بهروز  علیزاده بهبهانی

 فعالیت های پژوهشی

 

بهروز علیزاده بهبهانی

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : بهروز علیزاده بهبهانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Behrouz Alizadeh Behbahani پست الکترونیک : B.alizadeh@asnrukh.ac.ir
تاریخ تولد : 1366/05/21 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : صنایع غذایی گروه آموزشی : صنایع غذایی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار : گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی1389دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
علوم و مهندسی صنایع غذایی- میکروبیولوژی مواد غذاییکارشناسی ارشد 1392دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و مهندسی صنایع غذایی- میکروبیولوژی مواد غذاییدکترای تخصصی1395دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1بررسی تأثیر روش استخراج با حلال های آب و اتانول بر بازده استخراج، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی برگ درخت گردودانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
2ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی، تکنولوژیکی و ویژگی¬های باکتریوسین تولید شده توسط باکتری¬های اسید لاکتیک جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
3ارزیابی زنده مانی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس فرمنتوم در آبمیوه سیب طی زمان نگهداریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
4بررسی ویژگی های میکروبیولوژی، فیزیکو شیمیایی و حسی آبمیوه هلو پروبیوتیک حاوی باکتری لاکتوباسیلوس برویسدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
5Purification, characterization, and mode of action of novel bacteriocin produced by Bacillus spp. against Listeria monocytogenes ATCC 19115دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
6بررسی اثر روش استخراج با حلال¬های آب و متانول بر ویژگی¬های ضد اکسایشی و ضدمیکروبی عصارة گیاه بن سرخدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
7ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و برهمکنش عصاره¬های برگ سدر (Ziziphus spina-christi) و لور (Ficus religiosa) در شرایط برون¬تنی و اثر سایتوتوکسیک آن¬ بر رده سلولی HT29 مجری
8بررسی اثر پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به¬عنوان جایگزین سفیده تخم¬مرغ بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی طی زمان نگهداریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
9بررسی اثر پری¬بیوتیکی اینولین بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و زنده¬مانی سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس فرمنتوم در بستنی عملگردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
10بررسی ویژگی¬های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس برویس جدا شده از پنیر خیکی و فعالیت آنتاگونیستی آن علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوسدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
11ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس مینای نیشابوری در شرایط آزمایشگاهی و کاربرد آن در پوشش خوراکی زیست فعال حاصل از موسیلاژ بارهنگ کاردی جهت افزایش عمر ماندگاری گوشت گوسالهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
12جداسازی سویه¬های لاکتیک اسیدباکتری¬ها از در دوغ سنتی و ارزیابی ویژگیهای پروبیوتیک و تکنولوژیکی آنهادانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری
13اثر ضدقارچی و برهمکنش اسانس های مرزه خوزستانی و نعناع سبز بر آسپرژیلوس نایجر، بوتریس سینه را و رایزوپوس استولونیفر (قارچ های عامل پوسیدگی و کپک زدگی پس از برداشت میوه توت فرنگی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانهمکار0
14بررسی خواص پروبیوتیکی و ضدمیکروبی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول¬های اپیتلیال روده و کشت دو لایه مجری
15ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره¬های چای سبز، متکا و کنگر فرنگی بر تعدادی از قارچ های عامل فساد میوه توت فرنگی و انگور در شرایط آزمایشگاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
16تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی و اثر ضدقارچی انجیر بنگالی (Ficus benghalensis) و مور تلخ (Salvia mirzayanii) بر کپک های عامل فساد و پوسیدگی پس از برداشت میوه سیب و پرتقالدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0
17Analysis of β-conglycinin and glycinin (Soy Protein isolate)- polyphenol interactions using Multi-spectroscopic, molecular docking and molecular dynamics simulation approachesدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری
18شناسایی گروه¬های عاملی، قدرت آنتی¬اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره¬های سماق، حنا و سرخارگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری
19بهبود عمر نگهداری گوشت گوسفندی با استفاده از پوشش خوراکی مبتنی بر موسیلاژ قدومه شهری و اسانس آویشن کرمانی مجری

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1263 اسانس زولنگ: فنل و فلاونوئید کل، قدرت آنتیاکسیدانی، فعالیت ضدمیکروبی و برهمکنش آن با آنتیبیوتیک نالیدیکسیک اسید در شرایط آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14021180.056
2بررسی اثر سویههای پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس دلبروکی و پدیوکوکوس پنتوزاسئوس بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداریمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140130.014
3فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی گیاه روناس صخرهزی بر باکتریهای بیماریزا در شرایط برونتنیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1401940.036
4عصاره اتانولی کور فنل (Capparis spinosa) : فلاونوئید، پتانسیل آنتیاکسیدانی و فعالیت ضدباکتریایی آن بر انتروباکتر آئروژنز، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنزمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011240.056
5ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی، قدرت آنتی‌اکسیدانی، فنولی و فلاونوئید کل عصاره گزنه: یک مطالعه آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011250.056
6بررسی ویژگی‌های شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره رازک بر Staphylococcus aureus، Listeria monocytogenes، Escherichia coli و Enterobacter aerogenes در شرایط برون‌تنیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011260.056
7عصاره اوجی: فنول و فلانوئید کل، توانایی رادیکال گیرندگی و فعالیت ضدباکتریایی آن بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011230.056
8پتانسیل آنتیاکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی برگ بو Laurus nobilis بر باکتریهای شیگلا دیسانتری، اشرشیا کلی، لیستریا مونوسیتوژنز و استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1401960.0
9ارزیابی فنول و فلاونوئید کل، قدرت آنتی‌اکسیدانی و اثر ضدقارچی اسانس نعناع سبز بر سویه‌های عامل فساد میوه توت‌فرنگیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140110.021
10بررسی مهارکنندگی و کشندگی قارچ‌های عامل کپک‌زدگی میوه پرتقال (پنی‌سیلیوم دیجیتاتوم و پنی‌سیلیوم ایتالیکوم) با استفاده از عصاره هیدروالکی گیاه اشنانمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011240.061
11بررسی اثر اسانس زردچوبه(Curcuma longa L.)بر پایداری اکسایشی روغنسویامحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,حسن برزگر(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011220.056
12سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه شیشه‌شور (Callistemon citrinus) و ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی آنبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140110.018
13شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس پیاز و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی، سودوموناس ائروژینوزا و کاندیدا آلبیکنسبهروز عليزاده بهبهاني(پنجم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011230.056
14Modeling of Ultrasound-Assisted Extraction, Chemical Composition, Antioxidant Activity, Rheological Aspects, and Biological Properties of “Barhang-e-Kabir” Mucilageبهروز عليزاده بهبهاني(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140161.903
15Effects of incorporation of Echinops setifer extract on quality, functionality, and viability of strains in probiotic yogurtبهروز عليزاده بهبهاني(پنجم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140123.006
16Understanding the Relationship between Microstructure and Physicochemical Properties of Ultrafiltered Feta-Type Cheese Containing Saturea bachtiarica Leaf Extractبهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1401125.561
17Extracellular enzyme production by different species of Trichoderma fungus for lemon peel waste bioconversionمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
بین المللیBiomass Conversion and Biorefinery140114.05
18بررسی ترکیبات شیمیایی، گروههای عاملی زیستفعال، قدرت آنتیاکسیدانی و سمیت سلولی اسانس آویشن شیرازی بر رده سلولیHT29 :مطالعه در شرایط آزمایشگاهیحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140120.084
19Optimization of mucilage extraction from Sepestan fruit and evaluation of its physicochemical and antioxidant activityحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140153.006
20تعیین فنل و فالونوئید کل، توانایی رادیکال گیرندگی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ بلوط بر باکتریهای سالمونال تیفی، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و لیستریا مونوسیتوژنزمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14011
21ارزیابی ویژگی‌های شیمیایی و ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی کنگر فرنگی (Cynara scolymus) بر قارچ‌های عامل پوسیدگی و کپک‌زدگی پس از برداشت میوه توت‌فرنگی.مصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011250.026
22Chemical composition, antibacterial activity and antioxidant activity of Citrus bergamia essential oil: Molecular docking simulationsمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللیFood bioscience14011021235.318
23ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره برگ رملیک ( Ziziphus nummularia ( در شرایط آزمایشگاهیحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1401970.036
24بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی برگ سنجد بر انتروباکتر آئروژنز، سودوموناس آئروژینوزا، استرپتوکوکوس پیوژنز و باسیلوس سرئوسمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1401970.0
25استفاده از پوشش خ وراکی زیست فعال صمغ بامیه-اسانس نعناع فلفلی جهت افزایش عمر نگهداری گوشت گاومیشمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140140.014
26بررسی ویژگی‌های باکتریوسین تولید شده توسط باکتری لاکتوباسیلوس هلویتیکوس و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی آن بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زابهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140130.021
