حسین  جوینده

 فعالیت های پژوهشی

 

حسین جوینده

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : حسین جوینده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Hossien Jooyandeh پست الکترونیک : hosjooy@yahoo.com
تاریخ تولد : 1350/01/01 دانشکده/محل خدمت : علوم دامی و صنایع غذایی
رشته تخصصی : صنایع غذایی گروه آموزشی : صنایع غذایی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آدرس محل کار :
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ ارائه طرح به دانشکده/گروه
1بررسی اثر پری¬بیوتیکی اینولین بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و زنده¬مانی سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس فرمنتوم در بستنی عملگردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری مسئول0
2ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی، تکنولوژیکی و ویژگی¬های باکتریوسین تولید شده توسط باکتری¬های اسید لاکتیک جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمجری0

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نویسندگان نمایه نام نشریه سال چاپ شماره ضریب تاثیر
1بهینه سازی راندمان تولید پودر آب پنیر با استفاده از خشک کن پاششی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,حسين جوينده(دوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران1400150.1
2ارزیابی فعالیت و بررسی ویژگیهای باکتریوسین تولید شده توسط باکتریهای لاکتوباسیل جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهانبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران140020.1
3ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس پوست پرتقال دزفولی با و بدون آنتیبیوتیکهای درمانی بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001110.056
4استفاده از موسیلاژ Plantago حاوی اسانس پرتقال دزفولی به عنوان یک پوشش خوراکی برای بهبود ماندگاری گوشت گاومیش در شرایط نگه داری در یخچالمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140092.863
5بررسی ویژگی های عملکردی باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی CE28.26 و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس BCRC10695 جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهان و تعیین فعالیت ضد میکروبی آن ها علیه باکتری های پاتوژن شاخص غذاییبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***140010.027
6افزایش پایداری میکروبی و اکسایشی گوشت گاومیش با استفاده از پوشش خوراکی زیستفعال بر پایۀ موسیلاژ میوة سپستان و اسانس پوستپرتقال دزفولیمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,مصطفي رحمتي جنيدآباد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1400100.094
7ویژگی‌های رئولوژیکی و میکروبی پنیر شبه‌لبنی تهیه شده از ذرت شیرین حاوی کنسانتره‌های پروتئینی آب‌پنیر و شیرحسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,محمدامين مهرنيا(پنجم)
داخلیمهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران140020.166
8بررسی خواص ضدمیکروبی و قابلیت زنده‌مانی Lactobacillus plantarum LZ95 در شرایط اسیدی و صفراویحسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(سوم)
,محمد نوشاد(پنجم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران140040.066
9بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی کفیر عملگرای سویا حاوی پلی-ساکارید محلول سویا طی نگهداری سردحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز140020.129
10استفاده از کریوژل های زانتان به عنوان الگویی برای تهیه اولئوژل خوراکیمحمد نوشاد(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
بین المللیiranian journal of chemistry & chemical engineering-international english edition140040.759
11بررسی اثر اینولین بر زندهمانی سویه لاکتوباسیلوس فرمنتوم 4-17در بستنی عملگر و ارزیابی ویژگیهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آنحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001130.116
12ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی پنیر سینبیوتیک فراپالوده تیمار شده با آنزیم ترانس¬گلوتامینازحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION140062.19
13تأثیر پیش تیمار انجماد و امواج فرکانس رادیویی بر کیفیت و سینتیک خشک شدن سیب زمینی توسط هوای داغمحمد نوشاد(اول و مسئول)
,حسين جوينده(دوم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION1400e160622.19
14افزایش زمان ماندگاری گوشت گاومیش با استفاده از پوشش صمغ خوراکی فارسی حاوی اسانس شیرازیحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
بین المللیFood Science & Nutrition140012.86
15بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده سینبیوتیک نیمچرب حاوی گیاه پنیرک و لاکتولوز (Malva neglecta)حسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران14001200.116
