره سیاهمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.064
44بررسی اثر برشته کردن بر ویژگی های عملگرا و خواص آنتی اکسیدانی آرد دانه چیامحمد نوشاد(مسئول)
,سامان آبدانان مهدي زاده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139914.1
45بررسی خواص آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی نانوفیبر موسیلاژ دانه چیا و پلی وینیل الکل حاوی اسانس هل سبزمحمد نوشاد(مسئول)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES13991615.162
46بررسی گروه‏های عاملی ترکیبات زیست‏فعال، توانایی رادیکال گیرندگی، فعالیت ضدمیکروبی و اثر سمیت سلولی عصاره آبی گیاه شیشه‏شور (Callistemon citrinus) بر رده سلولی HT29: یک مطالعه آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان139950.074
47مطالعه ترکیبات شیمیایی اسانس رازیانه و بررسی قدرت ضداکسایشی و سمیت سلولی آنبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991040.144
48اثر پیش تیمار انجماد بر کینتیک و کیفیت انگور خشک شده به روش هوای داغمحمد نوشاد(اول و مسئول)
بین المللیFood bioscience1399383.067
49تاثیر توام اسانس های رازیانه و میخک بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سرئوس، سالمونلا تیفی و انتروباکتر ائروژنز با استفاده از روش چکربورد (شاخص غلظت بازدارنده افتراقی)بهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991060.144
50بهبود پایداری شیمیایی و میکروبیولوژیکی گوشت گاو با بالنگوی شهری حاوی اسانس زیره سبز به عنوان پوشش خوراکی زیست تخریب پذیربهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
بین المللیBiocatalysis and agricultural biotechnology139920202.14
51بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس جوزبویا بر پاتوژن های غذایی و اثر آن بر کیفیت گوشت گاو نگهداری شده در طی زمان در یخچالمحمد حجتي(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD SAFETY139931.133
52مدل سازی میزان رشد لیستریا اینوکوا تحت تأثیر اسانس دانه گشنیز و دمای ذخیره سازی گوشت با استفاده از FTIRمحمد حجتي(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیQuality Assurance and Safety of Crops & Foods139910.67
53تعیین ترکیبات شیمیایی، ویژگیهای ضداکسایشی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس دانه گشنیز بر تعدادی از میکروارگانیسمهای بیماریزامحمد حجتي(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139920.09
54بررسی اثر اتخاذ استانداردهای آفلاتوکسین شرکای تجاری بر میزان صادرات پسته ایرانعباس ميرزايي(اول و مسئول)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991020.144
55استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی و تاپسیس (TOPSIS) در بهینه یابی فرمولاسیون مواد غذایی: مورد مطالعاتی نانمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,عباس ميرزايي(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139960.09
56Influence of UV-B Pretreatments on Kinetics of Convective Hot Air Drying and Physical Parameters of Mushrooms (Agaricus bisporus)محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139992.072
57تاثیر ضدمیکروبی عصاره سنبله نقرهای بر باکتریهای بیماریزا با استفاده از روشهای رقت آگار و سیلندر پلیتمحمد نوشاد(اول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991090.056
58Study of Physicochemical Properties of Dried Kiwifruits Using the Natural Hypertonic Solution in Ultrasound-assisted Osmotic Dehydration as Pretreatmentمحمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139920.877
59مدلسازی هوشمند بافت نان به کمک روش اندازهگیری صوت و شبکه عصبی (مطالعه موردی: نان غنیشده با چیا)محمد نوشاد(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940.187
60بهینه یابی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند خشک کردن کف پوشی شیره خرمامحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139970.187
61ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﻣﯿﻮه ﺳﭙﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎریزا: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ in vitroحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991010.056
62بهینه یابی فرمولاسیون ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ بادمجان براساس روش تحلیل سلسله مراتبیحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139910.067
63وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮓ، ﺑﺎﻓﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﯿﺮﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮاﭘﺎﻟﻮده ﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎز ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻃﯽ ﻧﮕﻬﺪاریحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1399980.144
64اثر پوشش خوراکی برپایه موسیلاژ دانه قدومه شیرازی حاوی اسانس اسطوخودوس بر افزایش کیفیت و بهبود نگهداری گوشت شترمرغ: مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازیحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیFood Science & Nutrition1399121.797
65اثر ضدمیکروبی اسانس رزماری و برهمکنش آن با آنتیبیوتیکهای رایج درمانی بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139887
66تأثیر موسیلازهای طبیعی به عنوان پوشش خوراکی بر کیفیت برش های سیبمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139860.182
67شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتیاکسیدانی و تأثیر ضد میکروبی اسانس هل سبز بر تعدادی از میکروارگانیسمهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیمجله دانشگاه علوم پزشکی قم139820.023
68تاثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم¬کالری بر کیفیت ورقه¬های موز خشک شده.محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139810.015