27بررسی تأثیر تیمارهای فراصوت و آنزیم ترانس¬گلوتامیناز بر میزان راندمان، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ریزساختار پنیر سویاحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140120.16
28ارزیابی کیفیت گوشت گوسفندی پوشش¬دهی شده با موسیلاژ میوه سپستان حاوی اسانس رزماری طی مدت نگهداریحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140113.006
29بررسی گروههای عاملی ترکیبات زیستفعال، توانایی رادیکال گیرندگی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی شنبلیله ( )Trigonella foenumدر شرایط برونتنمحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140140.018
30تاثیر پنیرک (Malva neglecta) و لاکتولوز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس فرمنتوم و ویژگی های بافتی ماست هم¬زده سین‌بیوتیکحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE140123.117
31اثر صمغ زدو حاوی روغن اساسی Zataria multiflora Boiss بر افزایش کیفیت نگهداری گوشت گاومیشحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140123.006
32اثر آنزیم ترانسگلوتامیناز و استفاده از شیر بوفالو بر پارامترهای بافت و زنده مانی باکتریهای آغازگر ماست همزدهحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14012
33شناسایی ترکیبات شیمیایی، قدرت آنتیاکسیدانی، محتوای تام فنل و فلاونوئید کل و سمیت سلولی اسانس رزماریحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140140.018
34زنده مانی پروبیوتیک، خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آب میوه پرتقال پروبیوتیکبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,حسين جوينده(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140113.006
35تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی و اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی متکا بر برخی از سویههای قارچی عامل پوسیدگی میوه توتفرنگی و انگور در شرایط آزمایشگاهیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14011
36تاثیر مایکروویوبر میزان استخراج موسیلاژدانه'به'و بهینهسازی آن با استفاده از روش سطح پاسخمحمدامين مهرنيا(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
,حسن برزگر(پنجم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14011310.056
37تعیین ویژگیهای شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون بر باکتریهای بیماریزا در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140150.018
38ارزیابی فنول و فلاونوئید کل، قدرت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس انجدان رومی بر برخی از قارچهای عامل پوسیدگی و فساد میوه سیب و پرتقالمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140150.018
39ویژگی‌های شیمیایی و بررسی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی رشد قارچ‌های عامل فساد و کپک‌زدگی پس از برداشت میوه سیب با استفاده از اسانس مور تلخمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1401۱۳۱0.056
40Production and evaluation of a functional fruit beverage consisting of mango juice and probiotic bacteriaحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140133.006
41بررسی اثر روش استخراج با حلالهای آب و اتانول بر ویژگیهای ضداکسایشی و ضدمیکروبی عصاره برگ بهلیمومحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001180.056
42بررسی استفاده از ژل کمپلکس ایزوله پروتئین سویا-نانو فیبر سلولز به عنوان مقلد چربی در تولید سس مایونز کم چربمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140030.054
43بررسی امواج رادیویی و اسید سیتریک هوادهی شده به عنوان پیش تیمار بر ویژگی های کیفی و سینتیک خشک شدن موزمحمد نوشاد(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
بین المللیFood Science & Nutrition140012.863
44بررسی خواص ضدمیکروبی و قابلیت زنده‌مانی Lactobacillus plantarum LZ95 در شرایط اسیدی و صفراویحسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,محمد نوشاد(پنجم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140040.066
45اثر پوشش بارهنگ کاردی و اسانس مینای نیشابوری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژی و حسی گوشت گوساله طی دوره نگهداریبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران140030.1
46ارزیابی فنل و فلاونوئید کل، قدرت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی حنا بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001160.116
47بررسی اثر اینولین بر زندهمانی سویه لاکتوباسیلوس فرمنتوم 4-17در بستنی عملگر و ارزیابی ویژگیهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آنحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001130.116
48ارزیابی خواص شیمیایی و ضد باکتریایی اسانس گریپ فروت و کاربرد آن در موسیلاژ بذر Lallemantia iberica برای بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی ، خواص میکروبیولوژیکی و حسی بره در یخچال طی دوره نگهداریبهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140032.431
49تولید بستنی سینبیوتیک با لاکتوباسیلوس برویس PML1 و اینولین: ویژگی های عملکردی ، زنده ماندن پروبیوتیک و خواص حسیبهروز عليزاده بهبهاني(ششم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140032.431
50تعیین قدرت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی سرخارگل بر اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوسمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400930.036