16تأثیر میزان رسیدگی میوة سپستان بر کیفیت ترشی آن طی مدت نگهداریحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی140030.1
17کاربرد پروتئین آب پنیر تخمیری تغلیظ شده و پساب آب پنیر در تولید نان حجیمحسين جوينده(اول و مسئول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***14002
18بررسی حواص مکانیکی و ساختاری فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین تیمار شده با آنزیم ترانس گلوتامینازحسين جوينده(مسئول)
,حسن برزگر(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139950.15
19بررسی گروه‏های عاملی ترکیبات زیست‏فعال، توانایی رادیکال گیرندگی، فعالیت ضدمیکروبی و اثر سمیت سلولی عصاره آبی گیاه شیشه‏شور (Callistemon citrinus) بر رده سلولی HT29: یک مطالعه آزمایشگاهیبهروز عليزاده بهبهاني(مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان139950.074
20بهبود پایداری شیمیایی و میکروبیولوژیکی گوشت گاو با بالنگوی شهری حاوی اسانس زیره سبز به عنوان پوشش خوراکی زیست تخریب پذیربهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
بین المللیBiocatalysis and agricultural biotechnology139920202.14
21تولید گاما آمینو بوتریک اسید توسط سویه لاکتوباسیلوس برویس A3: بهینه سازی تولید، پتانسیل آنتی اکسیدانی، سمیت سلولی و فعالیت ضدمیکروبیبهروز عليزاده بهبهاني(اول و مسئول)
,حسين جوينده(دوم)
بین المللیFood Science & Nutrition1399101.797
22تاثیر مرحله شیردهی و تعداد شکم زایش بر ترکیبات شیر در میش عربیصالح طباطبائي وکيلي(دوم)
,طاهره محمد آبادي(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی13991260.033
23تاثیر جایگزینی شکر با پودر شیره انگور بر ویژگی‌های کیک فنجانیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139920.05
24شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتیاکسیدانی و اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه خوشاریزه بر تعدادی از باکتریهای شاخص عفونت و مسمومیت غذاییحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139960.027
25ر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی )Echinophora platyloba( بررسی اثر پودر خوشاریزه و حسی خیارشور طی مدت زمان نگهداریحسن برزگر(دوم)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران139940.099
26اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و صمغ فارسی بر خصوصیات نوشیدنی کفیر سنتیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13991048432.512
27تأثیر تیمار آنزیمی ترانسگلوتامیناز بر ویژگیهای فیزیکیشیمیایی و میکروبی ماست سویای سینبیوتیکحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139930.05
28ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻮﺳﯿﻼژ ﻣﯿﻮه ﺳﭙﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎریزا: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ in vitroحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991010.056
29بهینه یابی فرمولاسیون ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ بادمجان براساس روش تحلیل سلسله مراتبیحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
داخلیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139910.067
30اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﻧﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮓ و ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮاﭘﺎﻟﻮده ﻃﯽ دوره ﻧﮕﻪداریحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1399990.144
31ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داروﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ ﺷﯿﺮازی (Zataria multiflora) ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ وﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13991040.144
32وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮓ، ﺑﺎﻓﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﯿﺮﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮاﭘﺎﻟﻮده ﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎز ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻃﯽ ﻧﮕﻬﺪاریحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1399980.144
33اثر پوشش خوراکی برپایه موسیلاژ دانه قدومه شیرازی حاوی اسانس اسطوخودوس بر افزایش کیفیت و بهبود نگهداری گوشت شترمرغ: مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازیحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
بین المللیFood Science & Nutrition1399121.797
34ارزیابی ویژگیهای پروبیوتیکی و ضدباکتریایی 4-SL163 fermentum Lactobacحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139920.09
35تأثیر به¬کارگیری پوشش برپایه ایزوله ¬پروتئین آب¬پنیر حاوی اسانس مرزه باغی بر قابلیت نگهداری فیله¬مرغحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13992
36بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن بر ترکیب شیمیایی و ویژگیهای ضداکسایشی عصاره متانولی برگ زیتونحسن برزگر(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398970.056
37اثر ضدمیکروبی اسانس رزماری و برهمکنش آن با آنتیبیوتیکهای رایج درمانی بر تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139887
38بررسی تأثیر جایگزین های چربی صمغ زدو و بادام بر رفتار جریانی و ویژگی های حسی دسر لبنی وانیلی کم چربحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلیعلوم غذایی و تغذیه139820.101
39اثر غلظت ویتامین سی بر ساخت میکروامولسیونهای آب در روغن به روش خودبه خودیمحمدامين مهرنيا(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139830.045
40تأثیر افزودن پودر هسته خرما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت در طی انبارمانیمحمد نوشاد(دوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران139830.034
41تأثیر اینولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی کفیر تولید شده از شیرگاومیشمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398890.056
42تعیین ترکیبات شیمیایی و اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس فلس دار بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا در شرایط برون تنحسين جوينده(اول و مسئول)
,بهروز عليزاده بهبهاني(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
داخلیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام139840.057
43ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮل و ﻓﺮآﯾﻨﺪ دوﻧﺎت ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﮔﺎس ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﯾﺎحسين جوينده(چهارم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139850.045
44اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب از ﻗﺎرچ ﺧﻮراﮐﯽ ﺻﺪﻓﯽ ﺑﻪﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آنحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398890.056
45مدل‌سازی و بهینه‌یابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و قابلیت زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پنیر فراپالودۀ سین‌بیوتیک حاوی آنزیم ترانس‌‌گلوتامیناز میکروبی، محلول پودر آب‌پنیر و اینولینحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139820.089
46بررسی اثر به کارگیری موسیلاژ دانه های اسفرزه، شاهی و ریحان بر رفتار رئولوژیکی دسر لبنی شکلاتی کم چربحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139810.05
47بررسی افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ترکیبات فرار نوشیدنی سنتی کفیرمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1398910.056
48. Effects of Soluble Soybean Polysaccharides on Properties of Kefir Produced from Cow and Buffalo Milksمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139810.25
49بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه کشاورزان (روستاهای بخش مرکزی شهرستان کازرون) در پذیرش کشاورزی ارگانیکحسين جوينده(اول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13983
50کاهش بیولوژیکی آفلاتوکسین ب1 در ماست با سویه های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و رامنوسوسحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(دوم)
بین المللیFood science and biotechnology139830.888
51بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی صمغ حاصل از برگ پنیرک(Malva neglecta)حسين جوينده(دوم)
,محمد حجتي(چهارم)
داخلیعلوم غذایی و تغذیه1397580.05
52Characterization of cross-linked whey protein isolate-based films containing Satureja Khuzistanica Jamzad essential oilحسين جوينده(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING139731.955
53لاکتولوز: خواص، کاربردهای عملگرایی و تکنولوژیکی غذایی، و انتقال رسانی از طریق سیستم غذاییحسين جوينده(مسئول)
بین المللیTRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY1397106.609
54استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز و پروتئین آب پنیر به عنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون پنیر کم چرب: خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ویژگی ساختاریحسين جوينده(سوم)
بین المللیJournal of Food Measurement and Characterization139731.181
55بهینه یابی فرمولاسیون کیک فاقد گلوتن غنی شده با پودر هسته انار و آنزیم ترانس گلوتامینازحسين جوينده(دوم)
,بهزاد ناصحي(اول و مسئول)
بین المللیJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE139781.797
56تاثیر صمغ گزانتان و پلی¬ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی¬های شربت خاکشیرفراسودمند.محمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