69چالش های سلامت، کیفیت و امنیت غذا در ایرانمحمد حجتي(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
70بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و ارزش تغذیهای کیک اسفنجی با استفاده از پسماند میوه بهمحمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139830.0
71ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پکتین استخراج شده از پسماند بادمجان با استفاده از امواج فراصوتمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139840.0
72بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، اثر ضدمیکروبی و مکانیسم اثر اسانس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS1398112.581
73ارزیابی تأثیر اسانس های آویشن شیرازی روی مدت ماندگاری برگرهای (Cuminum cyminum) زیره سبز بهینه شده با سوریمیمحمد نوشاد(پنجم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398900.056
74اثر افزودن صمغ دانه چیا بر ویژگی های فیزیکوشیمایی پودر زرشک تولید شده به روش کف پوشیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398900.056
75تأثیر افزودن پودر هسته خرما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت در طی انبارمانیمحمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران139830.034
76مهار چسبندگی Escherichia coli به سلولهای روده Caco-2 انسان توسط سویه پروبیوتیک Lactobacillus plantarumبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS1398102.581
77تعیین ترکیبات شیمیایی و اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس فلس دار بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا در شرایط برون تنحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام139840.057
78مدل‌سازی و بهینه‌یابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و قابلیت زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پنیر فراپالودۀ سین‌بیوتیک حاوی آنزیم ترانس‌‌گلوتامیناز میکروبی، محلول پودر آب‌پنیر و اینولینحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139820.089
79بهینه یابی فرمولاسیون کوکی بدون گلوتن حاوی پودر پوست موز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13983
80اثر پودر اسفناج و پودر پوسته تخم مرغ بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی کیک بدون گلوتنمحمد نوشاد(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.0
81بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس رازیانه بر تعدادی از ریزاندامگان عامل عفونت و مسمومیت غذایی و برهمکنش آن با آنتیبیوتیک کانامایسینبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398910.075
82مطالعه ساختار شیمیایی، فعالیت ضدمیکروبی، اثر سایتوتوکسیک و مکانیسم اسانس میخک بر پاتوژن های غذاییبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
83اثر ضدمیکروبی اسانس سیر بر تعدادی از ریزاندامگان بیماریزای غذازاد، تعیین ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتیاکسیدانی آنمحمدامين مهرنيا(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(پنجم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398910.056
84بررسی اثر افزودن آرد دانه چیای برشته شده بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری طی انبارمانیمحمد نوشاد(دوم)
,سامان آبدانان مهدي زاده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398930.056
85بررسی عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات: رویکردی جهت تحقق استارتاپها در شهرستان کازرونعباس ميرزايي(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.0
86بهینه سازی فعالیت ضدمیکروبی نانوامولسیون دارچین تهیه شده توسط ایزوله پروتئین-لسیتینحسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13982
87بهینه یابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملگرایی اسنک حاوی آرد هسته خرماحسين جوينده(چهارم)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION1397111.51
88A hybrid AHP-TOPSIS method for prospectively modeling of ultrasound-assisted osmotic dehydration of strawberryمحمد نوشاد(اول)
,مسلم سواري(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES1397411.84
89بهینه یابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسنک ذرت حاوی پودر هسته انارمحمد نوشاد(دوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلیNutrition and Food Science13971
90مدل سازی تغییرات کیفی روغن کنجد طی فرایند استخراج با استفاده از سیستم‌های هوشمند ورگرسیونیرسول معمار دستجردي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139740.058
91تاثیر صمغ گزانتان و پلی¬ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی¬های شربت خاکشیرفراسودمند.محمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,حسن برزگر(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
92شناسایی ترکیبات فیتوشیمیایی، پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس ترنج( Bergamot)بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(اول و مسئول)
داخلیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1397260.057
93تأثیر مدت زمان انبارمانی بر ویژگی فیزیکوشیمیایی اسنک اکسترود شده حاوی پودر هسته انارمحمد نوشاد(دوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139710.0
94Influence of Soluble Soybean Polysaccharide and Tragacanth gum based edible coating to improve the quality of fresh-cut apple Slicesمحمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION139761.51
95The preparation, characterization and in vitro application evaluation of soluble soybean polysaccharide films incorporated with cinnamon essential oil nanoemulsionsمحمد حجتي(چهارم)