51فعالیت ضدمیکروبی عصارههای آبی و اتانولی برگ درخت گردو بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا: یک مطالعه آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400930.036
52بررسی ویژگیهای پروبیوتیکی و تکنولوژیکی باکتریهای اسید الکتیک جدا شده از دوغ محلی بهبهانمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140040.014
53شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدقارچی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis) بر قارچهای مولد فساد میوه سیبمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140050.09
54بررسی گروههای عاملی، ترکیبات فنولی و فلاوونوئیدی، فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس اسطوخودوس لارستانی: یک مطالعه آزمایشگاهیمحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,حسن برزگر(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001190.056
55بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی سماق بر تعدادی از میکروارگانیسمهای بیماری زا در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400940.036
56ویژگیهای شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی کاهمکی بر میکروارگانیسمهای بیماریزا: یک مطالعه آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400940.036
57بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضدمیکروبی سویه لاکتوباسیلوسبرویس gp104 جدا شده از پنیر خیکیمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140030.027
58افزایش زمان ماندگاری گوشت گاومیش با استفاده از پوشش صمغ خوراکی فارسی حاوی اسانس شیرازیحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللیFood Science & Nutrition140012.86
59بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده سینبیوتیک نیمچرب حاوی گیاه پنیرک و لاکتولوز (Malva neglecta)حسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001200.116
60تأثیر میزان رسیدگی میوة سپستان بر کیفیت ترشی آن طی مدت نگهداریحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی140030.1
61تأثیر آنزیم ترانس¬گلوتامیناز بر برخی ویژگی¬های ماست چکیده تهیه ¬شده از مخلوط شیر گاو و گاومیشحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140020.059
62بررسی اثر روش استخراج با حلالهای آب و متانول بر ویژگیهای ضداکسایشی و ضدمیکروبی عصاره گیاه بن سرخ: مطالعه در شرایط آزمایشگاهیمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140010.09
63اثر ضدقارچی اسانس مرزه خوزستانی بر آسپرژیلوس نایجر، بوتریتیس سینهرا و رایزوپوس استولونیفر عامل پوسیدگی و کپک زدگی میوه توت فرنگیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001150.116
64اسانس کندر (Boswellia sacra): قدرت آنتی اکسیدانی و اثر ضدقارچی آن بر تعدادی از سویه های عامل فساد میوه توت فرنگیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001140.116
65ارزیابی فعالیت شیمیایی و اثر ضدقارچی اسانس پنج انگشت بر پنیسیلیوم دیجیتاتوم و پنیسیلیوم ایتالیکوم عامل کپک زدگی میوه پرتقالمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001140.116
66گروه¬های عاملی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ انجیر معابد بر تعدادی از باکتری¬های استاندارد بیماری¬زا در شرایط آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,حسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400250.036
67بهینه سازی راندمان تولید پودر آب پنیر با استفاده از خشک کن پاششی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,حسين جوينده(دوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران1400150.1
68اسانس مینای نیشابوری: قدرت آنتی اکسیدانی، فنل و فلاونوئید کل و اثر ضدمیکروبی آن بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهیمحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001120.056
69تعیین ساختار، ترکیبات و ویژگیهای شیمیایی، فعالیت ضداکسایشی و اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبهمحمدامين مهرنيا(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140020.018
70ارزیابی فعالیت و بررسی ویژگیهای باکتریوسین تولید شده توسط باکتریهای لاکتوباسیل جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهانبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران140020.1
71جداسازی و شناسایی سویه های لاکتوباسیل از پنیر محلی بهبهان و بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضدمیکروبی آنها علیه پاتوژنهای شاخص غذاییبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران140010.1
72بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس اکالیپتوس گلوبولو س بر باکتریهای بیماریزا و عامل فساد مواد غذاییبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001100.056
73ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس زنیان بر تعدادی از سویه های میکروبی استاندارد شاخص عفونت و مسمومیت غذایی: مطالعه در شرایط برون تنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001110.056
74بررسی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره زوفا بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی: مطالعه در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001100.056
75ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس پوست پرتقال دزفولی با و بدون آنتیبیوتیکهای درمانی بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001110.056
76استفاده از موسیلاژ Plantago حاوی اسانس پرتقال دزفولی به عنوان یک پوشش خوراکی برای بهبود ماندگاری گوشت گاومیش در شرایط نگه داری در یخچالمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140092.863