,حسن برزگر(پنجم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
57اﺛﺮ اﻓﺰودن ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺷﯿﺮ و ﺗﯿﻤﺎر آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺗﺮاﻧﺲﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎز ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺴﯽ و ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﻗﺎﻟﺒﯽحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13972
58ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﯿﮏ ﺑﺪون ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺣﺎوی ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ اﻧﺎر و آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎزحسين جوينده(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1397840.056
59ساخت و ارزیابی میکروامولسیون آب در روغن کنجد تولید شده به روش خودبخودیمحمدامين مهرنيا(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING139711.95
60تأثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و لیپولیز پنیر سفید آب نمکی کم چرب تلفیق شده با پروتئینهای آب پنیر طی دوره رسیدنحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلیعلوم غذایی و تغذیه139740.05
61تاثیر ضد اکسایشی و ضد میکروبی عصاره پوست انار بر بیف برگر طی دوره نگهداری یخچالیحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139710.052
62استفاده از اسانس ترخون در سس مایونز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139730.052
63بررسی اثر افزودن عصاره متانولی پوست سبز بنه (Pistacia atlantica) بر پایداری اکسایشی روغن سویاحسن برزگر(دوم)
,محمدامين مهرنيا(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139730.067
64بررسی تاثیر عصاره مرزه (Satureja hortensis) بر کیفیت و زمان ماندگاری گوشت مرغ نگهداری شده در یخچالحسن برزگر(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,محمدرضا قرباني(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1397820.056
65بررسی خصوصیات رنگ و فعالیت ضداکسیدانی نان بربری تحت تاثیر افزودن کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویامحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(چهارم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1397820.056
66بهینه یابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملگرایی اسنک حاوی آرد هسته خرماحسين جوينده(چهارم)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION1397111.51
67ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺣﺴﯽ و زﻧﺪهﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻗﺎلبیحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1397830.055
68ارزیابی اثر پروتئین آب پنیر رسوبی (PWP) و زمان تخمیر بر کیفیت نان لواشحسين جوينده(اول)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13978
69Effect of Persian and almond gums as fat replacers on the physicochemical, rheological, and microstructural attributes of low- fat Iranian White cheeseحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(چهارم)
بین المللی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139631.521
70اثر پوشش‌های هیدروکلوئیدی در جلوگیری از تشکیل آکریل‌آمید و کاهش جذب روغن در چیپس سیب‌زمینیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(چهارم)
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران13962252-06940.039
71تاثیر صمغ های فارسی و بادام به عنوان جایگزین های چربی بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژی، و ریزساختار پنیر سفید ایرانی کم چربحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(چهارم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139631.4
72ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺮاﭘﺎﻻﯾﺶ ﮐﻢﭼﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی آب ﭘﻨﯿﺮ و ﺗﯿﻤﺎر آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻪ روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳخحسين جوينده(اول)
,وحيد سمواتي(سوم)
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139620.035
73مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی‌ساکارید آن به عنوان یک ترکیب ضد‌ اکسایشیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(سوم)
,حسن برزگر(چهارم)
پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139610.033
74تاثیر افزودن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آب ﭘﻨﯿﺮ و ﺗﯿﻤﺎر ترانس گلوتامیناز بر خواص فیزیکی و حسی بستنی کم چربحسين جوينده(سوم)
بین المللیJOURNAL OF DAIRY SCIENCE139672.47