,حسن برزگر(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES139763.909
96بررسی آماری و مدل سازی کیفیت و ویژگی های حسی نان بدون گلوتن به عنوان تابعی از مقادیر آرد کینوا، ذرت و گزانتانمحمد نوشاد(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139730.071
97فعالیت ضدمیکروبی و برهمکنش عصاره¬های آبی و اتانولی برگ سپستان (Cordia myxa) بر میکروارگانیسم¬های بیماری¬زا در شرایط برون¬تنیحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1396790.0
98بررسی تأثیر پوشش خوراکی زیست فعال بر پایه موسیلاژ به و عصاره چای سبز بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی میگو سرخ شدهمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهزاد ناصحي(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13964
99مدلسازی استخراج و ویژگی های پلی ساکارید از میوه گیاه قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L) با کمک امواج مافوق صوت و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آنحسين جوينده(اول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396Feb-A3.82
100بررسی ترکیبات شیمیایی و خاصیت آنتی میکروبی اسانس زیره سیاه بر فعالیت برخی از باکتری های بیماری زامحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS13961162.009
101تاثیر پوشش تری‌هالوز حاوی اسانس درمنه (Artemisia sieberi) بر برخی ویژگی-های کمی و کیفی پس از برداشت گوجه فرنگی گیلاسیمحمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.067
102بهینه سازی فرمول نان بدون گلوتن حاصل از آردکینوا، ذرت و برنجبهزاد ناصحي(اول)
,محمد نوشاد(سوم)
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران139610.039
103بررسی ویژگی آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی پلی ساکارید استخراج‌شده از سرشاخه گلدار گل راعی: بهینه سازی و مدلینگ آماریحسين جوينده(اول)
,بهزاد ناصحي(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES13961043.671
104ارزیابی کینتیک خشک شدن و بهینه یابی شرایط خشک کردن مایکروویو- هوای داغ پسماند میوه بهبهزاد ناصحي(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139560.035
105استخراج پلی ساکارید از برگ لگجی و بررسی فعالیت ضداکسایشی و ضدمیکروبی آنمحمد حجتي(سوم)
,حسين جوينده(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES13950141-81303.138

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و مقاومت آنتی¬بیوتیکی سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس فرمنتوماولین همایش بهداشت و صنایع غذاییعلوم پزشکی چندی شاپور اهوازپوستر1399
2ارزیابی مقادیر فنل تام و ترکیبات فلاوونوئیدی موسیلاژ میوه سپستان و ویژگی آنتی-اکسیدانی آنبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1399
3تاثیر استفاده از سطوح مختلف نانولیپوزوم ویتامین E در جیره بر میزان ویتامین E و کلسترول زرده تخم مرغان تخمگذار.بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
4استفاده از موسیلاژ دانه چیا به منظور حفظ کیفیت میوه توت‌فرنگی در دوره انبارمانیبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
5جداسازی، شناسایی و ارزیابی ویژگیهای پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتارومسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانتهران، دانشگاه تربیت مدرسپوستر1398
6بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس میخک صدپر (Clove) بر آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهیسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهران- دانشگاه تربیت مدرسپوستر1398
7بررسی راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصول برنج از طریق برآورد تابع تقاضای وارداتهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1398
8اثر ریسک فعالیتهای تولیدی کشاورزان بر الگوی کشت بهینه مزارع: کاربرد مدل برنامه ریزی ریسکی تارگت موتادهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
9بررسی تاثیر افزودن پودر هسته انار و تغییر پارامترهای فرآیند بر ویژگیهای ظاهری اسنکهای حجیم بر پایه ذرت با استفاده از روش پردازش تصویر2nd International and 25th Iranian Congress on Food Science and Technologyساریپوستر1397
10بررسی فرآیند اکستروژن بر ویژگی های حسی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت و هسته خرمادومین کنگره بین المللی و بیست و پنچمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
11بهینه سازی برگرهای مرغ با سوریمیاولین کنگره ملی بهداشت مواد غذاییارومیهپوستر1397
12بررسی اولئوژل و کاربرد های آن در صنایع غذاییاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
13بررسی روش های تولید نانوفیبر و کاربردها و مزایای آناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
14تأثیر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر لیستریا مونوسیتوژنز و سالمونلا تیفی براساس تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانی خوزستانپوستر1397
15بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک حاوی پوره کدواولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانی خوزستانپوستر1397
16بررسی عوامل موثر بر خصوصیات رنگی روغن کنجد در طی فرآیند استخراج روغناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانپوستر1397
17اثر دما، بسته بندی و مدت انبارمانی بر کیفیت پس از برداشت موسیر ایرانی (توده همدان)اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1397
18بررسی ویژگی‌های رنگ‌سنجی پوسته، مغز و خصوصیت کیفی کیک اسفنجی غنی‌شده با پودر میوه بهدومین کنفرانس روش‌های افزایش نگهداری فرآورده‌های غذاییتهرانسخنرانی1395
19بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی کیک اسفنجی غنی شده با آرد هسته انار و صمغ زانتاندومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذائیتهرانپوستر1395