77بررسی ویژگیهای شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره متانولی ترشک بر باکتریهای انتروباکتر ائروژنز، سالمونلا تیفی، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس پیوژنز: یک مطالعه آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001170.056
78مقایسه اثر عصاره اتانولی فلفل دلمه ای قرمز و نالیدیکسیک اسید بر میکروارگانیسمهای بیماری زابهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,حسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1400920.036
79شناسایی Lactobacillus plantarum TW29‑1 جدا شده از فرآورده های لبنی- غله ای تخمیر شده (کشک زرد زابلی): ویژگی های پروبیوتیک، فعالیت ضد میکروبی و ارزیابی ایمنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization140020212.431
80بهینه یابی تولید گاما آمینو بوتیریک اسید با Lactobacillus brevis PML1 در محیط کشت لجن لبنی با استفاده از روش سطح پاسخبهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
بین المللیFood Science & Nutrition140020212.863
81کنترل رشد میکروبی و اکسایش چربی در گوشت گاو پوشش دهی شده با موسیلاژ Lepidium perfoliatum حاوی اسانس کاسنیبهروز عليزاده بهبهاني(اول)
بین المللیFood Science & Nutrition140020212.863
82ویژگی هی فیتوشیمیایی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و سیتوتوکسیک عصاره Echinops setifer در شرایط آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(پنجم)
بین المللیBiocatalysis and agricultural biotechnology140020210.0
83ایمنی، خصوصیات پروبیوتیکی و ضدمیکروبی و کارآیی تکنولوژیکی سویه های لاکتوباسیل جدا سازی شده از پنیرهای ایرانی تولید شده از شیر خامحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140062.863
84بررسی گروههای عاملی زیست فعال، قدرت آنتیاکسیدانی، فنول و فلاونوئید کل عصاره فلفل دلمهای قرمزحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001130.116
85شناسایی موانع و مشکلات زنجیره تأمین پایدار صنعت غذایی گوشت مرغ با استفاده از تئوری بنیانیعباس ميرزايي(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140020.054
86بررسی خصوصیات شیمیایی اسانس پونه و کاربرد آن در پوشش خوراکی بر پایه صمغ بذر ریحان به منظور افزایش عمر نگهداری گوشت گوساله نگهداری شده در دمای یخچالحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140092.863
87بررسی ویژگی های عملکردی باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی CE28.26 و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس BCRC10695 جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهان و تعیین فعالیت ضد میکروبی آن ها علیه باکتری های پاتوژن شاخص غذاییبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140010.027
88آماده سازی و خواص عملکردی ماست سینبیوتیک تخمیر شده با Lactobacillus brevis PML1 مشتق شده از فرآورده های تخمیر شده غله ای - لبنیبهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
بین المللیBiomed Research International140020213.411
89ارزیابی میزان کلروفیل فعالیت ضداکسایش و اثر ضدمیکروبی عصاره برگ قاصدکبهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140030.09
90ارزیابی پتانسیل آنتی‌اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه (Lepidium draba) در شرایط برون‌تنیبهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140030.09
91بررسی اثر افزودن اسانس تخم گشنیز بر برخی ویژگیهای گوشت بره چرخ شده تلقیح شده با لیستریا اینوکوا طی دوره نگهداریمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001160.056
92اثر پودر پنیر و امواج فراصوت بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی بدون گلوتنبهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140040.09
93افزایش پایداری میکروبی و اکسایشی گوشت گاومیش با استفاده از پوشش خوراکی زیستفعال بر پایۀ موسیلاژ میوة سپستان و اسانس پوستپرتقال دزفولیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400100.094
94تعیین ترکیبات شیمیایی، ویژگیهای ضداکسایشی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس دانه گشنیز بر تعدادی از میکروارگانیسمهای بیماریزامحمد حجتي(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139920.09
95بررسی اثر اتخاذ استانداردهای آفلاتوکسین شرکای تجاری بر میزان صادرات پسته ایرانعباس ميرزايي(اول و مسئول)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991020.144
96خصوصیات پروبیوتیکی سویه های پدیوکوکوس جدا شده از غذای تخمیر شده ایرانی بر پایه غلات و لبنیات: برهمکنش با باکتری های بیماری زا و سلولهای روده ای 2Caco-بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
بین المللیJOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING139952.366
97تولید گاما آمینو بوتریک اسید توسط سویه لاکتوباسیلوس برویس A3: بهینه سازی تولید، پتانسیل آنتی اکسیدانی، سمیت سلولی و فعالیت ضدمیکروبیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,حسين جوينده(دوم)
بین المللیFood Science & Nutrition1399101.797
98بررسی اثر پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به عنوان جایگزین سفیده تخم مرغ بر ویژگیهای کیک اسفنجیحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991080.056
99ارزیابی فعالیت ضدقارچی اسانس اناریجه بر آسپرژیلوس نایجر (کپک سیاه) و بوتریتیس سینه را (کپک خاکستری) عامل فساد میوه انگور: مطالعه در شرایط آزمایشگاهیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991080.144
100شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتیاکسیدانی و اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه خوشاریزه بر تعدادی از باکتریهای شاخص عفونت و مسمومیت غذاییحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139960.027
101تاثیر ضدمیکروبی عصاره سنبله نقرهای بر باکتریهای بیماریزا با استفاده از روشهای رقت آگار و سیلندر پلیتمحمد نوشاد(اول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991090.056
102بررسی اثر ضدقارچی اسانس مورت بر پنیسیلیوم دیجیتاتوم و پنیسیلیوم ایتالیکوم (کپکهای سبز و آبی میوه پرتقال)مصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991090.144
103ر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی )Echinophora platyloba( بررسی اثر پودر خوشاریزه و حسی خیارشور طی مدت زمان نگهداریحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران139940.099
104گروههای عاملی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ سدر بر باکتریهای اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا اینوکواحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1399250.036
105ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﻣﯿﻮه ﺳﭙﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎریزا: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ in vitroحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991010.056
106ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داروﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ ﺷﯿﺮازی (Zataria multiflora) ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ وﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991040.144
107اثر پوشش خوراکی برپایه موسیلاژ دانه قدومه شیرازی حاوی اسانس اسطوخودوس بر افزایش کیفیت و بهبود نگهداری گوشت شترمرغ: مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازیحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیFood Science & Nutrition1399121.797
108شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتیاکسیدانی و اثر ضدقارچی اسانس مرزنجوش بر برخی از سویه های قارچی عامل پوسیدگی میوه توت فرنگیمصطفي رحمتي جنيدآباد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139930.027
109ارزیابی ویژگیهای پروبیوتیکی و ضدباکتریایی 4-SL163 fermentum Lactobacحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139920.09
110بررسی اثرروش استخراج با حلالهای آب و اتانول بر بازدة استخراج، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی عصارة گیاه پولکمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991000.056
111افزایش پایداری اکسایشی و میکروبی گوشت گاو با استفاده از پوشش خوراکی زیست‌فعال حاصل از موسیلاژ بارهنگ صغیر بارگذاری شده با اسانس آویشن باغیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991010.056
112تأثیر تیمار حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مواد معدنی، ترکیبات فعال زیستی و فعالیت آنتی اکسیدانی دانه چیامحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1399160.018
113افزایش عمر نگهداری گوشت گاو با استفاده از پوشش خوراکی زیست فعال بر پایه موسیالژ دانه بالنگوی سیاه بارگذاری شده با اسانس زیره سیاهمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139920.064
114ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی (سوسیس) با استفاده از مدلهای نوین تجربیبهروز عليزاده بهبهاني(ششم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139940.027
115ارزیابی ویژگیهای میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفندی پوشش دهی شده با موسیلاژ فرنجمشک در ترکیب با اسانس زنیان جهت افزایش عمرانبارمانی در دمای یخچالبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139940.09
116بررسی گروه‏های عاملی ترکیبات زیست‏فعال، توانایی رادیکال گیرندگی، فعالیت ضدمیکروبی و اثر سمیت سلولی عصاره آبی گیاه شیشه‏شور (Callistemon citrinus) بر رده سلولی HT29: یک مطالعه آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان139950.074
117مطالعه ترکیبات شیمیایی اسانس رازیانه و بررسی قدرت ضداکسایشی و سمیت سلولی آنبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991040.144
118اثر ضدباکتریایی اسانس زردچوبه با و بدون آنتی بیوتیکهای درمانی بر تعدادی سویه ی استاندارد بیماریزا: مطالعه در شرایط آزمایشگاهیمحمدامين مهرنيا(مسئول)
,حسن برزگر(سوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1399870.036
119تاثیر توام اسانس های رازیانه و میخک بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سرئوس، سالمونلا تیفی و انتروباکتر ائروژنز با استفاده از روش چکربورد (شاخص غلظت بازدارنده افتراقی)بهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991060.144
120اسانس پونه: ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتیاکسیدانی، فنل کل و اثر سایتوتوکسیک آن بر رده سلولی HT29حسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139950.09
121بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر ویژگیهای تغذیه ای، فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجیحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139920.09
122ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و فعالیت ضدتکثیری اسانس دارچینبهروز عليزاده بهبهاني(اول)
بین المللیEvidence-based Complementary and Alternative Medicine139911.813
123بهبود پایداری شیمیایی و میکروبیولوژیکی گوشت گاو با بالنگوی شهری حاوی اسانس زیره سبز به عنوان پوشش خوراکی زیست تخریب پذیربهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
بین المللیBiocatalysis and agricultural biotechnology139920202.14
124بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس جوزبویا بر پاتوژن های غذایی و اثر آن بر کیفیت گوشت گاو نگهداری شده در طی زمان در یخچالمحمد حجتي(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD SAFETY139931.133
125مدل سازی میزان رشد لیستریا اینوکوا تحت تأثیر اسانس دانه گشنیز و دمای ذخیره سازی گوشت با استفاده از FTIRمحمد حجتي(مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیQuality Assurance and Safety of Crops & Foods139910.67
126خواص تجمع ، چسبندگی ، ضد چسبندگی و فعالیت آنتاگونیستی مربوط به بار سطحی پروبیوتیک Lactobacillus brevis gp104 در برابر استافیلوکوکوس اورئوسمحمد حجتي(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS139920202.914
127حفظ کیقیت و افزایش زمان ماندگاری گوشت تازه گوئساله با استفاده از پوشش خوراکی صمغ دانه شاهی حاوی اسانس گلپر برفی: مطالعه تجربی و مدل سازیحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
بین المللیFood science and biotechnology139851.5
128شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتیاکسیدانی و تأثیر ضد میکروبی اسانس هل سبز بر تعدادی از میکروارگانیسمهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
داخلیمجله دانشگاه علوم پزشکی قم139820.023
129ارزیابی چسبندگی و ضدعفونی کنندگی سویه پروبیوتیک Lactobacillus fermentum 4-17 در برابر باکتری اشرشیا کلی عامل عفونت ادرای در انسانبهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS139852.251
130مقایسه فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک ( Taraxacum pseudocalocephalum ) با آنتی بیوتیکهای رایج درمانی در شرایط برون تنیبهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1398830.0
131شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنیبهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیمجله دانشگاه علوم پزشکی قم139830.023
132اثر ضد میکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماریزا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آنبهروز عليزاده بهبهاني(اول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398870.056
133بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1398840.0
134بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، اثر ضدمیکروبی و مکانیسم اثر اسانس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS1398112.581
135شناسایی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس ریحان سبز و برهمکنش آن با آنتیبیوتیکهای تتراسایکلین و کلرامفنیکل بر تعدادی از ریزاندامگان عامل عفونت و مسمومیت غذاییحسن برزگر(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398900.056
136بررسی مقاومت انتروکوکوس های جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنهابهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398900.056
137سینیتیک و دینامیک جمعیت میکروبی اشرشیا کلی و سالمونلا اینتریتدیس در سوسیس فرانکفورتر: آزمایشگاهی و مدل سازیبهروز عليزاده بهبهاني(ششم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD SAFETY139841.665
138مهار چسبندگی Escherichia coli به سلولهای روده Caco-2 انسان توسط سویه پروبیوتیک Lactobacillus plantarumبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS1398102.581
139فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسمهای عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
بین المللیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1398850.036
140تعیین ترکیبات شیمیایی و اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس فلس دار بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا در شرایط برون تنحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام139840.057
141بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس رازیانه بر تعدادی از ریزاندامگان عامل عفونت و مسمومیت غذایی و برهمکنش آن با آنتیبیوتیک کانامایسینبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398910.075
142مطالعه ساختار شیمیایی، فعالیت ضدمیکروبی، اثر سایتوتوکسیک و مکانیسم اسانس میخک بر پاتوژن های غذاییبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13981
143مقایسه اثر ضدمیکروبی عصارههای استخراج شده (خیساندن و فراصوت) گیاه حرا بر باکتریهای اشرشیا کلی و لیستریا اینوکوآ با رویکرد نوینی از معادلات دیفرانسیلبهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139820.0
144استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتریهای بیماریزا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های ونکومایسین و جنتامایسینبهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398910.056
145اثر ضدمیکروبی اسانس سیر بر تعدادی از ریزاندامگان بیماریزای غذازاد، تعیین ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتیاکسیدانی آنمحمدامين مهرنيا(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(پنجم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398910.056
146ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس پونه بر تعدادی از پاتوژنهای غذایی و برهمکنش آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و کلرامفنیکل در شرایط محیط کشتحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمدامين مهرنيا(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398160.144
147تولید گاما آمینو بوتریک اسید توسط Lactococcus lactis NZ1330 در محیط کشت حاوی لجن لبنی و مونوسدیم گلوتاماتبهروز عليزاده بهبهاني(اول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398970.144