75ﺗﺄﺛیﺮ ﺗیﻤﺎر آﻧﺰیﻤی ﺗﺮاﻧﺲﮔﻠﻮﺗﺎﻣیﻨﺎز و ایﺰوﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌیﻦ آبﭘﻨیﺮ ﺑﺮ ویﮋﮔیﻫﺎی ﻓیﺰیکﻮﺷیﻤیﺎیی، ﺑﺎﻓﺘی و ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘیکی ﭘﻨیﺮ ﺳﻔیﺪ آبﻧﻤکی کﻢﭼﺮبحسين جوينده(اول)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396680.082
76بررسی اثر صمغهای فارسی و بادام به عنوان جایگزین چربی بر ویژگیهای بافتی و ریزساختار پنیر فراپالوده کم چربحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(دوم)
علوم غذایی و تغذیه139630.05
77اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﺧﺎم از ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﭘﻨﯿﺮک ( Malva neglecta) و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب رادﯾﮑﺎل آزاد آنحسين جوينده(اول)
,وحيد سمواتي(دوم)
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139610.035
78بررسی ویژگی آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی پلی ساکارید استخراج‌شده از سرشاخه گلدار گل راعی: بهینه سازی و مدلینگ آماریحسين جوينده(اول)
,بهزاد ناصحي(سوم)
,محمد نوشاد(چهارم)
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES13961043.671
79تاثیر کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های نان بربریمحمد حجتي(دوم)
,بهزاد ناصحي(سوم)
,حسين جوينده(چهارم)
مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران139620.054
80تاثیر تیمار ترانس گلوتامیناز بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر فراپالوده کم چرب تلفیق شده با پروتئینهای آب پنیر طی دوره انبارمانیحسين جوينده(اول)
داخلیعلوم غذایی و تغذیه139640.05
81ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮاﻧﺲﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎز ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، رﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺑﺎﻓﺘﯽ و ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﯿﮑﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻧﯿﻢﭼﺮبحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139640.071
82بهینه سازی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی نوشیدنی پروبیوتیک لیمویی تولید شده بر پایه تراوهحسين جوينده(اول و مسئول)
,حسن برزگر(چهارم)
داخلیپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139650.071
83مدلسازی استخراج و ویژگی های پلی ساکارید از میوه گیاه قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L) با کمک امواج مافوق صوت و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آنحسين جوينده(اول)
,محمد نوشاد(دوم)
بین المللیINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396Feb-A3.82
84تأثیر ایزوله پروتئینی آب پنیر بر ویژگیهای فیزیکی، رئولوژیکی و بافت بستنی نیم چربحسين جوينده(دوم)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139640.012
85تأثیر صمغ فارسی و صمغ دانه بالنگو شیرازی بر ویژگی‌های بافتی ماست همزده کم چربحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیپژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز139640.052
86مقایسه برخی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده کم¬چرب حاوی صمغ دانه بالنگو شیرازی و صمغ فارسیحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد حجتي(سوم)
داخلیعلوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1396720.071
87ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﺳﯿﻦﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦحسين جوينده(اول و مسئول)
داخلی*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***139620.0
88فعالیت ضدمیکروبی و برهمکنش عصاره¬های آبی و اتانولی برگ سپستان (Cordia myxa) بر میکروارگانیسم¬های بیماری¬زا در شرایط برون¬تنیحسين جوينده(اول و مسئول)
,محمد نوشاد(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
داخلیمجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران1396790.0
89پروتئین های سرمی: فواید سلامت بخشی و کاربرد آن در مواد غذاییحسين جوينده(سوم)
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS139520.29
90ﺗﺄﺛیﺮ ﺗیﻤﺎر آﻧﺰیﻤی ﺳﺮد ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣیﻨﺎز ﺷیﺮ ﺑﺮ ویﮋﮔی ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﺳتحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(چهارم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139510.054
91ﺑﻬیﻨﻪیﺎﺑی ﻓﺮآیﻨﺪ ﺗﻮﻟیﺪ داﻫی ﺳیﻦﺑیﻮﺗیک ﺣﺎوی ﻻکﺘﻮﺑﺎﺳیﻠﻮس اﺳیﺪوﻓیﻠﻮس ( RSM)، کﺘیﺮا و ایﻨﻮﻟیﻦ ﺑﻪ روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦحسين جوينده(اول)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1395620.06
92بهینه سازی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی پروبیوتیک پرتقالی تولید شده بر پایه تراوهحسين جوينده(اول)
,حسن برزگر(چهارم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1395650.06
93بررسی تأثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز در شیر بر خواص فیزیکی پودر شیر کم‌چربحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(چهارم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1395660.06
94بهبود ویژگی های رئولوژیکی پنیر سفید ایرانی کم‌چرب فراپالوده از طریق تلفیق پروتئین های تغلیظ شده آب پنیر و تیمار آنزیمی ترانس‌گلوتامینازحسين جوينده(اول)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1395670.06
95استخراج پلی ساکارید از برگ لگجی و بررسی فعالیت ضداکسایشی و ضدمیکروبی آنمحمد حجتي(سوم)
,حسين جوينده(دوم)
,محمد نوشاد(سوم)
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES13950141-81303.138
96تأثیر زمان تیمار آنزیمی‌ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر خصوصیات فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین آب‌پنیرمحمد حجتي(چهارم)
,حسين جوينده(دوم)
,حسن برزگر(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***13952423-78410.072
97تاثیر روش های مختلف تولید بر میزان راندمان و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر موزارلاحسين جوينده(اول)
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران139530.057
98بهینه¬سازی فرمولاسیون پنیر سفید ایرانی سنتی محتوی صمغ¬های فارسی و بادام به¬عنوان ِ جایگزین چربی با استفاده از روش سطح پاسخحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(دوم)
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139530.072
99بهینه سازی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و رنگ پنیر سفید ایرانی فراپالوده کم چرب حاوی جایگزین های چربی با استفاده از روش سطح پاسخحسين جوينده(اول)
,محمد حجتي(سوم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران1395630.082
100ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس گیاهان خوشاریزه و چای کوهی در شرایط آزمایشگاهیمحمد حجتي(دوم)
,حسين جوينده(چهارم)
علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران13958787-20080.056
101مروری بر تاثیر مصرف پروتئین آب پنیر در جلوگیری از بیماری های متابولیکحسين جوينده(سوم)
مجله دانشکده پزشکی اصفهان1394
102ارزیابی تاثیر عصاره خوشاریزه (Echinophora cinerea Boiss) و چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) بر خصوصیات کیفی و حسی دوغمحمد حجتي(اول)
,حسين جوينده(سوم)
*** نام نشریه در لیست وجود ندارد ***1394 0.054

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1مروری بر کاربرد میدان­های الکتریکی پالسی درصنایع غذاییدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازیملاثانی، دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1400
2کاربرد امواج فراصوت در غیرفعالسازی میکروارگانیسم و آنزیم هادومین همایش ملی صنعت و تجاری سازیملاثانی، دانشگاه کشاورزی خوزستانسخنرانی1400
3تاثیر اشعه فرابنفش در صنعت شیردومین همایش ملی صنعت و تجاری سازیملاثانی، دانشگاه کشاورزی خوزستانسخنرانی1400
4تاثیر استفاده از تفاله زیتون در جیره گاومیش شیر بر کیفیت ماستنهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایراندانشگاه ساریپوستر1400
5تأثیر میدان¬های الکتریکی پالسی بر میکرواورگانیسم¬ها، آنزیم¬ها و ترکیبات مواد غذایییازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارموسسه آموزشی بینالود مشهدپوستر1400
6ارزیابی برخی خصوصیات شیمیایی پنیرهای سنتی عرضه شده در سطح شهرستان‌های دزفول، آبادان و بهبهانبیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانپوستر1400
7بررسی آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی عرضه شده در سطح شهرستان‌های دزفول و آبادانبیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانپوستر1400
8ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و مقاومت آنتی¬بیوتیکی سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس فرمنتوماولین همایش بهداشت و صنایع غذاییعلوم پزشکی چندی شاپور اهوازپوستر1399
9بکارگیری فیلم¬های مبتنی بر کیتوزان به عنوان بسته¬بندی پایدار مواد غذایی جهت کاهش آلودگی محیط زیستپنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستارومیهپوستر1399
10اسانس¬های روغنی و کاربرد آن¬ها به¬عنوان ترکیبات جایگزین مواد شیمیاییپنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیستارومیهپوستر1399
11رنگدانه¬های باکتریایی و کاربرد آن¬ها در صنایع غذاییبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1399
12ارزیابی مقادیر فنل تام و ترکیبات فلاوونوئیدی موسیلاژ میوه سپستان و ویژگی آنتی-اکسیدانی آنبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1399
13خصوصیات کیتوزان و کاربردهای آنبیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1399
14عوامل موثر بر کاهش مصرف نوشابه در بین خانوارهابیست و هفتمین کنگره ملی غذا و صنابع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانپوستر1399