148اثر ضدمیکروبی اسانس رزماری و برهمکنش آن با آنتیبیوتیکهای رایج درمانی بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139887
149تعیین ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و اثر ضد­میکروبی اسانس گلپر برفی بر میکروارگانیسم­های عامل عفونت و مسمومیت غذاییحسن برزگر(اول و مسئول)
,محمدامين مهرنيا(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13974
150Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: Evaluation ofبهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
بین المللیMICROBIAL PATHOGENESIS139722.33
151اسانس روغنی بادرنجبویه: ترکیبات شیمیایی، پتاسیل آنتی اکسیدانی، محتوی فنل کل و فعالیت ضد میکروبیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13971
152شناسایی ترکیبات فیتوشیمیایی، پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس ترنج( Bergamot)بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط برونتنیبهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(اول و مسئول)
داخلیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1397260.057
153ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی کانژوگه های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13973

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1مروری بر تکنولوژی تولید آب میوه های پروبیوتیک و سین بیوتیکسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیملاثانیپوستر1401
2مروری بر کاربرد سویه‌ی پروبیوتیکی باسیلوس کوآگولانس در فرآورده‌های غلاتسومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1401
3ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی پنیرهای سنتی عرضه شده در سطح شهرستان‌های دزفول، آبادان و بهبهانبیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانپوستر1400
4بررسی آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی عرضه شده در سطح شهرستان‌های دزفول و آبادانبیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانپوستر1400
5بررسی اثر جایگزینی پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با سفیده تخم مرغ بر قوام خمیر کیک اسفنجی و مولفه های رنگی آندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارمشهدسخنرانی1399
6کوئروم سنسینگ و چگونگی آن در باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیدومین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیهتهرانپوستر1399
7ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و مقاومت آنتی¬بیوتیکی سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس فرمنتوماولین همایش بهداشت و صنایع غذاییعلوم پزشکی چندی شاپور اهوازپوستر1399
8مروری بر کاربرد اسانسها و عصاره های طبیعی در صنایع غذاییبیست و هفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
9بررسی میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و قدرت آنتی اکسیدانی عصاره آبی برگ کناربیست و هفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
10بررسی میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و قدرت آنتیاکسیدانی عصاره آبی برگ انجیر معابدبیست و هفتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
11رنگدانه¬های باکتریایی و کاربرد آن¬ها در صنایع غذاییبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1399
12ارزیابی مقادیر فنل تام و ترکیبات فلاوونوئیدی موسیلاژ میوه سپستان و ویژگی آنتی-اکسیدانی آنبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1399
13مروری بر تولید پپتید اسیدوفیلین تولید شده از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به عنوان متابولیتی شاخص با فعالیت ضد میکروبیسومین کنگره بین المللی و بیست وششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانتهران- دانشگاه تربیت مدرسپوستر1398
14جداسازی، شناسایی و ارزیابی ویژگیهای پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتارومسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانتهران، دانشگاه تربیت مدرسپوستر1398
15بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس میخک صدپر (Clove) بر آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهیسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهران- دانشگاه تربیت مدرسپوستر1398
16اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه سپستان بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلیصنعت و تجاری سازی کشاورزیملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1398
17بررسی راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصول برنج از طریق برآورد تابع تقاضای وارداتهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانسخنرانی1398
18اثر ریسک فعالیتهای تولیدی کشاورزان بر الگوی کشت بهینه مزارع: کاربرد مدل برنامه ریزی ریسکی تارگت موتادهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1398
19شناسایی گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا) تولید شده توسط باکتری لاکتوباسیلوس برویس به روش کروماتوگرافی لایه نازکاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
20معرفی و بررسی عملکرد انواع بیوسنسورها در صنایع غذایی: مطالعه مروریاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
21ارزیابی اثر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی پاغازه بر باکتری های انتروباکتر ائروژنز و لیستریا اینوکوااولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1397
22تأثیر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر لیستریا مونوسیتوژنز و سالمونلا تیفی براساس تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانی خوزستانپوستر1397