15تأثیر شرایط مختلف تولید بر کیفیت پنیر سفید سنتی و فراپالوده کم¬چربچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانسخنرانی1399
16کاربرد امواج فراصوت در صنعت غذاچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتهرانسخنرانی1399
17ارزیابی پروفایل اسیدچرب هسته و گوشت ازگیل ژاپنی2nd International and 6th National Conference of Organic vs. Conventional AgricultureArdabilپوستر1398
18تاثیر اینولین و پودر ارزن بر ویژگیهای رنگی ماست چکیده سین بیوتیکسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانتهرانسخنرانی1398
19ویژگی¬های رنگ ماست هم¬زده سین¬بیوتیک حاوی گیاه پنیرکسومین کنکره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانپوستر1398
20فوائد سالمت بخش غذایی و دارویی میوه سپستانسومین کنکره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذاییتهرانپوستر1398
21استفاده از ازن در صنعت لبنیاتصنعت و تجارت سازی کشاورزیملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1398
22اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه سپستان بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلیصنعت و تجاری سازی کشاورزیملاثانی- دانشگاه کشاورزی خوزستانپوستر1398
23بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی نان بربری تهیه شده از آرد ارزنهفتمین کنفرانس پژوهشهای کاربردی در کشاورزیدانشگاه شهید بهشتی تهرانسخنرانی1398
24تأثیر نوع باکتری پروبیوتیک و میزان آلودگی به آفلاتوکسین بر ویژگیهای رنگ ماست قالبیهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایرانتهرانسخنرانی1398
25ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخونThe 8th International Conference on the Quality and Safety in Food Production ChainPoland, Wrocławپوستر1397
26بررسی فرآیند اکستروژن بر ویژگی های حسی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت و هسته خرمادومین کنگره بین المللی و بیست و پنچمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
27تأثیر اینولین بر ویژگی¬های بافتی ماست سویای سین¬بیوتیک طی نگهداریدومین کنگره بین المللی و بیست و پنچمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
28تأثیر به کارگیری عصاره پنیرباد بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پنیر سفید فراپالودهدومین کنگره بین المللی و بیست و پنچمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریپوستر1397
29محصولات لبنی آنالوگاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعیتهرانسخنرانی1397
30غذا های فراسودمنداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعیتهرانپوستر1397
31بررسی ویژگی¬های عملگرایی و و ارزش تغذیه ای پنیر لوراولین کنگره ملی بهداشت مواد غذاییارومیهپوستر1397
32تأثیر آنزیم ترانس¬گلوتامیناز میکروبی بر برخی خواص فیزیکوشیمیایی و ویژگی¬های حسی -برگر ماهی تهیه شده از سوریمی کیلکااولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانی خوزستانپوستر1397
33تأثیر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر لیستریا مونوسیتوژنز و سالمونلا تیفی براساس تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانی خوزستانپوستر1397
34بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک حاوی پوره کدواولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایرانملاثانی خوزستانپوستر1397
35استفاده از صمغ گوآر و گزانتان در پایداری نوشیدنی کفیراولین همایش پژوهش¬های نوین در حوزه R&D و شرکت¬های برتر صنایع غذاییتهرانپوستر1397
36اثر ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ثبات نوشیدنی کفیر4th International Student Biotechnology Congressتهرانپوستر1397
37تأثیر افزودن اسید اسکوربیک بر قابلیت زنده¬مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی¬های حسی ماست پروبیوتیک4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL SCIENCE (ICAS)مالزیپوستر1396
38مقایسه ی برخی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های ماست پروبیوتیک با ماست غیرپروبیوتیکاولین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتیمشهد مقدسپوستر1396
39تاثیر افزودن آرد بلوط بر ویژگی¬های پنیر سفید ایرانیاولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسومدانشگاه محقق اردبیلیپوستر1396
40بررسی پروفایل اسیدچرب گوشت و هسته ازگیل ژاپنی15th ASEAN Food Conferencevietnamسخنرانی1396
41تولید کشک سویا و بررسی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی آناولین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتیمشهدسخنرانی1396
42مقایسه برخی انواع پنیر تهیه شده با استفاده از شیر گاومیش و گاوسومین همایش ملی گاومیش ایرانملاثانی، دانشگاه کشاورزی رامین خوزستانپوستر1395
43بررسی و مقایسه پروفایل اسیدچرب شیرگاومیش با برخی گونه های تولیدکننده شیرسومین همایش ملی گاومیش ایرانملاثانی، دانشگاه کشاورزی رامین خوزستانپوستر1395
44کاربردهای فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا بر خصوصیات شیرکنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالماستان البرز، سازمان مهندسین کشاورزی و منابع طبیعیپوستر1395
45بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کیک بدون گلوتن حاوی پودر هسته اناردومین همایش روشهای افزایش ماندگاری فراورده های غذایی (تکنوفود2)تهران-ایوان شمسپوستر1395
46تأثیر آنزیم لیپاز حیوانی با منشاء بزی بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر سفید ایرانی فراپالودهدومین همایش روشهای افزایش ماندگاری فراورده های غذایی (تکنوفود2)تهران-ایوان شمسپوستر1395
47فراوری مواد غذایی به روش فرادما یا UHTاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذاییجیرفتپوستر1395
48فراوری اسپتیک: تجهیزات و سیستم هااولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذاییجیرفتپوستر1395
49بررسی تأثیر فشار هیدرواستاتیک بالا بر ترکیبات و ریزساختار موادغذاییدومین کنفرانس بین المللی وسومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسیتربت حیدریهپوستر1395
50آنزیم لیپاز و کاربرد آن در صنعت لبنیاتاولین کنفرانس ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذرقمسخنرانی1395
51تأثیر اسانس¬های گیاهی بر روی نگهداری مواد غذاییاولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذرقمپوستر1395
52فعالیت آنتی باکتریایی پلی ساکارید استخراج شده از میوه و هسته ازگیل ژاپنی7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutritionاندونزیسخنرانی1395
53خواص فیزیکوشیمیایی ماست سویای سینبیوتیک تحت تاثیر اینولین و مقدار شیر سویا7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutritionاندونزیپوستر1395
54تولید پنیر سفید آب نمکی با استفاده از کنسانتره پروتئینی آب پنیر تخمیری7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutritionاندونزیسخنرانی1395
55بازیافت ضایعات میوه¬جات و تبدیل آنها به فراورده¬های فراسودمندهفتمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزیتهران- دانشگاه تربیت مدرسپوستر1395
56تولید محصولات با ارزش افزوده، فراسودمند، و غذا و دارو از ضایعات سبزیجاتهفتمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزیتهران- دانشگاه تربیت مدرسپوستر1395
57بررسی تأثیر افزودن ماده خشک شیر و تیمار آنزیمی ترانس¬گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی¬های حسی و بافتی ماست قالبیاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانتهرانسخنرانی1395
58تأثیر صمغ دانه اسفرزه و کیتوزان بر ویژگی¬های فیزیکی، رئولوژیکی و بافتی بستنی نیم-چرباولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانتهرانپوستر1395
59کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنعت لبنیاتدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعیگرگانپوستر1395
60مقایسه کمیت و کیفیت پنیر (paneer) تهیه شده از شیر گاو و گاومیشسومین همایش ملی گاومیش ایرانملاثانی، دانشگاه کشاورزی رامین خوزستانسخنرانی1395
61ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺗﻮت ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺎﺳﺖبیست و سومین کنگره ملی صنایع غذاییمشهدپوستر1394
62تأثیر تیمار آنزیمی سرد ترانس گلوتامیناز شیر بر ویژگیهای بافت ماستبیست و سومین کنگره ملی صنایع غذاییمشهدسخنرانی1394
63تأثیر پروتئین تغلیظ شده آب پنیر و pH بر اندازه قطر ذرات آب انار ریزپوشانی شده در امولسیون طی نگهداریبیست و سومین کنگره ملی صنایع غذاییمشهدسخنرانی1394
64ﺗﺄﺛیﺮ ﺑﺮﺧی ﺷﺮایﻂ ﻓﺮایﻨﺪ ریﺰﭘﻮﺷﺎﻧی آب اﻧﺎر ﺑﺮ ﻣیﺰان کﺸﺶ ﺳﻄﺤی ﻣیکﺮوکﭙﺴﻮل ﻫﺎی ریﺰﭘﻮﺷﺎﻧی ﺷﺪهسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذاییدانشگاه صنعتی اصفهانسخنرانی1394
65ﺗﺄﺛیﺮ ﺗیﻤﺎر آﻧﺰیﻤی ﺳﺮد ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣیﻨﺎز ﺷیﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓیﺰیکﻮﺷیﻤیﺎیی ﻣﺎﺳﺖسومین همایش بزرگ صنایع غذاییدانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1394
66ﺗﺄﺛیﺮ ﺳﺮخ کﺮدن ﭼیﭙﺲ ﺳیﺐ زﻣیﻨی ﺑﻪ روش ﺗﺤﺖ ﺧﻼء ﺑﺮ ﻣیﺰان آکﺮیﻞ آﻣیﺪسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذاییدانشگاه صنعتی اصفهانپوستر1394
67ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺗﻮت ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﺣﺴﯽ ﻣﺎﺳتاولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایرانتهرانپوستر1394
68اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ ﮐﻞ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ در ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺗﻮت ﺳﻔﯿﺪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﺗﻮت ﺳﻔﯿﺪاولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایرانتهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادینپوستر1394